Voss kommunes støtteordninger

Voss herad tilbyr mange ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" kan du finne en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på.

Les mer om Voss kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Legat til fremjing av trivselstiltak for eldre og uføre

Det vert utdelt legatmidlar til fremjing av trivselstiltak for eldre og uføre i Voss herad, både heimebuande og beburarar på institusjon.

Søkjarar kan vera alle som arbeider for eldre og uføre; tilsette, frivillige organisasjonar m.v. Tiltak skal vere til nytte/glede for fleire, og det er ynskjeleg at at dei som får tildelt midlar leverar økonomisk oppstilling/rekneskap og evnt bilde av omsøkt aktivitet/tiltak.

Trivselstiltak skal kunne tolkast så breitt som mogleg, det kan til dømes vere :

-festlege samkomer
-turar og andre aktivitetar
-kulturtiltak
-samlingar og innkjøp av utsmykking
-innkjøp av møblar og utstyr til fellesareal o.l.

Søknad sendast på epost til postmottak@voss.herad.no eller til Postboks 145, 5701 Voss. Det er ikkje eige søknadsskjema.
Mrk søknad: Søknad om midlar frå Legat til beste for eldre og uføre.
Eventuelle spørsmål kan rettast til Innbyggjarservice på tlf 56519400.

Privatpersoner
logo
Legat for ungdom under utdanning

Det vert utdelt legatmidlar for å yta økonomisk stønad til ungdom som har tilknyting til Voss herad og som søkjer/er under utdanning.

Utdanning gjeld i første rekkje på universitet og høgskulenivå – eller til anna utdanning på grunn av sjukdom.

Les mer og søk på voss.herad.no

Privatpersoner
logo
Kraftfondet

Kraftfondet er eit kommunalt næringsfond. Du kan søkja om midlar frå fondet heile året.

Du kan søkja om midlar til m.a. næringsføremål og næringsutvikling, stadutvikling og næringstiltak til beste for husdyrbruket.

Slik søkjer du
Send søknad i fritekst anten på epost til postmottak@voss.herad.no  eller pr post
til Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss.

Søknaden må minimum innehalda:
-Skildring av prosjektet

-Budsjett og finansieringsplan

Rapportering:
Dersom det vert løyvd midlar må søkjar rapportere bruken etter eit år. Løyvinga må vera nytta innan tre år.

Les mer og søk på voss.herad.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kultur- og idrettsstipend

Voss herad deler ut kommunalt stipend til enkeltpersonar eller grupper innan kultur- og idrettslivet slik:

 • Stipend til lovande idrettsutøvarar eller idrettstrenarar
 • Stipend til lovande kunstnarar eller kulturinstruktørar
 • Kommunalt kultur- og idrettsstipend kan delast ut til einskildpersonar eller grupper som er inne i ei verdifull etablerings- eller utviklingsfase der eit slikt stipend kan utgjera ein verdifull stimulans til vidare utvikling i kultur- og idrettslivet.
 • Stipendordninga vert lyst ut med oppgjeven søknadsfrist kvart år. Enkeltpersonar eller grupper kan sjølve søkja stipendet, eller lag/organisasjonar/institusjonar kan søkja stipend for aktuelle kandidatar. Lister over aktuelle kandidatar vil ikkje verta gjort offentleg kjent. Heller ikkje opplysningar om kven som har vore søkjar eller forslagsstillar
 • Utval for kultur og næring gjer vedtak om tildeling. For idrettsstipendet skjer dette etter framlegg frå idrottsrådet på lovande idrettsutøvar eller trenar, medan Voss kulturråd kjem med framlegg på lovande kunstnarar eller kulturinstruktørar. Stipendtildelinga må haldast innanfor disponible budsjettmidlar, og kan gjevast til ein eller fleire mottakarar innanfor dei to sektorane
 • Storleiken på løyvingane til stipendordningane vert vedteken årleg som del av budsjettarbeidet
 • Desse retningslinjene kan berre endrast i utval for kultur og næring, med endeleg godkjenning i heradsstyret.


  Les mer på voss.herad.no
Privatpersoner
logo
Karen og Lars Helgelands Minnefond

Fondet har som føremål å yta økonomisk støtte til kulturelle tiltak i Voss kommune som i det vesentlege tener til styrking av folkemusikken, målarkunsten og kunsthandverket.  

Ein oppmodar personar innan kulturmiljøet på Voss til å nytta dette høvet til å styrka eigne kulturaktivitetar.  

 

Frist for søknad om midlar frå legatet er 31. august.

Kontaktperson Arvid Sandnes, tlf. 5652 1306.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post