Idrettsforbundet - Inkludering i idrettslag

Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om vilkår og søknadsprosess.

Les mer om Idrettsforbundet - Inkludering i idrettslag
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Idrettsglede for alle
Støtteordninger (1)
logo
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

Norges idrettsforbund har siden 1993 årlig mottat midler fra Kulturdepartementet til ordningen Inkludering i idrettslag. Midlene kanaliseres videre til utvalgte idrettsråd (og enkelte idrettskretser), som igjen fordeler midlene til idrettslag.

Mål og målgrupper

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Kriterier

Kriterier for måloppnåelse i ordningen som helhet:
- Idretten jobber strategisk med inkludering, kompetanseheving og kunnskapsdeling
- Ordningen gjør deltakelse i fysisk aktivitet i idrettslag mer tilgjengelig for målgruppen

Kriterier for måloppnåelse i forvaltningsenhetene:
- Alle aktuelle idrettslag er kjent med ordningen
- Forvaltningsenheten jobber målrettet for å heve kompetanse på inkludering blant idrettslagene

Kriterier for måloppnåelse i idrettslag:
- Økende antall medlemmer og/eller deltakere fra målgruppene i idrettslaget
- Stabilt eller synkende kostnadsnivå for medlemmer og/eller deltakere
- Idrettslaget har lavterskeltilbud som skal stimulere til deltakelse og/eller medlemskap
- Idrettslaget jobber strategisk med inkludering

Hvem kan søke?

Norges idrettsforbund søker Kulturdepartementet om en ramme for tilskuddsordningen.
Følgende kommuner kan søke om midler til sine respektive idrettsråd/idrettskretser: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Indre Østfold, Lillestrøm, Ullensaker, Bærum, Lørenskog, Asker, Nordre Follo, Ringerike, Tromsø, Kristiansand, Arendal, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Sandnes, Gjøvik og Ålesund.

Tilskuddet kan fordeles både til idrettslag under og utenfor Norges idrettsforbund.

Hva kan det søkes om?

Tiltakene skal:
- være i tråd med tilskuddsordningens formål og målgrupper. Forvaltningsenhetene kan velge å spisse formålet og målgruppene i tråd med lokale behov.
- innebære fysisk aktivitet for målgruppene og ikke være arrangementer av ren sosial karakter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.
- være gratis eller ha lav deltakeravgift.
- understøtte lagenes primæraktiviteter.

Det er tillatt å bruke tilskuddet til aktivitetsguider, så lenge tiltaket har 50 prosent egenfinansiering fra for eksempel kommune, stiftelse eller idrettslagene selv.

Idrettslagene oppfordres til å samarbeide med kommunen, frivillige organisasjoner eller andre relevante aktører.

Inntil 10 prosent av tilskuddet kan benyttes til administrasjon i forvaltningsenhetene. Med administrasjon menes lønn, honorarer og andre kostnader knyttet til oppfølging og viderefordelingen av tilskuddet til lokale lag og foreninger.

NIF har anledning til å søke om å benytte en andel av den totale rammen til kompetansehevende tiltak for forvaltningsenhetene.

Saksbehandling

NIF søker Kulturdepartementet innen 1. mars om ramme for ordningen for kommende år. Kulturdepartementet setter av en ramme i hovedfordelingen for spillemidler til idrettsformål i mai og orienterer NIF om størrelsen på rammen.

Forvaltningsenhetene søker NIF om tilskudd innen 1. desember.

NIF behandler søknader og deler ut midler i januar.

Rapport og regnskap

NIF setter sammen en samlet rapport til Kulturdepartementet innen 1. mars. Forvaltningsenhetene rapporterer på bruk av tilskuddet til NIF innen 1. februar.
Rapporten fra forvaltningsenhetene skal inneholde:
- Oversikt over type tiltak og antall lag involvert
- Beskrivelse av hvordan forvaltningsenheten jobber for å nå ut til idrettslagene
- Vurdering av om målgruppene nås gjennom tiltakene som gjennomføres
- Særskilt omtale av tiltak rettet mot minoritetsjenter

Forvaltningsenhetene må levere en regnskapsrapport som viser bruken av midlene, etter mal fra NIF. Rapporten skal inkludere samlet tildeling til idrettslag og evt. idrettsråd og ubrukte midler. NIF rapporterer til KUD sammen med søknad innen 1. mars.

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/politisk-arbeid/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post