Hasvik kommunes støtteordninger

Hasvik kommune tilbyr sine flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hasvik kommune.

Les mer om Hasvik kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Hasvik kommune - Storfiskens rike
Støtteordninger (5)
logo
Hasvik næringsfond

Gjennom næringsfondet ønsker Hasvik kommune å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter.

Formannskapet har tildelingsmyndighet i næringssaker, og fordeler tilgjengelige midler innenfor gitte rammer for prioriterte områder.

Bedrifter og personer med adresse og virksomhet i Hasvik kommune har anledning til å søke tilskudd fra næringsfondet. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

1. Tiltak som kan støttes
 
1.1 Tilskudd til bedriftsutvikling:

• Planlegging av nyetablering – forstudie.
• Etablering av ny virksomhet.
• Produktutvikling.
• Markedsføring/markedsanalyser
• Opplæring/kompetanseheving

1.2 Tilskudd til investeringer:

• Nyetableringer
• Utvidelser
• Knoppskytinger

1.3 Tilskudd til kommunalt tiltaksarbeid

• Stimulere til omstilling og utvikling av næringslivet i kommunen.

Det kan gis inntil 50 %, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket. For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd. Det kan gis støtte til forprosjekt på inntil kr. 15.000 til reiser og konsulentbistand.

Som hovedregel settes øvre grense for tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond på kr. 100.000 til bedriftsutvikling, og kr. 200.000 i fysiske investeringer.

2. Prioriterte innsatsområder

• Tiltak som fører til økning i sysselsettingen
• Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling
• Tiltak til bedrifter som har uttalt strategi for eksport av sine tjenester
• Forprosjektering av nyetableringer
• Kjøp av fiskefartøy med kvoter - egenkapitaltilskudd

3. Generelle tilskuddsvilkår

Ved søknad om tilskudd fra næringsfondet skal følgende opplysninger oppgis/vedlegges:

• Firmaattest
• Regnskapstall og/eller budsjett
• Investeringsplan
• Kostnadsoverslag
• Forretningsplan – kort sammendrag
• Markedsvurderinger

Før søknad behandles skal skatteattest være fremlagt, og søker skal i søknaden gi en oversikt over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år.

Tiltak som søkes finansiert i næringsfondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

Følgende tiltak støttes IKKE:

• Gjeldssanering
• Garantier og lån
• Tilskudd til tiltak som er ledd i bedriftens ordinære drifts- eller utviklingsarbeid
• Investering i mobilt transportutstyr, herunder truck, traktor, bil, lastebil, m.m.
• Eget arbeid ved bedriftsutvikling og investeringer
• Lovpålagte tiltak
• Kostnader ved overtakelse av igangværende virksomhet (eierskifte).

4. Vilkår for tilskudd til fiskeflåten

Det ønskes å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hasvik kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

• Dette gjelder kjøp av nye eller brukte fartøy med kvote, men også fiskeriregistrert fartøy uten kvote (gruppe 2-fartøy)
• Anskaffelse av grunnkvoter, kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning

Det kan gis tilskudd med inntil 10 % av prosjektkostnadene, maksimalt kr. 100 000,- pr fartøy.

Det settes som vilkår at:

• Søker har bosted i Hasvik kommune
• Dersom søker er en juridisk person, må minimum 51 % av eierinteressene være registrert i fiskerimanntallet i Hasvik kommune
• Nytt fartøy skal registreres i Hasvik
• Søker må være registrert i fiskerimanntallet
• At det i søknaden bekreftes at intensjonen er lokal leveranse i Hasvik kommune
• Ved kjøp av fiskefartøy skal overleveringsprotokoll og godkjent fartøyinstruks dokumenteres
• Tilskudd utbetales ikke før fartøyet er innført i fartøyregisteret med registreringsnummer i Hasvik kommune

I tillegg gjelder punkt 3 "Generelle tilskuddsvilkår" og punkt 5 "Vilkår for utbetaling av tilskudd"

5. Vilkår for utbetaling av tilskudd

• Ved utbetaling av næringsfondsmidler må utgiftene dokumenteres. Godkjent kopi av betalte faktura eller prosjektregnskap levert av godkjent regnskapsfører vedlegges.
• Ved utredninger, produktutvikling, markedsanalyser og andre undersøkelser, skal rapport vedlegges og godkjennes.
• Dersom virksomheten avvikles, avhendes eller flytter ut av kommunen innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig.
• Dersom et eller flere av de vilkår som gjelder for tilsagnet ikke blir oppfylt, har Hasvik kommune rett til å anse tilsagnet som bortfalt.
• For tilskudd til Forprosjekt kan midlene utbetales ved oppstart av prosjektet.
• Innvilgede tilskudd som ikke er aktivert innen 6 måneder fra tilsagnsdato bortfaller.

6. Klage

Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for Formannskapet som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes klagen Kommunestyret for videre behandling.

Les mer på hasvik.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Vil du bygge en sandvolleyballbane, en ballbinge eller en klatrevegg? Du kan søke kommunen om tilskudd til å bygge et idrettsanlegg eller et uteområde beregnet for fysisk aktivitet.

Beskrivelse

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

• Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

• Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

Les mer og søk elektronisk på hasvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Gjennom bruken av kulturmidler bør det stimuleres til at aktiviseringen av barn, ungdom og svake grupper i de ulike lag er størst mulig. Det bør gjennom bruken av kulturmidler stimuleres til at det i kommunen er et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet og med gode resultater. Stimuleringen kan også rettes mot støtte til oppstart, opptreden, utstillinger, særlige innkjøp m.m., og i mindre grad i forhold til antall som aktiviseres/antall medlemmer. Det bør gjennom bruken av kulturmidlene stimuleres til at kulturaktivitetene i nærmiljøene er størst mulig. Det bør gjennom bruken av kulturmidlene stimuleres til at antall og foreninger som organiserer ulike grupper er høyt. Alle foreninger med et minimum av aktivitet, et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold bør i utgangspunktet gis støtte. Bruken av kulturmidler må også ses i sammenheng med den øvrige kommunale støtte overfor lag og foreninger.

Følgende fordelingsregler for kulturmidler gjelder:

Ca. 85 % fordeles til lag og foreninger som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer barn og ungdom. Ved fordeling mellom disse legges det vekt på antall barn som aktiviseres, mengden aktivisering og kostnadene knyttet til dem. Levekårsutvalget forbeholder seg retten til å utøve nødvendig skjønn ved tildeling av kulturmidler.

Spesielle tiltak:

Ca. 15 % fordeles til spesielle prosjekt.

Vedlegg til søknad:

• Regnskap for forrige år
• Årsmelding for forrige år
• Budsjett for inneværende år
• Aktivitetsplan for inneværende år
• Medlemstall barn og voksne
• Oversikt over andre midler fra Hasvik kommune

Søknadsfrist:

Kulturmidlene lyses ut 1. april hvert år med søknadsfrist 5. mai.

Les mer og last ned søknadsskjema på hasvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ment å være en stimulans til å øke innsatsen på dette feltet.

1. Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ment å være en stimulans til å øke innsatsen på dette feltet.

2. Kulturprisen tildeles én gang pr. år av hovedutvalget for oppvekst og kultur. Navnet på de(n) tildelte offentliggjøres ved overrekkelsen. Kulturprisen består av en av gavesjekk på kr. 5000 samt en fast gjenstand som varig bevis på tildelingen.

3. Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hasvik kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller fortjenstfull innsats. Den som tildeles kulturprisen skal være hjemmehørende i Hasvik kommune. Prisen kan deles.

4. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.

5. Utlysning med forslagsfrist av kulturprisen blir kunngjort i lokalpressen og gjennom oppslag i kommunen hvert år med forslagsfrist 31. mars. Enhver som er bosatt i kommunen skal ha anledning til å komme med begrunnede forslag på aktuelle kandidater.

6. Dersom hovedutvalget for oppvekst og kultur ett år ikke kan finne aktuelle kandidater til kulturprisen, vil det ikke bli foretatt noen tildeling dette året, og midlene vil bli overført til andre kulturformål.

7. Kulturprisen utdeles av ordfører eller den han/hun bemyndiger ved et større arrangement i Hasvik kommune.

Les mer på hasvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Årets Sørøyborger

Les mer og send inn forslag på kommunens nettsider

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post