Tingvoll kommunes støtteordninger

Tingvoll kommune tilbyr sine innbyggere støtte- og tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Tingvoll kommune.

Les mer om Tingvoll kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Svein og Randi Ulsets legat / Jon Nørbechs legat

Legatene har til formål å fremme jord- og skogbruk i Straumsnes herred. Det kan søkes om støtte til:

- nydyrking, skogkultivering, kurs og demonstrasjoner i jord- og skogbruk, 4H-klubber m.v.
- Det kan også ytes bidrag til personer som vil søke utdanning i disse næringene

Søknadsfristene til legatet er 01.05 og 01.12 hvert år.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på tinnvoll.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Mollie Storseths legat

Legatets formål er å yte tilskudd til opplæring i kunst og håndverk. Det kan også ytes bidrag til personer som vil søke utdanning i disse næringene.

Det kan deles ut inntil kr 40 000 pr. år av kapitalen.
Søknadsfrister: 01.05 og 01.10.
Søknaden sendes Tingvoll kommune.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på tingvoll.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Hvert år kan man søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv. Fristen for å søke om spillemidler blir utlyst på kommunens nettsider.


Søknader leveres via elektronisk søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no. Søker må dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes med.

Les vilkårene på tingvoll.kommune.no.

Anlegget må stå i liste over prioriterte anlegg i Tingvoll kommunes temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogrammet i denne planen rulleres hvert år.

Følgende er unntatt fra dette vilkåret:

-Orienteringskart
-Skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier
 


Formålet med spillemidlene

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert, fysisk aktivitet.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 
 

Gangen i søknadsåret

Følgende frister gjelder gjennom søknadsåret:

Den enkelte kommune fastsetter frister og prosedyrer for innsending og kontroll av søknader for anlegg i sitt område og formidler dette til aktuelle søkere.I Tingvoll kommune er fristen 1. oktober 2022.
 
15. november: Frist for innsending til departementet:Søknad om godkjenning av status som interkommunalt anlegg.
Søknad om vurdering av maksimalt søknadsbeløp for enkelte anleggstyper jf. pkt. 2.6.
Søknad om dispensasjon fra vilkår eller kriterier der dispensasjonsadgang er spesifisert.
 
15. januar: Kommunen skal oversende alle innkomne søknader, samt en redegjørelse for kommunens prioriteringer til fylkeskommunen. For sent innkomne søknader skal avvises.
 
15. april: Fylkeskommunen skal oversende oversikt over innkomne søknader og totale søknadsbeløp til departementet.
 
Primo mai: Departementet meddeler og utbetaler til fylkeskommunene de fastsatte rammebeløp for fordeling på søknader.
 
15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet.

Les mer og søk elektronisk på tingvoll.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Kulturmidler og prosjektmidler til lag og foreninger

Utlysning av kommunale kulturmidler til lag og foreninger skjer årlig med søknadsfrist 1. april. Søknad sendes på eget skjema. Det er Oppvekst- og kulturutvalget som tar beslutning om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler på årets budsjett.


Ved søknad til Oppvekst- og kulturutvalget kan det søkes om drifts- og/eller prosjekttilskudd til organisasjoner, lag og foreninger som driver med, eller som vil starte kulturtiltak i Tingvoll kommune. All fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget så fremt Oppvekst- og kulturutvalget ikke gjør annen prioritering.

Oppvekst- og kulturutvalget kan avslå søknader som er innkommet etter fristens utløp.

Lag og organisasjoner som arbeider med og for barn og ungdom prioriteres ved tildeling.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. 
 

Retningslinjer – vedtatt av Oppvekst og kulturutvalget 07.02.2022

All fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget, så fremt Oppvekst og kulturutvalget ikke gjør annen prioritering på grunn av manglende avsatte midler. Det gis tilskudd som driftstilskudd og prosjekttilskudd.

Krav til vedlegg til søknaden:

Kulturmidler: Årsmelding, regnskapssammendrag, medlemslister, budsjett
Prosjekttilskudd: Beskrivelse av prosjektet, budsjett og finansieringsplan.
 

Kulturmidler


Lag og organisasjoner som arbeider med og for barn og ungdom prioriteres ved tildeling av kulturmidler. Kulturmidler blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig. Som hovedregel blir kulturmidler gitt til hovedlaget (ikke undergrupper). Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene og aktivitetsnivå.
 

Prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd kan tildeles til prosjekt der frivillige lag og organisasjoner i samarbeid med det offentlige, og/eller private aktører, aktivt bidrar til inkludering, å bedre innbyggerne i Tingvoll sin bolyst, bo-evne og fysiske og psykiske helse.  (Eksempel: Jubileum, større arrangement, annen aktivitet som er ekstraordinær aktivitet i forhold til lagets ordinære aktivitet, og som bidrar til inkludering).
 

Generelt

Oppvekst og kulturutvalget avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. Oppvekstutvalget vedtar fordeling av budsjettsummen mellom allmenn kultur, idrettslag og prosjekttilskudd ved behandling av saken. Tingvoll idrettsråd får administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd til idretts- og skyttarlag til uttale, før endelig vedtak i Oppvekst og kulturutvalget.

Oppvekst- og kulturutvalget kan avslå søknader som har manglende vedlegg, eller er innkommet etter fristens utløp. Oppvekst og kulturutvalget kan avslå søknader på grunn av manglende midler og/eller lav prioritering.

Søknadsskjema finner du på tingvoll.kommune.no.

Søknaden sendes til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Det gis støtte til oppstartstilskudd, bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og landbruksnæring. For å kunne søke må bedriften ha adresse i Tingvoll kommune.

Tingvoll kommune behandler søknader om oppstartstilskudd fortløpende. Du må regne med 4-6 uker behandlingstid. Søknader om tilskudd til investeringer og bedriftsutvikling har søknadsfrist 1. april og 1. oktober. 

Utviklingsutvalget vedtar tildeling etter administrativ saksbehandling.

Husk at en søknad om midler fra næringsfondet skal gå til prosjekter og etableringer som man planlegger å starte, ikke noe man allerede har gjort. Næringsfondet kan ikke benyttes til ordinære driftsutgifter (for eksempel lønn, husleie og strøm).

Skal du søke, så finner du detaljert informasjon og søknadskjema på søkeportalen regionalforvaltning.no.

Vilkår:

-Søker må levere skriftlig søknad gjennom regionalforvaltning.no med vedlagt forretningsmodell.
-Bedriften må ha forretningsadresse i Tingvoll kommune.
-Etableringen bør ha et klart preg av næringsvirksomhet med sysselsettingseffekt.
-Alle som søker må legge ved skatteattest før søknaden blir behandlet.
-Tilskudd til investeringer er skattepliktige etter gjeldende lovverk.

Vedtekter for næringsfondet Vekst for Tingvoll, Retningslinjer for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal og lenke til søknadsskjema finner du på tingvoll.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post