Ringebu kommunes støtteordninger

Ringebu kommune tilbyr sine innbyggere ulike stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Ringebu kommune.

Les mer om Ringebu kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Ringebu kommune - der det er lov å lykkes!
Støtteordninger (10)
logo
Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Kommunestyret vedtok 14.12.2021 i sak KOM-091/21 at ordningen med stimuleringsmidler for sysselsetting av ungdom/ tilskudd til bedrifter som tilbyr sommerjobb til ungdom ble lagt til som en permanent ordning i årsbudsjettet.

Det er avsatt kr 300.000 til bruk i 2022.

Siste frist for å søke om tilskudd er 01.06.2022. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Det er vedtatt følgende rammer for ordningen:

• Ordningen omfatter private og offentlige aktører (bedrifter, organisasjoner og tjenesteenheter) som sysselsetter ungdom fra Ringebu i skolens sommerferie. Ungdommen må bo i Ringebu kommune.

• En arbeidsgiver kan søke om tilskudd til sysselsetting av inntil 4 ungdommer.

• Arbeidsgiver må være lokalisert i Ringebu kommune.

• Målgruppen er ungdom i alderen 15-18 år (må ha fylt 15 år, øvre aldersgrense gjelder de som fyller 18 år i løpet av 2022). Arbeidet skal utføres på dagtid/ettermiddag innenfor arbeidsmiljølovens regler.

• Det gis tilsagn om støtte etter skriftlig søknad til Ringebu kommune innen fristen 01.06.2022.

• Tilsagn gis fortløpende til potten er disponert.

• Det utbetales støtte for inntil 4 ukers arbeid per ungdom. I søknaden må arbeidsgiver angi konkret hvilke 4 uker det søkes tilskudd for. Tilskuddet forutsetter en minimumslønn på kr 130 per time.

• Støtte utbetales etterskuddsvis som et regresskrav, på bakgrunn av innlevert dokumentasjon. Faktisk utbetalt lønn skal dokumenteres (kopi av lønnslipp), og det må fremkomme hvor mange timer den enkelte har arbeidet (timelister).  

• Dersom det i regresskravet viser seg at ungdommen har arbeidet mindre enn estimert i de 4 ukene det er innvilget tilskudd for, så vil refusjonen reduseres tilsvarende. Det er ikke mulig å overføre timer fra en uke hvor ungdommen har arbeidet mer enn estimert, til en uke der ungdommen har arbeidet mindre enn estimert.

• Tilskudd gis med kr 100 per time, inntil kr 3.750 per uke i 4 uker, maks kr 15.000 per ungdom.

• Foreldre kan ikke søke om tilskudd for å sysselsette egne barn.
 


Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Skjemaet finner du på ringebu.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Fritidsstipend for barn og unge

Ringebu, Sør- Fron og Nord-Fron kommuner tilbyr fritidsstipend til barn og unge.  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse ved å delta i fritidsaktiviteter. 

Målgruppen er sårbare barn og unge opp til 24 år som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.  

Fritidsstipend gjelder for: 

Kontingenter til faste organiserte fritidsaktiviteter hvor det betales en fast deltakeravgift. (ikke treningssenter). 

Søknadsfrist: 

1.september 2022 og deretter årlig søknadsfrist 1. juni og 1. desember. Du søker til din bostedskommune. 
  

Ordningen er finansiert med kommunal egenandel og med tilskudd fra BUF-dir. ordningen, tilskudd til inkludering av barn og unge. 

Budsjettet er begrenset og vil bli fordelt innenfor tilgjengelige midler.  Dvs. ingen har krav på å få innvilget sin søknad.

Oppgjør for deltakeravgift foregår mellom kommunen og organisasjonen.

Les mer og søk elektronisk på ringebu.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturmidler til lag og organisasjoner og støtte til kulturanlegg

Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2022 er det avsatt følgende:

• Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

• Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars 2022.

Følg med på kommunenes hjemmesider for neste års frist.

Retningslinjer for søknad om kulturmidler:

Vedtatt i utvalg for kultur og oppvekst 19.1.2015.  Revidert i Levekårsutvalget 2. juni 2020

Berettiget til tilskudd er lag og organisasjoner i Ringebu kommune som arbeider med kultur- og idrettsformål som kommer innbyggerne til gode, og som fremmer interessen for, og bedrer kultur- og idrettsmiljøet i kommunen.

Søknader skal fremmes av lagets/organisasjonens lokale avdeling innen kommunen. Søknaden skal undertegnes av foreningens leder eller kasserer.

Ved fordeling av midler prioriteres barn, ungdom og svake grupper samt lagets aktivitetsnivå.

Følgende krav stilles til at organisasjonen skal være berettiget til tilskudd:

1. Laget/Organisasjonen skal ha minst 5 medlemmer, være registeret i frivilligregisteret og ha tilhørighet eller medlemmer fra Ringebu kommune.

2. Laget/Organisasjonen skal avholde årsmøte hvert år og skal legge frem godkjent årsmelding og regnskap fra siste regnskapsår innen søknadsfristen for kulturmidlene.

3. Kommunen (kulturkontoret) har til enhver tid rett til å undersøke om  grunnlaget for tilskudd er tilstede, og hvordan bevilgede midler brukes. Tilskudd som utbetales på feilaktige premisser medfører tilbakebetalingsansvar.

De kommunale kulturmidlene fordeles en gang i året med søknadsfrist 15.mars.

Levekårsutvalget disponerer midlene og skal vedta fordeling til lag og organisasjoner

Søknaden skal fremmes elektronisk. Årsmelding, godkjent regnskap fra virksomhetens siste driftsår, budsjett for inneværende år skal vedlegges søknaden. (Om årsmøte ikke er gjennomført innen søknadsfristen kan dokumenter ettersendes)

Det søkes elektronisk under fanen selvbetjening på vår nettside.  Papirsøknad kan fås ved henvendelse til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no, tlf. 92463739.

I forbindelse med Ringebu kommunes arbeid som "trafikksikker kommune"  er handlingsplanen for kultur følgende:
 

• Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger om å innarbeide retningslinjer for sikker transport i sine planer. 

• Informere alle mottakere av kulturmidler om vedtatt trafikksikkerhetsplan og med oppfordring om at laget/foreningen innarbeider retningslinjer for sikker transport i sine planer. Søkere bekrefter via egen bekreftelsesrubrikk på elektronisk søknadsskjema at retningslinjer er innarbeidet.

Mer informasjon og link til elektronisk søknadsskjema finner du på ringebu.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen kan gis til gründere, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til næringsutvikling i Innlandet gjennom bærekraftig innovasjon.

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 1. oktober 2022. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Kriterier

Vi legger særlig vekt på at prisvinneren skal:

• representere et miljø som inspirerer andre næringsaktører i Innlandet

• være en ambassadør på vegne av næringslivet

• ha skapt synlige resultater i form av arbeidsplasser og investeringer i Innlandssamfunnet

• delta i dugnaden om å løfte næringsutvikling i Innlandet ved å ta samfunnsansvar for eksempel for læreplasser, bidrag inn i klynger, bidrag for å utvikle FoU-sektoren, internasjonalt samarbeid, bidrag inn mot sine lokalsamfunn

• ha en solid forankring i Innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av:

• fylkesordfører (juryleder)

• leder av hovedutvalg for næring

• Innovasjon Norge

• NHO

• LO

• NTNU Gjøvik

• Høgskolen i Innlandet

• næringssjefen i Innlandet fylkeskommune

Les mer på ringebu.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Fylkeskulturprisen

Fylkeskulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter-/arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter.

Fristen for å foreslå kandidater for 2022 gikk ut 1. september. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Fylkeskulturprisen består av 100 000 kroner og et kunstverk.

Kriterier

Juryen legger særlig vekt på følgende:

Prisvinneren skal

• representere et miljø som gleder og inspirerer andre aktører i Innlandet.
• være en ambassadør på vegne av fylket.
• ha skapt synlige resultater.
• ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Juryen skal også vurdere de nominerte opp mot Innlandsstrategien som bygger på FNs 17 bærekraftsmål og fylkeskommunens kulturstrategi.

Jury

Hovedutvalg for kultur er jury for Fylkeskulturprisen, med utvalgsleder som juryleder.

Prisen deles ut i forbindelse med et passende arrangement.

Les mer på ringebu.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Ung INNspirator

Prisvinneren skal være en god rollemodell for utvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 1. oktober 2022. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Prisen består av et kunstverk og 75 000 kroner.

Aldersgrense

Vinneren skal være mellom 15 og 35 år.

Kriterier

Prisen kan deles ut til representanter fra et vidt spekter av samfunnet: Privat næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner, forskning, politikk, kultur og idrett.

Prisvinneren

• skal ha bidratt til å utvikle/forme framtida lokalt i Innlandet og framstå som endringsleder for Innlandet i årene som kommer.

• har vist evne til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet. Hen har vært med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida.

• er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om å bidra til å forme framtidas Innlandet.

• skal være en god rollemodell for samfunnsutvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap. .

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av

• leder for hovedutvalg for næring (juryleder)

• leder for hovedutvalg for kompetanse og tannhelse

• leder for hovedutvalg for kultur

• lederen av Ungdommens fylkesting

Les mer på ringebu.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Innlandsprisen

Prisen skal være en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien.

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 1. oktober 2022. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Prisen består av et kunstverk og 100 000 kroner.

Kriterier

Vinneren skal ha skapt synlige resultater og bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område, som for eksempel kan være kultur, næring og akademia.

Juryen legger særlig vekt på følgende:

Prisvinneren skal

• være en ambassadør på vegne av Innlandet.
• ha skapt synlige resultater.
• bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område.
• ha en solid forankring i Innlandssamfunnet.

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av fylkesordfører (leder), fylkesvaraordfører og to representanter for opposisjonen.

Les mer på ringebu.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Arrangementsutvikling innen idrett

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement.

​Søknadsfrist:  1. november 2022 for arrangement i perioden januar–juni 2023.

Søknadsfrist : 1. april 2023 for arrangement i perioden juli–desember 2023. 

Tilskuddsordning for arrangementsutvikling innen idrett er et politisk virkemiddel for å nå mål i regionale planer.

Gjennom tilskuddsordningen vil fylkeskommunen stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn.

Arrangement skal bidra til å skape engasjement, samarbeid og være en arena for innovasjon, økt kompetanse og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr.

Søknad

Alle søkere skal benytte regionalforvaltning.no for registrering av søknader.

Søknadsfrist

• Søknadsfrist: 1. november 2022 for arrangement i perioden januar til og med juni 2023.

• Søknadsfrist: 1. april 2023 for arrangement i perioden juli til og med desember 2023. 

Søknadskjema for perioden juli–desember åpnes 1. februar.

Hvem kan søke?​

• Alle frivillige lag/foreninger, anleggseiere og arrangører som er tilknyttet Norges idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges bilsportforbund.

• Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.  

Kriterier 

Arrangementet bør :

• Sette Innlandet på arrangørkartet og bidra til motivasjon for frivillighet og utvikling av lokalsamfunn.
• Være en læringsarena for fremtidens arrangører, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.  
• Bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangement.  
• Heve kvaliteten på arrangementet gjennom bruk av nytt utstyr og/eller ny teknologi.
• Ivareta klima- og miljøhensyn.
• Bidra til profilering av fylkeskommunen. 

Utover dette blir følgende prioritert: ​

• Arrangement der flere klubber og/eller arrangementsmiljøer samarbeider
• Arrangement/mesterskap over flere dager og i kombinasjon med breddeidrett
• Antall deltakere og antall frivillige involvert

Tildelingsprosess​

• Søknadene behandles av seksjon for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
• Maksimal søknadssum er 200 000 kroner.
• Søkerne får tildelingsbrev med kriterier for bruk av midlene  og informasjon om rapportering og utbetaling så snart vedtak er fattet.
• Fylkeskommunen ønsker å bli involvert i planleggingsprosessen til de arrangementene som får tilskudd. 

Les mer på ringebu.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Fond for støtte til store arrangement

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler.

Søknadsfrist: Løpende

Formål

Formålet med fondsmidlene er å bidra til at store arrangement kan videreutvikle Innlandets rolle og posisjon som vertskap for store arrangement, og at Innlandet profileres nasjonalt og internasjonalt.

Alle søknader vurderes likt med utgangspunkt i disse tildelingskriteriene:

Hvem kan søke?

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og helst internasjonal betydning.

Hva kan midlene brukes til?

• Arrangementet skal bidra til betydelige ringvirkninger i regionen for reiseliv, næringsutvikling og bostedsattraktivitet. Dette skal synliggjøres for eksempel gjennom bruk av en arrangementskalkulator.

• Arrangementet skal brukes som arena for å profilere Innlandet både nasjonalt og internasjonalt. Profilering skal skje etter retningslinjer som følger tildelingen av tilskudd.

• Arrangementet skal ha lavest mulig miljøfotavtrykk. Det skal legges fram en plan for klima- og miljøtiltak. Arrangører kan benytte veiledere som for eksempel "Veileder for utslippsfrie arrangement". Denne finner du link til på kommunens hjemmesider.

• Det kan gis tilskudd til innovasjon og samarbeidstiltak som styrker arrangement som arena for inkludering, frivillig engasjement og stedsutvikling.

• Midlene kan også brukes til planlegging av større arrangement, for eksempel til akkvisisjonsarbeid.

Avgrensninger

• Fylkeskommunen støtter i hovedsak arrangement som er åpne for allmennheten, og som ikke er underlagt eierformer som er basert på fortjeneste. Arrangører og institusjoner som mottar tilskudd har ikke anledning til å ta ut utbytte.

• Aktører som går med overskudd på sine arrangementer, skal i rapporteringen og/eller strategiplanen oppgi hvordan de har tenkt å bruke overskuddet.

• Arrangement i Innlandet kan ikke få støtte fra flere fylkeskommunale ordninger, med unntak av FOU-støtte gjennom Forregion eller Regionale forskningsfond.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist. Det er ønskelig å motta søknaden senest 3 måneder før arrangementet.

Vennligst ta kontakt med fylkeskommunen før du starter søknadsprosessen.

Les mer og søk elektronisk på ringebu.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Ringebu kommune ved Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen.

Kommunestyret har bevilget kr. 10 000 årlig til kulturpris.

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars inneværende år.

Elektronisk forslagsskjema finner du på ringebu.kommune.no.

Ta kontakt med kommunen om du ikke har mulighet til å benytte elektronisk forslagsskjema.

REGLER  FOR  UTDELING  AV  KULTURPRISEN

1. Ringebu kommune v/utvalget for kultur- og oppvekst kan hvert år dele ut en kulturpris.

2. Prisen kan fortrinnsvis deles ut til enkeltpersoner, men kan også gis til lag/foreninger/ institusjoner som har gjort seg bemerket innenfor områder som omfattes av det  utvidede kulturbegrepet.

3. Prisen deles ut av utvalget for kultur- og oppvekst, etter at publikum er gitt anledning til å fremme forslag på kandidater.

4. Prisen deles fortrinnsvis ut kun en gang til samme person/lag/forening/institusjon.

5. Regler og skjema er revidert og vedtatt i utvalget for kultur- og oppvekst den 19.01.05.

Les mer på ringebu.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post