Stange kommunes kunstnerstipend

Stipend
Hvem kan søke?
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Ordningen med kunstnerstipend i Stange kommune ble etablert på 1980-tallet, og stipendet har vært delt ut hvert eneste år siden. I starten var stipendet på kroner 10.000. I 2013 stipendet økt til kroner 40.000.


Stipendet kan søkes av alle yrkesaktive kunstnere som er bosatt og arbeider i Stange kommune.
Følgende formål kan tilgodeses:

-Utdanningsstipend
-Etableringsstipend
-Reise- og arbeidsstipend


Søknad sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange/ post@stange.kommune.no

Søknadsfrist lyses ut på  stange.kommune.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger hos Stange kommunes kunstnerstipend
logo
Næringsfond

Vedtekter for tilskudd fra næringsfondet fra 01.01.2021
§1 Formål

Tilskudd skal stimulere til at det:

Blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv der satsningsområder i næringsplanen og FN’s bærekraftsmål prioriteres.
Skjer etablering av ny virksomhet
Foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
Finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
Foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
Skjer en positiv sysselsettingsutvikling og sikrer levedyktige bedrifter i en sårbar situasjon.
 
Det gis ikke støtte til:

Kulturinstitusjoner/Idrett som normalt får støtte via kulturbudsjettet 
Bedrifter som har fått støtte til samme konkrete tiltak tidligere
Reinvestering i normal drift av virksomheten
Driftsutgifter

§2 Støtteform

Næringsstøtte gis i form av tilskudd. Det kan søkes om tilskudd til:

Investeringer i bedrifter f.eks. utstyr/maskiner og bygninger ved etablering og utvidelser/knoppskyting av bedrifter.
Bedriftsutvikling f. eks. opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
Grunnlagsinvesteringer og fellestiltak f.eks. tilrettelegging av næringsarealer og infrastrukturtiltak for reiseliv.

§3 Delegering av myndighet.

Kommunestyret delegerer myndighet til Næringsrådet å fatte vedtak om tildeling fra næringsfondet på inntil kroner 200.000 pr søknad. 

Kommunestyret delegerer myndighet til Formannskapet å fatte vedtak om tildeling fra næringsfondet på beløp over kroner 200.000 pr søknad.

Søk elektronisk på stange.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Les mer om ordningen på kommunens nettsider:

https://www.stange.kommune.no/category22231.html

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til aktivitet og drift (kulturmidler)

Hvem kan søke?
Lag og foreninger som har organisasjonsnummer. Se informasjon om hvert enkelt tilskudd under. 

Hvordan kan jeg søke?
Samtlige søkere må fylle ut følgende informasjon:

-Organisasjonsopplysninger: organisasjonens navn, organisasjonsnummer, lagets kontonummer, e-post adresse til organisasjon og kontaktperson, organisasjonens webadresse.
-Opplysninger om leder: navn, e-post, telefon.
-Opplysninger om medlemmer: antall medlemmer under 19 år som er bosatt i Stange kommune, antall medlemmer fra 19 år og oppover som er bosatt i Stange kommune, antall medlemmer som ikke er bosatt i Stange kommune, totalt antall medlemmer.

Når må jeg søke?
Søknadsfristen er 1.mai hvert år. 

Les mer og søk elektronisk her:

https://www.stange.kommune.no/kultur-og-frivillighet/tilskudd-og-stotte/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturarrangementer og kulturprosjekter

Om ordningen
Gjennom økonomisk støtte skal Stange kommune stimulere til kvalitet, nyskaping, tilgjengelighet og bredde i kommunens kunst- og kulturliv. For arrangement gis det fortrinnsvis støtte til tiltak som er åpne for publikum eller rettet mot barn og unge, og som foregår i Stange kommune. Ordningen inkluderer idrettsarrangement med NM-/EM-/VM-status eller tilsvarende. 

Hvem kan søke?
Denne ordningen er rettet mot profesjonelle aktører så vel som det frivillige kulturlivet, og omfatter tiltak av mer ekstraordinær karakter som har kunst- og kulturaktivitet som sitt hovedformål.

Når må jeg søke?
Det er ingen fast søknadsfrist til ordningen, og søknader behandles forløpende gjennom året. Det må påregnes inntil fire ukers saksbehandlingstid, og vi ber derfor om at dere søker i god tid før arrangementet eller tiltaket skal gjennomføres.

Hvordan kan jeg søke?
Vi ber om at du bruker kommunens Søknadsskjema for kulturmidler uten fast søknadsfrist, da dette skjemaet etterspør den informasjonen som vi trenger for å kunne saksbehandle din søknad. 

Søknad om tilskudd(PDF, 566KB) finner du på stange.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Om Stange kommunes stipend og støtteordninger

Stange kommune deler hvert år ut midler til idrett, kultur og næringsliv. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Stange kommune.