Kokkestipend

Stipend
Hvem kan søke?
Geografisk betinget?
Antall utdelinger
1
Om støtteordningen

Årlig søknadsfrist for KokkeKarlas stipend er 17.august. Søknader sendes til: matprisen@debioinfo.no

Legatet er opprettet etter ønske fra Karla Linhave Siverts og hennes arvinger, og skal tildeles en ung kvinnelig kokk, og på den måten fremme kokkefaget og kvinner i faget. Stipendet er på 50 000 kroner og tildeles under Matprisen 2022. Det er både mulig å søke selv, eller nominere aktuelle kandidater.

FØLGENDE KRITERIER LEGGES TIL GRUNN
1. Stipendet er etablert for å fremme unge kvinnelige kokker. Kokker som er opptatt av å fremme bærekraftige måltider, bruke norske råvarer og styrke norsk matkultur. Kokker som lar seg inspirere lokalt og internasjonalt, og som er gode representanter hva angår yrkesstolthet og yrkesglede.

2. Stipendet tildeles årlig til en ung kvinnelig kokke. Det skal legges vekt på faglig kompetanse og yrkesstolthet/yrkesglede. Dette bør vurderes i forhold til søkerens alder.

3. Stipendets størrelse fastsettes årlig av KokkeKarlas Legats styre.

4. Stipendet tildeles etter innstilling fra Matprisens jury etter søknad. Ved stemmelikhet skal den faglige vurdering vektlegges.

5. Stipendet skal brukes til studier og kompetanseheving innen kokkefaget. Studiet skal være faglig rettet, med særlig vekt på den praktiske del av faget. Stipendiaten forplikter seg til å gi en enkel skriftlig rapport etter bruk av stipendet med bilder. Rapporten skal kunne offentliggjøres og brukes i legatets videre arbeid.

6. Søknad skal sendes Matprisens jury innen utlyst søknadsfrist. Søknaden må inneholde beskrivelse av hvordan stipendet er tenkt brukt.

7. Nominasjonsforslag skal sendes Matprisens jury innen utlyst søknadsfrist. Forslaget skal inneholde beskrivelse av kandidaten sett opp mot kriteriene som legges til grunn. Matprisens jury, samt legatets styre, kan anbefale interessante kandidater til stipendet.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om KokkeKarlas Legat

Legatet er opprettet etter ønske fra Karla Linhave Siverts og hennes arvinger, og skal tildeles en ung kvinnelig kokk, og på den måten fremme kokkefaget og kvinner i faget. Stipendet er på 50 000 kroner og tildeles under Matprisen. Det er både mulig å søke selv, eller nominere aktuelle kandidater.