Østre Toten kommunes støtteordninger

Østre Toten kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Østre Toten kommune.

Les mer om Østre Toten kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vår kommune vil gjerne skape noe sammen med deg.
Støtteordninger (7)
logo
Kulturmidler

Søknadsordningen og tildelingene vil ellers foregå i samarbeid med idrettsråd og musikkråd.

Det kan søkes kommunalt tilskudd til:

• Allment kulturarbeid
• Barne- og ungdomsarbeid
• Musikk
• Idrett

Slik søker du

Det søkes på elektronisk skjema. Dette finner du på kommunens hjemmesider.

Søknadsfrist

1. april 

Retningslinjer for hver av ordningene finner du på ototen.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Integreringstilskudd

Lag og foreninger kan søke om tilskudd med integrering som formål. Det overordnede målet med ordningen er å bekjempe utenforskap og bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lag og foreningers ordinære aktivitetstilbud.

Hvem kan søke 

Integreringsmidler kan gis til lag og foreninger som jobber helt eller delvis innenfor Østre Toten kommunes grenser. Unntatt fra denne tilskuddsordningen er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesinteresse eller deres økonomiske interesser. Spørsmål som gir innsyn i enkeltpersoners økonomiske forhold henvises til NAV. 

Les retningslinjene for tildeling av integreringsmidler. Disse finner du på ototen.no.

Det kan søkes støtte til

• informasjonstiltak med mål om å generere aktivitet og engasjement
• aktiviteter, tiltak og arrangementer med integrering som hovedmål
• Lag og foreninger som mottar integreringstilskudd rapporterer tilbake på bruk av midlene.
• De som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å akseptere ledsagerbevis.

Slik søker du

Søknaden sendes elektronisk til kulturkontoret. Skjema finner du på kommunens hjemmesider.

Det anbefales at man oppretter en bruker, enten med e-post eller ID-porten. Da kan man mellomlagre skjemaet, og man har oversikt over påbegynte og innsendte skjemaer.

Les mer på ototen.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Spillemidler tildeles anlegg bygd for idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering anlegg som er åpent for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadskjema er tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no. Alle bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk er inntatt i V-0723 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet-2019. Disse bestemmelsene blir oppgradert og justert hvert år.

Tilskuddet er knyttet direkte opp mot aktivitetsarealer med nødvendige tilleggs-elementer. Det gis ikke tilskudd til drift av anlegg.

Hvem kan søke

Kommunen og fylkeskommunen, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og andre sammenslutninger. Sammenslutninger må ha godkjent sine vedtekter før de kan søke. Søkere må være registrert i enhetsregisteret og være tildelt et organisasjonsnummer.

Ordninger er delt i nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.

Krav til søknad

Idrettsanlegg skal tilfredsstille krav til universal utforming. Dette gjelder for idrettsutøvere, publikum, trenere, dommere og personell. Regelverket stiller også krav til finansiering og driftsplan. Dokumentasjon på eks. bankgaranti, kommunalt/fylkeskommunalt bidrag, pengegaver, kontoutskrift kreves som vedlegg til søknad.

Søker må ha rett til bruk av grunn. I en søknad skal denne retten dokumenteres.

Søknadskjema består av fem obligatoriske deler som må fylles ut:

• Prosjektinformasjon
• Kontakt og regnskapsinformasjon
• Kostnader
• Søknadsbeløp og finansieringsplan
• Vedlegg

Søknadsbeløp varier fra hvilke type anlegg det søkes om midler til. Ved bygging av nærmiljøanlegg er maks tilskudd kr 300000,- ved brutto byggesum kr 600000,-  Tilskudds-grad  50%.  Tilskuddet til ordinære anlegg varierer med anleggstype. Hovedregel er 1/3 i spillemidler, men i enkelte ski og stiprosjekter, dekkes inntil halvparten.

Saksgang

Ventetiden på spillemidler er ca 2-3 år på nærmiljøanlegg og ca 4 år på ordinære anlegg. Prioriteringen av søknadene blir behandlet i idrettsrådet som gir en anbefaling til politisk utvalg. Kultur, bygde og næringsutvalget beslutter så den endelige prioriteringen som blir sendt til Oppland fylkeskommune.

Les mer på ototen.no. Ta kontakt med kommunen for nye tilskuddsbeløp og søknadsfrister.

Organisasjoner og foreninger
logo
Arrangement- og prosjekttilskudd

Velkommen som søker på arrangement- og prosjekttilskudd i Østre Toten kommune. Tilskudd kan gis både til organisasjoner og enkeltpersoner. Arrangementet/prosjektet må skje i Østre Toten, være åpent for alle og søker må ha kultur som hovedformål. 

Retningslinjer for tildeling av arrangements- og prosjekttilskudd

Vurdering for tildeling

Til grunn for vuderingen av tilskudd ligger kulturstrategien for Østre Toten. Den sier: 

• Østre Totens kulturliv skal være tilgjengelig og attraktivt for alle. 

• Østre Toten skal ha et kulturliv som omfatter alle uttrykk, fag og disipliner. 

Arrangementer som bidrar til profesjonalitet, kvalitet og mangfold, og/eller sikrer attraktivitet og bredde i kulturtilbudet vil bli prioritert. Dette gjelder også for arrangementer som omfatter ulike kunstuttrykk som teater, film, litteratur, dans, musikk, og visuell kunst, samt formidling av kulturarv. 

Tilskuddsordningen kan ikke regnes som en fast inntekstkilde. 

Disse er ikke tilskuddsberettiget for arrangementstilskudd i Østre Toten: 

• Nasjonale eller fylkesovergripende lag og foreninger 
• Kommersielle klubber og arrangører 
• Yrkesmessige og/eller økonomiske interesseorganisasjoner 
• Student- og elevorganisasjoner 
• Politiske partier 
• Rene kommersielle søkere/tiltak 

Krav til søknad

Søknaden må sendes inn i forkant av arrangement/prosjekt og inneholde beskrivelse av tiltaket, budsjett, kontaktinformasjon, søknadssum og kontonummer. Mottakere av tilskudd forplikter seg til å godt ledsagerbevis. Det søkes på elektronisk skjema.

Søknadsfrist 

Ordningen har løpende søknadsfrist. 

Hva skjer-kalender og markedsføring

Arrangementer som får tilskudd skal legges inn i «Hva skjer-kalender» på kommunens nettside. I markedsføringen skal det framgå at tiltaket er støttet av Østre Toten kommune. 

Slik søker du

Søk på elektronisk søknadskjema. Dette finner du på ototen.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend for ungdom

Kultur- bygde- og næringsutvalget deler ut stipend til unge talenter. Stipendet er på 20.000 kroner. Du må selv søke om å få stipend, helst vedlagt et budsjett.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURSTIPEND FOR UNGDOM,

1. Stipendet skal stimulere unge talenter til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område.

2. Stipendet skal søkes av ungdom hjemmehørende i Østre Toten Kommune, og tildeles ungdommer som driver med kulturaktiviteter både innenfor og utenfor det tradisjonelle kulturbegrepet.

3. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva stipendet skal brukes til, og om mulig et enkelt kostnadsoverslag.

4. Dersom flere kandidater samme år fyller kravene kan stipendet deles.

5. Søknadene om stipend skal vurderes av en jury. Kultursjefen oppnevner en jury for hvert år. Hovedutvalg for kultur er ikke bundet av innkomne søknader, men kan på fritt grunnlag avgjøre hvem som skal få stipend, eller velge å avstå fra tildeling.

6. Kulturstipendet bekjentgjøres gjennom lokalpressen hvert år med rimelig søknadsfrist. Tildelingen skal primært skje sammen med kulturprisutdelingen.

Les mer på ototen.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Østre Toten kommune deler ut kulturpris. Forslag til prisvinnere kan sendes inn fortløpende til kulturkontoret. Det er kultur-, bygde- og næringsutvalget som avgjør hvem som får prisen.

Kulturprisen har vært delt ut siden 1978.

Den skal tildeles organisasjoner / foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en spesielt god innsats for kulturlivet i kommunen. Dersom flere kandidater fyller kravene kan prisen deles.

Prisen kan tildeles for alle typer aktivitet innen det utvidete kulturbegrepet, og til amatører eller profesjonelle utøvere.

Kultur-, bygde- og næringsutvalget fastsetter vinneren og er ikke bundet av innkomne forslag.

Les mer på ototen.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ildsjelprisen

Ildsjelprisen tildeles en person eller forening i kommunen som har utmerket seg med sin frivillige innsats til beste for kommunens innbyggere

Ildsjelprisen på kr. 10 000,- ble første gang delt ut i 2015. 

Den tildeles en person, gruppe eller forening som har gjort en uegennyttig innsats av betydning for innbyggerne i Østre Toten. Alle kan komme med forslag til kandidater når som helst, prisen deles ut annenhvert år.

Retningslinjer for Ildsjelprisen i Østre Toten kommune:

1. Ildsjelprisen er på kr.10 000,- og utdeles annethvert år. Første gang i 2015.

2. Formål:
a. Ildsjelprisen skal påskjønne frivillig aktivitet over tid eller stor innsats over kortere perioder.
b. Ildsjelprisen skal inspirere kommunens innbyggere til frivillig innsats
c. Ildsjelprisen skal sette fokus på frivillig aktivitet sin betydning for kommunens innbyggere

3. Kriterier:
Ildsjelprisen skal gis til person, gruppe, lag eller forening i kommunen som gjennom sin aktivitet har bedret trivsel og livskvalitet for andre og bidratt til et mer positivt samfunn.
a. Engasjementet skal være uegennyttig og ikke knyttes opp mot innsats for familie eller venner
b. Engasjementet skal ikke være lønnet
c. Ildsjelprisen skal ikke gis til engasjement i forbindelse med aktivitet som er finansiert over kommunalt eller annet offentlig budsjett

4. Tildeling:
a. Forslagsfristen kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmesider
b. Alle kan fritt fremme forslag til kandidater
c. KBN-utvalget står fritt i å foreslå og tildele prisen til kandidater utover innkomne forslag.

Les mer på ototen.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post