Kulturdirektoratets tilskuddsordninger

Kulturdirektoratet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, driver prosjekt- og utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Se fanen "Støtteordninger" for full oversikt over Kulturdirektoratets tilskuddsordninger.

Les mer om Kulturdirektoratets tilskuddsordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv
Støtteordninger (9)
logo
EØS-midlene

EØS-midlene brukes til kultursamarbeid. For tiden er disse ordningene åpne for søknad:

• EØS-midler Slovakia - Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

Utveksling, workshops og studieturer er eksempler på aktiviteter som kan få støtte. Potten er på ca. 210 000 kr og maksimalt støttebeløp er på ca. 73 000 kr. Søknadene behandles fortløpende og siste frist for å søke er 15. desember 2023 eller når potten er tom.

For å kunne søke denne ordningen må du ha en slovakisk partner som du skal ha et kultursamarbeid med. Videre er det påkrevd at begge partene er aktivt involvert i planlegg og gjennomføring av samarbeidsaktivitetene.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du på eeagrants.sk.

• EØS-midler Romania - Europeisk kultursamarbeid

Søknadsfristen er løpende fram til 30. september 2023, eller så langt midlene rekker.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet er å gi økt tilgang til kunst og kultur. Mer informasjon finner du på kulturradet.no.

Nye utlysninger vil bli publisert på kulturradet.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Fond for lyd og bilde

• Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte
Støtte til fonogramproduksjon og prosjekter er inndelt i 7 ulike ordninger med egne formål: musikk, scene, visuell kunst, tekst, film (kortfilm/dokumentarfilm) og annet.

Hvem kan søke:

Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Les utlysningsteksten nøye på kulturradet.no før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjema i Altinn.'

Søknadsfrister:

2. februar 2023 kl. 13:00 og 5. september 2023 kl 13:00.


• Gjenopptakelse av scene­forestillinger
Støtte til gjenopptakelse, spredning og markedsføring av allerede produserte sceneforestillinger. Ordningen har som formål å fremme spredning innenlands og utenlands av ikke-institusjonelle sceneforestillinger til nye spillesteder.

Hvem kan søke:

Profesjonelle scenekunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
Hvis det søkes på vegne av opphaver skal det vedlegges samarbeidsavtale/kontrakt. Du finner link til søknadsskjema på kulturradet.no.

Søknadsfrister:

2. februar 2023 Kl. 13:00, 3. mai 2023 Kl. 13:00, 5. september 2023 Kl. 13:00 og 2. november 2023 Kl. 13:00.


• Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm
Støtte til markedsføringsprosjekter for norskprodusert kortfilm og dokumentarfilm. Formål: Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte kortfilmer og dokumentarfilmer.

Hvem kan søke:

Filmskapere, produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Du finner link til søknadsskjema på kulturradet.no.

Søknadsfrister:

2. februar 2023 Kl. 13:00, 3. mai 2023 Kl. 13:00, 5. september 2023 Kl. 13:00 og 2. november 2023 Kl. 13:00.


• Markedsføring av musikkutgivelser
Støtte til markedsføringsprosjekter for ny norskprodusert musikk. Det kan søkes om tilskudd til musikkvideoproduksjon. Formål: Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av nye norske ferdig produserte musikkutgivelser.

Hvem kan søke:

Produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar for ferdig produkt. Du finner link til søknadsskjema på kulturradet.no.

Søknadsfrister:

2. februar 2023 Kl. 13:00, 3. mai 2023 Kl. 13:00, 5. september 2023 Kl. 13:00 og 2. november 2023 Kl. 13:00.


• Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner
Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner, som film, tv-produksjoner, dokumentar og dataspill.

Hvem kan søke:

Norske audiovisuelle produksjonsselskaper og plateselskaper kan søke sammen eller alene. Du finner link til søknadsskjema på kulturradet.no.

Søknadsfrister:

2. februar 2023 kl. 13:00 og 5. september 2023 kl 13:00.

Les mer på kulturradet.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kreativ næring

Kreativ næring - næringsutvikling
Det blir dessverre ingen utlysning for denne tilskuddordningen i 2023. I Regjeringens statsbudsjett er det ikke avsatt midler for tilskuddsordningene innen kulturell og kreativ næring til Kulturdirektoratet.

Kreativ næring - regional bransjeutvikling
Midlene for regional bransjeutvikling er overflyttet til fylkeskommunalt nivå fra og med  01.01.2021.

Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner
Det blir dessverre ingen utlysning for denne tilskuddordningen i 2023. I Regjeringens statsbudsjett er det ikke avsatt midler for tilskuddsordningene innen kulturell og kreativ næring til Kulturdirektoratet.

Oppdatert informasjon publiseres på kulturradet.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Nasjonale minoriteter

Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne
Ordningen skal bidra til å bevare, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Søknadsfrist: 01. mar 2023 Kl. 13:00

Hvem kan søke?
Privatpersoner, institusjoner, organisasjoner og virksomheter med tilknytning til romanifolket/taterne kan søke. Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge.

Driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter
Formålet med tilskuddsordningen er å styrke nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering. Det er et mål at nasjonale minoriteters egne organisasjoner kan fremme sine interesser overfor ulike myndigheter.

Søknadsfrist: 05. des 2023 Kl. 13:00

For å kunne få driftstilskudd må organisasjonen:

• Være registrert i Enhetsregisteret
• Være registrert i Frivillighetsregisteret, med gjeldende vedtekter
• Være landsdekkende eller dekke et større geografisk område der den aktuelle minoriteten historisk har tilhold
• Være demokratisk oppbygd, hvor organisasjonens årsmøte har fastsatt vedtekter og valgt styre
• Etterleve sentrale bestemmelser i egne vedtekter
• Ha aktiviteter som bidrar til å oppfylle formålet med organisasjonen
• Arbeide for å fremme samarbeid og dialog, både innad i den nasjonale minoriteten og mellom minoritetsgruppen og majoritetssamfunnet
• Ha utarbeidet årsrapport og regnskap som dokumenterer at den har eksistert i 12 måneder ved søknadsfristens utløp
• Ha god økonomistyring
• Kunne dokumentere at tidligere tildelt offentlig tilskudd er brukt i henhold til vilkårene for tilskuddet
• Være medlemsbasert og ha minst 100 tellende medlemmer.

Prosjekttilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur
Ordningen skal spesielt fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge.

Søknadsfrist: 02. feb 2023 Kl. 13:00

Hvem kan søke?
Tilskudd kan tildeles frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner, institusjoner og foretak.

Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter
Midler til prosjektstøtte med formål å formidle og dokumenter nasjonale minoriteters språk og kultur. Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter.

Søknadsfrist: 05. des 2023 Kl. 13:00

Hvem kan søke?
Privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak med virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter.

Les mer og søk elektronisk på kulturradet.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskuddsordninger fra Norsk kulturfond


Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd
Formålet med prosjekttilskudd er å fremme nye prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige tilskuddsordninger på musikkfeltet, herunder forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å utforske og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge. Formålet med virksomhetstilskudd er å gi forutsigbare driftsrammer til virksomheter med høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå, profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt.

Hvem kan søke?
Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjekter det søkes tilskudd til skal involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kunst- og kulturformidlere.

Søknadsfrister: 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)
Tilskudd til bygg og infrastruktur, bl.a. nybygg, ombygging, oppgraderinger, tekniske fasiliteter, forprosjekter m.m.

Hvem kan søke?
Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjektet det søkes tilskudd til skal komme kunst- og kulturfeltene og et allment publikum til gode.

Søknadsfrister: 02. jun 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Arrangør­støtte scenekunst
Tilskuddsordning for scenekunstarrangører i Kulturrådet skal legge til rette for bred og mangfoldig arrangørvirksomhet og styrke formidling av scenekunst over hele landet. Tilskuddene skal gi mulighet til å programmere scenekunstproduksjoner av høy kvalitet innen alle sjangre og for et mangfoldig publikum.

Hvem kan søke?
Målgruppen for arrangørstøtteordningen for scenekunst er formidlingsarenaer som festivaler, kulturhus og andre arrangører som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst.

05. sep 2023 Kl. 13:00

Arrangørstøtte musikk
Støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre.

Hvem kan søke?
Målgruppen er konsertarrangører i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Arrangørstøtte visuell kunst
Ordningen skal styrke, opprettholde og utvikle arrangører i det visuelle kunstfeltet gjennom langsiktig virksomhetsstøtte.

Hvem kan søke?
Ordningen retter seg mot det profesjonelle, visuelle samtidskunstfeltet. Virksomheter som kan vise til kunstfaglige visjoner og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift, kan søke. Det må kunne vises til gjennomførte prosjekter/aktivitet/programmering før det kan søkes om arrangørstøtte.

Søknadsfrist: 05. sep 2023 Kl. 13:00

Aspirant­ordningen
Støtte til kunst- og kulturinstitusjonar for å løne aspirantar og sikre mangfald i kunst- og kulturrelaterte yrke.

Hvem kan søke?
Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter kan søke om å få tilsette en aspirant. Ordningen omfatter alle kunstformer og kreative næringer, og aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske, tekniske og administrative funksjoner. Virksomheter med fast årlig statstilskudd kan også søke ordningen.

Søknadsfrist: 02. jun 2023 Kl. 13:00

Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge
Kulturrådet kjøper inn nye bøker innanfor sjangrane roman, noveller, lyrikk og dramatikk i bokform

Krav til påmeldingen
Norske forlag og utgivere kan melde på bøker til ordningen. Det forutsettes at det er inngått avtale med forfatter og eventuelt andre opphavspersoner for verket som meldes på ordningen.

Søknadsrister: 15. feb 2023 Kl. 13:00, 18. apr 2023 Kl. 13:00, 15. jun 2023 Kl. 13:00, 15. aug 2023 Kl. 13:00, 18. okt 2023 Kl. 13:00 og 15. des 2023 Kl. 13:00

Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne
Kulturrådet kjøper inn nye bøker innanfor sjangrane roman, noveller, lyrikk og dramatikk i bokform.

Krav til påmeldingen
Norske forlag og utgivere kan melde på bøker til ordningen. Det forutsettes at det er inngått avtale med forfatter og eventuelt andre opphavspersoner for verket som meldes på ordningen.

Søknadsfrister: 15. feb 2023 Kl. 13:00, 18. apr 2023 Kl. 13:00, 15. jun 2023 Kl. 13:00, 15. aug 2023 Kl. 13:00, 17. okt 2023 Kl. 13:00 og 15. des 2023 Kl. 13:00

Den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge
Kulturrådet kjøper inn nye bøker innanfor sjangrane roman, noveller, lyrikk og dramatikk i bokform.

Hvem kan søke?
Ordningen gjelder for norske utgivere med eget organisasjonsnummer. Det er kun nye skjønnlitterære utgivere (forlag og selvpublisister) som kan søke om innkjøp på ordningen

Søknadsfrister: 15. feb 2023 Kl. 13:00 og 15. aug 2023 Kl. 13:00

Den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne
Norsk kulturfond - Kulturrådet kjøper inn nye bøker innanfor sjangrane roman, noveller, lyrikk og dramatikk i bokform.

Hvem kan søke?
Ordningen gjelder for norske utgivere med eget organisasjonsnummer. Det er kun nye skjønnlitterære utgivere (forlag og selvpublisister) som kan søke om innkjøp på ordningen.

Søknadsfrister: 15. feb 2023 Kl. 13:00 og 15. aug 2023 Kl. 13:00

Faglitteratur kulturvern
Støtte til trykking av faglitteratur av nasjonal interesse innan området kulturvern.

Kven kan søkje?
Den primære målgruppa for tilskottsordninga er forlag. Forlag/utgjevar skal stå som formell søkjar.

Søknadsfristar: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Fonogram­innspillinger
Støtte til innspilling og utgivelse av musikk innenfor fire avgrensede områder: innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, innspillingsprosjekter for barn og unge, innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge og innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

Hvem kan søke?
Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Søknadsfrister: 02. jun 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Formidling / gjestespill
Tilskuddsordning for formidling av scenekunst.

Hvem kan søke?
Ordningen er åpen for to slags søkere:

• Norske aktører/produksjonsenheter som er invitert til å vise sine produksjoner i eller utenfor Norge
• Norske arrangører av gjestespill tilknyttet kulturhus, scenekunstarenaer og festivaler i Norge

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Forprosjekt scenekunst
Støtte til utvikling og utforskning av nye metoder, konsepter og idéer som kan lede til nye scenekunstprosjekter.

Hvem kan søke?
Alle profesjonelle scenekunstnere kan søke. Det kan søkes både som privatperson og virksomhet. 

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser
Ordningen gir tilskudd til kunst- og kulturvirksomheter for å lønne aspiranter med funksjonsnedsettelser og øke mangfoldet i kunst- og kulturyrker.
Søknadsskjema er for tiden lukket. Følg med på kulturradet.no for nye utlysninger.

Fri scenekunst - prosjekt (dans)
Prosjektstøtte for utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet

Hvem kan søke?
Profesjonelle scenekunstnere, produsenter, produksjonsmiljøer og andre profesjonelle enheter innen scenekunst kan søke. Unntak fra kravet om profesjonelle medvirkende må begrunnes kunstnerisk ut fra prosjektets karakter.

Søknadsfrister: 02. feb 2023 Kl. 13:00 og 05. sep 2023 Kl. 13:00

Fri scenekunst - prosjekt (teater)
Prosjektstøtte for utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet.

Hvem kan søke?
Profesjonelle scenekunstnere, produsenter, produksjonsmiljøer og andre profesjonelle enheter innen scenekunst kan søke. Unntak fra kravet om profesjonelle medvirkende må begrunnes kunstnerisk ut fra prosjektets karakter.

Søknadsfrister: 02. feb 2023 Kl. 13:00 og 05. sep 2023 Kl. 13:00

Fri scenekunst – kunstnerskap (tidl. Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper)
Ordningen skal legge til rette for en tidsbegrenset økonomisk forutsigbarhet for kunstnerisk videreutvikling, planlegging og formidling.

Hvem kan søke?
Scenekunstnere som søker skal kunne vise til kunstnerskap i utvikling og vekst, samt produksjon- og formidlingsvirksomhet. Det er en fordel at søker har erfaring fra formidlingsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrist: 02. jun 2023 Kl. 13:00

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler
Støtte til gjestekunstneropphold og gjesteprogrammerer ved norske arenaer.

Hvem kan søke?
Arenaer og arrangører for formidling, visning og produksjon av profesjonell kunst og kultur, for eksempel kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, festivaler, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener m.m.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00 og 05. sep 2023 Kl. 13:00

Innkjøpsordning - ny norsk sakprosa for barn og unge
Innkjøpsordninga skal sikre at det blir skapt, gjeve ut, spreidd og lese ny norsk sakprosa av høg kvalitet for barn og unge.

Kven kan søkje?
Norske forlag og utgjevarar kan søkje om innkjøp av ferdige bøker som er utgjevne i søknadsåret eller av bøker som skal gjevast ut. Dette inkluderer bøker omsett frå samisk til norsk av forfattarar busett i Noreg, men det første originalverket på samisk kan ikkje vere meir enn fem år gammalt på søknadstidspunktet

Søknadsfristar: 02. jun 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Innkjøpsordning - ny norsk sakprosa for vaksne
Innkjøpsordninga for sakprosa skal stimulere til skriving, utgiving, spreiing og lesing av ny norsk sakprosa.

Kven kan søkje?
Alle norske forlag/utgjevarar kan søkje om innkjøp av bøker som kjem inn under ordninga. Dette inkluderer bøker omsett frå samisk til norsk av forfattarar busett i Noreg, men det første originalverket på samisk kan ikkje vere meir enn tre år gammalt på søknadstidspunktet.

Løpende søknadsfrist.

Innkjøpsordning - nye norske teikneseriar
Ordninga skal støtte kvalitetsteikneseriar og stimulere, styrke og utvikle teikneseriefeltet i Norge.

Kven kan søkje?
Norske utgjevarar kan søkje om innkjøp innan oppgjevne fristar same år som teikneserien blir gjeven ut. Dette inkluderer bøker omsett frå samisk til norsk , men det første originalverket på samisk kan ikkje vere meir enn fem år gammalt på søknadstidspunktet.

Søknadsfristar: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Innkjøpsordning - omsett litteratur
Ordninga skal sikre at det finst omsett litteratur frå mange språk til norsk, til utlån i norske folkebibliotek.

Kva kan få støtte?
Norske forlag og utgjevarar kan søkje støtte til utgjevingar meint for ålmenta som originalt har komme ut på eit anna språk, men som skal omsettjast frå originalspråket og publiserast på norsk. Unntaksvis kan omsetjingar via eit tredjespråk kome inn under ordninga

Søknadsfristar: 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. des 2023 Kl. 13:00

Komposisjon og produksjon av musikk
Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg til komponister og musikere som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponister / skapende medvirkende og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har en plan for videre formidling til publikum.

Hvem kan søke?
Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke: 

1) Bestillere: orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, organisasjoner, framføringsinstitusjoner og andre som vil presentere musikken på konsertarenaer og formidlingsplattformer for et allment publikum, kan søke tilskudd til å bestille en komposisjon eller musikkproduksjon. Tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnerne og deres kostnader. Derfor kan også institusjoner og virksomheter med fast årlig statstilskudd søke. 

2) Skapende kunstnere: komponister, musikere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egne komposisjoner og produksjoner som skal presenteres på konsertarenaer og formidlingsplattformer. 

Søknadsfrister: 02. jun 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling
Støtte til forfattere/skribenter, til publikasjoner og utvikling av kunstfaglige manuskripter på det visuelle kunstfeltet.

Hvem kan søke?
1) Publikasjonsstøtte kan søkes av forlag, profesjonelle kunstnere, kuratorer, forfattere/skribenter, institusjoner. 

2) Aktuelle søkere for manuskriptutvikling er først og fremst forlag. Det åpnes likevel for at tidsskrifter, forfattere og skribenter, kunstnere, kuratorer og andre faggrupper også kan søke.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Kunstnerassistentordningen
Ordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere.

Hvem kan søke?
Det er den etablerte kunstneren som søker Norsk kulturfond. Det må søkes på vegne av et foretak med organisasjonsnummer, for eksempel et enkeltmannsforetak. 

Søknadsfrist: 05. des 2023 Kl. 13:00

Litteraturformidling
Støtteordningen skal bidra til at en variert norsk litteratur blir formidlet til et stort allment publikum over hele landet.

Hvem kan søke?
Ulike formidlere av litteratur kan søke om tilskudd gjennom ordningen, slik som litteraturfestivaler, arrangører, forfattere, oversettere og skoler.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 05. des 2023 Kl. 13:00

Litteraturproduksjon
Tilskuddsordningen for litteraturproduksjon skal bidra til at litteratur på norsk i utvalgte kategorier blir gitt ut, har høy kvalitet og gir en større bredde i norsk litteratur og offentlighet.

Hvem kan søke?
Norske utgivere kan søke Norsk kulturråd om tilskudd fra Norsk kulturfond. Det er en forutsetning at søker og kunstnerisk medvirkende i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00 og 05. sep 2023 Kl. 13:00

Litteraturprosjekt
Tilskuddsordningen for litteraturprosjekt skal bidra til at det kan initieres og utvikles prosjekter som øker bredden og kvaliteten i norsk litteratur.

Hvem kan søke?
Utgivere som gir ut bøker på norsk, samisk eller nasjonale minoritetsspråk, samt organisasjoner og arrangører kan søke denne ordningen.

Søknadsfrister: 02. jun 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Mangfold i det visuelle kunstfeltet – ekstraordinær utlysning
Dette er en ekstraordinær éngangsutlysning knyttet til tilskuddsordningen prosjektstøtte visuell kunst. Utlysningens formål er å styrke mangfoldet i det visuelle kunstfeltet. Ordningen er særlig rettet mot samarbeid, nettverk og møteplasser.

Hvem kan søke?
Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. 

Søknadsfrist: 14. apr 2023 Kl. 13:00

Musikkfestivaler
Støtte til musikkfestivaler innen alle sjangre.

I påvente av Stortingets budsjettvedtak blir festivalvedtakene for 2023 noe forsinket. Søknadsinformasjon vil publiseres på kulturradet.no så snart det foreligger.

Prosjektstøtte kulturvern
Formålet med ordninga er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir auka kunnskap om historie, kunst, kulturar og samfunnsliv i Noreg fram til i dag.

Kven kan søkje?
Det blir ikkje stilt nokon særskilte krav til kven som kan søkje. Frivillege lag og organisasjonar, privatpersonar, ulike stiftingar, museum, arkiv, bibliotek, kommunar, fylkeskommunar og dokumentarfilmskaparar kan vere aktuelle søkjarar. Søknader frå aktørar som hittil ikkje har erfaring med Kulturrådet vil bli spesielt verdsatt.

Søknadsfristar: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen
Prosjektstøtte til en yngre enkeltkunstner eller kunstnergruppe.

Hvem kan søke?
Nyutdannede kunstnere som er i startfasen av sin kunstnerkarriere skal søke denne ordningen (inntil fem år etter endt utdanning).

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Prosjektstøtte visuell kunst
Støtte til prosjekter som bidrar til faglig utvikling på det visuelle kunstfeltet.

Hvem kan søke?
Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. 

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger
Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det er produktet som vurderes, og man søker i etterkant av utgivelsen. Tilskuddet er øremerket den aktuelle utgivelsen og skal bidra til å dekke kostnader til innspilling, utgivelse og formidling.

Hvem kan søke?
Kun utgivere kan søke. Med utgiver menes den aktøren som står for utgivelse av innspillingen. Dersom andre søker, må det foreligge skriftlig avtale mellom utgiver og søker som bekrefter at søknad er innsendt på vegne av utgiver.

Løpende søknadsfrist.

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner
Prosjektstøtte til faglig utvikling på scenekunstområdet.

Hvem kan søke?
Kunstnere, skribenter, produsenter, forlag og andre profesjonelle aktører kan søke. Det kan søkes som privatperson eller virksomhet.

Søknadsfrister: 02. jun 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Tidsskrift og kritikk
Støtteordningen skal styrke og kvalitetssikre den offentlige ytrings- og refleksjonskulturen gjennom de uavhengige tidsskriftene og kritikken som skapes og utøves i ulike sjangre, formater og formidlingsformer.

Hvem kan søke?
Redaktører, kritikere, utgivere og arrangører kan søke.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00 og 05. sep 2023 Kl. 13:00

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band
Det kan søkes om tilskudd til konsert- og turnéprosjekter og til helårig virksomhet og drift. Tilskuddsordningen er sjangeråpen og retter seg mot profesjonelle musikere, artister, ensembler og band.

Hvem kan søke?
Tilskuddsordningen er sjangeråpen, og små og store aktører innen det profesjonelle utøverfeltet kan søke: musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat. Støtteapparat plikter å involvere partene de representerer når de søker for dem. Det stilles ingen krav til organisasjonsform.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00, 02. jun 2023 Kl. 13:00, 05. sep 2023 Kl. 13:00 og 05. des 2023 Kl. 13:00

Tverrfaglig kulturvirksomhet (arrangementer, arrangører og arenaer)
Tilskudd til arrangementer med en flerkunstnerisk eller tverrfaglig profil, og til virksomheter som bidrar til og understøtter visning og formidling av flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold for et allment publikum.

Hvem kan søke?
Det er ulike krav til organisasjonsform og til tidligere aktivitet for den enkelte kategorien i ordningen. Se nærmere beskrivelser på kulturradet.no.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00 og 05. sep 2023 Kl. 13:00

Tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte
Støtte til å realisere prosjekter og satsinger som styrker kunstens rolle, nedslagsfelt og endringskraft i samfunnet. Prosjektene og satsingene må bidra til kunnskaps- og metodeutvikling gjennom tverrfaglig utforsking, forsøksvirksomhet og samhandling på tvers i kulturfeltet og i samarbeid med andre samfunnssektorer.

Hvem kan søke?
Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Søknadsfrister: 02. mar 2023 Kl. 13:00 og 05. sep 2023 Kl. 13:00

Utstyrs­støtte til felles­verksteder og gjestekunstordninger
Tilskudd til anskaffelse av felles produksjonsutstyr for fellesverksteder og gjestekunstordninger for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer.

Hvem kan søke?
Fellesverksteder og gjestekunstnerordninger organisert som en enhet med et kollektivt styrende organ og en ansvarlig daglig ledelse som kan gi virksomheten kontinuitet. For fellesverksteder gjelder også et krav om minst tre faste brukere og arbeidsmuligheter for eksterne brukere. I særskilt begrunnede søknader kan søkere be om at kravene om minst tre faste brukere fravikes.

Søknadsfrist: 02. jun 2023 Kl. 13:00

Les mer om tilskuddsordningene og søk elektronisk på kulturradet.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Norsk-islandsk kultur­samarbeid

Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Midlene disponeres på bakgrunn av samråding mellom Det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Kulturdirektoratet. Den årlige avsetningen er på ca. 1,8 mill. norske kroner. Vanligvis søknadsfrist i begynnelsen av desember hvert år.

Hvem kan søke?
Både norske og islandske kunstnere, kulturarbeidere, kulturinstitusjoner og organisasjoner kan søke.

Krav til søknaden
Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Les mer på kulturradet.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Digitalisering - mangfold, dialog og samarbeid
Kulturdirektoratet ønsker med dette programmet å bidra til et økt mangfold av brukere opplever og engasjeres i museenes samlinger og kunnskap via digitale tjenester og effektiv digitalisering av tredimensjonale samlinger og handlingsbåren kunnskap – gjennom utprøvde arbeidsmetoder (omreisende team eller sentrale fabrikker).

Museer og museumsnettverk kan søke.

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal.

Forsikringstilskudd for innlån av gjenstander til utstillinger i Norge
Skal sikre at norske visningsinstitusjoner kan vise større utstillinger med innlånt kunst m.m. fra utlandet.

Museer og utstillingsinstitusjoner i Norge kan søke.

Visningsinstitusjoner som vil søke om tilskudd til forsikring av en utstilling, skal varsle Norsk kulturråd seinest ett år før forsikringen skal tre i kraft.

Institusjoner som er aktuelle søkere til ordningen skal innen 1. april melde fra til Norsk kulturråd om utstillingsplaner og anslag for forsikringspremier i kommende budsjettår. Behov som ikke er meldt inn på forhånd kan ikke påregne å motta premietilskudd med mindre det er tilgjengelige midler som følge av at en annen institusjon har trukket sin søknad.

Søknad om tilskudd til forsikring skal være Norsk kulturråd i hende seinest 6 måneder før forsikringsavtale skal tre i kraft. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan Norsk kulturråd i enkelttilfeller fastsette annen søknadsfrist.

Forskningskompetanse, samarbeid og infrastruktur
Kulturrådet ønsker med dette programmet å bidra til å styrke kompetanse og infrastruktur for forskning i museene, styrke forskningen på museenes samlinger og arbeidsoppgaver og bidra til økt prioritering og samordning av forskning i museene

Museer og museumsnettverk kan søke.

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal.

Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft
Kulturrådet ønsker med dette programmet å bidra til utvikling av museene som samfunnsaktører, med særskilt vekt på begrepene mangfold og relevans og at museene utvikler egne perspektiver og metoder til å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene.

Museer og museumsnettverk kan søke.

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal.

Sikringsmidlar til musea
Sikringsmidlane skal finansiere tiltak som kan førebygge og redusere skade.

Kven kan søkje:
- Musea under Kulturdepartementet som får årleg løyving over Kapittel 328, Post 70 "Det nasjonale museumsnettverket" og Kapittel 328, Post 78.
- Samiske museum under Sametingets forvaltning.

Søknaden skal leverast via Altinn.

Statlig forsikring for utlån
Statlig forsikring av gjenstander som lånes ut fra norske museer til utstillinger i utlandet.

Norske museer kan søke.

Fullstendig søknad må være Norsk kulturråd i hende senest 15. mai året før forsikringen skal tre i kraft.

Les mer om støtteordningene på kulturradet.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Statens kunstnerstipend

Arbeids­stipend
Arbeidsstipend for kunstnarar skal gje kunstnarar høve til å arbeide med og videreutvikle kunsten sin i ein periode på eitt til fem år.

Hvem kan søke?
Arbeidsstipend kan tildeles yrkesaktive kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge. 

Søknadsfrist: 17. okt 2023 Kl. 13:00

Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnarar
Arbeidsstipendet skal gi yngre/nyetablerte kunstnere i etableringsfasen anledning til å utvikle seg kunstnerisk og sette dem bedre i stand til å leve av sitt virke som kunstner.

Hvem kan søke?
Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere kan tildeles yrkesaktive kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Ordningen er opprettet for kunstnere som er i en etableringsfase og som ikke er over 35 år det året søknaden sendes inn. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra alderskravet og fra regelen om å bo og virke i Norge.

Søknadsfrist: 17. okt 2023 Kl. 13:00

Diverse­stipend
Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan bl.a. gis støtte til etablering, kurs, reiser, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv.

Hvem kan søke?
Diversestipend kan tildeles yrkesaktive kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Søknadsfrist: 17. okt 2023 Kl. 13:00

Diverse­stipend for ny­utdannede kunstnere
Stipendet skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor eller masternivå.

Hvem kan søke?
Stipendet kan søkes av kunstnere på bachelor- eller masternivå som har fullført og bestått kunstutdanning innen søknadsfristen det året de søker. Søkere som har fullført bachelorutdanning må sende inn søknaden innen søknadsfristen det året bachelorutdanningen er avsluttet. Fullfører du bachelorutdanningen etter søknadsfristen må du søke påfølgende år. Stipendet kan også søkes av masterstudenter som fullfører sin kunstutdanning våren etter søknadsfrist

Søknadsfrist: 17. okt 2023 Kl. 13:00

Houen og Mohrs legat
Anton Christian Houen og Conrad Mohrs legat for kunstnere er legatmidler for støtte til reise- og studiestipend til kunstnere.
Houen og Mohrs legat blir ikke utlyst i 2023.

Stipend for etablerte kunstnere
Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

Hvem kan søke?
Stipend for etablerte kunstnere kan tildeles yrkesaktive kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge og som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Søknadsfrist: 17. okt 2023 Kl. 13:00

Stipend for seniorkunstnere
Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. 

Hvem kan søke?
Stipend for seniorkunstnere kan tildeles yrkesaktive kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge og som gjennom mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Stipendet kan tildeles kunstnere som er 57 år eller eldre i tildelingsåret. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Søknadsfrist: 17. okt 2023 Kl. 13:00

Les mer og søk elektronisk på kulturradet.no

Privatpersoner
logo
Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Formål


Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen har som formål å styrke vilkårene for kunstnere som har avsluttet sin kunstutdanning og er i startfasen av sin kunstnerkarriere.

Hva kan få støtte?
 
Utstillinger og annen visning av samtidskunst som en enkeltkunstner eller kunstnergrupper i etableringsfasen står bak.

Hva kan du ikke søke støtte til?
Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

-dekking av underskudd
-reisevirksomhet
-undervisningsmateriell
-student- og utdanningstiltak
-prosjekter uten visningsavtale eller intensjonsavtale med visningssted
-søkere til støtteordningen prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen kan ikke søke prosjektstøtte visuell kunst til samme prosjekt


Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er igangsatt før søknad om støtte er innsendt. Søknader om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad. (Nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke?
 
Nyutdannede kunstnere som er i startfasen av sin kunstnerkarriere skal søke denne ordningen (inntil fem år etter endt utdanning).

Les mer på Kulturdirektoratets nettsider:

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/utstillingsstotte-til-kunstnere-i-etableringsfasen

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post