Adam Ciesielskis stiftelse for utdanning og nyskaping

Om støtteordningen

Adam Ciesielskis stiftelse for utdanning og nyskaping er som navnet sier en stiftelse med formål å dele ut pengebidrag til utdanning og nyskaping, fortrinnsvis til personer og/eller virksomheter med tilknytning til Asker Kommune i Akershus.


Hvem kan søke?

Både enkeltpersoner og virksomheter kan søke. Nedenfor er det forklart nærmere hvem stiftelsen retter seg mot med sine legater:

1. Enkeltpersoner. Stiftelsens formål er å yte økonomisk bistand til enkeltpersoner i form av støtte til utdanning, omskolering eller kompetansepåbygging der eleven/studenten ikke kan oppnå støtte, eller har eget økonomisk grunnlag på annen måte. Særlig ønsker stiftelsen å nå elever/studenter som trenger en økonomisk stimulans til å påbegynne eller avslutte en utdanning der alminnelig studiefinansiering ikke finnes, eller der selve utdannelsen, omskoleringen eller kompetansepåbyggingen ellers ville bli vanskelig/umuliggjort.
Det kan søkes støtte til utdanning, omskolering eller kompetansepåbygging på alle nivåer etter grunnskoleutdanning.

2. Støtte til enkeltpersoner kan også gis som tilskudd av midler for å utvikle, ferdigstille, registrere eller markedsføre ny eller innovativ virksomhet.

3. Virksomheter. Det kan også gis økonomisk støtte til virksomheter, herunder kommunale eller andre offentlige eller private tiltak, som tilbyr kurs, opplæring, praksisplasser o.l. til enkeltpersoner som nevnt over. Virksomheter som nevnt, og som ikke kan søke om midler fra andre kilder, kan søke om tilskudd av midler for å utvikle, ferdigstille, registrere eller markedsføre ny eller innovativ virksomhet. I begge tilfelle skal støtten gis i form av stipend som hver for seg har en øvre grense på kr 50 000,-. Ved særlig kvalifiserte søknader kan øvre grense fravikes i enkelttilfeller.

4. Søkere skal fortrinnsvis ha tilknytning til Asker Kommune.

5. Det vil bli foretatt en prioritering av søknadene innenfor den økonomiske rammen som stiftelsens styre forvalter.

6. Virksomheter som nevnt i pkt. 2 skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer: 915277020
Søknadsskjema finner du på acstiftelse.no
Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Adam Ciesielskis stiftelse for utdanning og nyskaping

Stiftelsen har som formål å dele ut pengebidrag av sin avkastning, fortrinnsvis til de med tilknytning til Asker Kommune i Viken.

Både enkeltpersoner og virksomheter kan søke om støtte.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra stiftelsens nettsider acstiftelse.no