Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Vi hjelper deg som er i vekstfasen med rådgivning, kompetanseheving og nettverksbygging, samt finansiering gjennom tilskudd og lån.

Les mer om Innovasjon Norge
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vi gir lokale ideer globale muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Finansiering for innovasjon og utvikling

Innovasjonsprosjekter kan finansieres med både tilskudd og lån.

Hvem kan søke?
Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, der gjennomføringen av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å lykkes. Hovedmålgruppen er leverandørbedrifter som selv utvikler og senere skal kommersialisere produktet.

Det legges til grunn for finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivareta prinsipper for god forretningsskikk, og har retninglinjer for etikk og samfunnsansvar.

Bedriften må vise god evne både til å gjennomføre prosjektet og kommersialisere resultatene av det. Dette gjelder også tilgang på kapital. Bedriftens nettverk og egne ressurser knyttet til relevant kompetanse og økonomi, herunder eiernes involvering, tillegges vekt. Prosjektet skal være godt forankret hos ledelse/eiere og i bedriftens strategi. Bedriftens eiere har evne og vilje til å utvikle bedriften på lang sikt.

Hva slags prosjekter kan få finansiering?
Et innovasjonsprosjekt har til hensikt å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. Kjernen i prosjektet er forskning- og utviklingsaktiviteter. Hvilke kostnader som inkluderes avhenger av prosjektets art og bedriftens størrelse.

Innovasjonstilskudd er relevant for prosjekter som forventes å ha betydelig effekt, både for bedriften og for samfunnet. Det innebærer at prosjektet

 • fører til varig verdiskapende aktivitet i Norge, det vil si at kunnskap, rettigheter og arbeidsplasser utover prosjektperioden.
 • bygger opp under bedriftens langsiktige ambisjoner og strategier
 • styrker bedriften overfor globale utfordringer og markedsmuligheter 
 • vil gi bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • bygger opp under bedriftens langsiktige ambisjoner og strategier
 • styrker bedriften overfor globale utfordringer og markedsmuligheter  
 • vil gi bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • utløser potensial for bærekraftig vekst
 •  har internasjonalt potensial og styrker bedriftens internasjonale konkurransekraft
 • har et betydelig marked, og bedriften kan begrunne hvorfor kundene vil komme til å velge deres løsning
 • vil resultere i løsninger/teknologier som kan kommersialiseres og har potensial for spredning – i eksisterende marked eller på nye bruksområder

I tillegg må prosjektet ha innovasjonshøyde på internasjonalt nivå. Det innebærer at

 • det er mulig å gi en god beskrivelse av nyhetsgrad i prosjektet sammenliknet med beste tilgjengelige løsning i markedet internasjonalt
 • prosjektet har betydelig prosjektrisiko (teknisk risiko)
 • det er mulig å oppnå rettigheter (IPR) for løsningen som utvikles, og det foreligger ikke allerede eksisterende rettigheter, herunder patenter, lover eller avtaler som hindrer kommersialiseringen.
 • prosjektets ligger på teknologinivå TRL nivå 5–7, unntaksvis TRL-nivå 4 og 8. Prosjekter som i sin helhet ligger på TRL-nivå 4, og der det er lang vei til markedet, henvises til ForskningsrådetDet er kun kostnader relatert til prosjektet og som kommer i tillegg til selskapets ordinære drift, som kan inngå i et innovasjonsprosjekt. Ordinære, løpende driftskostnader dekkes ikke.

Alminnelig bedriftsrelatert utvikling med lav risiko og innovasjonshøyde omfattes ikke.

Les mer på innovasjonnorge.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Fakta om Innovasjon Norge