Øyer kommunes støtteordninger

Øyer kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Øyer kommune.

Les mer om Øyer kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Øyer kommune
Støtteordninger (8)
logo
Etableringstilskudd for kulturbaserte næringer

Stipendordningen skal være til berikelse for distriktets kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammerregionen. Stipendet ytes med forventning at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Etableringsstipend skal bl.a. stimulere til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Lillehammerregionen, men det er ingen aldersgrense. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipendet kan kun tildeles én gang. Maksimal søknadssum er 20.000 kroner.

Søknadsfrist

30. oktober.

Kriterier for å søke:

• Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere, forskere og kulturnæringsbedrifter innen alle kulturuttrykk og design.

• Kunstnergrupper/kulturbedrifter som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.

• Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter.

• Etablering må være reell og nært forestående eller at man er i en etableringsfase under 1 år siden formell etablering av virksomheten i kommunen.

• Det skal framkomme i søknaden hva det søkes til, virksomhetens formål/ambisjoner, kortfattet vurdering av marked og kort presentasjon av hva dette kan bety for lokalsamfunnet.

• CV for den/de søknaden gjelder.

• Stipendet har ingen aldersgrense, men dersom flere søkere vurderes som like godt kvalifiserte, vil personer under 30 år prioriteres.

• Stipendiaten skal innen to år avgi kort rapport for hvordan stipendet er benyttet og hvordan det har "fungert".

• Stipendiaten skal ha sin virksomhet i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.

• Stipendiat utpekes av ansvarlig for kulturnæringsutvikling i samarbeid med regionens næringssjef og kultursjef i Lillehammer kommune

Det tildeles inntil to stipender.

Søknad sendes postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes "Etableringsstipend kultur".

Les mer på oyer.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond i Øyer kommune

Retningslinjene gjelder for:

• Næringsfond med statlig påfyll (NSP)
• Næringsfond med kommunale midler (NKM)

Næringsfond med statlig påfyll

Øyer kommune tildeles årlig midler fra Oppland fylkeskommune (fordelte statsmidler) til påfyll av kommunalt næringsfond. Disse retningslinjene skal gjelde ved søknadsbehandling. Retningslinjene erstatter retningslinjene som Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge utarbeidet for det ovennevnte formål. Midlene brukes i året eller avsettes til eget næringsfond (NSP) for senere bruk. Renter tillegges fondet. Det rapporteres på bruken til staten.

Næringsfond med kommunale midler

Øyer kommune avsetter årlig midler til næringsutvikling. Midlene disponeres til prioriterte tiltak i henhold til kommuneplan og næringsplan, innenfor gjeldende lov og regelverk. Midlene brukes i året eller avsettes til eget næringsfond (NKM) for senere bruk. Renter tillegges fondet.

1.   Felles formål:

Målet med de kommunale næringsfondene er å styrke næringsutvikling og sysselsetting. Kommunens prioriteringer skjer på bakgrunn av vedtatte planer for regionale og lokale utviklingsområder. Utarbeidelse av planer skjer i samarbeid med Øyer næringsråd.

Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Midler fra næringsfondene gis som tilskudd eller benyttes til strategiske investeringer og til utgifter i arbeid med næringsutvikling ellers.

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra næringsfondene:

• Bedriftsutvikling, f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.

• Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter

• Innovasjon og nyskaping.
• Samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter

Eksemplene er ikke uttømmende. 

Prosjekter som støttes skal være i tråd med mål og prioriteringer i kommuneplan og næringsplan. Særlig bør følgende kriterier vurderes ved behandling av søknader:

• At satsingen er ihht den regionale næringsplanen

• Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.

• Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.

• Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter.

• Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling

• Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune

• Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet skal prioriteres.

• Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere

• Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne arbeidsplasser

Ut over dette kan midler i næringsfond med kommunale midler benyttes til:

• Saker som ikke kan støttes ved bruk av statlige midler til kommunalt næringsfond

• Øyer kommunes finansiering av tiltak som gjennomføres i næringsplanen

2.   Forvaltning av fondene - myndighet:

Kommunestyret er forvaltningsmyndighet for næringsfondene.

Formannskapet er fondsstyre for Øyer kommunes to næringsfond, og avgjør saker etter innstilling fra rådmannen. Søknadene behandles fortløpende.

Maksimalt tilskudd:

Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 100.000,- til enkeltprosjekter.

Tidsfrist:

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Rådmannen har fullmakt til å avgjøre søknader om forlenget frist for gjennomføring av søknader som er innvilget av formannskapet.

Delegering til rådmannen:

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak ved behandling av søknad om støtte fra kommunalt næringsfond med statlig påfyll på inntil kr 20 000 pr sak.

Rådmannen gis myndighet til å foreta disponering og fatte vedtak innenfor en årlig ramme på kr 100 000 av midler fra næringsfond med kommunale midler.

Det skal på egnet måte rapporteres til formannskapet om administrativt fattede vedtak.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto, slik at midlene er tilgjengelige til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering skal behandles av kommunestyret.

3.   Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www. regionalforvaltning.no Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en måned.

Søknader skal normalt inneholde, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av prosjektet, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.

Kravene til søknaden må tilpasses det enkelte prosjekt. Saksforberedelsen til fondsstyret legges til kommunens tiltaksapparat. Ved behandling av kompliserte saker bør administrasjonen ta kontakt med fylkeskommunen eller andre faginstanser som kan gi veiledning. Ved fremleggelse for formannskapet skal søknad med alle vedlegg følge saksinnstillingen.

Det utarbeides et svarbrev til søker som skal inneholde

• Vedtaket fra formannskap eventuelt rådmannens administrative vedtak

• Betingelser for utbetaling av støtten, som blant annet

• At beløpet ikke utbetales før prosjektet er gjennomført og regnskapsrapport foreligger

• At prosjektet er ihht gjeldende planer og reguleringer

• At tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år.

4.   Fondsstyrets vurderinger

Det er begrenset med midler til rådighet og tildeling av midler fra kommunale næringsfond må prioriteres stramt. I tråd med retningslinjene må formannskapet foreta en vurdering av hvor stor andel av tilgjengelige midler skal nyttes til kommunale næringsformål og til fellestiltak i næringslivet, og hva som kan disponeres som støtte til enkelte virksomheter.

Formannskapet avgjør, på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering, hvilke prosjekter som skal støttes fra næringsfondet. Prosjektene bør vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene i kommunens næringsplan.

Det er klagerett på kommunens vedtak om tildeling av støtte fra kommunens næringsfond, og vedtak må begrunnes. Det skal gjøres oppmerksom på klagerett ved ekspedering av vedtak.

Ikke støtteverdige tiltak:

• Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring over offentlige budsjett.

• Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering.

• Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift.

• Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet.

• Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter.

• Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier.

• Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter.

• Fondet skal for øvrig brukes i tråd med kriteriene i tildelingsbrevet fra Oppland Fylkeskommune.

6. Støtteformer

Støtte skal gis som tilskudd. 

7.  Støttevilkår

For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet.

Det er en forutsetning at de fastsatte kapitalgrensene ikke overstiges. Prosjekter over de samme grensene skal sendes fylkeskommunen til vurdering og eventuell finansiering. Samlet støtte fra næringsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk skal ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud og ved nyetableringer kan det likevel gis inntil 75 % støtte.

Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal- og regionaldepartementet. Ved rene kommunale tiltaks-/samarbeidsprosjekter kan imidlertid deler av kommunens egenandel, opp til kapitalgrensen for det enkelte formål, tas fra det kommunale næringsfondet.

En bedrift kan motta til sammen 100.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som bagatellmessig støtte.

8.  Rapportering

Rapportering for bruken av næringsfond med statlig påfyll for det enkelte år skal skje til Kommunal- og Regionaldepartementet ihht retningslinjer fastsatt av departementet.

Les mer på oyer.kommune.no og på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturprisen

Øyer Kommunes kulturpris deles ut hvert annet år (2025, 2027.. )

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, institusjoner, lag og foreninger som har tilknytning til Øyer kommune. Kulturprisvinneren må enten selv ha gjort seg bemerket innen et område som omfattes av det utvidede kulturbegrep, eller ha gjort en betydelig innsats for andre på kulturområde.

Gjennom kunngjøring via kommunens hjemmesider gis det anledning til å fremme begrunnet forslag på kulturpriskandidater innen 1.mars de årene prisen deles ut.

Retningslinjer

1. Øyer kommune kan hvert annet år dele ut en kulturpris innenfor rammen av årets bevilgning til formålet. Prisen består for tiden av en gave på kr. 10 000 samt diplom og blomster.

2. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, institusjoner, lag eller foreninger som har tilknytning til Øyer kommune. Kulturprisvinneren må enten selv ha gjort seg bemerket innen et område som omfattes av det utvidede kulturbegrep, eller ha gjort en betydelig innsats for andre på kulturområdet.

3. Gjennom kunngjøring via kommunens hjemmeside gis det anledning til å fremme begrunnet forslag på kulturpriskandidater innen 1. mars de årene den deles ut.

4. Innkomne forslag vurderes på politisk plan og prisvinner vedtas av Formannskapet.

5. Kulturkontoret planlegger og forestår prisutdelingen i samarbeid med 2-3 fra formannskapet og gjerne i samarbeide med frivillige foreninger som prisvinneren har tilknytning til.

6. Kulturprisen deles fortrinnsvis ut bare en gang til samme person, institusjon, lag eller forening. Det legges vekt på å få en spredning av prisen til ulike deler av kultursektoren.

Les mer på oyer.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Arragementstilskudd

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som skal lage et kulturarrangement, som konserter, forestillinger, revyer og lignende. Arrangementet må finne sted i Øyer kommune. Det gis kun støtte til kulturformål.

Søknad sendes inn via "Kulturmidler - søknad om støtte til kulturformål" inntil 3 uker før arrangementet og skal inneholde:

• Kort beskrivelse av arrangementet

• Budsjett

• Søknadssum

• Arrangør/kontaktperson

• Telefonnummer, e-post og postadresse

• Kontonummer

Søknadsfrist:

Fortløpende behandling gjennom hele året.

Forutsetninger for tilskuddet:

Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles dersom det er budsjettmessig dekning for det.

Les mer og søk elektronisk på oyer.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Inkluderingsfondet

Organiserte fritidsaktiviteter har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Deltakerne får drive med aktiviteter de liker, og de utvikler ferdigheter som gir mestring og glede.

Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, trivsel og fellesskap. Dessverre opplever stadig flere barn å ikke kunne delta i fritidsaktiviteter og blir stående på sidelinjen på grunn av ulike barrierer. Økonomi kan være årsaken til at noen ikke får deltatt.

Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende i Norge. Slik er det også i vår kommune. Vi har derfor etablert Inkluderingsfondet. La ikke økonomien stoppe barn og unge fra å delta i fritidsaktiviteter!

Inkluderingsfondets formål

Formålet med Inkluderingsfondet er å bidra til inkludering av barn og unge som ikke deltar i dag eller som står i fare for å falle utenfor, inn i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud. Slik kan vi sammen bidra til å nå målene i Fritidserklæringen. Denne finner du link til på kommunens hjemmesider.

Hvem kan søke?

Kun organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet. Tilskuddsordningen vil i hovedsak prioritere søknader fra organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, men kan vurdere søknader også fra andre organisasjoner. Tilskuddet forutsetter en viss egeninnsats fra organisasjonen slik at midlene til rådighet kan hjelpe flest mulig.

Slik gjør du som foresatt

1: Ta kontakt med en fritidsaktivitet ditt barn er interessert i og spør om han/hun kan begynne. En oversikt over fritidsaktiviteter finner du her.

2: Start opp aktiviteten og ha det artig.

3: Når faktura for treningsavgift (eller krav om egenandel turer o.l.) kommer - ta kontakt med leder/trener og si at dere har problemer med å betale denne og spør om klubben kan søke om å få dette dekket via Inkluderingsfondet i Øyer.

4: Leder/trener kan da søke Inkluderingsfondet for å få dekket dine utgifter uten at klubben behøver å nevne at det er akkurat deg eller din familie dette gjelder. Søknaden er altså anonym og det er kun deg/din familie og Leder/trener som vet at dere har fått dekket dette via Inkluderingsfondet.

Hva kan det søkes midler til?

• Ulike inkluderingstiltak og prosjekt for barn og unge mellom 6 og 18 år. Prosjekter og tiltak som kan bidra til varig endring i organisasjonens inkludering og åpenhet vil bli prioritert.

• Tiltak som kan rekruttere flere i målgruppen, og tiltak som kan forhindre frafall blant barn i målgruppen.

• Kontingentstøtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å betale selv.

• Kontingentstøtte til cuper/turneringer/utflukter. Dette forutsetter at organisasjonen legger til rette for at barnet også kan delta i den ordinære aktiviteten resten av året.

• Innkjøp av utstyr som kan lånes ut til barn som ikke har – egne utlånsordninger der medlemmene kan låne det de trenger for fast deltakelse.

• Kjøregodtgjørelse til frivillige som kjøre målgruppen til/fra trening fast.

• Andre tiltak som tydelig kan bidra til at flere barn og unge blir inkludering i organisert fritidsaktivitet.

Søknad og søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. oktober og 1. mars.

Les mer og søk elektronisk på oyer.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunale kulturmidler

Fristen for å søke om kommunale kulturmidler er 1. april.

Det benyttes elektronisk søknadsskjema som du finner på kommunens hjemmesier.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV ØYER KOMMUNES KULTURMIDLER


Formål

Formålet med tilskuddet er å styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i Øyer kommune.

1. Generelle bestemmelser

Øyer kommune v/Kultur og fellestjenester har fullmakt til å dele ut tilskudd til kulturformål innenfor vedtatte budsjettrammer.

Tilskudd gis iht. gjeldende retningslinjer og så langt midlene rekker. Det er ikke automatikk i tilskudd selv om søknader formelt oppfyller kravene. Det prioriteres å gi tilskudd som er av en slik størrelse slik at de betyr noe for søkerne.

Det foretas en hovedfordeling av kulturmidler. 15 % av tilskuddsmidlene holdes igjen med tanke på enkeltarrangement og prosjekt som oppstår senere på året. Disse behandles fortløpende.

Søknadsfristen for hovedfordeling av kommunens kulturmidler er 1. april. Fristen annonseres i Hærdera og på kommunens nettsider.

2. Kriterier for tilskudd

2.1. Tilskuddsordningen gjelder for:

Frivillige organisasjoner lokalisert i Øyer kommune.

2.2. Felles kriterier for tilskudd:

• Organisasjonen må ha demokratisk oppbygging og styringsform, med åpne muligheter for medlemskap og et valgt styre.

• Organisasjonen må ha trafikksikkerhetsrutiner i sine retningslinjer.

• Arrangementer skal være rusfrie.

• Organisasjonen skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister.

• Søker/planlagt tiltak være lokalisert i Øyer. Unntak gjøres ved interkommunale samarbeid rettet mot barn og unge.

• Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Øyer kommune.

• Tilskuddet skal ikke fullfinansiere tiltaket.

2.4 Vurdering og prioritering:

Tilskudd vurderes på bakgrunn av organisasjonens antall medlemmer under 18 år, aktivitetsnivå og den frivillige organisasjonens økonomi.

Prioriteringsrekkefølge:

1. Kultur og fritidsaktiviteter for barn og unge.
2. Tiltak som gir bedre bredde i kommunens totale kulturtilbud.
3. Tiltak som gir tilbud til grupper med spesielle behov.
4. Tiltak som driver aktiv kulturformidling til andre.
5. Tiltak som tar sikte på å gjøre kulturminner tilgjengelig.

3. Krav til søknaden

Det er utarbeidet egne søknadsskjemaer for tilskuddsordningen som er tilgjengelig på kommunens nettsider. Tilskuddsordningens krav til informasjon og dokumentasjon fremgår av søknadsskjemaet. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknader om tilskudd skal sendes i god tid før arrangement/tiltak skal skje, eller iht. kunngjort søknadsfrist. Søknader som mottas etter at tiltaket er gjennomført eller etter fristens utløp kan ikke påregne tilskudd.

Det gis redusert tilskudd dersom kun deler av omsøkt tiltak er innenfor kriteriene eller dersom den totale disposisjonen av tilskuddspotten tilsier det.

4. Saksbehandling, innsyn og kontroll

Søknadene behandles administrativt etter vedtatte retningslinjer. Alle søknader, inkludert vedlegg, er offentlige og innsyn vil bli gitt på forespørsel. Søker plikter å gi korrekt informasjon i søknaden, samt å gi beskjed hvis tiltaket avlyses eller endres på en måte som kan ha betydning for tildelingen. Uriktige opplysninger kan føre til krav om tilbakebetaling av urettmessig mottatt støtte, samt bortfall av retten til fremtidig støtte.

I vedtaket vises det til vedtatte retningslinjer og klageadgang etter forvaltningslovens § 28, 2. ledd.

Les mer og søk elektronisk på oyer.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til tiltak for barn og unge

Nå kan privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd, som driver barne- og ungdomsarbeid i Øyer, søke Ungdomsrådet om midler til rusfrie aktiviteter og arrangementer.

Etter det regionale ungdomssamarbeidet for Lillehammerregionen ble avviklet i 2021, er deler av midlene overført til en tilskuddordning for barn og unge i Øyer. Ungdomsrådet har fått til oppgave å forvalte tilskuddordningen og det er blitt utarbeidet kriterier for tildeling av midler.

Kriterier for tildeling av midler

1. Privatpersoner, grupper og organisasjoner herunder FAU og elevråd, som driver barne- og ungdomsarbeid i Øyer kan søke Ungdomsrådet om midler til rusfrie aktiviteter og arrangement. Flere kan gå sammen om en søknad. Det benyttes eget søknadsskjema. Søknaden sendes til Øyer kommune, tjenesteenhet Kultur og fellestjenester.

2. Pengene skal gå til aktiviteter og utstyr for barn og ungdom i nærmiljøet, men ikke til aktiviteter og utstyr som kan regnes som ordinære drift for søkeren, eller til bygningsmessige forhold. Pengene kan gå til enkelthonorar, men ikke som lønn til ansatte eller frivillige. Pengene skal gå til åpne enkeltarrangement utenom skoletiden og aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge i kommunen.

3. Det må foreligge budsjett og handlingsplan for prosjektet det søkes midler til. Det skal informeres i søknaden om prosjektet vil kunne gjennomføres med bare deler av summen det søkes om. I disse tilfellene (og ved andre anledninger), kan Ungdomsrådet velge å tildele bare deler av summen det søkes om.

4. Dersom bevilgningen for året ikke blir brukt opp, tar kommunestyret i forbindelse med godkjenning av regnskapet for året, stilling til rebudsjettering året etter.

5. Utdelingen skjer fortløpende og søknadene blir behandlet på nærmeste ungdomsrådsmøte.

Søknad sendes:

Øyer kommune – Ungdomsrådet
Tjenesteenhet Kultur og fellestjenester
Postboks 4
2637 Øyer

postmottak@oyer.kommune.no

Søknadene vil bli behandlet fortløpende på nærmeste ungdomsrådsmøte.

Les mer og last ned søknadsskjema på oyer.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Stipendordning for sykepleie-/ og vernepleierstudenter

Det er nå mulig for studenter å søke Øyer kommune om stipend. Stipendet kan gis til heltid eller deltid bachelorstudenter i sykepleie eller vernepleie som har påbegynt studiet eller fått skriftlig bekreftelse på opptak.Vilkår for tildeling:
Stipendordningen gjelder for 1., 2. og 3. års studenter.
• Du forplikter deg til å jobbe hver 3. helg og minimum 75 % stilling i 6 uker om sommeren gjennom hele studieperioden
• For deltidsstudenter gis det tilbud om 50 % stilling med arbeid 3. hver helg under utdanningen.
• Som student lønnes du som assistent fram til du har fullført 120 studiepoeng, og deretter får du fagarbeiderlønn.
• Ved fullført utdanning og norsk autorisasjon garanteres du fast stilling i 100% mot 2 års bindningstid.
• Det vil bli lagt til rette for i praksisperioder ved bytte av vakter eller permisjon uten lønn.Avtaleperiode:
Avtalen inngås for hele studieperioden, med utbetaling hvert år i desember.Tilsettingsvilkår:
Stipend blir omgjort til lån i disse tilfellene:
• Du velger å ikke takke ja til arbeid under utdanningen eller etter bestått utdanning
• Du velger å si opp innen 2 år etter fullført utdanning
Stipend betales da tilbake i sin helhet til Øyer kommune etter avtalt nedbetalingsplan.Stipendets størrelse:
Studentår Stipendets størrelse på fulltid Stipendets størrelse på deltid
1. års student Kr. 25 000 Kr. 20 000
2. års student Kr. 25 000 Kr. 20 000
3 års student Kr. 25 000 Kr. 20 000
4. års student Kr. 20 000


Vi kan tilby:
• Stipend under utdanning
• Fast stilling direkte etter fullført utdanning og innvilga autorisasjon
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Turnus med mulighet for tilpassing/ønske under studietiden
• Et utfordrende og spennende arbeidsfelt i stadig utvikling
• Arbeid i tverrfaglig team
• Et godt arbeidsmiljø og fagmiljø med fokus på kompetanse- og videreutvikling av tjenesteneTilbud om stipend blir gitt i den tjenesten det til enhver tid er størst behov.


Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle søkere før det gis tilbud.For mer informasjon, kontakt tjenesteleder Marius Ludvigsen, telefon 988 24 118 eller e-post marius.ludvigsen1@oyer.kommune.no .Benytt skjema søknad om stilling som du finner her. Ved problemer med utflyying av skjema , ta kontakt med servicetorget, tlf. 61 26 81 00 eller postmottak@oyer.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post