Ringebu kommunes støtteordninger

Ringebu kommune tilbyr sine innbyggere ulike stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Ringebu kommune.

Les mer om Ringebu kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Ringebu kommune - der det er lov å lykkes!
Støtteordninger (3)
logo
Fritidsstipend for barn og unge

Ringebu, Sør- Fron og Nord-Fron kommuner tilbyr fritidsstipend til barn og unge.  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse ved å delta i fritidsaktiviteter. 

Målgruppen er sårbare barn og unge opp til 24 år som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.  

Fritidsstipend gjelder for: 

Kontingenter til faste organiserte fritidsaktiviteter hvor det betales en fast deltakeravgift. (ikke treningssenter). 

Søknadsfrist: 

Årlig søknadsfrist 1. juni og 1. desember. Du søker til din bostedskommune. 
  

Ordningen er finansiert med kommunal egenandel og med tilskudd fra BUF-dir. ordningen, tilskudd til inkludering av barn og unge. 

Budsjettet er begrenset og vil bli fordelt innenfor tilgjengelige midler.  Dvs. ingen har krav på å få innvilget sin søknad.

Oppgjør for deltakeravgift foregår mellom kommunen og organisasjonen.

Les mer og søk elektronisk på ringebu.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturmidler til lag og organisasjoner og støtte til kulturanlegg

Søknadsfrist 15. mars.

Følg med på kommunenes hjemmesider for årets frist.

Retningslinjer for søknad om kulturmidler:

Vedtatt i utvalg for kultur og oppvekst 19.1.2015.  Revidert i Levekårsutvalget 2. juni 2020

Berettiget til tilskudd er lag og organisasjoner i Ringebu kommune som arbeider med kultur- og idrettsformål som kommer innbyggerne til gode, og som fremmer interessen for, og bedrer kultur- og idrettsmiljøet i kommunen.

Søknader skal fremmes av lagets/organisasjonens lokale avdeling innen kommunen. Søknaden skal undertegnes av foreningens leder eller kasserer.

Ved fordeling av midler prioriteres barn, ungdom og svake grupper samt lagets aktivitetsnivå.

Følgende krav stilles til at organisasjonen skal være berettiget til tilskudd:

1. Laget/Organisasjonen skal ha minst 5 medlemmer, være registeret i frivilligregisteret og ha tilhørighet eller medlemmer fra Ringebu kommune.

2. Laget/Organisasjonen skal avholde årsmøte hvert år og skal legge frem godkjent årsmelding og regnskap fra siste regnskapsår innen søknadsfristen for kulturmidlene.

3. Kommunen (kulturkontoret) har til enhver tid rett til å undersøke om  grunnlaget for tilskudd er tilstede, og hvordan bevilgede midler brukes. Tilskudd som utbetales på feilaktige premisser medfører tilbakebetalingsansvar.

De kommunale kulturmidlene fordeles en gang i året med søknadsfrist 15.mars.

Levekårsutvalget disponerer midlene og skal vedta fordeling til lag og organisasjoner

Søknaden skal fremmes elektronisk. Årsmelding, godkjent regnskap fra virksomhetens siste driftsår, budsjett for inneværende år skal vedlegges søknaden. (Om årsmøte ikke er gjennomført innen søknadsfristen kan dokumenter ettersendes)

Det søkes elektronisk under fanen selvbetjening på vår nettside.  Papirsøknad kan fås ved henvendelse til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no, tlf. 92463739.

I forbindelse med Ringebu kommunes arbeid som "trafikksikker kommune"  er handlingsplanen for kultur følgende:
 

• Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger om å innarbeide retningslinjer for sikker transport i sine planer. 

• Informere alle mottakere av kulturmidler om vedtatt trafikksikkerhetsplan og med oppfordring om at laget/foreningen innarbeider retningslinjer for sikker transport i sine planer. Søkere bekrefter via egen bekreftelsesrubrikk på elektronisk søknadsskjema at retningslinjer er innarbeidet.

Mer informasjon og link til elektronisk søknadsskjema finner du på ringebu.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Ringebu kommune ved Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen.

Kommunestyret har bevilget kr. 10 000 årlig til kulturpris.

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars inneværende år.

Elektronisk forslagsskjema finner du på ringebu.kommune.no.

Ta kontakt med kommunen om du ikke har mulighet til å benytte elektronisk forslagsskjema.

REGLER  FOR  UTDELING  AV  KULTURPRISEN

1. Ringebu kommune v/utvalget for kultur- og oppvekst kan hvert år dele ut en kulturpris.

2. Prisen kan fortrinnsvis deles ut til enkeltpersoner, men kan også gis til lag/foreninger/ institusjoner som har gjort seg bemerket innenfor områder som omfattes av det  utvidede kulturbegrepet.

3. Prisen deles ut av utvalget for kultur- og oppvekst, etter at publikum er gitt anledning til å fremme forslag på kandidater.

4. Prisen deles fortrinnsvis ut kun en gang til samme person/lag/forening/institusjon.

5. Regler og skjema er revidert og vedtatt i utvalget for kultur- og oppvekst den 19.01.05.

Les mer på ringebu.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post