Tolga kommunes støtteordninger

Tolga kommune tilbyr sine innbyggere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Tolga kommune.

Les mer om Tolga kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Tolga kommune
Støtteordninger (7)
logo
Tolga kommunes næringsfond

Landbruk, bygdeturisme, offentlig virksomhet og andre tradisjonelle næringer står sterkt i Tolga.

Som etablerer og næringsdrivende ønsker kommunen å være behjelpelig med råd. Tolga kommune har inngått samarbeidsavtale med Rørosregionens Næringshage AS (RNH). Det innebærer at bedrifter i Tolga kan bli medlem og derigjennom få tilgang på den kunnskap RNH besitter og det virkemiddelapparatet og de nettverkene de har tilgang på. Også kommunen kan benytte seg av RNH.

På regionforvaltning.no  kan du søke støtte fra Tolga kommunes næringsfond, kompensasjonsordninger og ekstraordinære bevillinger Tolga kommune har fått til ulike formål.

Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd. Systemet driftes av SPINE AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer på tolga.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tolgaprisen

• Tolgaprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en aktiv innsats til det beste for bygda og samfunnet. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Tolga kjent utover landet.

• Tolgaprisen deles ut av ordfører. Tolgapriskomiteen bestemmer når og hvor prisen deles ut, men fortrinnsvis på Tolga Janitsjars nyttårskonsert.

•Tolgaprisen består av et stipend på kr. 5.000 og et medfølgende diplom. Utgiftene dekkes av Tolga kommune, ved kulturavdelingen.

• Tolgapriskomiteen består av medlemmene i formannskapet eller den komite eller nemnd som kommunestyret tillegger oppgaven. Ved disens holdes avstemming og alminnelig flertall gjelder. Komiteens vedtak er endelig.

• Kulturavdelingen bekjentgjør fristen for innsending av forslag på priskandidater ved alminnelig oppslag og annonsering innen 15. november. Forslagene må være begrunnet. Forslagene oversendes komiteen innen 1. desember, som avholder sitt møte innen 20. desember.

• Komiteen kan ved siden av de innkomne forslag selv fremme forslag med begrunnelse i samlet møte. Det er opp til komiteen om prisen skal utdeles.

• Innsendte forslags begrunnelser må inneholde riktige opplysninger. Komiteen har adgang til å kontrollere riktigheten og etter nærmere vurdering omforme ordlyden eventuelt gjøre tilføyelser i begrunnelsen.

• Tolgapriskomiteen kan komme med forslag til endringer i statuttene. Disse endringene må godkjennes av kommunestyret.

Les mer på tolga.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tolga kommunes ungdomsstipend

Statutter


1. Tolga kommune har innstiftet et stipend på p.t. kr. 10.000. Stipendets betegnelse er Tolga kommunes ungdomsstipend, og kan utdeles en gang pr. år.

2. Stipendet har som formål å hjelpe frem unge talenter. Stipendet skal tildeles unge og lovende personer som en inspirasjon til videre innsats, samt en anerkjennelse for den interesse som er vist innen for kulturelle aktiviteter. Kandidatene skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep – herunder områdene sang og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

3. Stipendet skal primært brukes til videreutvikling innenfor sitt område. Dette kan være i form av deltakelse ved kurs/seminar og lignende, eller reisestipend i forbindelse med videreutvikling/studieopphold.

4. Stipendet kan søkes av ungdom til og med 25 år fra Tolga kommune, eller som gjennom sin aktivitet er knyttet til kommunen.
I søknaden må det opplyses om:

• hva stipendet skal brukes til
• kostnadsoverslag, dersom det er mottatt eller søkt om stipend/midler fra andre instanser tas dette med i kostnadsoverslaget
• tidligere mottatt stipend

Søknaden skrives i brevs form.

5. Formannskapet avgjør hvert år på grunnlag av søknadene om stipendet skal utdeles. Formannskapet vurderer stipendets størrelse i forhold søknadens art, varighet og de totale kostnadene. Stipendet kan deles mellom flere søkere.

6. Stipendet bekjentgjøres gjennom dagspressen og lokale oppslag. Søknadsfrist er 20. mai, og utdeling av stipendet skal skje i løpet av samme år. Statuttene er vedtatt av Tolga kommunestyre, sak 0038/04 i møte 27.04.2004.

Les mer på tolga.kommune.no

Privatpersoner
logo
Egil Storbekkens musikkpris

Denne prisen er utformet i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk Lur- og
Bukkehornlag, NOPA og Tolga-Os Sparebank.

Statutter

1. Formål

Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Tolga kommune, Norsk Lur- og bukkehornlag, NOPA og Tolga-Os Sparebank står sammen bak Egil Storbekkens musikkpris for fremme av interessen for, og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens musikk. Tolga kommune og Tolga-Os Sparebank er ansvarlig for finansiering av prisen.

2. Prisbeløp

Musikkprisen er på kr 25.000, samt et kunstverk.

3. Prisvinnere

Prisen er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Prisen kan gis:

o Til utøvere som har gjort en ekstraordinær innsats for formidlingen av de eldre folkemusikkinstrumentene.
o Til utøvere som har gjort en spesiell innsats for formidlingen av tussefløyta og musikk knyttet til instrumentet.
o Til utøvere som særlig legger vekt på fremførelsen av Egil Storbekkens musikk.
o Til utøvere som har vist spesielle evner i fremførelse av musikk på eldre folkemusikkinstrumenter.
o Til komponister som skaper ny musikk for eldre folkemusikkinstrumenter.
o For utvikling av gode instrumenter innenfor eldre folkemusikkinstrumenter.

4. Priskomite

Egil Storbekkens musikkpris utdeles av en priskomite bestående av:

o 2 medlemmer oppnevnt av Tolga kommune
o 2 medlemmer oppnevnt av Norsk Lur- og Bukkehornlag
o 1 medlem oppnevnt av NOPA
o 1 medlem oppnevnt av familien Storbekken.

Leder for priskomiteen velges av komiteen selv. Ved stemmelikhet har priskomiteens leder dobbeltstemme. Ett av medlemmene oppnevnt av Tolga kommune, fungerer som komiteens sekretær.

5. Forslag

Norsk Lur- og Bukkehornlag bekjentgjør fristen for innsending av forslag på priskandidater gjennom tilgjengelige portaler og informasjonskanaler. Forslagene må være begrunnet.

6. Behandling

Norsk Lur- og Bukkehornlag sammenkaller priskomiteen. Priskomiteen kan ved siden av de innkomne forslag selv fremme forslag med begrunnelse i samlet møte. Det er opp til komiteen om prisen skal utdeles. Innsendte forslags begrunnelser må inneholde riktige opplysninger. Komiteen har adgang til å kontrollere riktigheten og etter nærmere vurdering omforme ordlyden, eventuelt gjøre tilføyelser i begrunnelsen.

7. Utdeling

Egil Storbekkens musikkpris deles ut under ”Olsok i Tolga”.

8. Endringer/opphør

Beslutning om endring av disse statutter, eller opphør av denne prisen, treffes av Tolga kommune, Norsk Lur- og Bukkehornlag, NOPA og Tolga-Os Sparebank i fellesskap.

Les mer på tolga.kommune.no

Privatpersoner
logo
Boligmillionen i Tolga

Kommunestyret behandlet forberedt forslag fra Bjørnar Tollan Jordet (SV) i kommunestyret den 19.mai, hvor det ble foreslått tiltak for å stimulere til økt boligbygging og for å bidra til bosetting i Tolga kommune. Det ble vedtatt at det avsettes en million kroner til en tilskuddsordning i Tolga kommune. De som bygger seg hus vil etter søknad kunne få et tilskudd på 200.000 kr. Forutsetningen er at tilskuddet medfører bosetting i Tolga kommune. Midlene fordeles forløpende gjennom året.

Vedtak i kommunestyret i Tolga k-sak 33/22, 19.05.22:

Tolga kommunestyre avsetter 1 million fra generelt disposisjonsfond til «Boligmillionen i Tolga», en tilskuddsordning for boligbygging og bosetting. Ordningen er åpen for alle som ønsker å bygge bolig i Tolga.

Ordningen har følgende kriterier:

1: Tilskuddet skal brukes til bygging av helårsbolig.
2: Ordninga omfatter ikke påbygg, tilbygg eller renovering av allerede eksisterende boliger.
3: Søker må være eier av boligen.
4: Den som mottar tilskuddet må bosette seg i boligen, og stå med folkeregistrert adresse i Tolga kommune.
5: En husstand kan kun få tilskudd en gong.
6: Bygging av bolig må være begynt innen 1 år etter innvilget tilskudd. Dersom dette ikke følges, faller tilskuddet bort.
7: Utbetaling av tilskuddet skjer etter framlagt ferdigattest. Søker må være registrert bosatt i kommunen ved utbetaling av tilskuddet.
8: Søknader blir avgjort av Kommunedirektøren, med formannskapet som klageinstans.
9: Ordninga gjelder fra 20.05.2022, og boliger som er tatt i bruk før 20.05.2022 er ikke omfattet av ordninga.
10: Ordninga og tilskuddsbeløpet skal evalueres i forbindelse med årsbudsjett for 2023.

Tilskuddet settes til 200 000 kroner.

Administrative retningslinjer for søknad og tildeling av tilskudd:

a) Søknad om tilskudd behandles forløpende gjennom året jf. kriteriene som er vedtatt av kommunestyret.

b) Boligbyggere med godkjent byggetillatelse etter 20.05.2022 kan få tilsagn om tilskudd.

Boligbyggere som søker ferdigattest etter 20.05.2022 kan også søke om tilskudd.

c) Utbetaling skjer ved søknad og godkjennelse av ferdigattest, samt dokumentasjon fra folkeregisteret på at man har bostedsadresse i Tolga kommune og oppfyller kriteriene.

Vedtatt beløp er 1.000.000,- i 2022 og det utbetales 200.000,- pr bolig. Etter årets slutt skal ordningen evalueres og eventuelt videreføres.

Søknad og nødvendig dokumentasjon sendes postmottak@tolga.kommune.no, merk "Boligtilskudd 2022".

Les mer på tolga.kommune.no

Privatpersoner
logo
Årets tilbakeflytter

Formål

Formålet med prisen årets tilbakeflytter er å stimulere tilbakeflyttingen til Tolga.

Prisen

Prisen består av et pengebeløp, kr 5000,- og et diplom.

Utdeling

Utdelingen skal under et arrangement i Olsok i Tolga.

Utvelgelse av kandidater

Grunngitt forslag kan sendes inn av enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Formannskapet kan også selv finne fram til aktuelle kandidater. Utlysing skal skje innen 1. mai, og frist for å fremme forslag til kandidater er 1. juni.

Årets tilbakeflytter kan tildeles personer som oppfyller minimum et av følgende kriterier:

- Flyttet tilbake for å ta over gårdsbruk
- Tar med seg sin jobb eller etablerer virksomhet i Tolga kommune
- Tar med seg familie og derigjennom øker folketallet
- Har på en eller annen måte bidratt til å sette Tolga kommune i et positivt lys

Prisen gis på grunnlag av dokumenterte resultater.

Utvelgelse av prismottaker

Formannskapet i Tolga kommune er jury.
Forslag til kandidat sendes til:
E-post: postmottak@tolga.kommune.no innen 1. juni og merkes "Årets tilbakeflyter"

Les mer på tolga.kommune.no

Privatpersoner
logo
Årets grunder/entreprenør

Formål

Formålet med prisen Årets Unge-Tolga Gründer er å stimulere til og fremme etableringsvilje og
nyskaping blant personer under 35 år. Prisen skal bidra til økt fokus på entreprenørskap og innovasjon
blant unge i Tolga og utviklet kultur for næring.

Prisens form

Prisen består av et pengebeløp, kr 5000,- og et diplom.

Utdeling

Utdelingen skal under et arrangement i Olsok i Tolga.

Utvelgelse av kandidater

Grunngitt forslag kan sendes inn av enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Formannskapet kan også selv finne fram til aktuelle kandidater. Utlysing skal skje innen 1. mai, og frist for å fremme forslag til kandidater er 1. juni. Årets Unge-Tolga Gründer kan tildeles personer, organisasjoner eller bedrifter i Tolga.

Kandidater til prisen må tilfredsstille følgende kriterier:

- Gründer(ne) skal være yngre enn 35 år
- Gründer(ne) bør lede/eie en nyskapende og innovativ bedrift
- Gründer(ne) kan sannsynliggjøre et vekstpotensial.

I utvelgelsen av kandidater til Årets Gründer skal følgende kriterier vektlegges:

- Nyskaping/originalitet
- Ambisjoner om vekst og/eller innovasjon
- Verdiskapingspotensial
- Strategi og gjennomføringsevne
- Sysselsetting
- Bidrar til utvikling i Tolga

Prisen gis på grunnlag av dokumenterte resultater.

Utvelgelse av prismottaker

Formannskapet i Tolga kommune er jury.
Forslag til kandidat sendes til:
E-post: postmottak@tolga.kommune.no innen 1. juni og merkes «Årets Unge-Tolga Gründer.

Les mer på tolga.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post