Professor Hallesby og hustrus legat

Tilskudd
Kategorier
Geografisk betinget?
Ikke oppgitt
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Om støtteordningen

Professor Hallesby og hustrus legat er opprettet til fremme av vitenskapelig forskning i teoretisk og praktisk teologi. Dette innebærer også å heve den vitenskapelige standard i kirkens geistlighet.

Kandidater og prester under 50 år utdannet ved MF kan søke legatet, og det gis primært støtte til studiereiser, litteraturkjøp eller trykkestøtte. Ansatte ved universiteter og høyskoler som har forskning i sin stilling, kan ikke søke stipendet.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
logo
Herdis og Robert Kirkerøds legat

Legatmidler tildeles studenter ved MF vitenskapelig høyskole som er fra Nordland og Troms og Finnmark fylker. Prester utdannet ved MF som tjenestegjør i de nevnte fylkene, og som tar videreutdanning ved MF, kan også søke om midler fra legatet.

Privatpersoner
logo
MFs studentlegater

Legatmidler tildeles dels som støtte til faglig relatert virksomhet for viderekomne studenter ved MF og dels som støtte til studenter som dokumenterer en vanskelig økonomisk situasjon. Søkerne bes oppgi hvilken kategori de søker under. Deler av legatmidlene er forbeholdt teologistudenter fra Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer samt teologistudenter fra Nordmøre og Romsdal. Prester utdannet ved MF som tjenestegjør i disse områdene, kan også komme i betraktning ved etter- og videreutdanning.

Med «viderekomne studenter» i MFs studentlegater menes masterstudenter eller studenter på profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. For å komme i betrakting i kategorien «støtte til en vanskelig økonomisk situasjon» forutsettes det at en har studiene som hovedbeskjeftigelse.

Studenter som søker legatmidlene, må tilhøre et gradsgivende studieprogram ved MF, og ved flere søkere enn midler til utdeling vil heltidsstudenter prioriteres. Studenter som tidligere har søkt om midler fra disse legatene, har også anledning til å søke.

Hvert stipend utgjør kr. 7000,-.

Privatpersoner
logo
Pastor Peter Anker Stabel og hustru Barbara Borchgrevink legat

Legatet deler ut legatmidler til kvinnelige teologistudenter, eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn.

Det vil årlig deles ut fire til seks stipend på inntil 25.000 kroner. Søknadsfrist er 1. november for utdeling det kommende år. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av tilskuddsberettigede og tilskuddets størrelse. Det gis ikke begrunnelser.

Innenfor gruppen av kvinnelige teologistudenter og eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn, vil styret prioritere begrunnede søknader om støtte til utdanning, inkludert etter- og videreutdanning i teologiske fag og til gjennomføring av masteravhandlinger eller faglige prosjekter og forskningsopphold til nytte for kirke og samfunn.

Privatpersoner
Om MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole.

MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 120 ansatte, 1300 studenter og ca. 50 på doktorgradsprogrammet (ph.d.)

Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.