Stavanger Kommunes legater og støtteordninger

Stavanger kommune tilbyr flere stipender, legater og offentlige tilskuddsordninger til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Stavanger kommune.

Les mer om Stavanger Kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (12)
logo
Stavanger Kommunes Kulturstipend

Stavanger kommunes stipendordning består av arbeidsstipend og diversestipend, og gjelder for enkeltpersoner med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Stipendordningen omfatter alle kunst- og kulturfeltene (visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv, film, andre tverrestetiske kunstarter og kunst- og kulturkritikk).

Formålet med stipendordningen er å bidra til utvikling av det enkelte kunstnerskap og legge til rette for faglig fordypning og ny kunstnerisk produksjon. Stipendene skal være til inspirasjon og glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv.

Å legge til rette for utvikling av framtidens talenter og ivareta kunstneriske talenter er en del av Stavanger kommunes kulturplan. Stavanger skal være en attraktiv by for både etablerte kunstnere og nyutdannede kunstnere som ønsker å etablere seg.

Stipendordningen bygger opp under det prioriterte område «Å leve av kunst og kultur» i kulturplanen og er forankret i følgende hovedmål:

Aktører skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.

Les mer om stipendet på Stavanger kommunes egne nettsider stavanger.kommune.no

 

Privatpersoner
logo
Tina og Martin Magnesens legat til ubemidlede syke

Legatet gir støtte til syke uten økonomiske midler og ubemidlede rekonvalesenter.

Hvem kan søke?
Formålet med legatet er å hjelpe syke og rekonvalesenter uten økonomiske midler. 

Du som søker må ha bodd i Stavanger de siste tre årene.

Du kan få støtte til behandling
Midlene går til behandling som ikke dekkes av det offentlige som for eksempel: 

-Tannbehandling
-Kiropraktisk behandling
-Helprivate avvennings- og rusinstitusjoner
-Akupunktur
-NaturterapiSøknadsfristen er 30. april. 

Les mer og last ned søknadsskjema på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
logo
Bertha Berg født Randulfs legat

Legatets formål skal tjene til utsmykking og forskjønnelse av Stavanger by som ikke kommunen selv plikter å bekoste.

Hva er formålet med legatet?
Formålet med legatet er å bidra til utsmykking og forskjønnelse av byen ut over det som kommunen selv har plikt til å betale for.

Krav til søkeren
-Informasjon om deg som søker
-Hvilket tiltak det søkes støtte til
-Siste tilgjengelige regnskap
-Budsjett over tiltakets kostnader

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. november.

Les mer og last ned søknadsskjema på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
Bedrifter og næringsliv
logo
Hildur og Arthur Gjerdes legat

Et legat til hjelp for minstepensjonister og trengende funksjonshemmede som bor i hele Norge.

Hvem kan søke?
Formålet med legatet er å hjelpe minstepensjonister og trengende mennesker med funksjonshemming som bor i Norge. 

Legatet gis kun til søkere som mottar alderspensjon eller uføretrygd fra NAV.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. mars 

Les mer og last ned søknadsskjema på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
logo
Lilly og Jacob Jacobsens legat

Et legat til hjelp for praktisk- og totalt blinde som er økonomisk vanskeligstilt.

Legatet ble opprettet i henhold til Lilly og Jacob Jacobsens testamente av 14. september 1964. Legatet deles ut hver jul.

Hvem kan søke?
Formålet med legatet er å hjelpe deg som er praktisk eller totalt blind og er økonomisk vanskeligstilt.

Du som søker må ha bodd i Stavanger de siste tre årene.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 30. september.

Les mer på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
logo
Per Erling Ramslands legat

Et legat som har til formål å støtte seriøs musikk og seriøs bildende kunst i kulturlivet.

Hvem kan søke?
Formålet med legatet er å støtte seriøse kulturformål, i første rekke seriøs musikk og seriøs bildende kunst. Tilskuddsmidler fra legatets avkastning kan gis til større prosjekter og tiltak i Stavanger.

Tiltak som ikke omfattes av andre kommunale tilskudds- og/eller finansieringsordninger vil normalt bli prioritert.

Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i Stavanger kan søke.

Det gis ikke midler til ordinær drift og programvirksomhet samt til utdanning.

Søknadsfrist
Les mer på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte

Et legat til hjelp for økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Stavanger. Legatet deles ut hver jul.

Hvem kan søke?
Formålet med legatet er å hjelpe økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Stavanger. 

Du som søker må ha bodd i Stavanger de siste tre årene.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 30. september. 
Legatet deles ut før jul hvert år.

Les mer på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
logo
Stavanger arbeidsskoles legat

Et legat til hjelp for lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Legatets formål er tredelt:
· å gi stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige studier og /eller praksis i andre land eller annen type faglig videreutdanning

· å gi stipend til lærlinger som har det spesielt vanskelig økonomisk fordi de p.g.a. læreplassen ikke lenger kan bo hos foreldre eller er i en situasjon der de har forpliktelser overfor egen familie

· å gi støtte til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner eller tilsvarende aktiviteter i offentlig regi

Hvem kan søke?
Formålet med legatet er å hjelpe lærlinger og støtte barn og unge så de kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Du som søker må ha bodd i Stavanger de siste tre årene.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 30. august. 

Les mer på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
logo
Stavanger bys vel legat

Et legat til inspirasjon og stimulans for nyskapning og investering som skal komme byens innbyggere til gode.

Hva er formålet med legatet?
Formålet med legatet er forskjønnelse av byen. Legatet skal være til inspirasjon og stimulans for nyskapning og investering som skal komme byens innbyggere til gode. 

Tiltakene kan være av sosial eller kulturell art. Det gis ikke bidrag fra legatet til driftsutgifter. 

Krav til søkeren
-Informasjon om deg som søker
-Hvilket tiltak det søkes støtte til
-Siste tilgjengelige regnskap
-Budsjett over tiltakets kostnader

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. mars.

Les mer på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Utdanningslegat for studerende ungdom og voksne i Stavanger

Et legat som gir støtte til ungdom og voksne fra Stavanger under utdanning.

Hvem kan søke?
Formålet med legatet er å hjelpe ungdom og voksne fra Stavanger under utdanning.

Støtte fra dette legatet utbetales bare én gang per søker.

(I 2021 ble det ikke utdeling pga lav avkastning på legatets midler.)

Krav til søkeren 
-Du må være under 30 år.
-Du må være fulltidsstudent og minst i gang med det andre året i ditt studieforløp.
-Du må ha vært registrert i Stavanger Folkeregister de tre siste år, men du kan studere utenbys/utenlands.
-Elever i videregående skole som er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon kan også søke.
-Du må legge ved studiebevis, vitnemål fra videregående skole, karakterutskrift fra universitet eller høyskole og eventuelle   attester og siste skattemelding.
-Siste skattemelding må også vedlegges for eventuelle ektefelle/samboer.


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. november.

Les mer og last ned søknadsskjema på stavanger.kommune.no

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Stipend som tildeles på bakgrunn av prestasjoner foregående år. Det deles ut 10.000 kroner til hver utøver.

Hvem kan søke: Barn og unge over 13 år.

Søknadsfrist: 5. april

Les mer og søk elektronisk på Idrettsrådets hjemmesider:

https://idrettsraadet.no/kommunalt-idrettsstipend/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrett +

Idrett+ har siden 2002 arbeidet med å legge til rette for barn og unge med særskilte behov. Dette arbeidet har blitt en viktig del av Idrettsrådets engasjement for å nå målsetningen om «idrett for alle». Idrettsrådet bistår med faglig kompetanse/oppfølging og har økonomiske støtteordninger for de idrettslag som kan og vil gjøre en ekstra innsats rettet mot målgruppene.

Hovedmålsetting
Å gi barn og unge med ekstra behov for støtte/hjelp et reelt tilbud om idrettslig aktivitet

Målgrupper
-inaktive barn og ungdom
-barn og ungdom med uønsket adferd
-personer med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter
-personer med funksjonsnedsettelse (barn/unge og voksne) som har behov for ekstra oppfølging
-personer med betalingsvansker/økonomiske barrierer for å delta i idrettsaktiviteter.

Enkelttiltak
Idrettslagene har mulighet til å arbeide med forskjellige, målrettede tiltak mot målgruppene. Det finnes spesifikke tiltak rettet mot navngitte personer som Idrett & Utfordring, og tiltak som er åpne for alle, f.eks. Åpen Hall.


Eksempler på tiltak er:

-miljøtrener: person med ansvar for tilrettelegging av enkeltpersoner med særskilte behov
-lavterskelarrangementer
-temakvelder med Idrett+-tema
-tiltak rettet mot innvandrerjenter
-innvandrergrupper
-aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse
-tilrettelegging for økonomisk vanskeligstilte


Søknadsskjema
Det er mulig å søke om tilskudd gjennom hele året.

Les mer på idrettsrådets nettsider:

https://idrettsraadet.no/informasjon/idrett-pluss/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post