Lørenskog kommunes støtteordninger

Lørenskog kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lørenskog kommune.

Les mer om Lørenskog kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (9)
logo
Lørenskog kommunes kulturstipend

Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere kulturutøvere til videre utvikling/utdanning/satsing.

Retningslinjer


1 Formål
Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere kulturutøvere til videre utvikling/utdanning/satsing.

2 Aktuelt for
Stipend kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin kulturgren.

Søker må være bosatt i Lørenskog kommune.

Søkere mellom 15 og 25 år vil bli prioritert.

3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

- informasjon om kulturell aktivitet og oppnådde resultater
- begrunnelse og plan for bruk av stipendet
- kostnadsoverslag


Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

4 Søknadsfrist
1. mars

5 Behandling

Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i mai.

Overrekkelse av kulturstipend skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller møte i kommunestyret.

Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan direktør for Kultur godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend.

6 Rapport
Stipendmottaker skal legge frem en kort, skriftlig rapport senest 6 måneder etter at stipendet er brukt.

Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema.

Les mer og søk elektronisk på lorenskog.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Lørenskog kommunes idrettsstipend

Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere idrettsutøvere til videre utvikling/utdanning/satsing.

Retningslinjer


1 Formål
Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere idrettsutøvere til videre utvikling/utdanning/satsing.

2 Aktuelt for
Stipend kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin idrettsgren.

Søker må være bosatt i Lørenskog kommune.

Søkere mellom 15 og 25 år vil bli prioritert.

3 Søknad
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

- informasjon om idrettsaktivitet og oppnådde resultater
- begrunnelse og plan for bruk av stipendet
- kostnadsoverslag
- kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden

4 Søknadsfrist
1. mars

5 Behandling
Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i mai.

Overrekkelse av idrettsstipend skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller møte i kommunestyret.

Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan direktør for Kultur godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend.

6 Rapport
Stipendmottaker skal legge frem en kort, skriftlig rapport senest 6 måneder etter at stipendet er brukt.

Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema.

Les mer og søk elektronisk på lorenskog.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftstilskudd til organisasjoner

Retningslinjer for driftstilskudd til organisasjoner


1 Formål
Formålet med ordningen er å støtte driften av frivillige organisasjoner i kommunen. 

2 Aktuelt for
Driftstilskudd kan gis til frivillige organisasjoner i Lørenskog.

For å kunne innvilges driftstilskudd, må organisasjonen:

- være lørenskogbasert og ha størstedelen av sin virksomhet i Lørenskog.
- bygge på individuelt medlemskap.
- ha minst 15 betalende medlemmer bosatt i Lørenskog.
- tilby medlemmene organisert, regelmessig aktivitet minst 10 ganger i året.
- være demokratisk oppbygd og ha eget styre.
- akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede.
- være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister i Friskus og i Frivillighetsregisteret. Opplysningene i Friskus skal være oppdatert inneværende år.
- Organisasjoner som søker om driftstilskudd vil automatisk få vurdert sin låne-/leiestatus og skal ikke sende inn søknad om fastsettelse av låne-/leiestatus.

3 Søknad
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

- protokoll/referat fra siste årsmøte
- revidert regnskap fra siste driftsår
- årsmelding fra siste driftsår
- budsjett for inneværende år
- informasjon om organisasjonens planer for inneværende år
- kontingentsatser for voksne og barn for individuelt medlemskap
- antall medlemmer totalt i organisasjonen som betalte individuell kontingent
- antall medlemmer i organisasjonen som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog
- antall medlemmer i organisasjonen under 20 år som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog
- Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

4 Søknadsfrist
2. mai

5 Beregning av tilskudd
Driftstilskudd består av grunntilskudd.

Grunntilskudd er ment som støtte til organisasjonens ordinære administrasjons- og driftsutgifter som f.eks. kontorutgifter, kurs/konferanser, utstyr/materiell, deltagelse på landsmøter, kretsmøter og lignende.

Grunntilskudd gis med:

- et basisbeløp per organisasjon.
- et medlemstillegg per medlem under 20 år bosatt i Lørenskog. I organisasjoner der medlemskontingenten er under 150 kr per år, vil medlemstillegget maksimalt tilsvare størrelsen på medlemskontingenten.
- et tilskudd på bakgrunn av aktivitetsnivå (aktivitetstilskudd)

Grunntilskudd til velforeninger og lignende organisasjoner gis bare i form av basisbeløpet.

6 Behandling
Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i juni.

Utbetaling av tilskudd skjer vanligvis innen 1. september.

Les mer og søk elektronisk på lorenskog.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Etableringstilskudd

Etableringstilskudd - retningslinjer


1 Formål
Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner i etableringsfasen.

2 Aktuelt for
Etableringstilskudd kan gis til nystartede, frivillige organisasjoner i Lørenskog.

For å kunne innvilges etableringstilskudd, må organisasjonen:

- være lørenskogbasert og ha størstedelen av sin virksomhet i Lørenskog.
- ha minst 10 betalende medlemmer bosatt i Lørenskog.
- tilby medlemmene organisert, regelmessig aktivitet minst 10 ganger i året.
- være demokratisk oppbygd og ha eget styre.
- akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede.
- være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister Friskus og i Frivillighetsregisteret.

Tilskuddsordningen gjelder ikke for: 

- organisasjoner/grupper som primært har som oppgave å ivareta medlemmenes yrkes-, økonomiske eller egeninteresser
- politiske partier
- skolelag
- bedriftslag
- organisasjoner som har som formål å arrangere offentlige eller private fester samt andre arrangement som tar sikte på økonomisk vinning
- rene kommersielle foretak/tiltak

3 Søknad
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

- underskrevet protokoll/referat fra oppstartsmøtet som viser at følgende ble vedtatt: valg av funksjonene leder og kasserer
fastsettelse av satser for individuelt medlemskap
- organisasjonens vedtekter
- plan for tiltak og aktiviteter
- budsjett
- medlemsregister som viser at minst 10 medlemmer av de som har betalt individuell medlemskontingent har bostedsadresse i Lørenskog.
- organisasjonens vedtatte vedtekter, aktivitetsplan og budsjett.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

4 Søknadsfrist
Ingen søknadsfrist. Tilskudd kan søkes gjennom hele oppstartsåret.

5 Beregning av tilskudd
Tilskudd gis med opp til 4 000 kr.

Organisasjoner gis ikke driftstilskudd i oppstartsåret.

6 Behandling
Søknaden behandles administrativt og avgjøres normalt innen 3 uker.

Utbetaling av tilskudd skjer vanligvis innen 8 uker etter at søknaden er behandlet.

Les mer og søk elektronisk på lorenskog.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til kultur (mindre tilskudd)

Tilskudd til kultur (mindre tilskudd) – retningslinjer


1 Formål
Formålet med ordningen er å stimulere til at det blir skapt kulturopplevelser for Lørenskog kommunens innbyggere.

2 Aktuelt for
Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner.

Institusjoner som allerede mottar offentlig støtte, må redegjøre for hvordan aktiviteten går utover ordinær drift.

Organisasjoner må være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister og i Frivillighetsregisteret.

3 Søknad
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

- prosjektbeskrivelse.
- budsjett og finansieringsplan.
- visnings-/forestillingsplan e.l.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

4 Søknadsfrist
Tilskudd kan søkes fortløpende gjennom året.

Søknaden må sendes inn minst 4 uker før tiltaket skal gjennomføres.

5 Hva kan det gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til:

- kulturarrangement som konserter, teater-/danseforestillinger, kunstutstillinger og andre formidlingsprosjekter
- andre kunst- og kulturprosjekter

Aktiviteten skal foregå innenfor Lørenskog kommunes grenser og ha offentlig adgang / være tilgjengelig for offentligheten.

Aktiviteten må gjennomføres innen 12 måneder etter at tilskudd er gitt.

Arrangøren må akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede. Dette bør synliggjøres gjennom symbolmerking.

Det gis ikke tilskudd til: 

- aktiviteter som er gjennomført før søknaden er mottatt
- kommersielle tiltak
- religiøse eller politiske arrangement
- aktiviteter som normalt hører til en kommunal virksomhet
- undervisnings-, møte- og foredragsvirksomhet
- feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager
- markering av helligdager

6 Beregning av tilskudd
Det vil i vurderingen bli lagt vekt på:

- i hvilken grad prosjektet understøtter mål og satsinger i Lørenskog kommunes kulturplan
- i hvilken grad søker kan påvise medfinansiering fra andre, for eksempel samarbeidspartnere, tilskudd fra fond/andre kilder, sponsorstøtte og inngangspenger.
- i hvilken grad søker kan sannsynliggjøre at prosjektet er realiserbart.
- i hvilken grad kulturopplevelsen vurderes å være attraktiv og tilgjengelig for publikum i Lørenskog.
- i hvilken grad søker av tilbakevendende arrangement, kan vise at det skjer en utvikling og fornyelse av arrangementet fra år til år.

Utgifter til servering, premiering og administrasjon er ikke støtteberettiget.

Tilskudd kan gis med opptil 25 000 kr.

7 Markedsføring
Søker som blir innvilget støtte skal i all markedsføring oppgi at prosjektet er støttet av Lørenskog kommune.

Søker som blir innvilget støtte til arrangement skal dessuten opprette arrangementet i Friskus (digital møteplass for aktivitet og frivillighet).

8 Behandling
Søknaden behandles administrativt og avgjøres normalt innen 3 uker.

Støtten gis enten som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

Tilskudd kan betales ut på forskudd, men vil vanligvis bli betalt ut etterskuddsvis mot fremlagt rapport/regnskap. Underskuddsgaranti utbetales etter at arrangementet/prosjektet er gjennomført og under forutsetning av at tiltaket kan dokumentere et underskudd.

Søker er selv forpliktet til å sikre at tilskuddet blir utbetalt i løpet av året tilskuddet gjelder. For å få utbetalt tilskuddet må søkeren kontakte Lørenskog kommune Kultur innen 15. desember. Hvis ikke bortfaller støtten.

Stønadsbeløp og nærmere vilkår vil fremkomme av tildelingsbrevet.

9 Regnskap
Regnskap skal være Lørenskog kommune, Kultur, i hende senest 3 måneder etter at arrangementet/tiltaket er avviklet. Regnskapet skal være direkte sammenlignbart med budsjettet i søknaden. Dersom de faktiske utgiftene er vesentlig mindre enn det som er opplyst i søknaden, kan tilskuddet bli redusert tilsvarende. Søker plikter å oppgi alle inntekter og utgifter i regnskapet. 

Sammen med regnskapet skal det også sendes inn en evaluering av arrangementet som klart dokumenterer at tilskuddet er brukt til det omsøkte formålet og at øvrige forutsetninger og vilkår for tilskuddet er oppfylt.

Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema.

Les mer og søk elektronisk på lorenskog.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kultur (større tilskudd)

Tilskudd til kultur (større tilskudd) – retningslinjer


1 Formål
Formålet med ordningen er å stimulere til at det blir skapt kulturopplevelser for Lørenskog kommunes innbyggere.

2 Aktuelt for
Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner.

Institusjoner som allerede mottar offentlig støtte, må redegjøre for hvordan aktiviteten går utover ordinær drift.

Organisasjoner må være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister og i Frivillighetsregisteret.

3 Søknad
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

- prosjektbeskrivelse.
- budsjett og finansieringsplan.
- visnings-/forestillingsplan e.l.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

4 Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. september. NB! Gjelder tilskudd for påfølgende år.

5 Hva kan det gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til:

- store offentlige arrangement, festivaler, prosjekter, regionale/nasjonale mesterskap o.l. innenfor kunst, kultur og idrett i Lørenskog.

Aktiviteten skal foregå innenfor Lørenskog kommunes grenser og ha offentlig adgang / være tilgjengelig for offentligheten.

Aktiviteten må påbegynnes i løpet av det året tilskuddet gjelder for.

Arrangøren må akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede. Dette bør synliggjøres gjennom symbolmerking.

Det gis ikke tilskudd til: 

- aktiviteter som er gjennomført før søknaden er mottatt
- kommersielle tiltak
- religiøse eller politiske arrangement
- aktiviteter som normalt hører til en kommunal virksomhet
- undervisnings-, møte- og foredragsvirksomhet
- feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager
- markering av helligdager


6 Beregning av tilskudd
Det vil i vurderingen bli lagt vekt på:

- i hvilken grad prosjektet understøtter mål og satsinger i Lørenskog kommunes kulturplan.
- i hvilken grad søker kan påvise medfinansiering fra andre, for eksempel samarbeidspartnere, tilskudd fra fond/andre kilder, sponsorstøtte og inngangspenger.
- i hvilken grad søker kan sannsynliggjøre at prosjektet er realiserbart.
- i hvilken grad kulturopplevelsen vurderes å være attraktiv og tilgjengelig for publikum i Lørenskog.
- i hvilken grad søker av tilbakevendende arrangement, kan vise at det skjer en utvikling og fornyelse av arrangementet fra år til år.

Utgifter til servering, premiering og administrasjon er ikke støtteberettiget.

7 Markedsføring
Søker som blir innvilget støtte skal i all markedsføring oppgi at prosjektet er støttet av Lørenskog kommune.

Søker som blir innvilget støtte til arrangement skal dessuten opprette arrangementet i Friskus (digital møteplass for aktivitet og frivillighet).

8 Behandling
Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i desember/januar.

Støtten gis enten som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

Tilskudd kan betales ut på forskudd, men vil vanligvis bli betalt ut etterskuddsvis mot fremlagt rapport/regnskap.

Underskuddsgaranti utbetales etter at arrangementet/prosjektet er gjennomført og under forutsetning av at tiltaket kan dokumentere et underskudd.

Søker er selv forpliktet til å sikre at tilskuddet blir utbetalt i løpet av året tilskuddet gjelder. For å få utbetalt tilskuddet må søkeren kontakte Lørenskog kommune Kultur innen 15. desember. Hvis ikke bortfaller tilskuddet.

9 Regnskap
Regnskap skal være Lørenskog kommune, Kultur, i hende senest 3 måneder etter at arrangementet/tiltaket er avviklet. Regnskapet skal være direkte sammenlignbart med budsjettet i søknaden. Dersom de faktiske utgiftene er vesentlig mindre enn det som er opplyst i søknaden, kan tilskuddet bli redusert tilsvarende. Søker plikter å oppgi alle inntekter og utgifter i regnskapet.

Sammen med regnskapet skal det også sendes inn en evaluering av arrangementet/tiltaket som klart dokumenterer at tilskuddet er brukt til det omsøkte formålet og at øvrige forutsetninger og vilkår for tilskuddet er oppfylt.

Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema.

Lørenskog kommune kan kreve revisjonsberetning for tilskudd over 100 000 kr.

Les mer og søk elektronisk på lorenskog.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til private idrettsanlegg

Tilskudd til private idrettsanlegg – retningslinjer


1 Formål
Formålet med ordningen er å gi støtte til frivillige organisasjoner som har egne idrettsanlegg eller som leier av andre (med eller uten driftsansvar for anlegget) og som ikke har tilfredsstillende tilbud om å drive sin aktivitet i kommunale anlegg.

2 Aktuelt for
Tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg kan gis til frivillige organisasjoner i Lørenskog som eier eller har leiekontrakt på klubbkontor, klubblokaler eller areal for idrettsanlegg.

For å kunne innvilges tilskudd til private idrettsanlegg, må organisasjonen oppfylle kravene som stilles til mottakere av driftstilskudd til organisasjoner.


3 Søknad
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal blant annet inneholde/vedlegges:

- for drift av eget anlegg: dokumentasjon på eierskap og revidert regnskap for foregående års drift av anlegget 
- for leie av privat anlegg med driftsansvar: gyldig leiekontrakt
- for leie av privat anlegg uten driftsansvar: dokumentasjon på betalt leie


4 Søknadsfrist
2. mai

5 Hva kan det gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til organisasjonens utgifter til drift (som for eksempel strøm, kommunale avgifter, forsikringer og renhold) og vedlikehold på egne anlegg, og utgifter til leie av andres anlegg. Vedlikehold hvor det er mulig å få spillemidler, inngår ikke i grunnlaget for tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til: utgifter til leie av Lørenskog kommunes anlegg eller for tjenester som søkeren ivaretar gjennom driftsavtale med Lørenskog kommune.

6 Beregning av tilskudd
Tilskudd beregnes etter en samlet vurdering av anleggets størrelse og søkers driftskostnader knyttet til anlegget. Organisasjonens aktivitet for barn og unge i anleggene og antall medlemmer under 20 år vektlegges.

7 Behandling
Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i juni.

Utbetaling av tilskudd skjer vanligvis innen 1. september.

Les mer og søk elektronisk på lorenskog.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Lørenskog kommunes kulturpris

Retningslinjer for Lørenskog kommunes kulturpris


1 Formål
Formålet med prisen er å hedre personer, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen kunst, kultur og idrett i Lørenskog kommune.

2 Kandidater
Kulturprisen kan tildeles en person, gruppe, institusjon eller organisasjon som har en tilknytning til Lørenskog kommune, og som enten har:

- utmerket seg ved fremragende innsats/prestasjoner på kulturområdet, eller
- satt kulturlivet på dagsordenen og slik vært en god ambassadør for Lørenskog.

Kulturprisen kan ikke tildeles personer som er ansatt av det offentlige for kulturarbeid i tjenesten. Ingen kan få prisen mer enn en gang.

3 Forslag
Grunngitte forslag på kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner mv. Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og kommunaldirektør Kultur kan fremme egne forslag.

Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Lørenskog.

Forslag sendes inn på elektronisk skjema.

4 Forslagsfrist
1. mars

5 Behandling
Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget tildeler kulturpris på bakgrunn av innkomne forslag.

Kulturprisen består av et diplom og et kunstnerisk arbeid.

Overrekkelse av kulturprisen skal fortrinnsvis finne sted i tilknytning til et kulturarrangement eller kommunestyremøte.

Les mer og send inn kandidatforslag på lorenskog.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Lørenskog frivillighetspris


Lørenskogs frivillighetspris skal gå til en lokal forening, gruppe eller person som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i Lørenskog. Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme de lokale organisasjonene bak de nominerte. Prisen gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Et årlig valgt tema vil ha betydning for tildeling.

Retningslinjer for Lørenskog frivillighetspris


Retningslinjer vedtatt av Lørenskog frivillighetsråd 14. oktober 2019.
Revidert 21. september 2021.

Formål
Formålet med frivillighetsprisen er å hedre personer, grupper eller frivillige organisasjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen frivillighet i Lørenskog kommune. 

Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Kandidater og kriterier
Frivillighetsprisen kan tildeles en person, gruppe eller lokal forening som har utmerket seg ved fremragende frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for Lørenskogsamfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold både i organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Et årlig valgt tema kan være utslagsgivende for tildeling.

Frivillighetsprisen kan ikke tildeles enkeltpersoner på grunnlag av betalt arbeid, for kommune, privat eller ideell sektor.

Forslag
Grunngitte forslag på kandidater kan fremmes av alle.

Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det frivillige arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av den betydning kandidatens frivillige innsats har hatt for Lørenskog, og ev. årlig valgt tema.

Forslag på seg selv som kandidat for prisen eller forslag uten godkjent begrunnelse vil bli avvist.

Forslag sendes på e-post til Lørenskog frivillighetsråd.

Forslagsfrist
1. november.

Behandling
Frivillighetsrådet tildeler frivillighetspris på bakgrunn av innkomne forslag.

Frivillighetsprisen består av et diplom og kr 15 000 som prisvinner bruker på et selvvalgt ideelt formål.

Overrekkelse av Frivillighetsprisen skal fortrinnsvis finne sted på et arrangement i tilknytning til Frivillighetens dag 5. desember, eller et annet passende tidspunkt.

Revidering
Kriterier kan revideres årlig.

Les mer og send inn forslag på lorenskog.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post