Sandefjord kommunes legater og støtteordninger

Sandefjord kommune tilbyr flere ulike støtteordninger til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger"  får du en oversikt over alle tilskuddsordninger og legat du kan søke på om du bor eller jobber i Sandefjord.

Les mer om Sandefjord kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Sandefjord kommune
Støtteordninger (9)
logo
Ordinært tilskudd til frivillige foreninger

Søknadsfrist: 1. april.

Ordinære tilskudd til frivillige, ikke-kommersielle foreninger og lag hjemmehørende i Sandefjord. Formål: 

-Bidra til å bygge opp under det viktige og brede arbeidet som utføres av/i lokale foreninger.
-Bidrar til innbyggernes fysiske og mentale helse, gjennom et variert og bredt tilbud av forebyggende og byggende aktiviteter. 
-Arbeid for barn og unge, kultur, historieformidling og kulturminnevern, idrett og friluftsliv, religiøse foreninger m.fl.


Digitalt skjema gjøres tilgjengelig når det er klart. Les mer på sandefjord.kommune.no

Alle søknader vedlegges revidert regnskap fra foregående år, årsrapport for foregående år og budsjett for inneværende år. Organisasjoner med flere grupper søker samlet gjennom hovedforeninga.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Prosjekttilskudd til idretten

Tilskudd kan gis til

-Idrettslige prosjekter i regi av lag og foreninger som er hjemmehørende i Sandefjord kommune.
-Prosjekter ut over foreningens ordinære drift.
-Deltakelse i internasjonale konkurranser.
T-ilskudd kan søkes gjennom hele året.

Søknad sendes Sandefjord kommune, kultur,idrett og fritid, postboks 2025 - 3202 Sandefjord eller på epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no.

Vi forutsetter at alle lag og foreninger registrerer seg og vedlikeholder sine kontaktopplysninger:

Registrer ditt lag eller forening

Prosjekter for/med/av barn og unge av begge kjønn opp til 25 år, og med særskilt vekt på ungdom i alderen 13-19 år, samt prosjekter som kan/vil stimulere til rekruttering og breddeidrett, vil bli prioritert.
Det legges vekt på arrangementer som gir mangfold, friskvern og folkehelse.
Det forutsettes at aktiviteten foregår i Sandefjord kommune.

Les mer på sandefjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Prosjekttilskudd til kulturformål

Enkeltpersoner og grupper eller foreninger i Sandefjord kan søke om tilskudd til kulturprosjektet eller -arrangementer. Rent kommersielle aktører og kommunale/offentlige instanser kan ikke søke.

Tilskudd kan søkes gjennom hele året. Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes Sandefjord kommune, kultur,idrett og fritid, postboks 2025 - 3202 Sandefjord eller på epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no

Vi prioriterer prosjekter for, med og av barn og unge.

Tilskuddet blir utbetalt etter endt prosjektperiode. Dersom deler av prosjektet ikke blir gjennomført som forutsatt i søknaden og tilsagnet, vil tilskuddet bli avkortet.

Les retningslinjer på sandefjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til frivillig arbeid innenfor helse, sosial og omsorg

Tiltak det kan søkes tilskudd til:

-Tiltak for personer med psykiatri- eller rusproblemer
-Tiltak rettet mot barn og unge
-Tiltak knyttet mot frivillig arbeid i og utenfor institusjoner, trivsel og miljøtiltak.
-Tiltak som fører til økt aktivitet for seniorer i nærområdet

Søknadsskjema med retningslinjer finner du på sandefjord.kommune.no under Helse, sosial og omsorg

Lag, foreninger og stiftelser som arbeider med tiltak for Sandefjords befolkning innenfor helse, sosial og omsorg kan søke om tilskudd.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 01. april

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Tilskuddsordningen erstatter "Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn"

Hvem kan søke:

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registert i Frivillighetsregisteret (ekstern lenke), og har medlemmer bosatt i Sandefjord kommune, oppfordres til å søke midler.

Målgruppen for tilskuddsordningen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Tiltak som støttes:

-Prosjekter som omfatter tiltak/aktivitet og nødvendig administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert   prosjektledelse og medarbeidere.
-Innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.


Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge, konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge

Les mer og last ned søknadsskjema på sandefjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til sosiale entreprenører

Søknadsfrist: 01. april

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å fremme inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper i Sandefjord kommune.

Hvem kan søke:

Aktører som har inngått eller ønsker å inngå forpliktende avtale med Sandefjord kommune om å fremme inkludering i arbeidslivet oppfordres til å søke.

Målgruppe for tilskuddsordningen er utsatte grupper som har utfordringer med å bli inkludert i arbeidslivet.

Tiltak det kan søkes støtte til:

Prosjekter/tiltak som fremmer inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper. Det betyr til drift av prosjekter/tiltak, innkjøp av nødvendig utstyr m.m

Les retningslinjer og last ned søknadsskjema på sandefjord.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til større kulturprosjekter

Hovedutvalget for kultur, idrett og fritid deler årlig ut tilskudd til større kulturprosjekter gjennom hele året. Kulturelle prosjekter og arrangementer som konserter, festivaler, revyer og lignende kan motta tilskudd etter søknad. Ordningen er åpen for kommersielle aktører.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet/arrangementet samt et budsjett og et stipulert søknadsbeløp. 

Send søknaden til Sandefjord kommune, kultur, idrett og fritid, postboks 2025 - 3202 Sandefjord eller på epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no.

Søknadsfrist: 15. januar hvert år

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Hvem kan søke kulturstipend?

Enkeltpersoner hjemmehørende i Sandefjord kommune som er under utdanning eller som perfeksjonerer seg innenfor Hovedutvalget for kultur, idrett og fritids ansvarsområder (idrett, ungdomsarbeid, sang, musikk, dans, teater, bildende kunst og annet kulturarbeid).

Hvordan søker du?

Skriv en velbegrunnet søknad der du presenter deg selv og beskriver studieopplegget og hva du ønsker å bruke stipendet til. Legg ved attester og vitnemål.

Når må du søke?

Stipendet deles ut en (1) gang pr år med søknadsfrist 15. november hvert år. Søknaden sendes pr epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no eller pr post til: Sandefjord kommune, Kultur, idrett og fritid, postboks 2025 - 3202 Sandefjord.

Hvor stort beløp får du?

Det deles ut inntil fem (5) stipender, hvert pålydende kr 10 000 kroner.

Link til statutter:

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kultur-idrett-og-fritid/kif-dokumenter/tilskudd-og-stotteordninger/statutter-for-priser-og-stipender-innenfor-kommunalomradet-kultur2c-frilufts8331-1.pdf

Privatpersoner
logo
Sandefjord og Sandar Mållags Legat til Norsk Målreising

Til einskildpersonar eller lag som driv arbeid med norsk målreising, slik som arbeid for nynorsk, dialektarbeid, forsking eller andre tiltak.

Kontaktperson:
Hæge Marie Roholdt Brunvatne

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post