Troms fylkeskommunes støtteordninger

Troms fylkeskommune tilbyr sine innbyggere flere tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Troms fylke.

Hvilke tilskudd som blir med videre i nye fylkeskommuner blir politisk vedtatt i januar. Etter dette vil vi publisere aktuelle tilskudd dere kan søke på. Informasjon om søknadsfrist, søknadsprosess og nye retningslinjer publiseres på denne siden når dette er vedtatt.

Les mer om Troms fylkeskommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Fra og med 1. januar 2024 har vi nå gått fra å være Troms og Finnmark fylke, til å bli Troms fylke
Støtteordninger (28)
logo
Troms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris

Fylkesrådet ønsker med prisen å gi honnør til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst –og kulturlivet i Troms og Finnmark.

Sammen med hedersutmerkelsen består fylkeskulturprisen av kroner 20 000. Prismottageren vil offentliggjøres i forbindelse med overrekkelse under fylkestingets desembersamling.

Forlagene sendes til postmottak@tffk.no

Frist for innsendelse av forslag er 15. november

Retningslinjer

1. Troms og Finnmark fylkeskommune deler årlig ut en fylkeskulturpris.

2. Fylkeskulturprisen er på kr. 20 000

3. Formålet med fylkeskulturprisen er å gi honnør og anerkjennelse til mottaker av prisen, og å støtte skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms og Finnmark fylke.

4. Fylkeskulturprisen kan tildeles skapende/utøvende kunstnere eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms og Finnmark

5. Fylkeskulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, institusjoner og/ eller organisasjoner.

6. Mottakeren skal være bosatt i Troms og Finnmark, eller ha særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet.

7. Kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til kulturprisen. Fylkesrådet beslutter etter innstilling fra fylkesråden med ansvar for kultur. Offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisen skjer i fylkestinget i desember.

8. Frist for innsendelse av forslag til kandidater fastsettes av administrasjonen

Les mer på tffk.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kolsrud legat

Legatet tildeles vitenskapsmenn, studenter eller gymnasiaster fra de tre nordlige fylker (Finnmark, Troms og Nordland) til utdannelse eller som bidrag til vitenskapelig virksomhet. Legatet skal ytes til menn eller kvinner som vil studere og arbeide med historie, herunder kirkehistorie og kulturhistorie.

Legatet deles ut hvert annet år, ulike år.  Legatet lyses ut i landsdelsavisene og på våre nettsider. Legatets statutter inneholder informasjon om opplysninger vi trenger for å kunne behandle søknaden.

Søknaden skal inneholde:

1. Navn, stilling, fødselsår. Søkerens tilknytning til institusjon/skole.

2. Beskrivelse av hva legatporsjonen tenkes brukt til, med vekt på sammenhengen til

legatets statutter.

3. Redegjørelse for tidligere studier og eksamener i bekreftet kopi.

4. Eventuelle attester og anbefalinger i bekreftet kopi.

5. Navn og adresse på 2 referanser som eventuelt kan gi utfyllende opplysninger.

6. Opplysninger om ev. tidligere tildelte legatmidler/stipend til formål nevnt i søknaden

eller til andre studie- og/eller forskingsformål.

Søkere som tildeles støtte skal innen 31.12.2023 oversende en kort rapport om bruken av tildelte midler.

Les mer om legatet her: https://www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/kultur/kolsrud-legat/

 

Privatpersoner
logo
Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark

Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark er et lånefond som skal lette etablerings - og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket.

Les mer om fondet på Fylkeskommunens egne nettsider: https://www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/rekrutteringsfondet-for-fiskere-i-finnmark/

 

Privatpersoner
Bedrifter og næringsliv
logo
RFF Arktis

Troms og Finnmark fylkeskommune har et regionalt forskningsfond – RFF Arktis. Fondet har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.

Les mer om fondet her: https://www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/regionale-forskningsfond/

 

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Here you must add the general description of the grant.

Please keep in mind this is not an annoucement, but a general description of the grant that will always be published.

Therefore you should not add application deadline dates etc. here, but just a general presentation.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til studieforbund i Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune gir tilskudd til drifts- og aktivitetstilskudd og tilretteleggingstilskudd for studieforbund i Finnmark.

Tildelingen er begrunnet i Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Loven med forskrifter trådte i kraft 1. januar 2010.

Retningslinjer

- Tilskudd tildeles studieforbund som er godkjent etter § 5 i Lov om voksenopplæring
- Drifts- og aktivitetstilskudd tildeles etter antall godkjente studietimer fra foregående år, basert på innrapportert kurstimer til SSB
- Tilretteleggingstilskudd tildeles etter søknad med tiltak for grupper med behov for spesiell tilrettelegging og tiltak som fremmer sosial og kulturell integrering
- Tilskudd tildeles studieforbund etter handlingsplan for aktivitet kommende år
- Tilskudd tildeles etter søknad. Det søkes om begge tilskuddene i samme søknad
- Årlig søknadsfrist er 15. mai. Søknad sendes til postmottak@ttfk.no
- Tilskuddene utbetales innen 1. oktober
- Det skal leveres årsmelding og regnskap

Send inn søknad
Søknadene sendes som vedlegg i e-post til postmottak@tffk.no

Søknadsfrist
15. mai

Les mer på tffk.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Årets hederspris innen fag- og yrkesopplæringen

«Årets hederspris innen fag – og yrkesopplæringen» deles ut årlig til en person eller aktør innen fag- og yrkesopplæringen som har utmerket seg på en fortjenestefull måte. 

Hvem kan nomineres?

De som kan nomineres er:

- lærlinger
- lærebedrifter
- opplæringskontor
- skoler
- prøvenemndsmedlemmer
- andre som jobber med fag- og yrkesopplæring

Alle kan sende inn forslag til hvem de mener fortjener prisen.

Kriterier

Det kåres en vinner i øst (Finnmark) og en i vest (Troms).

Yrkesopplæringsnemnda er jury og kårer vinnerne på bakgrunn av følgende kriterier: 

- vilje til å ta samfunnsansvar
- kreativitet
- innsats for å fremme læring og utvikling
- engasjement for fag og arbeids- og læringsmiljø

Les mer og nominer en kandidat på tffk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen tildeles en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte arbeidet utover det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø eller fylke.

Kriterier for tildeling

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Dette skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter, og i alle aldre.

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslaget må begrunnes.

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til: postmottak@tffk.no

Bedømmelse

- Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark innstiller én vinner til fylkestinget
- Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv
- Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i helhetsperspektivet
- Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges
- Tilgjengelighetsprisen kan ikke gis til personer som er ansatt av det offentlige med ansvaret for universell utforming/planlegging

Prisutdeling

Prisen deles fortrinnsvis ut under fylkestingssamling i desember

Fylkesordfører, leder eller nestleder i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark foretar utdelingen av prisen

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark dekker alle utgifter i forbindelse med prisutdelingen
Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut

Les mer på tffk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)

Bedriftsintern opplæring (BiO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene.

Merk!

Denne ordningen er kun søkbar for bedrifter med adresse i Finnmark.

Informasjon om hvordan ordningen for BIO-midler for Troms vil bli innrettet for 2022 vil komme på et senere tidspunkt.

Hvem kan få støtte?

Små og mellomstore bedrifter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller skal etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Slik søker du

Søknad sendes via regionalforvaltning.no. Søknadsportalen åpner 20. juni.

Søknad må inneholde:

- Beskrivelse av kurs/opplæringstilbud.
- Plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres.
- Tidsplan for opplæringen.
- Beskrivelse av samarbeidspartner/kursaktør.
- Budsjett og finansieringsplan (med egenfinansiering).

Hva kan gis i støtte?

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 200 000,-.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Vilkår for støtte

- Det gis kun støtte til private bedrifter og enkeltpersonforetak. 
- Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
- Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp. Personer som er permittert og mottar dagpenger fra NAV, kan ikke få tilskudd til lønnsutgifter.
- Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
- Det kan foretas delutbetaling på inntil 75 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
- Støtten gis om bagatellmessig støtte (se retningslinjer).
- Vilkårene vil til enhver tid ligge innenfor rammen av de begrensinger og muligheter som lovverket utgjør.

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav på tffk.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Troms og Finnmark fylkeskommune er etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning tillagt ansvar for at det blir tilbudt høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Fylkeskommunen har ulike tiltak for å bidra til at private og offentlige fagskoler kan dekke dette kompetansebehovet.

Tilskudd til fagskoler skal komme studentene til gode og dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Troms og Finnmark.

Mål for ordningen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen:

- Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.

- Yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning
Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.

- God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning
Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.

- Effektiv og solid fagskolesektor
Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Hvem kan søke?

Alle offentlige og private fagskoler med kontoradresse i Troms og Finnmark kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Søknaden må inneholde opplysninger som det blir bedt om i søknadsskjemaet for driftsmidler til fagskoler. Søknaden skal undertegnes av styreleder for fagskolen.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler.

Kriterier for tildeling av tilskudd 

I arbeidet med tildeling av tilskudd vil fylkeskommunen særlig legge vekt på:

- Studietilbud som dekker etterspørselen etter høyere yrkesfaglig kompetanse i Troms og Finnmark.
- Studietilbud som er tilpasset det å ha jobb under studiet.
- Studietilbud med gruppestørrelse på minimum 15 studenter. Studietilbud med lavere deltakelse blir vurdert i forhold til respektive fag, og etterspørselen etter dette
- Gjennomføring, det vil si tall på studenter som gjennomfører studiet
- Vurdering av eventuell tidligere bruk av driftsmidler.
- Vurdering av utdanningskvalitet.

Søknad om tilskudd

Private fagskoler og offentlige fagskoler som ikke er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune skal sende søknad. Fylkeskommunens egen skole, Fagskolen i Nord, skal levere budsjettforslag med samme frist og krav som stilles til eksterne skoler.

Søknadsfrist

Søknad om driftstilskudd for studietilbud med oppstart høsten 2022 er 15. desember 2021.  

Søknadsskjema og veileder finner du på tffk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdomskassa NORD

Ønsker du å arrangere noe for ungdom i Troms og Finnmark? Da kan du søke om støtte fra Ungdomskassa NORD – en støtteordning opprettet av Ungdommens fylkesråd.

Det er totalt satt av 100 000 kroner til denne støtteordningen.

Formålet er å stimulere ungdom i alderen 13 – 22 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltagelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål.

Hva det kan søkes støtte til?

Eksempelvis:

- Kulturprosjekter
- Arrangementer som konserter
- Kurs
- Utstillinger og forestillinger
- Andre ungdomstiltak

Alle prosjekter skal være rusfri og partipolitisk uavhengig.

Hvem kan søke støtte?

Du kan søke støtte om du er mellom 13 og 22 år.  Du kan søke støtte ut året du fyller 22 år.

Dersom en gruppe søker, må majoriteten av medlemmene være under 22 år.

Det gis ikke støtte til grupper der medlemmer er over 25 år.

Organisasjoner og kommuner kan søke, men det skal være på initiativ av og sammen med ungdom.

Prosjektet det søkes støtte til:

- skal utvikles og gjennomføres av ungdom.
- må gjennomføres i Troms og Finnmark, eller søker må bo i Troms og Finnmark.
- skal komme flest mulig ungdom i Troms og Finnmark til gode og være gratis for deltakere.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for tilskuddsordningen følger møtekalenderen til ungdommens fylkesråd.

I 2022 er søknadsfristene 1. juni, 23. september og 14. november.

Svar på søknaden skal komme innen 2 uker etter behandling i ungdommens fylkesråd.

Hva må søknaden inneholde?

- Hvem som søker (Signatur av representant til og med 22 år)
- Kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse)
- Utbetalingsinformasjon
- Beskrivelse av tiltak med handlingsplan og grad av ungdomsmedvirkning. 
- Budsjett der det skal fremgå i sin helhet hvordan prosjektet finansieres.

Søknad sendes til postmottak@tffk.no

Søknaden må merkes med 22/07301

Rapportering

Rapport og regnskap må leveres innen 15. desember det året du mottok støtte. 

Vi støtter ikke

- Prosjekter som allerede er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune
- Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter
- Oppgaver som er gitt gjennom skole/utdanning
- Tapt lønn
- Driftsmidler
- Ordinær drift som for eksempel gjennomføring av årsmøter

Klagefrist

Frist for klage på vedtak settes til 1 måned etter mottatt svar.

Les mer på tffk.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Delmål for ordningen er at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Tilskuddsordningen har til sammen kr. 440 000,- til fordeling årlig. I tillegg er ordningene etablereropplæring og mentor- og traineeordningen styrket med totalt kr. 1,5 millioner til sammen, etter fylkestingets vedtak om styrking av tjenestetilbudet for flyktninger i Troms og Finnmark.

Retningslinjer for ordningen ble vedtatt av fylkesrådet i Troms og Finnmark 11. mai 2021.

Rettningslinjene finner du på tffk.no.

Målgruppe

Målgruppe for tilskuddsordningen er innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse.

Hvem kan søke støtte?

Kommuner, virksomheter/bedrifter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor.

Prosjekter med regional/lokal forankring prioriteres.

Slik søker du

Søknadsfrist 1. november 2022. Søknad sendes på e-post til: 

Søkere fra Troms: lise.eikeland.fossli@tffk.no og postmottak@tffk.no merket "Integrering".

Søkere fra Finnmark: erle.holmvarsi@tffk.no og postmottak@tffk.no merket «Avd. VKI integrering».

Benytt søknadsskjema som du finner på tffk.no.

Søknaden må inneholde:

- Tydelige mål og forventet resultat for prosjektet/mentor-/traineeordninge
- Tidsplan for gjennomføring av prosjektet/mentor-/traineeordninge
- Beskrivelse av planlagte aktiviteter 
- Budsjett i samsvar med aktiviteter 
- Finansieringsplan
- Plan for rekruttering
- Plan for evaluering 
- Beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere 
- Beskrivelse av søkers kompetanse for å gjennomføre prosjektet

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav på tffk.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.​

Tilskuddsordningen skal støtte prosjekter som legger til rette for etablerervirksomhet for innvandrere, spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen har til sammen kr. 290 000,- til fordeling årlig. I tillegg er ordningene etablereropplæring og mentor- og traineeordningen styrket med totalt kr. 1,5 millioner til sammen, etter fylkestingets vedtak om styrking av tjenestetilbudet for flyktninger i Troms og Finnmark.

Retningslinjer for ordningen ble vedtatt av fylkesrådet i Troms og Finnmark 11. mai 2021. 

Rettningslinjene finner du på tffk.no.

Målgruppe

Målgruppe for tilskuddsordningen er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn prioriteres.

Hvem kan søke støtte?

Kommuner som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere. Virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring.

Prosjekter med regional/lokal forankring prioriteres.

Slik søker du

Søknadsfrist 1. november 2022. Søknad sendes på e-post til: 

Søkere fra Troms:  lise.eikeland.fossli@tffk.no og postmottak@tffk.no merket "Integrering".

Søkere fra Finnmark: erle.holmvarsi@tffk.no og postmottak@tffk.no merket «Avd. VKI integrering».

Benytt søknadsskjemaet du finner på tffk.no.

Søknaden må inneholde

-Tydelige mål og forventet resultat for prosjektet
- Tidsplan for gjennomføring av prosjektet
- Beskrivelse av planlagte aktiviteter, inkludert plan for opplæring/oppfølgning av innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet egen bedrift
- Budsjett i samsvar med aktiviteter
- Finansieringsplan
- Plan for rekruttering av deltakere i prosjektet (inkludert eventuell plan for særskilt rekruttering av kvinner) 
- Målgruppe/geografisk område for prosjektet 
- Planlagte møteplasser/samarbeidsarenaer 
- Beskrivelse av søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet 

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav på tffk.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
RFF Arktis

Troms og Finnmark fylkeskommune har et regionalt forskningsfond – RFF Arktis. Fondet har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.

Fondet skal også jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

RFFNORD har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt. 

Det er også et mål at fondet skal bidra til et samspill med andre virkemiddelordninger, som for eksempel FORREGION og VIT, nasjonale program fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge Arktis. Det er også viktig at de ulike forskningsmiljøene i Nord-Norge samarbeider med hverandre.

Fondet ønsker å ta et ansvar for at nordnorsk kompetanse hos næringsliv og FoU-institusjoner utveksles slik at nytteeffekten øker.

Mer informasjon og lenke til søknadsportal finner du på tffk.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Arbeidsstipend for scenekunstnere

Formålet med stipendordningen er å stimulere til utvikling av scenekunstnere og deres kunstnerskap.

Fylkesrådet vedtok i møte 30. september 2021 retningslinjer for arbeidsstipend for scenekunstnere i Troms og Finnmark. Søknad sendes postmottak@tffk.no innen fristen 25. oktober 2022. 

Arbeidsstipendet er rettet mot kunstnere som jobber innenfor fagområdet scenekunst. Scenekunst er i denne ordningen definert som én av fire hovedretninger innen kunstfeltet, og ordningen omfatter derfor ikke søkere som naturlig defineres inn under en av de øvrige kunstfeltene visuell kunst, litteratur og musikk.

Retningslinjer arbeidsstipend for scenekunstnere i Troms og Finnmark

Formål:

Arbeidsstipendet skal bidra til å gi kunstnere muligheten til å videreutvikle sitt kunstnerskap innen scenekunstfeltet.
Stipendet er på kr. 100.000.

Kriterier for å få tilskudd:

a. Kunstneren må bo og virke i Troms og Finnmark.
b. Stipendet kan benyttes til et konkret kunstnerisk prosjekt eller faglig fordypning.
c. Stipendet tildeles primært én kunstner, men kan etter fagjuryens vurdering foreslås delt mellom flere mottakere.
d. Stipendet kan ikke benyttes til drift, næringsetablering eller studier som får tilskudd fra Statens lånekasse for utdanning.

Søknaden skal inneholde:

a. En kortfattet beskrivelse hvor det blir gjort rede for hvordan stipendet skal brukes, og gjennomføringsperiode.
b. Kunstneren må kunne vise til produksjon innenfor sitt fagområde, og ha kunstnerisk virksomhet som sitt hovedvirke.
c. CV med kontaktinformasjon, og dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.

Fagjuryen består av representanter med bred scenekunstfaglig kompetanse.

Tildeling:

Fylkesrådet tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury. Innstilt(e) stipendmottaker(e) vil bli kontaktet av fylkeskommunen, og stipendet deles ut i fylkestinget i desember.

Rapportering:

Stipendmottakeren skal innen 2 måneder etter avsluttet prosjekt/varslet gjennomføringsperiode sende en skriftlig rapport om sitt kunstneriske arbeid i arbeidsperioden, og gi en vurdering av stipendets betydning for egen kunstnerisk utvikling. Rapport sendes postmottak@tffk.no

Søknadsfrist:

25. oktober. Søknad sendes som epost til postmottak@tffk.no

Privatpersoner
logo
BarentsKult

Tilskudd til profesjonelt kunst- og kultursamarbeid mellom norske og russiske aktører i Barentsregionen.

På grunn av den pågående krigen i Ukraina er det mange forhold som gjør kultursamarbeid i Barentsregionen med russisk partner krevende. På BarentsKults nettsider finner du informasjon om hvordan denne situasjonen påvirker Barentssamarbeidet og dine prosjektideer for fremtidige samarbeid. Vi oppfordrer i tillegg alle til å følge Utenriksdepartementets reiseråd for reiser til Russland.

BarentsKult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultursamarbeid i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. Programmet finansieres av Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Troms og Finnmark fylkeskommune, og Nordland fylkeskommuner. 

Barentssekretariatet forvalter ordningen, og representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Nordland fylkeskommuner utgjør faglig råd som skal vurdere alle søknader.

Reisestøtte

Det kan også søkes reisestøtte på inntil 50 000 kr. til partnersøk/nettverksbygging/studietur over BarentsKultprogrammet. Se retningslinjene. Det er felles søknadskjema for BarentsKult-prosjekt og reisestøtte.

Korona

Under pandemien åpnet BarentsKult opp for digitalt samarbeid mellom norske og russiske kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen. Dette gjelder fortsatt, nå også i lys av hvordan krigen i Ukraina påvirker samarbeidet. Vær oppmerksom på at enkelte land fortsatt kan ha restriksjoner for korona ved innreise, så vi oppfordrer til å følge UD sine generelle reiseråd, og sjekke deres nettsider om koronasitusjonen og utenlandsreiser.

Les mer om ordningen på barents.no

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere kan søke om midler gjennom programmet. Norsk partner søker. 

Les mer om retningslinjer for søknad på barents.no

Hvordan søke?
Du finner søknadsskjema på barents.no

Søkere oppfordres til å ta kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune for veiledning i søknadsprosessen.

Søknadsfrister
BarentsKult har fra 1. april 2022 midlertidig fjernet de faste søknadsfristene, og behandler alle søknader fortløpende.

Les mer på tffk.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kunstformidling i Troms

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å styrke en aktiv kunstformidling i Troms som gir flest mulig anledning til å oppleve et mangfold av kunstuttrykk av høy kvalitet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle visningssteder for visuell kunst i Troms kan søke om tilskudd. Virksomheten skal ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det er et prinsipp at tilskuddet ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Kriterier for å få tilskudd

- Visningsstedet er fast etablert i egne lokaler og med eget økonomiansvarlig styre
- Visningsstedet presenterer kunst innenfor ulike kunstarter
- Visningsstedet driver kunstformidling av regional eller fylkesomfattende betydning utover sitt lokale nedslagsfelt
- Visningsstedet mottar kommunal(e) bevilgning(er) som er minst like stor som det det søkes fylkeskommunen om, eksklusiv kommunale tjenester

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknader til Troms og Finnmark fylkeskommune legges det vekt på faglig innhold, mangfold og kvalitet av kunstuttrykk, virksomhetens betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, samt profesjonalitet, gjennomføringsevne og relevans sett opp mot Troms og Finnmark fylkeskommunes gjeldende planer og strategier.  Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt.

Dersom det vurderes at en virksomhet har et lavere aktivitets- eller kvalitetsnivå, og ikke oppnår ordningens formål, kan Troms og Finnmark fylkeskommune justere ned nivået på tilskuddet. Eventuelt utfasing vil bli varslet.

Det skal legges til rette for dialog mellom virksomhetene som mottar tilskuddet og Troms og Finnmark fylkeskommune om formål, aktivitetsnivå, og forvaltning av tilskuddet.

Søknad om tilskudd skal inneholde

- Årsmelding fra siste år og siste godkjente regnskap
- Budsjett utfylt med regnskapstall for foregående år, arbeidsbudsjett for inneværende år og budsjett for kommende år
- Virksomhetsplan (utstillingsplan o.l.)  for året det søkes tilskudd til

Andre opplysninger om tilskuddsordningen

Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Troms  og Finnmark fylkeskommune, må det framgå hvem dette er og størrelse på omsøkt beløp. I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget tilskudd, må dokumentasjon på dette vedlegges. Troms og Finnmark fylkeskommune fullfinansierer ikke drift av enkeltvirksomheter, og det forutsettes at virksomheten har andre langsiktige finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå.

Kunstformidlingsinstitusjoner som mottar faste tilskudd, skal hvert år innen 1. oktober sende inn budsjettsøknad for kommende år. Denne skal inneholde rapport for årets virksomhet.

Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at virksomheten har ordninger som aksepterer godkjent ledsagerbevis på sine arrangementer og aktiviteter, og at en i så stor grad som mulig etterstreber god tilgjengelighet for alle.

Visningsstedet honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser der det er relevant.

I all markedsføring av tilskuddsmottakere skal det vises at tilskuddsmottakeren er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune. Logo kan lastes ned fra https://www.tffk.no/om-oss/grafisk-profil/

Søknadsfrist

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. oktober.

Sende søknad

Søknaden sendes på e-post til postmottak@tffk.no, eller som brevpost til:  

Troms og Finnmark fylkeskommune
Kultur
Postboks 701
9815 Vadsø

Les mer på tffk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Arbeidsstipend for kunstnere innen billedkunst og kunsthåndverk

Formålet med arbeidsstipendordningen er å styrke en kunstners mulighet til å prioritere arbeidet med å utvikle seg innenfor sitt fagområde.

Arbeidsstipendet er 1-årig og er på kr 100 000.

Hvem kan søke

- Søkeren må være bosatt og virksom i Troms og Finnmark fylke i stipendperioden.
- Søkeren må være yrkesaktiv som profesjonell kunstner og kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet.
- Søkeren bør ha høyere kunstnerisk utdanning og / eller ha medlemskap i en Kunstnerorganisasjon.

Søknadsfrist

25. oktober

Elektronisk søknadsskjema åpnes snarlig.

Krav til søknad

- Søkeren må levere en kortfattet beskrivelse der det blir gjort rede for hvordan stipendet skal benyttes med tanke på kunstnerisk utvikling.
- CV med relevant informasjon må fremlegges.

Tildeling

Fylkesrådet tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury. Mottakeren av stipendet vil bli kontaktet av fylkeskommunen. Stipendet deles ut i tilknytning til et fylkesting.

Rapportering

Stipendmottaker må levere skriftlig rapport om arbeidsstipendordningens betydning for egen utvikling og virksomhet innen 3 måneder etter endt periode.

Les mer på tffk.no

Privatpersoner
logo
Arbeidsstipend for filmarbeidere i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut to 1-årige arbeidsstipend til filmarbeidere i Troms og Finnmark, med mål om å styrke filmmiljøet i fylket. Stipendene skal hjelpe to filmarbeidere til å utvikle seg innen sitt fagfelt.

Formål

Formålet med arbeidsstipendsordningen er å styrke to filmarbeideres videreutvikling. Ett stipend gis til en filmarbeider som er etablert, mens det andre gis til en filmarbeider som er i etableringsfasen.

Arbeidsstipend

Arbeidsstipendet er på kr 75 000 til hver av filmarbeiderne.

Krav

Filmarbeiderne må oppfylle følgende krav:

Filmarbeideren må være bosatt og virksom i Troms og Finnmark fylke i stipendperioden.
Filmarbeideren må dokumentere aktivitet innenfor sitt fagområde - CV må fremlegges.
Filmarbeideren må levere en kortfattet beskrivelse der det blir gjort rede for hvordan stipendet skal benyttes med tanke på kunstnerisk utvikling.

Det er en forutsetning at filmarbeideren gjennomfører det omsøkte prosjektet i henhold til søknaden

Søknadsfrist

15. desember

Tildeling

Fylkesrådet tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury. Innstilte kandidater vil bli kontaktet av fylkeskommunen. Stipendene deles ut i tilknytning til et fylkesting.

Søknad

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Skjema for 2022 åpnes i slutten av året.

Rapportering

Stipendmottaker må innen 3 måneder etter endt stipendperiode levere skriftlig rapport om arbeidsstipendordningens betydning for egen utvikling og virksomhet.

Les mer på tffk.no

Privatpersoner
logo
Arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, som skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur.

Bakgrunn

Litteraturstrategi for Nord-Norge legger vekt på økt produksjon av kvalitetslitteratur i Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, som skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. 

Det ene stipendet skal gå til en forfatter med voksne som målgruppe, det andre skal fortrinnsvis tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe. Det er mulig å levere en søknad per målgruppe, men en og samme person kan ikke tildeles begge stipend.

Litteraturstrategi for Nord-Norge forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Kriterier for å søke arbeidsstipend

- Teksten som utarbeides må være skjønnlitterær
- Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
- Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

Søknad

- Det skal brukes elektronisk søknadsskjema
- Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i
- Søkeren må legge ved CV relevant for søknaden og beskrive hvordan stipendet skal brukes.
- Vedleggene lastes opp i filformatet PDF
- Søknadsfrist 15. mars 2022

Jury

Juryen består av to representanter fra litteraturmiljøet og en representant fra fylkesbibliotek. Juryen velger stipendmottakere. Når juryen har fattet vedtak, vil stipendmottakerne bli informert. 

Tildeling

Det offentliggjøres hvem stipendmottakerne er når stipendene overrekkes. Overrekkelsen skjer ved et høytidelig arrangement i løpet av året.

Les mer og søk elektronisk på tffk.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til festivaler i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler tilskudd til festivaler i Troms og Finnmark. Tilskuddsordningen har som formål å fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå.

Formål

Tilskuddsordningen skal fremme festivaler som faglig og kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå:

Festivaler som presenterer kunst– og kulturuttrykk for publikum innen en eller flere kunstarter: for eksempel musikk, scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og kunsthåndverk
Festivaler som har et program som inneholder lokale/regionale produksjoner/aktører
Festivaler som gjør kunst- og kulturopplevelser tilgjengelige for flest mulig
Festivaler som formidler kunst og kultur til barn og unge
Festivaler som fremmer mangfold og inkludering i sitt arbeid

Hva kan støttes?

Festivaler som arrangeres med minst 2 dagers varighet
Festivalen må ha et regionalt nedslagsfelt
Festivalen må motta støtte fra sin vertskommune.
Det kan søkes om ettårig eller treårig tilskudd. Søkere som får innvilget treårig tilskudd må fortsatt sende inn årlig søknad og rapport for å utløse tilskudd
En forutsetning for det tildelte tilskuddet er at festivalen godtar godkjente ledsagerbevis, og at festivalen i så stor grad som mulig etterstreber god tilgjengelighet for alle
Festivaler skal være tidsavgrensede og gjennomføres i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som framgår av tildelingsbrevet
Det vil til enhver tid bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.

Hvem kan søke?

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer
Det kan ikke tas utbytte fra tiltak eller prosjekter som mottar støtte fra denne ordningen

Søknadsfrist

Tilskuddsordningen har årlig søknadsfrist 1. desember, og søknad må være registrert levert innen klokken 24:00.

Andre krav til søknaden

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes, søknader som kommer utenom vil ikke bli behandlet. Skjema etterspør følgende informasjon:

Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
Info om kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
Informasjon om virksomheten; formål/målsetting og organisasjonsform
Beskrivelse av målgrupper og nedslagsfelt
Programinformasjon / prosjektbeskrivelse av tiltak som skal gjennomføres
Dato for når festivalen skal gjennomføres
Eventuelle samarbeidspartnere
Spesifisering av søknadsbeløp til fylkeskommunen og vertskommune
Detaljert budsjett og finansieringsplan
Budsjett, finansieringsplan og eventuelt program-/prosjektbeskrivelse kan/skal legges ved som eget vedlegg til søknaden.

Utbetaling

Tilsagn utbetales i sin helhet etter gyldig tilsagn er gitt.

Dersom tildelte midler ikke disponeres i henhold til innsendt søknad og de retningslinjer midlene er gitt ut ifra, kan tilsagnet trekkes og utbetalte midler kreves tilbakebetalt.

Rapportering

Tilskuddsordningen har ingen krav om revisjon, men regnskap skal signeres av to personer som er ansvarlig for tiltaket det er gitt tilsagn til. Regnskapsoppsettet skal være lik søknadsbudsjett.

Det skal rapporteres for hele tiltaket/ arrangementet. I rapporten skal det fremkomme generell vurdering av arrangementets gjennomføring og måloppnåelse, publikumstall skal oppgis, og eventuelle avvik i henhold til søknad/ opprinnelig plan og program skal fremkomme.

Les mer på tffk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler til kulturarenaer

Spillemidler til kulturarenaer fordeles årlig av Troms og Finnmark fylkeskommune. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hva kan det søkes midler til?

Tilskudd kan gis til kulturarenaer med regionale og/eller lokale funksjoner, grendehus, samfunnshus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur slik som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold og drift.

Hvem kan søke?

Kommuner og kommunale foretak
Frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ikke-kommersielle foretak (aksjeselskap, stiftelser)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for tilskuddsordningen. Fylkeskommunen har også egne regionale retningslinjer som er mer detaljerte. Inntil videre gjelder retningslinjene som gjaldt i Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Disse finner du lenke til på tffk.no.

Søknadsfrister

Til kommunene: 1. februar hvert år
Fra kommunene til fylkeskommunen: 1. april hvert år

Rapportering

Alle søkere som mottar tilskudd til kulturbygg plikter å levere egen regnskap og revisorrapport. Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenliknes med godkjent prosjektbudsjett (kostnadsoverslaget) og finansieringsplan fra søknaden. Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som i det godkjente budsjettet/kostnadsoverslaget.

Prosjektregnskap med vedlegg sendes til kommunen innen 3 år etter at prosjektet har fått tilsagn. Regnskapsskjema finner du lenke til på tffk.no.

Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunens revisor. Kontroll av regnskap for kulturbygg med tilskudd inntil 200 000 kroner kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor. Etter at fylkeskommunen har mottatt en anmodning om utbetaling fra kommunen, med vedlagt bekreftet prosjektregnskap og revisorrapport, blir tilskuddet overført til kommunen. Kommunen betaler ut til søker.

Det er mulig å søke om delutbetaling av tildelt beløp. Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon; tffk.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til studieforbund i Troms

Studieforbund i Troms kan nå søke om tilretteleggingsmidler for 2022.

Dette er midler for tilrettelegging og integrering av grupper med spesielle behov.

Troms fylkesbibliotek har 114 000 kroner til fordeling i år.

Søknadsprosess

Søknadsfrist er 15.06.2022. Ta kontakt med fylkeskommunen for informasjon om neste søknadsfrist.

Søknadsskjema finnes på tffk.no.

For mer informasjon, se tffk.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettsstipend

Troms og Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut idrettsstipend til idretts- og skyttertalenter i fylket. Årlig settes det av 90 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 15 000 kroner.

Hvem kan søke på idrettsstipendet?

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i fylket. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale topp-plasseringer i sin idrett.

Regler

Idrettsstipendet gis ut fra følgende regler:

- Idrettsstipendet deles ut én gang per år til enkeltutøvere og lag
- Kandidaten må være i alderen 16-25 år i konkurranseåret innen den aktuelle idretten, og være medlem av et idrettslag/skytterlag i Troms og Finnmark idrettskrets eller skyttersamlag i Troms/Finnmark
- Utøveren kan bare motta stipendet én gang

Alle klubber/lag i Troms og Finnmark idrettskrets og Troms/ Finnmark skyttersamlag har mulighet til å søke på vegne av egne medlemmer.

Saksgang

- Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema til fylkeskommunen innen oppsatt frist: 28. oktober.
- Fylkeskommunen sender så oversikt til særkrets/skyttersamlag for prioritering over innsendte kandidater. Frist for prioritering: 15. november
- Fylkesrådet foretar endelig beslutning om tildeling av idrettsstipend det enkelte år
- Innstilte kandidater vil bli kontaktet av fylkeskommunen
- Idrettsstipendet deles ut i fylkestinget i desember

Les mer og søk elektronisk på tffk.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett.

Hva kan det søkes midler til?

- Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg
- Kart (turkart og orienteringskart)
- Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier
- Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (tilskuddsordningen håndteres av Den Norske Turistforening). Les mer om løypetiltak i fjellet og overnattingshytter på anleggsregisteret.no.

Hvem kan søke?

- Kommuner
-Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF), Samenes idrettsforbund-Norge (SVL - N), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det frivillige Skyttervesen (DFS)
- Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv*
- Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet*
- Norsk Kennel Klub og sammenslutninger organisert under klubben*
- Velforeninger, aksjeselskap/allmennaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene) **

*Kan kun fremme søknad til bestemte anlegg (se bestemmelsene på tffk.no)

**Vedtekter må godkjennes (se bestemmelsene på tffk.no)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no.

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn. Søknad må fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Disse finner du lenke til på tffk.no. Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.

Søknadsfrister

Til kommunene: 15. oktober hvert år

Fra kommunene til fylkeskommunen: 15. januar hvert år.

Rapportering

Ved tilsagn om midler har søker en frist på to år med å ferdigstille anleggsprosjektet. Innen fristen skal utbetalingsanmodning, regnskapsskjema og revisoruttalelse sendes til fylkeskommunen.

Regnskapsskjema og utfyllende informasjon om regnskapskravene finner du på tffk.no.

Nedenfor følger en sjekkliste som skal være et hjelpemiddel for regnskapsarbeidet. Sjekklista skal fylles ut av kommunen og vedlegges regnskapet som sendes til revisor.

Sjekkliste spillemiddelregnskap kan du laste ned på tffk.no.

Delutbetaling

Det kan foretas delutbetaling når arbeidet er kommet godt i gang og/eller når anlegget nærmer seg sluttføring. Delutbetaling kan foretas i samsvar med fylkeskommunens praksis. Fylkeskommunen skal i tilfelle delutbetaling, inntil kontrollert regnskap foreligger, holde tilbake et restbeløp som utgjør minimum 15 prosent av tilskuddsbeløpet av spillemidlene. Ved delutbetaling skal følgende skjema fylles ut og sendes via kommunen til fylkeskommunen:

Statusrapport delutbetaling. Dette finner du på tffk.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner

Troms og Finnmark fylkeskommune viderefører grunntilskuddsordningen til samiske kulturorganisasjoner i det regionale området Troms i 2022. Grunntilskudd tildeles samiske organisasjoner som driver med kulturaktivitet og har sitt virke i regionen Troms.

Formål

Grunntilskudd til samiske foreninger skal legge forholdene til rette for levedyktige, frivillige samiske foreninger i det regionale området Troms. Grunntilskudd er et driftstilskudd som gis til lokale samiske foreninger som har kulturarbeid som hovedoppgave, for at disse skal kunne drive sin virksomhet i det regionale området Troms.

Hvem kan søke?

Ordningen omfatter lokallag av fylkes- eller landsdekkende samiske organisasjoner som har kultur- og/eller idrettsaktiviteter som sin virksomhet. For landsdekkende organisasjoner uten fylkesledd, eller for rene fylkeslag, må det være to eller flere lokallag i regionen Troms. Der det kun finnes fylkesledd av landsdekkende organisasjoner regnes fylkesleddet som lokallag etter disse retningslinjene. Dersom et lokallag er medlem av flere samiske organisasjoner gir ikke dette rett til mer enn ett grunntilskudd. Tilskuddsordningen omfatter ikke nærings- og profesjonsorganisasjoner eller institusjoner.

- Lokallag må ha minst 1/5 av medlemsmassen med bostedsadresse i det regionale Troms.
- Lokallag som har medlemmer utenfor det regionale Troms får grunntilskudd regnet ut etter sin totale medlemstilslutning og fordelt etter antall medlemmer bosatt i regionen Troms.

Kriterier for tildeling

- Lokallaget skal være demokratisk styrt og ha minimum fem medlemmer ledet av et styre valgt på årsmøte hvert år. På årsmøtet skal årsmelding og regnskap, samt budsjett og virksomhetsplan behandles.
- Lokallaget skal ha vedtekter vedtatt på årsmøtet.
- Lokallaget skal gjennomføre årsmøte hver år. På årsmøtet skal årsmelding og regnskap, samt budsjett og virksomhetsplan behandles.
- Lokallaget skal ha to årsmøtevalgte revisorer.
- Interimforeninger er ikke berettiget stønad.

Søknaden må inneholde

- Last ned forsideskjema på tffk.no.
- Protokoll fra årsmøtet inneværende år.
- Godkjent årsmelding for foregående år undertegnet av styret. Årsmeldingen skal inneholde rapport om lagets aktivitet.
- Godkjent regnskap fra foreliggende år vedlagt revisorberetning. Av regnskapet skal det framkomme inntekt av kontingent.
- Vedtatt budsjett og virksomhetsplan for inneværende år.
- Medlemstall for lokallaget med revisorbekreftet antall medlemmer med bostedsadresse i regionen Troms. Det er lagtilslutning per 31.12. foregående år som skal legges til grunn for fordelingen. Medlemstallet skal samsvare med posten i regnskapet for kontingent.
- Godkjente vedtekter.
Søknader som mangler nødvendig innhold kan bli avvist.

Søknadsfrist

Frist for innsending av grunnlagsmateriale for beregning av grunntilskudd er 1. juni 2022

Søknaden sendes til postmottak@tffk.no eller:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø

Merkes «Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner i regionen Troms».

Utbetaling og rapportering

Grunntilskuddet fordeles på grunnlag av innsendt grunnlagsmateriale og etter følgende regler:

Lokallag med 5 - 25 medlemmer: kr 3 000,- + kr 3 000,- = kr 6 000,-
Lokallag med 26 - 50 medlemmer: kr 3 000,- + kr 4 000,- = kr 7 000,-
Lokallag med 51 - 75 medlemmer: kr 3 000,- + kr 5 000,- = kr 8 000,-
Lokallag med mer enn 75 medlemmer: kr 3 000,- + kr 6 000,- = kr 9 000,-

Søkere som blir tildelt støtte, mottar tilskuddsbeløpet etter at Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt utbetalingsanmodning. Utbetalingsanmodning sendes Troms og Finnmark fylkeskommune via EHF senest innen 1. desember i tilskuddsåret. For sent innkomne utbetalingsanmodninger vil ikke utbetales. Les om hvordan sende oss faktura på tffk.no.

Regnskap og rapport for gjennomført tiltak sendes Troms og Finnmark fylkeskommune etter gjennomføring. Dette kan sendes til postmottak@tffk.no. Manglende rapportering kan føre til at tilskuddet trekkes tilbake og kreves tilbakebetalt.

Les mer på tffk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Masterstipend og praksisplass for studenter

I 2022 tilbyr vi tre stipender på inntil 20 000 kroner til studenter som skriver masteroppgave med problemstillinger knyttet til fylkeskommunens arbeidsområder.

Fylkeskommunens avdelinger Voksenopplæring, karriere og integrering (VKI), Internasjonal og Næring har samarbeidet om ulike problemstillinger med relevante tema for fylkeskommunen. Vi har også innledet et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet og etablert kontakt med relevante fagmiljø der for eventuelt videre arbeid med problemstillingene.

Problemstillingene som her presenteres, kan sees på som et utgangspunkt og inspirasjon til masteroppgaver eller benyttes slik de er i nåværende form:

- Barentssamarbeidet etter Ukraina-krigen
- Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge og betydning for lokalt næringsliv
- Arktisk landbruk – økonomiske vilkår og muligheter
- Hvordan påvirkes FoU- aktiviteten i Finnmark av den lange avstanden til forsknings- og utdanningsinstitusjoner?
- Hvordan kan bedre samarbeid/samhandling mellom fylkeskommunen, Nav og utdanningsinstitusjoner m.m. bidra til å minske gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse for arbeids- og næringsliv i regionen?
- Hvilket utbytte har nyankomne flyktninger av karriereveiledning med tolk innen 3. måneder etter bosetting? *

*Karriereveiledning for nyankomne flyktninger er en lovpålagt oppgave i fylkeskommunen, jf. Integreringsloven 2021.

Stipend og samarbeid

Studenter som vil skrive masteroppgave, vil kunne tilbys stipend på inntil tjue tusen (20.000), forutsatt at arbeidet som gjøres med oppgaven, har en tett tilknytning til fylkeskommunens arbeidsfelt. Det er for tiden tre ledige masterstipender.  

Et samarbeid mellom fylkeskommunen og studenten kan også innebære

- Kontorplass
- Veiledning
- Faglig nettverk
- Datagrunnlag til masteroppgave

Alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave om eller med utgangspunkt i overstående problemstillinger er velkommen til å ta kontakt. Ved tildeling av masterstipend vil følgende kriterier vektlegges:

- Studentens kjennskap til og interesse for Finnmark og nordområdene
- Masteroppgavens relevans til Fylkeskommunens arbeidsområder

Tiltaket er del av studentpakken, som fylkesrådet har vedtatt.

Praksisplass

Som en del av bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT Norges Arktiske universitet, kan studentene i 5. semester velge å være ute i praksis. Praksisperioden er på 12 uker.

Studenter som ønsker praksisplass i Troms og Finnmark fylkeskommune, kan ta kontakt med kommunen.

Les mer på tffk.no.

Privatpersoner
logo
Arbeidsstipend for nordnorsk litteratur

Arbeidsstipendet på 100 000 kroner skal deles ut til en forfatter som skriver skjønnlitteratur og er bosatt i Nord-Norge. Forfatteren må være innkjøpt av Norsk kulturråd eller være medlem i en forfatterorganisasjon. Søknadsskjemaet ligger på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider.

Arbeidsstipendet for nordnorsk litteratur ble etablert av Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge som et tiltak i Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021. Litteraturstrategien legger vekt på å styrke kvaliteten og produksjonen av litteratur i Nord-Norge, arbeidsstipendet er en del av dette arbeidet.

Les mer på tffk.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post