Ildsjelprisen

Pris / Utmerkelse
Geografisk betinget?
Antall utdelinger
1
Om prisen

Ildsjelprisen deles ut av Hammerfest kommune hvert år.

Hva er formålet med prisen?
Hammerfest kommunes ildsjelpris er en takk og en anerkjennelse til en person eller gruppe som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats i samfunnet eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger i kommunen.

Hvem kan foreslå prisvinnere?
Alle innbyggere, lag og organisasjoner i Hammerfest kommune kan foreslå kandidater til å vinne prisen. Forslag skal være begrunnet.

Fristen for å sende inn forslag er normalt 15. oktober. Prisen kunngjøres i kommunens fellesannonse og digitale kanaler i god tid.

Adresse for innsending av begrunnede forslag:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest
merket Ildsjelprisen

e-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Forslag kan også leveres servicekontoret.

Hvem tildeler prisen?
Hovedutvalget for oppvekst og kultur avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen. Ildsjelprisen kan bare mottas en gang per person. Prisen kan deles mellom flere kandidater. Dersom det et år ikke finnes kandidater som oppfyller vilkårene, kan prisutdelingen utgå det året.

Hva består prisen i?
Ildsjelprisen er på 15 000 kroner. Med prisen følger et diplom signert av ordfører.

Prisen deles ut av ordfører og Hovedutvalget for oppvekst og kultur.
Prisutdelingen skjer på eller nær 3. desember, som er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Les mer på hammerfest.kommune.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Hammerfest kommunes støtteordninger
logo
Fiskerifondet

Formålet med fondet er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hammerfest kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

Fiskerifondet tilføres midler ved årlige kommunale bevilgninger.

Støtte fra fondet gis som tilskudd med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettigede prosjekter.

Fondets midler skal primært nyttes til:
– kjøp av nye eller brukte fartøy
– anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning

Investeringer som søkes finansiert gjennom fiskerifondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

Hvordan søke tjenesten

Søknad om tilskudd fra næringsfondet skal rettes til www.regionalforvaltning.no;
støtteordningen «Hammerfest kommune - Fiskerifond»

Alle søkere må opprette bruker for å kunne søke fiskerifondet.

I søknaden skal følgende oppgis:

• regnskapstall og/eller budsjett
• kostnadsoverslag
• investeringsplan
• forretningsplan
• markedsvurderinger

Les mer på hammerfest.kommue.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Næringsfondet

Formålet med næringsfondet er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger, strategisk næringsplan (SNP) og den til enhver tid gjeldende handlingsplan til SNP.

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet alle næringer inkl. jordbruk. Investeringer i fiskeflåten faller utenom disse retningslinjer da kommunen har særskilte bevilgninger til dette formålet.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Generelt
• Tilskudd til bedriftsutvikling - Max tilskuddsramme kr 50 000,- 
• Tilskudd til investeringer - Max tilskuddsramme kr 150 000,-

Det kan søkes om tilskudd fra næringsfondet til alle typer næringer inkl. jordbruk.

Investeringer i fiskeriflåten faller utenom da kommunen har en egen tilskuddsordning til dette formålet (fiskerifondet). Skal stimulere til å skape lønnsomme og varige arbeidsplasser i kommunen

Mottatt tilskudd fra næringsfondet er skattepliktig.

Målgruppe
Nyetablerere og næringsaktører i Hammerfest.

Kriterier/vilkår
Tiltak/investeringer som søkes finansiert gjennom næringsfondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

Det er begrenset anledning til samfinansiering mellom næringsfond og midler som forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller andre offentlige støtteordninger.

Bedrifter eller organisasjoner som mottar betydelig støtte fra det offentlige til drift av virksomheten vil ikke kunne motta tilskudd fra næringsfondet. Vernede bedrifter er unntatt fra denne bestemmelsen.

Dersom en virksomhet som har mottatt tilskudd fra næringsfondet avvikles, avhendes eller flytter ut av kommunen innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig.

Prioriterte innsatsområder for næringsfondet
• Tiltak som fører til økning i sysselsetningen
• Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling
• Tiltak til bedrifter som har en uttalt strategi for eksport av sine tjenester
• Bedrifter som utvikler Hammerfests senterfunksjoner
• Tilskudd til virksomheter som er prioritert i kommuneplan og strategisk næringsplan
• Tilskudd til tiltak som skaper eller representerer nye produkter og tjenester

Søknad om tilskudd fra næringsfondet skal rettes til www.regionalforvaltning.no støtteordningen «Hammerfest kommune - Næringsfond».

Les mer på hammerfest.kommue.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til drift og mindre investeringer i bygg eller anlegg

Denne tilskuddsordningen er rettet mot frivillige organisasjoner innenfor idrett og friluftsliv, allment kulturarbeid og øvrige kulturformål.

Formål

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

• å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
• å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet
• å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
• å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle

Dette kan du søke tilskudd til

Drift:
• Tilskudd kan gis til drift av egne kulturbygg og anlegg med inntil kr 25 000.

Mindre investeringer/kjøp av utstyr:
• Til mindre investeringer i egne bygg og anlegg kan det gis tilskudd på inntil 50 % av kostnadene, maksimalt kr 25 000.
• Til kjøp av utstyr og materiell som er nødvendig for utøvelse av organisasjonens kulturaktiviteter kan det gis tilskudd på inntil 50 % av kostnadene, maksimalt kr 20 000.

Det kan kun søkes om tilskudd innenfor en av ordningene per år.

Slik søker du

Bruk digitalt søknadsskjema. Dette finner du på hammerfest.kommune.no.

For søknad om tilskudd til DRIFT skal søknaden inneholde:
• en beskrivelse av organisasjonens aktivitet
• revidert regnskap
• årsbudsjett

Driftskostnader for bygg og anlegg må framkomme.

For MINDRE INVESTERINGER / KJØP AV UTSTYR skal søknaden inneholde:
• en beskrivelse av organisasjonens aktivitet
• revidert regnskap
• årsbudsjett
• begrunnelse for investeringen eller innkjøpet
• finansieringsplan

Les mer og søk elektronisk på hammerfest.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettsstipend

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Årlig settes det av 125 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner. Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

Formål
Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere idrettsutøvere til videre utvikling, utdanning og satsing.

Målgruppe
Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin idrettsgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune og representere et idrettslag eller et skytterlag i kommunen. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Søknad
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. Dette finner du på hammerfest.kommune.no.

Søknaden skal inneholde:

• informasjon om idrettsaktivitet og oppnådde resultater
• begrunnelse og plan for bruk av stipendet
• kostnadsoverslag

Dette må enten være med i selve søknadsteksten eller i vedlegg til søknaden.

Kommunen kan be om mer informasjon hvis de trenger det for å behandle søknaden.

Søknadsfrist
Søknadsfrist varierer fra år til år. Se kommunens nettsider for årets frist

Les mer og søk elektronisk på hammerfest.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Grunntilskudd

Tilskudd til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som over tid driver tilskuddsberettiget virksomhet i kommunen


Tjenestens målgruppe
Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som over tid driver tilskuddsberettiget virksomhet i kommunen. Dvs. organisasjoner og enkeltpersoner innen programområdene:

Idrett og friluftsliv
Allment kulturarbeid (sang, musikk, teater, kunst, husflid m.m.)
Øvrige kulturformål
Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler.

Formål med tjenesten
Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet
å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle
Tjenesten omfatter
Grunntilskuddet skal dekke driftsutgifter som ren administrasjon, lokalleie og lignende.

Nystartede søknadsberettigede organisasjoner gis et oppstartingstilskudd på inntil kr. 3.000,-

I hovedsak ytes det en andel av søkerens totale administrasjonsutgifter.

Hva kreves for å motta tjenesten
For å være berettiget tilskudd må de frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innfri følgende krav:

ha en viss kontinuitet (etter oppstart over år) i sin kulturvirksomhet.
at et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for alle.
drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.
dokumentere ikke-kommersialitet (as/ans/stiftelser ol.) i form av vedtekter.
Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Hammerfest kommune, og det ikke finnes lokallag for å ivareta denne  virksomheten. Det forutsettes at organisasjonen har medlemmer bosatt i Hammerfest kommune.

Unntatt fra å være tilskuddsberettiget er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes-, økonomiske, politiske, ideologiske, religiøse og/eller andre egeninteresser.

Søknad
Søknaden skal fremmes på eget skjema:  "Søknad om kulturmidler -grunntilskudd". Søknadsfrist er 15. mars hvert år. 
Søknaden skal inneholde:

Årsrapport (gjelder ikke nystartede organisasjoner)
Et sammenfattet revidert regnskap hvor administrasjonsutgifter speisifiseres (Gjelder ikke nystartede organisasjoner)
Handlingsplan og budsjett for kommende års aktiviteter (gjelder også nystartede organisasjoner)
Medlemsoversikt (gjelder også nystartede organisasjoner)

Les mer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aktivitets- og prosjekttilskudd

Aktivitets- og prosjekttilskudd kan gis til alle typer organisasjoner/enkeltpersoner - enten for tiltak/prosjekter/større kulturtiltak i egen regi, eller for samarbeid med andre organisasjoner/grupperinger.

Formål med tjenesten
Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

• å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
• å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet
• å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
• å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle

Tjenesten omfatter
Tilskudd gis til større og mindre lokale tiltak/prosjekter/større kulturtiltak som bygger på målsettingen om å utvikle et kulturelt mangfold, nye ideer, samarbeidsprosjekter og kompetansehevende tiltak. Tiltak/prosjekter som retter seg mot og integrerer grupper som funksjonshemmede, barn, ungdom, eldre og flyktninger/ innvandrere i det totale kultur- og samfunnsliv vil bli prioritert.

Det kan kun søkes om et prosjekt eller tiltak pr. år.

Tilskudd kan gis til organisasjoner uavhengig av om andre kulturmidler er gitt.

Slik søker du
Elektronisk søknadsskjema finner du på hammerfest.kommune.no.

Søknaden skal inneholde:

• en beskrivelse av tiltaket eller prosjektet og hvordan det er organisert
• budsjettforslag
• finansieringsplan

Søknaden må foreligge før prosjektet/aktiviteten igangsettes. Tiltakene/prosjektene må primært være avsluttet innen utgangen av søknadsåret.

Søknaden sendes til:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

eller på e-post til: postmottak@hammerfest.kommune.no

Søknaden kan også leveres til Servicekontoret.

Les mer på hammerfest.kommue.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilgjengelighetsprisen

Hva er målet med prisen?


Tilgjengelighetsprisen skal fremme likestilling og forhindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse i Hammerfest kommune. Prisen skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Hvem kan få prisen?


Tilgjengelighetsprisen kan tildeles til personer, organisasjoner eller bedrifter som har utført tiltak som gir bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i Hammerfest kommune.

Tilgjengelighetsprisen kan tildeles private og offentlige eiere av bygninger og utendørsanlegg der publikum har adgang i Hammerfest kommune.

Hva kan man få prisen for?


Tilgjengelighetsprisen er en årlig pris og skal gå til et tiltak innen universell utforming som er fullført i Hammerfest kommune i løpet av det siste året. Tiltak som blir vurdert er nybygg, renoveringer og tilrettelegginger som har bedret tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Følgende vektlegges ved vurderingen av kandidater:

• Tiltaket er et bidrag til målet om full inkludering og deltakelse på alle livets områder for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Tiltaket har fått en god funksjonell løsning samtidig som kravene til god byggeskikk og estetikk er ivaretatt
• Tiltakshaver har vektlagt brukermedvirkning i prosessen

Hvem kan foreslå prisvinnere?


Alle innbyggere og offentlige, private og frivillige organisasjoner i Hammerfest kommune kan foreslå kandidater. Forslag skal være begrunnet.

Fristen for å sende inn forslag er normalt 15. oktober. Prisen kunngjøres i kommunens fellesannonse og digitale kanaler i god tid.

Adresse for innsending av begrunnede forslag:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest
merket Tilgjengelighetsprisen

e-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Forslag kan også leveres servicekontoret.

Hvem tildeler prisen?


Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er jury for tilgjengelighetsprisen. Rådet kan fremme egne begrunnede forslag på kandidater.

Tilgjengelighetsprisen kan deles mellom flere kandidater. Dersom det et år ikke finnes kandidater som oppfyller vilkårene, kan prisutdelingen utgå.

Hva består prisen i?


Tilgjengelighetsprisen er kr 15 000 og et diplom som kan henge synlig hos mottaker. Prisutdelingen skjer på eller nær 3. desember, som er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Prisen deles ut av ordfører og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fristen for å sende inn forslag er normalt 15. oktober. Prisen kunngjøres i kommunens fellesannonse og digitale kanaler i god tid.

Les mer på hammerfest.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturprisen er på kr 30 000 og kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning eller fortjenestefull innsats. Kulturprisen blir kunngjort i lokalpressen og på kommunens hjemmeside hvert år på våren. Prisen deles ut i forbindelse med den årlige feiringen av 17. mai.

Adresse for innsending av begrunnede forslag:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest
merket Kulturprisen

e-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Forslag kan også leveres servicekontoret

Målgruppe
Lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner.

Formål
Kulturprisen kan tildeles lokale lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenking og/eller fortjenestefull innsats.

Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.

Prisen omfatter
Hammerfest kommune kan hvert år tildele en kulturpris på kr 30 000.

Hva kreves for å motta prisen
Lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner må stå eller ha stått sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenking eller fortjenestefull innsats.

Les mer på hammerfest.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Årlig settes det av 125 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner.

Søknadsfristen 

Søknadsfrist varierer fra år til år. Følg med på kommunens hjemmesider for årets frist.

Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

Formål
Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og å stimulere kulturutøvere til videre utvikling, utdanning og satsing.

Målgruppe
Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin kulturgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Søknad
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. Dette finner du på hammerfest.kommune.no.

Søknaden skal inneholde:

• informasjon om kulturell aktivitet og oppnådde resultater
• begrunnelse og plan for bruk av stipendet
• kostnadsoverslag

Dette må enten være med i selve søknadsteksten eller i vedlegg til søknaden.

Kommunen kan be om mer informasjon hvis de trenger det for å behandle søknaden.

Les mer og søk elektronisk på hammerfest.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturtilskudd

Hammerfest kommune gir støtte til frivillige organisasjoner og privatpersoner til

• allment kulturarbeid:
- sang
- musikk
- dans
- teater
- kunst
- husflid
- m.m.

• idrett
• friluftsliv
• øvrige kulturformål

For å være tilskuddsberettiget må søkeren innfri følgende krav:

• Søkeren må ha en viss kontinuitet (etter oppstart, over år) i sin kulturvirksomhet.
• Ethvert tiltak/arrangement må i utgangspunktet er åpent for alle.
• Søkeren må drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.
• Søkeren må dokumentere ikke-kommersialitet (as/ans/stiftelser og lignende) i form av vedtekter.

Overordnet målsetting
De frivillige organisasjonene er en av kommunens viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Kommuneplanens overordnede målsetning for kultur og idrett er:

• Et aktivt lokalsamfunn – med tilhørighet for alle og en sterk identitet.
• Fysisk aktivitet som gir helse og trivsel.
• Et mangfoldig kulturtilbud preget av kvalitet; møteplasser som inspirerer, underholder, gir kunnskap og gode opplevelser.

Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funskjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler.

Les mer og last ned søknadsskjema på hammerfest.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
Om Hammerfest kommunes støtteordninger

Hammerfest kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hammerfest kommune.