Lunner kommunes støtteordinger

Lunner kommune deler ut midler til idrett, kultur og frivillighet. De deler også ut et Talentstipend for å stimulere til at flere satser på sitt talent. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Lunner kommune

Les mer om Lunner kommunes støtteordinger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Nær naturen - nær byen!
Støtteordninger (5)
logo
Etablererveiledningstjeneste

Lunner kommune tilbyr i samarbeid med Gran kommune etablererveiledningstjeneste gjennom Hadelandshagen. Tjenesten er gratis og er et tilbud til alle som enten har planer om å starte egen virksomhet, eller som allerede er i daglig drift.

ETABLERERVEILEDNING – for etablerere som vil starte bedrift

• Idé- og forretningsutvikling
• Etablering og registrering av foretak
• Planlegging og organisering
• Produktutvikling og markedsføring
• Økonomi og søknader om støtte og finansiering
• Bistand i kontakt med private og offentlige aktører
• Informasjon om etablereropplæring
• Næringsfaglig vurdering

BEDRIFTSVEILEDNING– for bedrifter i vekst og omstilling

• Innovasjon og forretningsutvikling
• Info om støtteordninger og søknadsprosess
• Organisasjonsutvikling og endringsledelse
• Kompetansestyring og rekrutteringspolitikk
• Inntil 10 timer gratis veiledning

NETTVERK– for bedrifter som vil samarbeide med andre

• Tilbud om deltakelse i selvdrevne nettverk
• Veiledning og tilrettelegging av nettverkssamlinger
• Faglig og personlig utvikling i samarbeid med andre
• Tilgang til profesjonelle foredragsholdere og mentorer

ETABLERERVERKSTED– for etablerere uten kontorplass

• Avtale om lån eller leie av kontorplass
• Under etablererkurs
• For etablerere i startfasen
• For kortere perioder

Les mer på lunner.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Talentstipend

Vet du om lokale talenter, eller er du et talent selv?

Nå kan du søke om talentstipend til person, gruppe eller lag. Lunner kommune ønsker å stimulere til at flere satser på sine talent, noe som vil føre til et enda mer aktivt lokalsamfunn.

Informasjon

Lokalt talentstipend har som formål å gi enkeltpersoner og grupper/lag et økonomisk bidrag som kan hjelpe og motivere ekstra til å nå sine høye mål.
 
• Det vil normalt deles ut ett eller flere stipender. Stipendet vil kunne variere i størrelse, fra kr 5 000 til kr 50 000,-.
 
• Stipendet kan deles ut til personer mellom 12 - 30 år som bor i eller kommer fra Lunner Kommune. Stipendet er åpent å søke på for alle typer talent. Profesjonelle kan ikke søke. Det betyr at dersom du livnærer deg av talentet ditt er du ikke lenger å anse som potensiell mottaker av stipendet.
 
• Stipendet deles ut til personer som i søknaden kan vise til gode resultater, og gjennom planer kan dokumentere vilje til arbeid for egen utvikling innen sitt talent. Det vil styrke søknaden å vedlegge en attest fra lærer, trener eller annen fagperson. En vil også se etter personer som med sitt talent er positive forbilder.
 
• Stipendet skal brukes til videre utvikling innen talentområdet. Søknaden må inneholde en plan for videre utvikling som viser et oppriktig ønske om å nå langt.
 
• Stipendet kunngjøres på Lunner Kommune sine hjemmesider.
 
• Stipendet gis fortrinnsvis bare en gang, men det kan også søkes på nytt.

Tildelingsutvalg

a. Leder av Livsløputvalget (leder)

b. Kulturskolerektor (medlem)

c. Leder av idrettsrådet (medlem)

d. Leder av ungdomsrådet (medlem)

e. Kommunalsjef oppvekst og kultur (medlem)

f. Leder av kulturråd (når det er etablert)

g. Juryen kan hente inn fagekspertise dersom nødvendig.

 

• Tildelingsutvalgets tilråding legges fram for Livsløputvalget som innstiller til kommunestyret innen utgangen av november i tildelingsåret.
 
• Tildelingen skal inneholde hvem som mottar stipendet og begrunnelse. Det skal også angis hvor, når og av hvem overrekkelsen vil foretas.

Forpliktelser for mottakeren av lokalt talentstipend

• Stille opp ved overrekkelse av stipendet og ved eventuell pressedekning av dette.
 
• Stille til deltakelse ved et arrangement i Lunner Kommune – for eksempel gjennom sceneopptreden, som instruktør eller en enkel presentasjon av eget talent og satsing tilpasset stipendmottaker.
 
• Skrive en kort rapport innen 1. september året etter stipendutdelingen der det beskrives hvordan stipendet har blitt brukt, og hva dette har betydd for videre utvikling av talentet.

Søknadsfrist

Innen 1. september hvert år.

Hvor sender du søknaden?

Søknaden sender du til Kulturkontoret for Lunner og Gran, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN eller e-post: postmottak@gran.kommune.no

Les mer på lunner.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Midler til kulturutvikling

Retningslinjer for søknad om midler til kulturutvikling
Søkere til midlene kan være lag/foreninger, stiftelser og enkeltpersoner som har tilholdssted i Lunner kommune. Kulturutviklingsmidlene kan gis til både enkelttiltak og forsøksprosjekt, men det gis ikke støtte til ordinær drift. Det gis ikke tilskudd til politiske organisasjoner.

Tilskuddet fordeles etter søknad to ganger i året, nærmere bestemt hver april og oktober. Midlene til kulturutvikling fordeles likt på for disse to halvårlige tildelingene.

Søknadene sendes til Kulturkontoret for Lunner og Gran og behandles etter følgende måte:

Søknader under kr 30 000 behandles og tildeles av Kulturkontoret, som gis myndighet til å tildele tilskudd tilsvarende det som kommunestyret har bevilget for det enkelte år. Tildeling av midler går som referatsak til Livsløpsutvalget og Kommunestyret.
 
Søknader over kr 30 000 vil bli behandlet politisk etter søknadsfristen to ganger i året. Kulturkontoret legger saken fram for Livsløpsutvalget, som gis myndighet til å tildele tilskudd tilsvarende det som kommunestyret har bevilget for det enkelte år. Tildeling av midler går som referatsak til kommunestyret

Krav til søknaden:

Søknaden skal inneholde:

• Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket
• Beskrivelse av tiltaket og tiltakets formål
• Framdriftsplan, oppstart – avslutning
• Budsjett og finansieringsplan

Søknader som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli behandlet.

Midlene til kulturutvikling skal være et virkemiddel for nettopp kulturutvikling. Støtte til nyskapende prosjekt/tiltak er et sentralt mål. Tiltak for barn- og unge prioriteres spesielt. Midlene skal bidra til å realisere overordnede målsettinger som er nevnt i kommuneplanen.

Eksempler på tiltak som kan støttes:

• Arrangement:
Skal et arrangement tildeles tilskudd gjennom midlene, må det i hovedsak være tilgjengelig for alle. Arrangementene bør være av en slik størrelse at det er vanskelig for et lag å stå alene om gjennomføring.

• Leie av Hadeland kultursal og kommunale gebyrer:
Kulturutviklingsmidlene kan dekke merkostnader ved å leie Hadeland kultursal. Det kan også ytes tilskudd til dekking av andre kommunale gebyrer.

• Bygningsvern/restaurering:
Det kan ytes tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Lunner har mulighet til å besøke. En kan yte tilskudd til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Det ytes ikke tilskudd til privat bolig.

• Minnesmerke:
Det kan ytes tilskudd til reising av minnesmerke i forbindelse med spesielle hendelser og/eller personer som er, eller har vært, spesielt knyttet til kommunen.

• Tilskudd til kulturbygg/kulturhus:
Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Vanlig vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskudds berettiget.

• Historie og kulturstoff:
Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell inneresse. Det kan søkes tilskudd til skilting/informasjonsarbeid og tilrettelegging av kulturminner og natur- og kulturstier.

• Utstyr/instrumenter:
Det kan gis støtte til lag/foreninger som ønsker å gå til innkjøp av svært dyrt utstyr eller instrument.

• Idrett ,fysisk aktivitet og friluftsliv:
Det kan søkes tilskudd i forbindelse med utvidelse/rehabilitering og nybygg av anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Les mer på lunner.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til integreringsarbeid

Nå kan frivillige organisasjoner søke om midler til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina. Det er en stor pott på 45 millioner kroner som skal fordeles og søknadsfristen er 20. mai.

Om tilskuddet

• Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 
• Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap. Les mer om delmål A og B på IMDis egne nettsider.
 
• Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.
 
• Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning
 
• Ramme : 45 mill kroner.
 
• Søknadsfristen er 20.05.2022

Les mer om ordningen og søk eletronisk på lunner.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt driftstilskudd for musikk, sang, dans og teater

Søk om kommunalt driftstilskudd for musikk, sang, dans og teater i Lunner og/eller Gran kommuner.

Når dere søker om midler, må dere legge ved:

• regnskap
• årsmelding
• aktivitetsrapport

Søknaden skal også inneholde informasjon om:

• Medlemmer
Dere må legge ved medlemslister med navn og adresser.

• Aktiviteter
Antall øvelser per måned/Antall opptredener per år

• Økonomi/drift


Send søknad med vedlegg til Gran kommune via e-post til:
postmottak@gran.kommune.no eller til postboks 41, 2714 Jaren innen 1. mars.

Les mer og last ned søknadsskjema på lunner.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post