Skjervøy kommunes støtteordninger

Skjervøy kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Skjervøy kommune.

Les mer om Skjervøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Navnet Skjervøy kommer av norrønt skerfr, ‘naken fjellgrunn’
Støtteordninger (4)
logo
Næringsfond

Fondets formål

Formålet med fondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Midlene er rettet mot eksisterende bedrifter og nyetableringer der formålet er å drive næringsvirksomhet. Prosjekter som bidrar til å sikre og skape nye arbeidsplasser innen for satningsområdene for Strategisk næringsplan (2014-2017) prioriteres. Strategisk næringsplan finner du på skjervoy.kommune.no.

Hvordan søke

Alle søkere til kommunalt næringsfond må bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no. Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. Søker må sette seg inn i veiledningen for næringsfondet før søknaden skrives.

Ønsker du å søke støtte fra næringsfondet, ta gjerne kontakt med oss på e-post: naering@skjervoy.kommune.no eller på telefon 77775500.

Mer informasjon om hvordan søke og gjeldende søkeveileder finner du på skjervoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Arnøyfondet

Fondets formål

Fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av næringsliv på Arnøya. Tildelte midler fra fondet skal brukes til prosjekt/investeringer på Arnøya. Prioriterte satsingsområder er reiselivsnæringen og fiskeindustrien. Det er et mål at midler tildelt gjennom fondet direkte eller indirekte skal bidra til å gi økt næringsaktivitet på Arnøya og at dette skal bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass. Før beslutning om tildeling av midler skal det være gjort en vurdering av dette. I tillegg skal det også være vurdert om det aktuelle prosjektet er økonomisk lønnsomt for mottaker og vil bidra til å sikre eller utvikle bedriften fremover.

Hvordan søke

Alle søkere til Arnøyfondet må bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no. Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. Søker må sette seg inn i vedtektene for Arnøyfondet før søknaden skrives. 

Ønsker du å søke støtte fra næringsfondet, ta gjerne kontakt med oss på e-post: naering@skjervoy.kommune.no eller på telefon 77775500.

Mer informasjon om hvordan søke og gjeldende vedtekter finner du på skjervoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kultur- og aktivitetsmidler

Skjervøy kommune har bevilget kr. 100.000,- som kan søkes på vår og høst.

Retningslinjer

Tilskudd kan gis til lag og foreninger som driver kultur, folkehelse, fritids- eller idrettsaktiviteter i kommunen som:

1. Bidrar til økt aktivitetsnivå for innbyggerne i alle aldrer og med ulike forutsetninger.

 2. Målet er å gi et bredt spekter av kultur og fritidsaktiviteter i Skjervøy kommune.

3. Tilskudd gis ikke til offentlige/kommunale virksomheter.

4. Aktiviteter /arrangementer skal normalt foregå i Skjervøy kommune.

5. Det gis normalt ikke tilskudd til terminfestede aktiviteter eller faste øvelse/treninger.

 

Søknadsfrist

01. april og 01. november

Søknaden må inneholde:

• Navn på søker
• Kontaktperson med tlf.
• Konto nr.
• Beskrivelse av formålet
• Innsendelse av rapport av aktiviteten i etterkant

Søknaden sendes til:

Skjervøy kommune, Kultur- og Undervisningsetaten

Postboks 145 G, 9189 Skjervøy

Tildeling:

Kultur og undervisningssjefen får fullmakt til å tildele midlene etter tilskudds kriteriene.

Mer informasjon, søknads- og rapporteringsskjema finner du på skjervoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

• Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

• Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

Retningslinjene finner du link til på skjervoy.kommune.no.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret
• Kommunen gjør en vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
• Nå kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innen 15. januar
• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene, innen 15. april
• Departementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene, innen 15. mai
• 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet.
• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Les mer på skjervoy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Skjervøy kommunes støtteordninger