Norsk oversetterforenings stipender

Norsk Oversetterforening ble stiftet 1. november 1948 og har ca. 340 medlemmer, som til sammen oversetter fra ca. 50 språk.

Stipend til norske skjønnlitterære oversettere fra Norsk Oversetterforening kan søkes av norske oversettere
(uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatiske verk oppført på norsk scene. Det kan søkes om diversestipend, etableringsstipend, arbeidsstipend fra ett til tre år samt prosjektstipend av to, tre, fire eller seks måneders varighet.

Les mer om Norsk oversetterforenings stipender
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Diversestipend

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan blant annet gis støtte til faglig fordypning, kurs, reiser, datautstyr, kontorutstyr og annet som man trenger for å kunne virke som oversetter. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret.

Diversestipendenes størrelse er på mellom kr 5 000 og kr 60 000. Stipendets størrelse fastsettes ut fra følgende kriterier:

• Aktivitet som oversetter
• Søknadsbegrunnelse
• Søkers produksjon (omfang og vanskelighetsgrad)
• Andre stipendtildelinger

Forutsetningen for å søke stipend er at man er aktiv som skjønnlitterær oversetter. Utgangspunktet for stipendets størrelse er søkers produksjon. Deretter vektlegges i hvilken grad søker er aktiv, og hvilke stipender søker har mottatt de siste fem år. Det legges særlig vekt på søknadsbegrunnelsen. Her er det viktig å gjøre rede for hvordan stipendet skal brukes.

Hele stipendet utbetales under ett. Stipendet innberettes til skattemyndighetene som næringsinntekt.

Les mer på oversetterforeningen.no

Privatpersoner
logo
Arbeidsstipend

Arbeidsstipend skal gi oversetteren anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipendet skal gjøre det økonomisk mulig for oversetteren å påta seg krevende oppdrag, og slik kunne utvikle seg faglig.

NO har elleve rullerende arbeidsstipender, hvorav to kan deles opp i prosjektstipender og ett som fortrinnsvis tildeles nyetablerte oversettere. Det utlyses årlig arbeidsstipender på kr 290 000 (2022). Det kan søkes om ett-, to- eller treårig arbeidsstipend. Søknad om prosjektstipend av to, tre, fire eller seks måneders varighet søkes i eget skjema, se egen fane.

Arbeidsstipend tildeles for en periode på ett, to eller tre år, ett år for nyetablerte. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse.

Dersom det er særskilte grunner for at oversetteren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes.

Oversettere som mottar arbeidsstipend, kan være tilsatt i annen jobb forutsatt at stillingen ikke overstiger 50 %. Oversettere som tildeles arbeidsstipend og ved tildelingen er ansatt i mer enn 50 % av full stilling, må fremlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen. Stipendmottaker har plikt til å informere om at eventuelle arbeidsforhold er i overensstemmelse med retningslinjene.

Arbeidsstipendiater plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema som blir tilsendt. Unnlater oversetteren å gjøre dette, vil stipendet bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden.

Stipendet utbetales som trekkpliktig stipend (lønn) månedlig. Første utbetaling er i  april med etterbetaling fra januar.

Les mer på oversetterforeningen.no

Privatpersoner
logo
Prosjektstipend

Prosjektstipend skal gi oversetteren anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse i prosjektperioden. Prosjektstipendet skal gjøre det økonomisk mulig for oversetteren å påta seg krevende oppdrag, og slik kunne utvikle seg faglig.

Prosjektstipend har varighet fra to til seks måneder. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse. Oversettere som mottar prosjektstipend, kan være tilsatt i annen jobb forutsatt at stillingen ikke overstiger 50 %. Det er ingen øvre aldersgrense for tildeling av prosjektstipend.

Mottakere av prosjektstipend plikter å sende sluttrapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i prosjektperioden. Opplysningene gis på fastsatt skjema som blir tilsendt mot slutten av året.

Stipendet utbetales som trekkpliktig stipend (lønn) månedlig.

Les mer på oversetterforeningen.no

Privatpersoner
logo
Etableringsstipend

Etableringsstipend skal være et bidrag til at nyetablerte oversettere kan komme i gang. Søkerne må imidlertid kunne vise til en viss produksjon av utgitte/oppførte skjønnlitterære oversettelser. Det kan blant annet gis støtte til datautstyr, kontorutstyr, ordbøker m.m. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipend gis ikke for å dekke utgifter man har hatt før tildelingsåret. Også oversettere som har vært ute av virksomhet noen år, kan i særskilte tilfeller tildeles stipend til reetablering.

Stipendet utbetales under ett og innberettes til skattemyndighetene som næringsinntekt.

Les mer på oversetterforeningen.no

Privatpersoner
logo
Honnørstipend

Stipendet kan ikke søkes, men tildeles fortjente medlemmer etter oppnådd pensjonsalder. Det kan tildeles tre stipender à kr 20 000 per år. NOs honnørstipend er en engangstildeling.

Les mer på oversetterforeningen.no

Privatpersoner
logo
Stipend til eldre fortjente medlemmer

Stipendet er en påskjønnelse for mangeårig og verdifull oversetterinnsats. Stipendet er på kr 20 000 i året og varer livet ut hvis det ikke sies opp av stipendiaten, eller stipendiaten får varig opphold i institusjon. Stipendet kan ikke søkes, men tildeles av foreningens stipendkomité. Det kan tildeles tre stipender hvert år.

Les mer på oversetterforeningen.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk oversetterforenings stipender