Sandnes kommunes stipend og støtteordninger

Sandnes kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sandnes kommune.

Les mer om Sandnes kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Sandnes
Støtteordninger (7)
logo
Sandnes kommunes kulturstipend

Sandnes kommune deler hvert år ut inntil to kulturstipend à kr 20 000. Formålet med kulturstipendet er å støtte og inspirere unge kunst- og kulturutøvere i Sandnes til videreutvikling innen sitt område, og stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv. Det er ordfører som foretar overrekkelsen av kommunens kulturstipend.

Hvem kan søke?

Unge kunst- og kulturutøvere innen alle kultursjangre kan søke.
Søker må være bosatt i Sandnes.


Søknaden

-Søknaden skal inneholde plan for bruk av stipendet, kostnadsoverslag, og opplysninger om eventuelle tidligere mottatte stipend.
-Elektronisk søknadsskjema på kommunens nettside skal benyttes.
-Utvalg for kultur, næring og innovasjon foretar tildelingen.
-Søknadsfrist er 1. april.


Det gis ikke stipend til:

-opplæringstiltak som er berettiget stipend fra Statens lånekasse for utdanning.
-prosjekt som er gjennomført før utlyst søknadsfrist.


Rapportering

Tildelt stipend skal brukes i samsvar med de opplysninger som er oppgitt i søknaden, og senest ett år etter tildelingen.
Skriftlig rapport skal sendes postmottak@sandnes.kommune.no senest en måned etter at stipendet er brukt.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Sandnes kommunes integreringspris

Formål

Formålet med Sandnes kommunes integreringspris er å hedre frivillige lag og organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller næringslivsaktører som gjør en særlig stor innsats for inkludering og integrering av innvandrere i kommunen, enten det er gjennom fritidsaktiviteter, tiltak i nærmiljøet eller i arbeidslivet.

Prisen

Integreringsprisen består av en kunstgjenstand samt et diplom med begrunnelse for tildelingen.

Utlysning og informasjon

Informasjon om integreringsprisen vil være tilgjengelig på kommunens nettsider, og søknadsfrist vil bli gjort kjent i lokale medier. Organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner inviteres til å komme med forslag på aktuelle kandidater.
Forslagstiller kan kun sende inn ett forslag til kandidat.
Frist for å komme med forslag er 1. april.


Innsendte forslag skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten, samt en redegjørelse om hva som gjør kandidaten aktuell som mottaker av prisen. Det bør oppgis navn på to referanser som kan kontaktes ved eventuelt behov for innhenting av ytterligere informasjon om kandidaten.


Priskomité

Priskomiteens mandat er å vurdere innkomne forslag til kandidater og beslutte årets mottaker av integreringsprisen.
Priskomitéen skal bestå av ordfører som leder av innstillingsprosessen, to representanter fra Sandnes kommunestyre, to representanter fra innvandrerrådet og næringssjef.


Innstillingsprosessen

Alle innkomne forslag skal registreres i kommunens elektroniske sak/arkiv.
Komiteen vurderer innkomne forslag og vedtar etter simpelt flertall.
Navn på mottakeren av årets integreringspris offentliggjøres i en pressemelding etter komitéens beslutning.
Selve overrekkelsen gjøres i samråd med prisvinneren.


Forslag sendes:
Post: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
E-post: postmottak@sandnes.kommune.no

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Drømmestipendet

Er du mellom 18 og 25 år og har et talent innen kunst og kultur? Har du en drøm du trenger hjelp til å oppfylle?

Drømmestipendet er et stipend på kr. 30.000 og deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet. Blant disse finner vi utøvere som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen og Ingebjørg Bratland.

Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Fra 2021 kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år søke Drømmestipendet.

Søk her: https://www.drommestipendet.no

Hva er Drømmestipendet? https://vimeo.com/453235637

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd.

Private / enkeltpersoner
logo
Sandnes kommunes idrettstipend

Sandnes kommune ønsker å støtte og inspirere unge, aktive idrettsutøvere, og deler hvert år ut inntil to idrettsstipend à kr 20 000. Idrettsstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innenfor sin idrettsgren. Ordfører foretar overrekkelsen av kommunens idrettsstipend.

Hvem kan søke?

Unge idrettsutøvere innen ulike idrettsgrener kan søke.
Søker må være bosatt i Sandnes.


Søknaden

Søknaden skal inneholde plan for bruk av stipendet, kostnadsoverslag, og opplysninger om eventuelle tidligere mottatte stipend.
Elektronisk søknadsskjema på kommunens nettside skal benyttes.
Utvalg for kultur, næring og innovasjon foretar tildelingen i lukket møte.
Søknadsfrist er 1. april.


Det gis ikke stipend til:

opplæringstiltak som er berettiget stipend fra Statens lånekasse for utdanning.
prosjekt som er påbegynt gjennomført før utlyst søknadsfrist.


Rapportering

Tildelt stipend skal brukes i samsvar med de opplysninger som er oppgitt i søknaden, og senest ett år etter tildelingen.
Skriftlig rapport skal sendes postmottak@sandnes.kommune.no senest en måned etter at stipendet er brukt.

Private / enkeltpersoner
logo
Påskjønnelse fra Sandnes kommune for kultur- og idrettsprestasjoner på høyt nivå

Kommunal påskjønnelse gis til enkeltpersoner eller lag, som har vunnet offisielle Norske mesterskap, eller tatt medalje i nordisk mesterskap, europamesterskap, verdensmesterskap eller verdenscup sammenlagt. I tillegg påskjønnes deltakelse i olympiske leker eller paralympiske leker. Påskjønnelsen gis til deltagere i klasse senior og junior eldste klasse.

  • Påskjønnelsen blir gitt til personer som har sin bopel i Sandnes og lag som er registrert i Sandnes.
  • Andre kulturprestasjoner hedres etter skjønn. Ordfører, leder av Utvalg for kultur, næring og innovasjon, bymiljøsjef og kultursjef foretar dette skjønn i fellesskap.
  • Frist for å melde inn til resultater er 1. desember.
  • Den kommunale påskjønnelsen finner sted ved ordfører sin årlige nyttårsmottakelse.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Søk om støtte til lag og foreninger

Områdeutvalgene i Sandnes deler nå ut tilskudd til lag og foreninger som ønsker å gjøre noe bra for sitt område. Søknadsfrist 1. april.


Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for sitt område, kan søke områdeutvalgene om tilskudd. Totalt beløp som deles ut er 410 000 kroner.

Områdeutvalgenes midler brukes etter utvalgenes egen prioritering, og til tiltak de mener områdene er best tjent med. Midlene skal ikke brukes som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger.

 

Send søknad til omradeutvalgene@sandnes.kommune.no

Søknadsskjema er tilgjengelig på sandnes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturtiltak

Formålet med kommunens tilskuddsordninger er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i kommunen. Tilskudd er et viktig virkemiddel og et bidrag til å oppnå visjonen om et rikere liv gjennom opplevelse og deltakelse.

Sandnes kommune har flere tilskudd rettet mot kultur. Du finner en oversikt over de forskjellige om du går inn på Sandnes kommunes nettsider under kultur/fritid og søker på tilskudd.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Sandnes kommunes stipend og støtteordninger

S
Mer informasjon om Sandnes kommunes kulturstipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Sandnes kommunes kulturstipend.
Ikke spesifisert Sandnes

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post