Sørreisa kommunes støtteordninger

Sørreisa kommune har to støtteordninger, ett næringsfond og en kulturpris. Du kan lese mer om disse under fanen "Støtteordninger".

Les mer om Sørreisa kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Næringsfondet

To ganger i året deler Sørreisa kommune ut penger fra næringsfondet.

Formålet med midlene er å bidra til nyskaping, innovasjon, kompetanseheving og omstilling i Sørreisa kommune.

FØLGENDE TILTAK VIL PRIORITERES:

-Etablering av ny virksomhet i Sørreisa kommune. Etablering av nye arbeidsplasser eller potensialet for å øke antall arbeidsplasser i eksisterende bedrifter vil bli særlig vektlagt.
-Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og mellom kommunen og bedrifter.
-Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og søkere under 35 år.
-Utviklingsprosjekter for å øke antall arbeidsplasser i enkeltbedrifter.
-Næringsrettede tiltak som bidrar til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering.
-Det kan gis støtte til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Små bedrifter med begrenset tilgang på kapital og med vekt på nyskapning, for eksempel nye produkter, nye markedsområder eller nye samarbeidsområder prioriteres
-Kommuneplanens samfunnsdel har satt som mål at Sørreisa kommune skal være en aktiv tilrettelegger for næringslivet, både lokalt og regionalt. For å nå målet skal kommunen blant annet stimulere til nyetableringer og innovasjon i eksisterende næringer. Kommunen skal motivere til utvikling og legge til rette for videre utvikling av vekstnæringene sjømat og reiseliv. ------Videre skal kommunen satse på tiltak som skaper synergier mellom primærnæringene, handels- og entreprenørnæringene og reiselivsaktører.

 

FØLGENDE KAN IKKE STØTTES:

-Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.
-Tilskuddet skal ikke gå til innskudd av aksjekapital eller lån, samt gjeldssanering.
-Prosjekter og tiltak som allerede er igangsatt eller avsluttet vil ikke bli vurdert.
-Lag og foreninger.
-Investeringer i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter.
-Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg.
-Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte, eksempelvis regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap.
 

HVORDAN SØKE:

Før du søker bør du sette deg inn i retningslinjene for næringsfondet i Sørreisa kommune, med fullstendig oversikt over kriterier og vilkår. Du finner reglement for næringsfond på sorreisa.kommune.no

Søknader til næringsfondet i Sørreisa kommune leveres gjennom det elektroniske søknadssystemet på nettsiden regionalforvaltning.no. Det gis ikke anledning til å levere inn søknader utenfor det elektroniske søknadssystemet.

Formannskapet i Sørreisa kommune er fondsstyre for det kommunale næringsfondet, og midlene fordeles to ganger per år. Søknadsfristen for første halvår er 1.april og søknadsfristen for andre halvår er 1.oktober.

Søknader saksbehandles av kommunedirektøren. Kommunedirektøren gir innstilling til formannskapet i Sørreisa kommune, som fatter vedtak i saken. Søknadene vil bli behandlet i formannskapets møter i juni og desember. Unntaket er søknader som åpenbart faller utenfor retningslinjene og søkekriteriene. Disse kan avvises av kommunedirektøren.

 

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, foreninger, lag i Sørreisa kommune, som har gjort en særlig innsats innenfor kommunens kulturliv.

Prisen er på 10 000 kr og gis av Sparebank1Nord-Norge.

Tildeling skjer på kommunens junimøte.

Det er hovedutvalg for levekår som velger vinner av prisen etter nominasjon av kandidater

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post