Askøy kommunes stipend og støtteordninger

Askøy kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Askøy kommune.

Les mer om Askøy kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (14)
logo
Askøy kommunes kulturstipend

Regler for tildeling av Askøy kommunes kulturstipend


• Askøy kommune deler hvert år ut to kulturstipend. Hvert kulturstipend er på kr 20 000.-

• Stipend kan deles ut til kunstnere, musikere, vokalister, skuespillere, publisister, kulturarbeidere, idrettsutøvere og andre som profesjonelt eller frivillig og ulønnet, driver virksomhet innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. Stipend kan også deles ut til lag eller organisasjoner. Mottakere av stipend må være hjemmehørende i Askøy kommune eller på annen måte være knyttet til kommunens kultur- og idrettsliv.

• Stipendene skal, innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep, brukes til utdanning, studiereiser, prosjektarbeid eller som tilskudd til et vesentlig kulturarbeid som kan komme hele kommunen til gode.

• Den enkelte stipendmottaker skal avgi rapport til fagavdeling kultur- og idrett om stipendets benyttelse og resultat. Rapporten meldes utvalg for oppvekst.

• Stipendene utlyses hvert år i lokalpresse og på kommunens digitale plattformer.

• Utvalg for oppvekst har ansvar for tildelingen og kan regulere stipendienes størrelse som følge av budsjett og alminnelig prisutvikling.

• Endringer i retningslinjene vedtas i Utvalg for oppvekst.

Søknadsinformasjon finner du på Askøy kommunes nettsider:

https://askoy.kommune.no/kulturstipend

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kipekjerringa

Deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom kunstnerisk eller kulturell virksomhet gjennom tid har gjort en særlig innsats for kulturlivet på Askøy.


Forslagsfrist
1. september hvert år, bruk forslagsskjemaet som du finner på askoy.kommune.no

Statutter for Askøy kommunes kulturpris
1. Formålet med Askøy kommune kulturpris, Kipekjerringa, er at mottakeren gis anerkjennelse for den innsatsen som er gjort og derav har vært med å profilere Askøy som kulturkommune. Prisen er ment å skulle være med å bidra til å stimulere til kulturell og kunstnerisk virksomhet i Askøy kommune.


2. Kulturprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom kunstnerisk eller kulturell virksomhet gjennom tid har gjort en særlig innsats for kulturlivet på Askøy. Prisen kan også tildeles personer, lag og organisasjoner fra Askøy som i sin karriere har markert seg utenfor kommunegrensen.


3. Kulturprisen skal deles ut til skapende kunstnere eller kulturarbeidere som driver sin virksomhet i sjangre som sorterer under det utvidede kulturbegrep.


4. Kulturprisen skal i utgangspunktet deles ut årlig. Dersom Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) ikke finner å kunne dele ut prisen et år på grunn av mangel på forslag på kandidater, utsettes tildelingen til året etter.


5. Det henstilles gjennom pressen og andre medier å sende inn forslag på kandidater innen 1. september hvert år. Administrasjonen kan bistå faglig i forbindelse med utvelgelse av kandidat.


6. Endringer av statutter for tildeling av Askøy kommunes kulturpris, Kipekjerringa, behandles i Utvalg for oppvekst og levekår (UOL).

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Askøybragden idrett og Askøybragden kultur

Askøybragden idrett og kultur pris
Idrett: Utmerkelsen utdeles til den idrettsutøver som har utført årets beste prestasjon, uansett idrettsgren.

Kultur: Utmerkelsen utdeles til den utøver som har utført årets beste kultur prestasjon, uansett sjanger.


Forslagsfrist
Ingen fast frist, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslagRetningslinjer for Askøybragden idrett:
1. Utmerkelsen settes opp hvert år av Askøy kommune ved utvalg for oppvekst og levekår.


2. Utmerkelsen utdeles til den idrettsutøver som har utført årets beste prestasjon, uansett idrettsgren. Prestasjonen regnes her i betydning «bragd” slik at det ved siden av selve resultatet tas hensyn til den innsats som ligger bak. Utmerkelsen kan tildeles idrettsutøvere med tilknytning til Askøy. Mottaker skal enten være” født og oppvokst” på Askøy eller ha” folke registrert adresse” på Askøy. Utmerkelsen kan bare tildeles samme person en gang. Utmerkelsen kan også tildeles for lag-prestasjon.

3. Tildeling foretas etter årets slutt av et utvalg på tre medlemmer, Ordfører, leder prioriteringskomiteen og leder Idrettsrådet, med førstnevnte som utvalgets leder. Komiteens avgjørelse, som er endelig, må være truffet på et fulltallig møte.


4. Dersom man ikke finner at det er utført noen prestasjon verdig til utmerkelsen, blir den overført til det følgende år.


5. Forslag til kandidat kan settes frem av så vel av idrettslag som enkeltpersoner.


6.Utmerkelsen overleveres i kommunens fellesarrangement for utdeling av priser og stipend påfølgende år.


Retningslinjer Askøybragden kultur:
1. Utmerkelsen settes opp hvert år av Askøy kommune ved utvalg for oppvekst og levekår.


2. Utmerkelsen utdeles til den utøver som har utført årets beste kultur prestasjon, uansett sjanger. Prestasjonen regnes her i betydning «bragd” slik at det ved siden av selve resultatet tas hensyn til den innsats som ligger bak. Utmerkelsen kan tildeles kulturutøvere med til-knytning til Askøy. Mottaker skal enten være” født og oppvokst” på Askøy eller ha” folkeregistret adresse” på Askøy. Utmerkelsen kan bare tildeles samme person en gang. Utmerkelsen kan også utdeles for lagprestasjon.


3. Tildeling foretas etter årets slutt av et utvalg på tre medlemmer, Ordfører, leder utvalg for oppvekst og levevilkår og leder Amatørkulturråd Askøy, med førstnevnte som utvalgets leder. Komiteens avgjørelse, som er endelig, må være truffet på fulltallig møte.


4. Dersom man ikke finner at det er utført noen prestasjon verdig utmerkelse, blir den overført til det følgende år.


5. Forslag til kandidat kan settes frem av lag, organisasjoner og/eller enkeltpersoner.


6. Utmerkelsen overleveres i kommunens fellesarrangement for utdeling av priser og stipend påfølgende år.
 

Privatpersoner
logo
Frivilligprisen

Gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller frivillig arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre,samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.


Forslagsfrist
Frist for forslag er 1.november, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag

Statutter for Frivillighetsprisen
1. Frivilligprisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller i frivillig arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.


2. Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner kan sende inn forslag.


3. Forslagene skal være godt begrunnet og underskrevet med fullt navn, adresse og telefonnummer.


4. Ingen kan foreslå seg selv eller nærmeste familie.


5. Den som foreslås må være bosatt i Askøy.


6. Forslag må være Frivilligsentralen i Askøy i hende 1 november.


7. Juryen vil være Styret i Frivilligsentralen.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Integreringstilskudd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Formål
Tilskudd til lag som har aktiviteter som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne


Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.
Søknadsskjemaet finner du på askoy.kommune.no

Krav til søker
Vil et lag eller andre sette i gang fritidsaktiviteter eller kulturtiltak som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan det ytes tilskudd til dette dersom det medfører merutgifter som:

- ekstra trenerutgifter
- spesielle ledsagerutgifter
- andre utgifter som krever ekstra ressurser


Siktemålet er at lagene skal kunne legge til rette aktiviteter slik at ingen mennesker blir utestengt fra de aktiviteter de ønsker å delta i.
Slike tiltak bør utvikles i samarbeid med etaten etter den enkeltes behov, og etter nærmere avtale. Ta derfor kontakt på forhånd.

Kulturavdelingen vil ta kontakt med lagene med konkrete forespørsler, og med tilbud om opplæring og kurs.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.


Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.


Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Organisasjoner og foreninger
logo
Inkluderingstilskudd

Formål
Formål med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for lag og organisasjoner til å gi barn og unge muligheter til deltakelse og inkludering på viktige sosiale arenaer, som fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe: Barn og unge


Søknadsfrist
1. juni og 1. november

Hvem kan søke
Lag og organisasjoner som har eller som ønsker å rekruttere barn og unge som er berørt av fattigdom.

Tilskuddet skal bidra til å dekke:
- Kontingenter for barn og unge i målgruppen
- Deltakeravgifter på turneringer, stevner og arrangementer. For mer informasjon om det å inkludere barn og unge i fritid og aktivitet se ALLEMED
- Diverse forsikringer i forbindelse med deltakelse i turneringer og arrangementer
- Rekrutteringsarbeid som bidrar til å øke deltakelsen fra målgruppen
Vi prioriterer å yte støtte til innkjøp av utstyr, dekking av deltagelse på cuper og arrangementer og forsikringer. Tilskuddet skal bidra til å redusere noe av den tapte inntekten lagene får ved å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier.

Tilskudd prioriteres ikke til:
- Tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
- Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis


Søknadsskjema
Dokumentasjon til søknaden:

Utgifter refunderes etter søknad. Søker dokumenterer med rapport på antall manglende kontingentinnbetalinger for barn i målgruppen og med oversikt over lagets kontingentsatser, kvitteringer for utlagte utgifter, eller ved bekreftelser fra arrangør ved deltakelse på stevner, turneringer eller arrangementer.

Organisasjoner og foreninger
logo
Lokal kultur- og idrettsaktivitet

Formål
Styrke og stimulere det lokale kultur- og idrettslivet i Askøy kommune.
Tilskuddsordningen skal bidra til å utløse lokalt engasjement, profesjonalitet, kvalitet og mangfold for alle aldersgrupper.Søknadsfrist:
1. mai og 1. september.

Hvem kan søke:
Kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, sammenslutninger og enkeltpersoner (kulturaktører/kunstnere) lokalisert i Askøy kommune.
Hva kan det søkes støtte til:
Gjennomføring av enkeltstående konserter, arrangementer, forestillinger, utstillinger, produksjoner, prosjekter og kulturhistoriske tiltak.
Søknader fra ungdom og tiltak som involverer barn og unge, blir prioritert.


Hva kan det ikke gis tilskudd til:
Dekning av underskudd ved gjennomførte tiltak.
Ordinær drift. Lukkede arrangementer, interne kurs, studiereiser eller annen utdanning, formål som omfattes av andre kommunale tilskuddsordninger, innkjøp av materiell og utstyr.
Offentlige aktører, herunder også private barnehager.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Starttilskudd til nye lag

Formål
Tilskuddet skal ivareta følgende målsettinger:

Hjelpe i gang oppstart eller gjenoppstart av aktiviteter.
Hjelpe i gang oppstart av aktiviteter som integrerer funksjonshemmede.Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.

Krav til søker
Som betingelse av tilskuddet gjelder:

-Laget og aktiviteten skal være åpen for alle.
-Laget og aktiviteten må dokumentere at virksomheten drives etter demokratiske prinsipper. Medlemmene (deltakerne) må kunne velge styre og ledelse.
-Det må utføres egenaktiviteter - kun sammenkomster er ikke tilstrekkelig.
-De tildelte midlene kan ikke videreformidles til andre formål.
-Interesseorganisasjoner, som for eksempel partipolitiske organisasjoner, folkebevegelser og lignende gis ikke oppstartingstilskudd.
-Ved enhver søknad skal søkerne være organisert som et lag (organisasjon). Det stilles spesielle krav til egeninnsats og egenfinansiering når det gjelder aktiviteter for voksne.
-Midlene til oppstartings- eller reorganiseringstilskudd fordeles fra «Tilskudd til allment kulturarbeid» og «Tilskudd til organisasjoner for MPU-tiltak».

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
-Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
-Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
-Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Organisasjoner og foreninger
logo
Husleietilskudd

Formål
Frivillige lag og organisasjoner i kommunen kan søke om tilskudd til dekking av utgifter til leie av forsamlingslokaler. Det budsjetterte tilskuddsbeløpet fordeles mellom søkerne. Husleietilskuddet utbetales til leietakeren.


Søknadsfrist 10. november hvert år.

Krav til søker
-Søkere kan være lag som eier eller leier hus/lokaler til sine aktiviteter.
-Ordningen gjelder ved leie av private forsamlingshus samt leie av skolelokaler, Askøyhallen og andre kommunale forsamlingslokaler når man faller utenfor reglene med fri leie. Ordningen omfatter også bruk av egne hus til egne aktiviteter. ---Ordningen gjelder ikke ved leie av utendørs anlegg.
-Huset/lokalet skal være åpent for all lovlig organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse, sosiale eller politiske syn. Det kan settes forbud mot bruk av alkohol i huset/lokalet.
-Tilskudd ytes etterskuddsvis for inneværende år (i desember) Tilskuddsordningen skal prioritere barn og unge. Grense for barn/voksne er 20 år.
(2 voksne teller ett barn i beregningsgrunnlaget).
-Det regnes ikke nedre grense for utbetaling.
-Årsmelding og årsregnskap skal legges ved søknad.

Les mer og søk elektronisk på askoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kurs- og studiebidrag

Formål
Medlemmer av lag og foreninger i Askøy som er støtteberettiget etter reglene for tilskudd fra kulturmidlene, kan få refundert helt eller delvis utgifter ved kursdeltakelse.

Støtten gis i den grad det er disponible budsjettmidler til formålet. Hvor stor andel av utgiftene som dekkes er det fastsatt regler for. Det er særskilte begrensninger med hensyn til deltakere og kostnader.

Støtten skal stimulere til lederutdanning og dyktiggjøring av medlemmer til innsats i lagvirksomheten. Støtten gis til dekning av deltakernes utgifter, men utbetales laget og etter søknad fra laget.


Søknadsfrister 1. juni og 1. desember
Søknadsskjema finner du på askoy.kommune.noRefusjon utbetales ikke til:
-enkeltpersoner
-arrangørens utgifter
-deltakelse ved årsmøter, landsmøter og lignende
-Det gis ikke støtte til tiltak som omfattes av kommunens tilskuddsordninger etter «Lov om voksenopplæring», og som mottar støtte fra kommunen over underkapittel for voksenopplæring.
-Ved leirer og arrangementer av mer turmessig karakter eller ved arrangementer som kan karakteriseres som øving eller trening. Støtte kan eventuelt bli tildelt om kursopplegget inngår i slike møter, leirer og lignende dersom kursopplegget i seg selv er berettiget til støtte etter reglene.
-Kveldskurs må være på minst 8 timer til sammen.
-Dagkurs eller helgekurs må inneholde minst 12 undervisningstimer. Dersom de strekker seg over 3 dager. (Strekker de seg over 2 dager- som er minimum - må de inneholde minst 8 undervisningstimer.)
-Lengre kurs må minst ha 5 undervisningstimer pr. dag i gjennomsnitt. Med undervisningstimer menes tid anvendt til læring med lærer, leder eller gruppearbeid.


Det gis refusjon for følgende utgifter:
-Reiseutgifter, beregnet etter offentlig skyssmiddel på billigste måte, regnet fra deltakernes bosted.
-Opphold og diett i direkte tilknytning til kurset, dersom dette ikke er medregnet i kursavgiften. Utgiftene avgrenses oppover etter det kommunale regulativ. Utgifter til diett under reise refunderes ikke.
-Utgifter av nødvendig materiell dekket av deltaker.
-Kursstøtte til kurs utenfor Hordaland gis for maksimalt 2 deltakere fra samme lag.

Organisasjoner og foreninger
logo
Ledsagerstøtte

Kriterier og retningslinjer for tildeling av ledsagerstøtte til mennesker med nedsatt funksjonsevne ved ferier og aktivitetsleire.


A. Tildelingskriterier
Ledsagerstøtte kan gis til personer som er hjemmehørende i Askøy kommune og som på grunn av sin funksjonshemning er avhengig av ledsagerhjelp og eventuell annen spesiell tilrettelegging for å ta ferie eller delta ved sommer- eller vinteraktivitetsleirer.


B. Omfang
Askøy kommune har som mål å kunne tilby ledsagerdekning for inntil en uke pr. år.

C. Ferieformer
Det finnes to hovedformer for ferie som det gis ledsagerdekning til

Egne arrangerte ferieturer
Ferieturer i regi av fagavdeling Kultur og idrett
Ferieopplegg det søkes tilskudd til skal godkjennes av fagavdeling Kultur og idrett
Søknaden skal sendes før ferien avvikles.


D. Økonomi
Alle som søker om ledsagerstøtte må regne med at søknaden blir økonomisk behovsprøvd.
Askøy kommune kan dekke ledsagers reise og oppholdsutgifter med inntil kr. 3000 pr. ledsager for turer innenfor Norden.
Til turer utenfor Norden kan det gis en ledsagerstøtte på inntil kr. 4000 pr. ledsager.
Det gis kun støtte til ledsagerne, brukerne betaler sine utgifter selv.
Lønnstilskudd eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke til ledsager som er i nær familie med brukeren. Med nær familie regnes ektefelle, foreldre og samboer.

Les mer og søk elektronisk på askoy.kommune.no

Privatpersoner
logo
Reisetilskudd til unge talenter

Formål
Formålet er å støtte unge personer eller ungdomsgrupper som deltar på ulike arrangementer, konkurranser eller festivaler innenlands eller utenlands innen hele kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til delvis dekning av utøvernes reiseutgifter. Reisene skal føre til at deltakerne får erfaringer eller opplæring som bidrar til at de får høyere kvalifikasjoner.

Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.


Krav til søker
-Søkeren må dokumenteres med for eksempel: anbefaling fra en landsomfattende organisasjon, program for arrangementet, deltakerlister og lignende.
-Øvre aldersgrense for søkerne er 25 år.
-Søker må dokumentere at de har deltatt og sende inn oversikt over sine kostnader og en eventuell finansieringsplan.
-Hver gruppe eller enkeltutøver kan søke for inntil 4 reiser i året, og søknadene sendes inn etterskuddsvis.
-Maksimalt tilskudd for hver tildeling er kr 5 000.- både til grupper eller enkeltpersoner. Tilskudd til enkeltutøvere blir innrapportert som skattbar inntekt.

Les mer og søk elektronisk på askoy.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til drift av idrettsskoler

Formål
Støtte den frivillige idretten.


Søknadsfrist er 1. mai hvert år.
Krav til søker
En idrettsskole er et åpent tilbud om allsidig aktivitet til alle barn t.o.m. 12 år. Idrettsskolen kan organiserer på flere måter. De fleste idrettsskoler i Hordaland har barn i alderen 5-9 år som deltakere. Ofte har idrettslaget opprettet en egen barnegruppe eller allidretts-gruppe som tar seg av organiseringen og aktiviteten. Det finnes også andre måter å organisere en idrettsskole på. I et fleridrettslag kan noen særidrettsgrupper gå sammen om innholdet.

Et særidrettslag kan også tilpasse sitt tilbud slik at det ligger innenfor rammen av en idrettsskole.


Driftstilskuddet fordeles slik:
• 1/3 av totalbeløpet fordeles likt mellom idrettsskolene.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til medlemsmasse.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til aktiviteter.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Les mer og søk elektronisk på askoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til allment kulturarbeid

Søknadsfrist 1. mai hvert år.

(Skjemaet åpnes ca. en måned før søknadsfristen.).Retningslinjer for Driftstilskudd allment kulturarbeid "kulturmidlene"
Ordningen omfatter tilskudd til drift av lagsaktiviteter og til andre formål som faller inn under følgende betingelser:

  • Aktiviteten må være åpen for alle, eventuelt gjennom medlemskap.
  • Laget må kunne dokumentere virksomhet etter demokratiske prinsipper, med valgt styre.
  • Årsmelding og årsregnskap skal legges ved søknad.
  • Tildelte midler skal ikke videreformidles til andre formål.Generelt
I prinsippet ytes det ikke driftstilskudd for det samme året som et lag eller organisasjon mottar oppstarttilskudd.

Idrettslag
som er tilsluttet idrettsrådet kan ikke søke om tilskudd fra kulturmidlene til rene idrettsformål. 


Sang-, musikklag og grupper
som er tilsluttet Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM) kan ikke søke tilskudd fra denne ordningen.
Eget skjema for lag i ASM.


Arbeidsstuer for barn:
Kopi av søknad om statstilskudd skal vedlegges.

Les mer og søk elektronisk på askoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post