Bø kommunes støtteordninger

Bø kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bø kommune.

Les mer om Bø kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Bø i Nordland
Støtteordninger (5)
logo
Bø Utstyrssentral

Bø utstyrssentral låner ut sports- og friluftsutstyr helt gratis til liten og stor. Bø utstyrssentral er tilgjengelig i nærmiljøet, slik at alle kommunens innbyggere kan prøve nye aktiviteter og oppleve glede i å drive med et mangfold av sports- og friluftsaktiviteter.

Adresse: Torgveien 2, 8470 Bø i Vesterålen

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge anlegg eller rehabilitere eller innrede eksisterende idrettsanlegg.  Et anlegg kan være alt fra en klatrehall til en alpinbakke.

Lag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.  For eksempel flerburuksanlegg, skateboardanlegg, kurver til freesbegolf, buldrevegg, trimpark, tursti, ballbinge. 

Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier osv.) faller utenfor ordningen.  Personlig utstyr (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget.

Søk om spillemidler på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Kulturprisen har som formål å yte honnør til mottakeren, og samtidig å stimulere til kunstnerisk og kulturell utfoldelse innenfor det utvidede kulturbegrep (kultur, kulturarv og idrett) i Bø kommune.

• Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger, eller institusjoner som har gjort en markant innsats til beste for Bø’s befolkning innen kulturarbeid.

• Prisen skal normalt tildeles en prismottaker, men kan deles på flere mottakere dersom spesielle forhold tilsier dette.

• Kulturprisen består av et pengebeløp på kr 10 000,-.

• Kulturprisen deles ut annethvert år

• Alle kan fremme begrunnede forslag på kandidater til kulturprisen. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i pressen i god tid før fristen 15. april året prisen tildeles.

• Formannskapets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. 

• Formannskapet avgjør hvem som skal tildeles prisen.

Les mer på boe.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til lag og foreninger

Retninglinjer for tilskudd til lag og foreninger

1. Lag og foreninger kan etter søknad innvilges tilskudd til tiltak som bidrar til det gode liv i Bø og/eller som bidrar til et positivt omdømme for Bø.

 

Tilskudd kan gå til:

• Drift av lag og foreninger som har barn og unge som aktive/deltakende medlemmer. Tilskudd tildeles etter fordelingsnøkkel kr 100,- per aktiv medlem under 18 år. (Søknadsfrist 30.april)

• Etableringsstøtte for nye lag og foreninger. Fast sum 3000,- (ingen søknadsfrist)

• Prosjekter, arrangementer og andre former for tiltak i regi av frivillig sektor, her også i form av kjøp av profilering for kommunen (ingen søknadsfrist)

• Kompetanseheving (ingen søknadsfrist)

 

2. Alle lag og foreninger registrert i Brønnøysundregisteret som driver en eller annen kulturell virksomhet i Bø kommune kan søke. Slike tilskudd kan ikke tildeles bedrifter eller privatpersoner. Søknader med tiltak som retter seg mot barn- og unge eller som bidrar til et helsefremmede bo- og nærmiljø vil kunne få vektlagt dette i vurderingen av søknaden.

 

3. Følgende opplysninger bør framkomme i søknaden:

• Opplysninger om organisasjonen – hvem er søker?

• Kontonummer

• Ved søknad om prosjektstøtte: Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – hva er målet?

• Ved søknad om prosjektstøtte: Budsjett – som minimum kreves et kostnadsoverslag samt en beskrivelse av andre inntektskilder, inkludert søknadssum

• Ved søknader om driftstilskudd skal medlemslister med fødselsår/alder legges ved

• Ved søknader om driftstilskudd ønsker vi også litt kort info om foreningens virksomhet og aktivitet

 

4. Søknaden sendes elektronisk til post@boe.kommune.no eller per brev til Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

 

5. Midlene vedtas av kommunestyret i de årlige budsjettene. Tilskudd kan kun tildeles for inneværende budsjettår og så lenge det er penger igjen på budsjettet. Søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist for driftsmidler er 30. april.

Organisasjoner og foreninger
logo
Økonomisk næringsstøtte

Bø kommune har to ordninger for bedriftsstøtte. Du kan søke om tilskudd fra Kommunalt næringsfond, og du kan søke om lån fra Strategisk næringsfond.

Lån

Bø kommune låner ut penger fra Strategisk Næringsfond til prosjekter/tiltak som bidrar til å videreutvikle arbeidsmarkedet og næringslivet i Bø.

Kommunestyret har vedtatt noen vilkår for at du skal kunne få lån fra Strategisk Næringsfond. Som hovedregel kan du få inntil 10% av samla finansieringsbehov i lån fra Bø kommune – men ikke mer enn 500 000,- og ikke mer enn egenkapitalen. Les regelverket for Strategisk Næringsfond før du søker.

Du søker om lån fra Strategisk Næringsfond ved å sende et vanlig brev. Send brevet med eventuelle vedlegg per e-post til post@boe.kommune.no eller som postbrev til Bø kommune, Kultur- og næringsetaten, Veaveien 50, 8475 SRAUMSJØEN.

 

Tilskudd

Bø kommune ønsker at støtte fra Kommunalt Næringsfond skal bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Bø kommune, samt bidra til at Bø kommune blir mer attraktiv å bo i og flytte til. 

Tilskudd fra kommunale næringsfond skal bidra til å realisere nasjonale, fylkeskommunale og kommunale mål for regional utvikling. Som hovedregel gis det støtte til prosjekter; investeringer kan støttes i form av lån fra Strategisk Næringsfond. Les regelverket for Kommunalt Næringsfond før du søker.

Skal du søke om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond, går du inn på regionalforvaltning.no. Her skal du først registrere deg som søker. Deretter legger du inn de opplysningene som etterspørres – trinn for trinn. Du kan også laste opp vedlegg.  

Tidligere ble det årlig overført ca. kr. 525 000,- fra Nordland Fylkeskommune til dette formålet. Slik er det ikke lengre, men Bø kommune overfører midler til fondet internt og bruker fortsatt regionalforvaltning og regelverket.

Les mer på boe.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post