Krødsherad kommunes støtteordninger

Krødsherad kommune deler ut midler til blant annet idrett, kultur og frivillighet. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Krødsherad kommune.

Les mer om Krødsherad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidler

De kommunale kulturmidlene skal gå til drift og aktiviteter i kommunen innen det utvidede kulturbegrep. 

Tilskudd til kulturorganisasjoner kan gis til:  

Frivillige lag og foreninger som organiserer kultur-, frilufts-, og fritidsaktiviteter i Krødsherad kommune. Laget/foreningen må ha åpent medlemskap, være tuftet på vanlige demokratiske prinsipper og ledes av et medlemsvalgt styre. 
Organisasjoner som hører inn under kommunale sektorer kan få kulturmidler til tiltak som retter seg mot allmennheten. 
Stiftelser som får andre midler fra kommunen kan ikke søke kulturmidler.


 

Søknad:

Det skal søkes på eget skjema innen den søknadsfristen som er fastsatt hvert år. Sammen med søknaden skal det leveres kopi av regnskap og budsjett. 
 

Fordeling:

Barne- og ungdomsvirksomhet prioriteres fremfor virksomhet for voksne. 
Minimum 60% av kulturmidlene fordeles på lag/foreninger som har aktivitet rettet mot barn og unge. 
Samme organisasjon kan søke på midler både tiltak for barn og unge og til voksne. 
Minimum 10% av midlene fordeles til velforeninger. 
10% av midlene avsettes til lokale lag- og foreninger som har større jubileum eller større arrangementer som bidrar til å profilere kommunen. Dersom det ikke foreligger søknader fordeles midlene på øvrige søkere. 
5% av midlene avsettes til dekning av kurs i ledertrening/lederopplæring.
Bevilgningen til kulturmidler forbeholdes tiltak i kommunen. I tilfellene hvor regionale/fylkesvise/landsomfattende organisasjoner søker kulturmidler, blir tilskuddsberettigelsen vurdert ut fra om tilbudet har spesielle tiltak av betydning for Krødsherad. 
Organisasjoner og foreninger
logo
Kultur- og idrettsstipend

Hvert år skal det deles ut stipend til personer bosatt i Krødsherad, som er aktive innen kultur og idrett. Stipendet skal være til nytte og inspirasjon for videre utvikling innen sitt område. Søknadsfristen er 20.november. 

Retningslinjer for å søke om stipend

 • Stipendet kan hvert år tildeles personer som bor i Krødsherad, og som er aktive innen kultur og idrett. Stipendet skal være til nytte og inspirasjon for videre utvikling innen sitt område.
 • Stipendet er for tiden på kr. 15.000.- og utdeles normalt på kommunestyrets møte i desember.
 • Enkeltpersoner med bostedsadresse i Krødsherad kan søke om stipend, men i spesielle tilfeller kan også en mindre gruppe av personer søke (f.eks et band e.l.).
 • Søkere som ikke tidligere har mottatt kultur- og idrettsstipend prioriteres.
 • Alle søknader om stipend skal være skriftlige, og søknaden skal gi en beskrivelse av hva stipendet ønskes brukt til, i tillegg til utfyllende informasjon om søkeren.
 • Stipendsøknader behandles av sektor for oppvekst og kultur, og legges fram for kommunestyret for vedtak. Det vil bli lagt vekt på innsats, resultat, bakgrunn, framtidsutsikter og videre planer.
 • Tildelt stipend forutsettes brukt innen ett år etter utdeling, og en kort rapport på hvordan stipendet er brukt skal sendes kommunen på e-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no innen utgangen av året. Ubrukte midler skal tilbakeføres til kommunen.

  Søknad sendes gjennom elektronisk skjema eller på epost: post@krodsherad.kommune.no innen 20. november og merkes: Søknad kultur- og idrettsstipend.
  Personer kan tildeles kultur- og idrettsstipend ved kandidatinnspill fra 3. person. Krav til dokumentasjon og rapportering vil da ikke være gjeldende.

Søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.krodsherad.kommune.no/sd/skjema/KKO051/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post