Vågan kommunes tilskuddsordninger

Vågan kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige typer legat, priser og tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vågan kommune.

Les mer om Vågan kommunes tilskuddsordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Tilskudd til lag og foreninger

KRITERIER Målsettingen

  • Å styrke fellesskapet og livskvaliteten i lokalmiljøet.
  • Stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv.
  • Å gi alle anledning til å delta i og oppleve kunst og kulturverdier skapt av amatører, og gjennom samarbeid amatører og profesjonelle.

Målgrupper

Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer  gruppene barn- og ungdom under 18 år og funksjonshemmede vil bli prioritert.

Kriterier

  • Tiltakene/arrangementene må i utgangspunktet være åpen for alle.
  • Laget/foreningen må praktisere ordningen med ledsagerbevis, slik at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar støtte. Dette gjelder også ved alle typer arrangementer i kommunens bygg eller i bygg som mottar støtte.
  • Foreningen må ha lokal forankring i kommunen, og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Vågan til gode.
  • Søknaden skal inneholde siste godkjente årsmelding og regnskap, budsjett for inneværende år samt beskrivelse av aktivitetene som midlene skal brukes til.

Ledsagerbevis fungerer slik, at når en funksjonshemmet har ledsagerbevis, gis ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer.

Saksbehandling

Tilskuddets størrelse avhenger av de årlige kommunale budsjetter. Det er Hovedutvalg for oppvekst, kultur og integrering som vedtar tildeling av kulturmidler.

Tildeling eller avslag kulturmidler blir kunngjort ved brev til søker.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon for kulturarbeidere i Vågan kommune, og skal være en påskjønnelse og oppmuntring for innsats som har bidratt til å berike kulturlivet i kommunen.
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner eller lag og foreninger som har utført særlig innsats for kulturlivet.
Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner bosatt i Vågan, men kan tildeles personer som på annen måte er tilknyttet kommunen.


Begrunnet forslag til kandidater kan gis av alle kommunens innbyggere innen frist som annonseres årlig.
Kulturprisen består av en pengesum – kr 15.000 – samt diplom.
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og inkludering avgjør hvem som skal motta kulturprisen.
Kulturprisen overrekkes av ordføreren eller den han overlater det til.


Hvem bør få kulturprisen?
Send inn ditt forslag til postmottak@vagan.kommune.no

Frist for innsending: 31. oktober.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivilligprisen

Vågan kommune ønsker gjennom å innføre en frivilligpris å gi en anerkjennelse av frivillig innsats i kommunen. Frivillig innsats er limet i ethvert lokalsamfunn. Frivillig sektor i Vågan inneholder aktivitet i over 250 lag og foreninger, og gjennom enkeltpersoners initiativ. Dette utgjør i sum over 400 årsverk. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi, gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.


§1 Prisens formål:
1) Frivilligprisen i Vågan skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, innsats og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

2) Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

3) Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§ 2 Prisens størrelse:
Prisens størrelse er samme som kulturprisen i Vågan, kr 15 000. Hvis prisen går til en person, så vil beløpet gå til prosjektet eller foreningen vinneren representerer/vil gi beløpet til. Videre utdeles diplom og blomster.

§ 3 Nasjonal nominering:
De/den som vinner prisen, vil utgjøre Vågan kommune sin påfølgende nominasjon til den nasjonale frivillighetsprisen gjennom Frivillighet Norge, som har sin nominasjonsperiode fra 01.juni til 01.september.

§ 4 Nominasjonsfrist:
Nominasjonsfrist vil være 31.oktober. Det blir kunngjort i god tid forut at det kan nomineres kandidater til frivilligprisen. En person eller lag/forening kan dog ikke nominere seg selv. Prisutvelgelseskomiteen kan også komme med forslag på kandidater.

§ 5 Prisutvelgelseskomite:
Ved innføring av frivilligprisen, vil hovedutvalg for oppvekst og inkludering være prisutvelgelseskomite. Hovedutvalget kan selv senere velge en egen prisutvelgelseskomite.

§ 6 Utdeling av prisen:
Utdeling av Vågan kommune sin frivilligpris kan samkjøres med utdeling av kulturprisen, eller annen passende anledning/større arrangement som for eksempel Lofoteventyret eller andre store fellesarrangement i Vågan.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Else og Egil Fianes legat for eldre i Kabelvåg og omegn

Legatets formål er økonomisk støtte for eldre i Kabelvåg og omegn.

Kontaktperson:
Ingrid Johanne Lillevik

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post