Nesna kommunes støtteordninger

Nesna kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nesna kommune.

Les mer om Nesna kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Nesna kommune - Her finner du det gode liv!
Støtteordninger (2)
logo
Omstillingsprogram

Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form av arbeidsplasser, mer robust næringsliv og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.

Basert på et samlet kunnskapsgrunnlag foreslår omstillingsplanen fem prioriterte innsatsområder med måltall for omstillingsarbeidet i Nesna. I tillegg er det to innsatsområder som skal sikre den helhetlige tilnærmingen mellom næringsliv, lokalsamfunn  og kommuneorganisasjon.

Innovasjon, entreprenørskap og oppfølging av gründere skal være gjennomgående, både for de prioriterte innsatsområdene i omstillingsarbeidet og i det generelle næringsarbeidet i Nesna kommune.

Innsatsområdene er som følger:

• Havbruk – havbruksnæring og leverandørindustri og servicenæring rettet mot havbruksnæring.

• Industri – positiv utvikling i industrien nye forretningsområder, forbedringsarbeid for økt lønnsomhet og knoppskytinger.

• Opplevelsesnæring – omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til natur, mat/matkultur, kultur og

• Øvrig næringsliv – skape positiv utvikling i det mangfold av bedrifter som allerede finnes i kommunen. Knoppskytinger, nye forretningsområder i eksisterende bedrifter eller forbedringsarbeid for økt lønnsomhet. Innsatsområdet
kan også dekke bistand til gründere og etablerere, uavhengig av

• Offentlige arbeidsplasser - aktivt arbeid for å legge til rette for og tiltrekke seg offentlige arbeidsplasser, også innen utdanning.

• Attraktivitet for næringsliv - utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig, markedsføring av kommunen som næringskommune og tilrettelegging for næringsaktivitet.

• Kultur og samfunn - tilrettelegging for og utvikling av kultur- og fritidstilbud, en sterk innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle

Bruk av omstillingsmidlene

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med tilhørende retningslinjer.


Hva kan det ikke gis støtte til?

Ifølge retningslinjene kan det ikke gis støtte til:

• drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner,
• direkte eller indirekte støtte til investeringer i bedrifter,
• støtte til investeringer eller støtte til utførelse statlige, fylkeskommunale eller kommunale oppgaver,
• støtte til prosjekter med andre mål enn arbeidsplasser, mer robust næringsliv og styrket
• Det kan ikke gis støtte til prosjekter som kan støttes av det ordinære virkemiddelapparatet, herunder prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen.

Hva kan det gis støtte til?

Omstillingsmidlene kan brukes til hovedsakelig forstudier og forprosjekter. (Markedsavklaring)


Eksempelvis kan følgende prosjekter vurderes støttet:

• Kompetanseutvikling
• Etablering av ny virksomhet/utvikling av eksisterende bedrifter
• Nettverksbygging mellom bedrifter
• Konkretisering av krav til infrastruktur for næringsvirksomhet
• Utviklingsaktiviteter

Hvor mye kan du søke?

Det er ikke en fast søknadsramme for hver søker, men normalt skal omstillingsmidlene gis som bagatellmessig støtte ihht EU/ESA regelverket, og I hovedsak vil dette si at maksimalt støttebeløp pr. foretaksnummer er ca 2 mnok (200.000 Euro) fordelt over tre år, samt at støtten må være transparent. Det vil si at støttegiver Nesna kommune må kunne beregne nøyaktig støttegrad i forkant av tildeling og uten risikovurdering av enkelttiltak.

Et typisk forprosjekt kan være på 100-200.000 nok, men kan være høyere beløp.  

Slik søker du: (løpende søknadsfrist)

Start med å ta kontakt med kommunen for å få en vurdering av prosjektet. Kommunen gir råd om hvordan du kan planlegge, søke om og gjennomføre prosjektet.

Les mer på nesna.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Aktivitetsstøtte

Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler til lag og foreninger. Aktivitetsstøtte kan gis til faste aktiviteter (øvelser, møter, kulturkvelder og lignende).

Hvordan søker du?
Det må søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets årsmelding, samt resultat- og balanseregnskap. Spesifisering av aktiviteten må framgå av søknaden. (Antall deltakere, hyppighet og beskrivelse). Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Det er lagets aktivitet som danner grunnlaget, og aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte lag sine aktivitetspoeng. Aktivitetspoengene beregnes ved å gange antall deltakere med antall aktiviteter.

Når søker du?
Søknadsskjema legges ut  på kommunens hjemmesider når det åpnes for søknader. Fysiske skjema legges ut i kommunens servicetorg.

Søknad fylles ut og sendes postmottak@nesna.kommune.no, eller leveres kommunens servicetorg. Den kan også sendes per post til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.

Les mer på nesna.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post