Fjaler kommunes støtteordninger

Fjaler kommune deler ut midler til kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Fjaler kommune.

Les mer om Fjaler kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kontingentstøtte

Føremål med tilskotsordninga
Ordninga skal vere eit verkemiddel for lag og organisasjonar til å gje barn og unge høve til deltaking og inkludering på viktige sosiale arenaer, som fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin inntekt og sosiale situasjon. Det er eit tiltak som skal vere med på å førebyggje og/eller dempe konsekvensar av fattigdom.

Kven kan søkje?
Frivillige lag og organisasjonar som har tapte inntekter knytt til manglande innbetaling av medlemskontingent og/eller treningsavgift frå barn og unge i målgruppa.

Tilskot vert ikkje prioritert til tiltak som er drive på forretningsmessig basis. Det er kulturkontoret som administrerer ordninga.

Søknadsfrist og søknadsskjema
Søknad om tilskot skal sendast elektronisk til Fjaler kommune innan 15. juni. 

https://www.fjaler.kommune.no/sd/skjema/FKO084/

Organisasjoner og foreninger
logo
Spelemidlar til idrettsanlegg

Kommunar, idrettslag og andre samanslutningar kan søkje om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlar skal medverke til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet.


Det kan søkjast om tilskot til:
nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
nærmiljøanlegg (utandørsanlegg for fysiske aktivitetar i tilknyting til buområde)


 
For idrettsanlegg med tilskot av spelemidlar gjeld:
anlegget skal ikkje drivast på kommersiell basis
anlegget må vere med i ein vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
anlegget skal ha universell utforming

Les meir om ordninga på kommunens hjemmesider:

https://www.fjaler.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/spelemidlar-til-idrettsanlegg/


 

Organisasjoner og foreninger
logo
Fjalerprisen

Føremålet med Fjalerprisen er å gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen og å setje fokus på nyskaping, openheit og inkludering. Prisen kan delast ut annakvart år og består av eit kunstverk og prispengar på kroner 15 000. Det er sett ned ei nemnd som vurderer innkomne og eigne forslag. Formannskapet avgjer om prisen skal utdelast.


Kandidatane skal i tråd med føremåla ha:
-Profilert Fjaler kommune på ein positiv måte 
-Bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet 
-Bidrege særskilt til marknadsføring av Fjaler kommune 
-Ytt ei ekstra innsats for å fremje nemnde verdiar


Send skriftleg og grunngjeve forslag til: 
Fjaler Kulturkontor
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

Epost: ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no / tlf. 57 73 80 44

Forslag på kandidatar må vera oss i hende innan 10. november 2022/2024/2026....

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
LTU - lokal transportordning for ungdom

LTU er ei ordning som har fungert i mange år og som vert administrert av kulturkontoret i Fjaler. Midlane kan nyttast til transport av ungdom til og frå ulike fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveld.
Fjaler kommune har fått tildelt kroner 100 000 i lokal transporttilbod for ungdom for 2022.

Informasjon om ordninga:
-Tilbodet er primært retta mot ungdommar mellom 13 og 19 år
-Det bør vera 3 eller fleire personar som kan nytte samme transporten
-Det er ein eigendel på 50 kroner


Eksempel på kva vi tidligare har nytta midlane til:heim frå rusfrie ungdomsfestar 
bowlingturar,
transport til kulturskuletilbod
kveldskøyring i Bjørkelia
transport til/frå trening m.m
Midlane skal nyttast til fleksible transporttilbod og der oppslutnaden er avgjerande for om ruta går.


 
Slik søkjer du:
Du søkjer ved å ringe eller sende e-post til kulturkontoret:

E-post: Ingeborg.Tysnes@fjaler.kommune.no
Telefon: 57 73 80 44

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post