Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Stiftelsen fordeler 6,4 prosent av Norsk Tippings overskudd til prosjekter i regi av frivillige organisasjoner. Dette tilsvarer omtrent 300 millioner kroner i året. Siden oppstarten har stiftelsen delt ut over fire milliarder kroner til 10.000 prosjekter. 

Stiftelsen Dam er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte hos oss.

Les mer om Stiftelsen Dam
,,
Stiftelsen Dam er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse
,,
Stiftelsen Dam er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse
Støtteordninger (4)
logo
Helse

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Helse er stiftelsens største program og omtrent to tredjedeler av midlene går til dette.

Programmet Helse har to utlysninger hvert år, og deles derfor inn i "Helse vår" og "Helse høst". 

Hvem som kan søke om prosjektstøtte

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). 

Dette kan det søkes om

Det kan søkes om opp til én million kroner per år i totalt tre år til prosjekter med helseformål.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

Dette kan det ikke søkes om

 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig.
 • Forskningsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams ordning Forskning. 
 • FoU-prosjekter som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams ordning Utvikling. 

Utover dette er begrensningene i hovedsak innenfor følgende områder:

 • Organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner).
 • Utdanning og faglitteratur (for eksempel materiell beregnet på fagpersoner).
 • Utbygging og tilrettelegging av bygg og anlegg (for eksempel utbygging av privat/offentlig eiendom).
 • Offentlig og privat virksomhet (for eksempel offentlig/privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen).

Se hele utlysningen her

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ekspress

Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000-30.000 kroner og prosjektlengden er maks ett år.

Ekspress har to utlysninger per år, og deles derfor inn i "Ekspress vår" og "Ekspress høst".

Ekspress er stiftelsens minste program. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til dette programmet, fordelt på to utlysninger.

Ekspress er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner. 

Se hele utlysningen her!

 

 

 

Organisasjoner og foreninger
logo
Forskning

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Forskningsprogrammet finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til phd- og postdoktorstillinger.

 Dette kan det søkes om

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
 • En av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:
  • Doktorgradsstipendiat
  • Postdoktor for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling.
 • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk fordelt over maksimalt fire år regnet fra 1. januar i oppstartsåret (det kan unntaksvis søkes om utvidet tidsramme dersom det er begrunnet i forskningens behov)

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift. 

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

Dette kan det ikke søkes om

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet
 • Basalforskning
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring
 • Utredninger eller kartlegginger
 • Opprettelse av registre

Se hele utlysningen her

 

 

Privatpersoner
logo
Utvikling

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden, som maks kan være to år.

Ansvarlig søker må være en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Initiativet til prosjektet kan komme fra søkerorganisasjonene, eller fra eksterne fagfolk som inngår formelt samarbeid med søkerorganisasjonen. 

FoU-prosjekter kan planlegges og gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom flere søkerorganisasjoner, men kun én organisasjon kan inneha rollen som søker.

Prosjektleder må ha formell tilknytning til søkerorganisasjonen, eller det må ved oppstart foreligge en avtale om gjennomføringen av prosjektet mellom prosjektleder og søkerorganisasjon.

Se hele utlysningen her  

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Filmer

Fakta om Stiftelsen Dam

Adresse

Akersgata 28, 0158 Oslo