Dovre kommunes støtteordninger

Dovre kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Dovre kommune.

Les mer om Dovre kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Dovre kommune
Støtteordninger (10)
logo
Spillemidler

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

• nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
• nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)
• kulturbygg

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober.

Søknaden registreres på www.anleggsregisteret.no

Før søknaden registreres i www.anleggsregisteret.no, må anlegget ha et anleggsnummer. Ta kontakt med kulturkontoret for å sjekke om anlegget ditt er registrert.

I anleggsregisteret finner du også "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" samt diverse maler som kan brukes i søknaden.

Endringer

Endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022: Det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode.

De endringene vi spesielt vil gjøre oppmerksom på er:

• 1.3 Søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav
Behovsvurdering (nytt vedlegg 7) er lagt inn som vilkår.
• 2.3 Hvem som kan søke om tilskudd
Til sykkelanlegg: Norsk organisasjon for Terrengsykling og sammenslutninger organisert under organisasjonen.

2.6.1 Generelle tilleggselementer Se spesielt endringene som omhandler garderober og lager.

• 2.6.15 Fotballanlegg
Det er lagt inn økt tilskuddssats for kunstgressbaner uten plastholdig løst ifyll.
• 3.4 Vilkår for tilskudd (nærmiljøanlegg)
Endret til 10 år.
• 3.5.2 Begrensninger for tilskuddets størrelse (nærmiljøanlegg)
Maks tilskuddssum per anleggssted er fjernet.

4.1 Åpen for allmenn idrettslig virksomhet
Endret som følge av endringer i pkt. 3.4.
• 4.6 Tilbakebetaling av tildelte midler
Endret som følge av endringer i pkt. 3.4.

Les mer på dovre.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler.

Søknadsfrist 15. april.

Man kan benytte seg av elektronisk søknadsskjema på kommunens nettside. Dette finner du under fanen søknadsskjema på forsiden. Skjemaet heter Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – søknad.

Søkere til Musikk, dans, andre:

- fyller ut 1 skjema for kulturmidler 

- søknadsskjema med evt. prosjektsøknad på s.2.

Søkere til Idrett:

fyller ut 3 skjemaer for kulturmidler;

- søknadsskjema

- rapportskjema for hovedlag/ gruppe

- aktivitetsrapport for hvert underlag av hovedlaget.

Vedlegg som kreves til søknaden:

For de organisasjoner som ikke har gjennomført årsmøte før søknadsfristen, kan ettersende dette så snart det er klart. Vedlegg må ettersendes for utbetaling av tilskudd. 

1. Vedtatt årsmelding for året før tildelingsåret

2. Revidert regnskap for året før tildelingsåret, underskrevet av revisor

3. Driftsbudsjett for søknadsåret med planlagte utgifter og inntekter

4. Vedtatt aktivitetsplan for søknadsåret

Se også retningslinjer for tildeling av kulturmidler. Lenkene finner du på dovre.kommune.no

For spørsmål knyttet til ordninga, kontakt kulturkonsulent.

Søknadsskjema kan lastes ned på dovre.kommune.no, eller de kan hentes i papirform på kommunehuset i reolen for brosjyrer ved inngangen.

Les mer på dovre.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Etablere eller videreutvikle bedrift

Ønsker du å starte opp din egen bedrift, eller har du planer om å utvikle bedriften din? Da kan kommunen være en støttespiller for deg.

Tjenesten omfatter blant annet:

• Behandling av søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet
• Oversikt over andre støtteordningar og hjelp til å finne fram til riktig ordning å søke på
• Rettledning til søkere i søknadsprosessen og ved utarbeidelse av forretningsplan
• Bistand til å finne passende lokaler eller tomt, samt annen bistand i etableringsfasen
• Formidle kontakt til etablereropplæring
• Formidle kontakt til andre deler av den kommunale virksomheten
• Formidle kontakt til spesialkompetanse som regnskapsfører, revisor, konsulentfirma, utviklingsmiljø osv.
• Deltakelse i ulike næringsrettede utviklingsprosjekter
• Markedsføring av Dovre kommune

Kommunen vil kunne gi deg som bedriftsetablerer støtte på ulike trinn i etableringsprosessen, blant annet:

• Informasjon om tiltaksapparat, inkludert tilskuddsordninger og kontaktpersoner
• Formidle kontakt samt delta på møter for å bidra til framdrift
• Gi veiledning i arbeid med forretningsplaner og evt. søknader om tilskudd
• Bistå i arbeidet med å finne egnede lokaler og arealer

For å planlegge etablering av ny virksomhet eller videre utvikling av en virksomhet, kan du finne en enkel mal for en forretningsplan på dovre.kommune.no.

Som gründer eller etablert bedrift i Dovre kan du søke Næringsfondet om støtte til oppstart og utviklingstiltak. Retningslinjer for behandling av søknader finner du på dovre.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kommunalt næringsfond

Det kommunale næringsfondet – Dovre kommune.

Generelt

Foreliggende veiledning og retningslinjer gjelder for søknader inn til kommunalt næringsfond i Dovre kommune (KNF) og for saksbehandling internt i kommunen av innkomne søknader. Økonomiske rammer for fondet bestemmes ved budsjettbehandlingen hvert år.

Kommunalt næringsfond kan brukes til:

• videreutvikle eksisterende næringsliv i kommunen

• tilrettelegge for ny næringsetablering og entreprenørskapskultur

• støtte opp under regionale satsinger

• øke kompetanse og legge til rette for nettverksbygging.

Hvor søker du

• Tilskuddsordningen er publisert på www.regionalforvaltning.no. Skriv Dovre i søkefelt til høyre på startsiden, og ordningen kommer opp (KNF pluss årstall). Alle søknader registreres her.

• Kontakt kommunen v/næringskonsulenten, dersom du har behov for å drøfte prosjektet og søknaden. Kontaktinformasjon: dovre.kommune.no /tlf. 61242100 / e-post: postmottak@dovre.kommune.no

Hvem kan søke

Privat næringsliv:

• etablerere/gründere som planlegger oppstart av bedrift lokalisert i Dovre

• etablerte bedrifter lokalisert i Dovre

Offentlig virksomhet:

• offentlig virksomhet som planlegger/driver kommunalt tiltaks- og næringsarbeid

Bransjer som normalt ikke støttes

• tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel)

• transport

• finansielle tjenester

• frie yrker (advokat, lege, tannlege, forfattervirksomhet ol.)

• ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning

• tradisjonell kafé- og restaurantvirksomhet

• alternativ behandling

• hobbyvirksomhet (basert på drift på fritiden)

Hva kan støttes

Bruk av kommunalt næringsfond skal utløse etablering og innovasjon/vekst i lokalt næringsliv. Tilbudet skal ha lav terskel, men ikke virke konkurransevridende overfor tradisjonelle og etablerte virksomheter.

Tiltak som kan støttes (ikke utfyllende):

Privat næringsliv:

• bedriftsetablering/gründervirksomhet. Eksempler: Kostnader til prosjektering og planlegging av oppstart, tiltak og aktiviteter
i oppstartsfasen. Innleie av konsulenthjelp.

• bedriftsutvikling i eksisterende bedrift. Eksempler: kompetansetiltak, produktutvikling, ekstraordinære markedsføringstiltak,
markedsundersøkelser og planlegging.

• investeringer i bedriften. Eksempler: fast produksjonsutstyr, maskiner og bygninger ved oppstart og utvidelser
av bedriften.

Offentlig virksomhet:

• kommunalt tiltaks- og næringsarbeid

Hva støttes ikke

• kontorutstyr

• datautstyr/telefon

• driftsmateriell

• kjøretøy

• tilrettelegging av eget bosted til næringsformål

• det gis ikke tilskudd til gjeldssanering eller overtakelse av eksisterende virksomhet

• tiltak som vurderes å være del av ordinær drift er ikke støtteberettiget

Søknaden

Søknader, del- og sluttrapportering og utbetalingsanmodninger skal sendes inn av søker via regionalforvaltning.no.
Veiledning om regionalforvaltning.no gis av næringsavdelingen eller via fanen for brukerstøtte i regionalforvaltning.no.

Ved nyetablering skal en forretningsplan legges ved søknaden (mal: https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/ ).

Les mer om retningslinjer, støttesatser og utbetaling på dovre.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Dovrelegatene

Dovrelegatene har til formål å støtte gamle, syke og andre trengende i Dovre. Søkere kan bl.a. være foreninger/ organisasjoner som driver med veldedige og allmennnyttige tiltak overfor nevnte grupper.

Følg med på kommunens hjemmesider for årets søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger
logo
Hjerleidlegatene

Hjerleidlegatene har til formål å støtte fellestiltak for elevene ved skoler knyttet til Hjerleid. Søkere kan bl.a. være foreninger/organisasjoner som driver med veldedige og allmennyttige tiltak overfor elevene.

Følg med på kommunens hjemmesider for årets søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Kulturprisen for Dovre deles ut av oppvekst-, kultur- og omsorgstyret.

Prisen tildeles den person, virksomhet eller organisasjon som har bidratt til å fremme kulturlivet i Dovre og ellers gjort seg fortjent til prisen gjennom kulturell innsats for bygda.

OKO utpeker prisvinneren, og er ikke bundet av innkomne forslag.

Kulturprisen deles ut annet hvert år.

Prisen er en diplom innramma i en treramme (utskåret- emblem), og en sjekk på kr. 5000.

Kandidater kan meldes inn fortløpende, og kan registreres i skjema på kommunens nettsider. Skjemaet heter Kandidat til kommunens kulturpris - forslag.

Les mer og foreslå kandidat på dovre.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Dovre kommunes idretts- og kulturstipend

Dovre kommunes idretts- og kulturstipend er en pris som skal bidra til stimulanse og muligheiter for vidareutvikling i den valte profesjon innanfor idrett kan stipendet gis til en lovande utøvar som er etablert på nasjonalt nivå, og som er i ferd med å etablere seg på internasjonalt nivå.

Innanfor kultur kan stipendet gis til en person som har utmerket seg gjennom kulturell utfolding eller skapande verksemd, og som er i ferd med å etablere seg på et profesjonelt nivå.

Det er i statuttane lagt vekt på ulike faktorar som skal vektlegges ved en vurdering av stipendet. Forslag om tildeling av stipendet kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar.


 
Stipendets størrelse er på kr 20 000,- som må leggast inn i kommunens budsjett.

Les meir på dovre.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Ungdommens kultur- og idrettspris

Dovre har mange unge talentar både innanfor idrett og kultur. Ungdommens idretts- og kulturpris skal være motivasjonsfaktor og en påskjønning for ungdommar under 20 år.Innan idrett kan prisen gis til en lovande idrettsutøvar som har oppnådd gode resultat på nasjonalt nivå, og som er i ferd med å etablere seg på internasjonalt nivå.Innanfor kultur kan prisen gis til den som har utmerket seg gjennom kulturell utfolding eller skapande verksemd, og som har oppnådd resultat utanom det vanlige.Forslag om tildeling av prisen kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar, men det er oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret som avgjør kven som skal tildeles prisen.Saman med et diplom er prisen på kr 1500,- som må leggast inn i budsjettet for Dovre kommune.

Les meir på dovre.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Stipend til folkemusikken

For å stimulere til meir interesse, gir Spelemannsprosjektet 15 000 kroner til et stipend til fremje av folkemusikken i Dovre og Lesja.

Den opprinnelige folkemusikken har stor framgang mange stader i landet og i dalen. Dessverre ligger våre to kommuner noe etter. Vi håper at det vil betre seg med blesten rundt Magne Bø og tiltak i Kultur-og musikkskulen. For å stimulere til meir interesse, gir Spelemannsprosjektet 15 000 kroner til et stipend til fremje av folkemusikken i Dovre og Lesja. Pengane kan gå både til unge talent og eldre eldsjelar og historikarar.

Vi har ikkje sett nokon frist, men ventar på talenta. Pengane kjem fra Magne Bø-framsyningane. Dei er teke hand om av Spelemannsprosjektet. Søknader eller framlegg kan sendast dit. Dei vil ble bli vurdert av ein kompetent jury. Adressa er: Spelemannsprosjektet, ved Egil Ulateig, leiar, Romsdalsvegen 1004 Lesja.

Les meir på dovre.kommune.no.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post