Gran kommunes støtteordninger

Gran kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Gran kommune.

Les mer om Gran kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Gran kommune
Støtteordninger (9)
logo
Allmenn kultur - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd.

Ordinært driftstilskudd er delt opp i administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp pr. medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, alderssammensetning, økonomi mv.

Slik søker du

Lag/foreninger i både Gran kommune og Lunner kommune bruker samme søknadsskjema.

Søknadsfrist 1. mars hvert år. Søknaden sendes postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du på gran.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Arrangementsstøtte

Hvem kan søke?

Alle lag/foreninger kan søke om støtte til arrangementsrettede enkelttiltak eller spesielle prosjekter.

Vanlig støtteform er direkte økonomisk tilskudd, annonsetilskudd, husleietilskudd eller lignende. Det framgår av vedtaket hva som kreves for å få utbetalt tilskuddet i hvert enkelt tilfelle.

Vilkår/betingelser

Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Om søknaden

Støtteformen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist og det kan dermed søkes hele året. Send en søknad til postmottak@gran.kommune.no før arrangementet finner sted. Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket, budsjettrammer (utgifter/inntekter) m.v.

Les mer på gran.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Funksjonshemmede - kultur- og fritidstilskudd

Hvem kan søke?

Lag/foreninger og enkeltpersoner som tilgjengeliggjør eller gir praktisk bistand til gjennomføring av kultur- og fritidstilbud til mennesker med redusert funksjonsevne kan tildeles midler der andre tilskuddordninger ikke ivaretar foreningens behov.

Hva kan man få tilskudd til?

• Aktuelle kursutgifter, veiledning, faglitteratur og lignende

• Ekstraordinært utstyr

• Ekstrautgifter ved gjennomføring av aktivitet/arrangement

• Oppstart og drift dersom denne ikke kan innpasses i ordinære ordninger

• Ekstraordinær slitasje på utstyr

Om søknaden

Støtteordningen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist.

Det må søkes på standardisert søknadsskjema med budsjett i god tid før arrangementet/tiltaket gjennomføres.

Les mer og søk elektronisk på gran.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettslag - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Idrettslag/foreninger som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd (kulturmidler) og tilskudd til drift av anlegg:

• Ordinært driftstilskudd – deltagertilskudd per aktive medlem under 19 år. 

• Drift av anlegg – fordeles ut fra antall anlegg lagene eier og antall aktive under 19 år. Tilskuddsberettigede anlegg er baneanlegg (ski, alpin, skiskyting, fotball, håndball, ridesport, golf, skyting og lignende), lysløype, hoppbakke med mer.

Klubbhus, lokaler og lignende er ikke tilskuddsberettigede.

Slik søker du

Det er utarbeidet felles søknadsskjema for begge ordningene (som også benyttes for aktivitetstilskudd fra NIF). 

Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du på gran.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Lag og foreninger - etableringstilskudd

Hvem kan søke?

Ved etablering/stiftelse av nye lag og foreninger innen kulturfeltet kan det søkes om etableringstilskudd.

Om søknaden

Søknaden må inneholde opplysninger om foreningens oppstartstidspunkt, formål m.v.

Vilkår/betingelser

Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Om søknaden

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Les mer på gran.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Musikk, sang, dans og teater - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd.

Ordinært driftstilskudd er delt opp i administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp pr. medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, alderssammensetning, økonomi mv.

Slik søker du

Lag/foreninger i både Gran kommune og Lunner kommune bruker samme søknadsskjema.

Søknadsfrist

1. mars hvert år. Søknaden sendes postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du på gran.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Nærmiljøanlegg - driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd? 

Lag/foreninger som eier nærmiljøanlegg, det vil si anlegg eller områder for egenaktivisert fysisk aktivitet kan søke om kommunale driftstilskudd. Ordningen gjelder ikke for lekeplasser eller idrettsanlegg.

Om søknaden

Søknaden må inneholde behovsvurdering og oversikt over drifts- og vedlikeholdsutgifter. 

Søknadsfrist er 1. oktober. 

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Les mer på gran.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Premietilskudd

Hvem kan søke?

Ved nasjonale mesterskap og kretsstevner kan det søkes om premietilskudd.
Premietilskudd gis etter følgende kriterier:

• Premiestøtte til nasjonale mesterskap gis i form av kommunal minnepremie.
• Premiestøtte ved kretsstevner begrenses oppad til kr. 1.000,-
• Øvrige stevner/konkurranser innvilges ikke premiestøtte.

Ved tilskudd forutsettes det at kommunens banner blir benyttet.

Om søknaden

Søknad må inneholde nødvendige opplysninger med bl.a. type mesterskap/stevne.

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Les mer på gran.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter. Formålet er å bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hva kan du søke tilskudd til?

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift. Det er kun allmennyttige anlegg som får tilskudd, det vil si at kommersielle aktører ikke kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til kommunen er 1. februar 2022

Søknadsskjema

Det skal søkes på elektronisk søknadsskjema.

For ytterligere informasjon om ordningen, les mer på Innlandet fylkeskommune her: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/tilskudd-til-kulturarenaer-i-innlandet.18509.aspx

Les mer og søk elektronisk på gran.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post