Vegårshei kommunes støtteordninger

Vegårshei kommune tilbyr sine innbyggere ulike priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vegårshei kommune.

Les mer om Vegårshei kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vegårshei kommune - levende og inkluderende
Støtteordninger (3)
logo
Regionalt næringsfond for Østregionen

Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Tvedestrand kommune har gått sammen om et regionalt næringsfond. Fondet er opprettet gjennom statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgninger og regionale fond er et virkemiddel for å styrke næringsliv og bosetting i distriktet. Støtten gis i form av økonomiske tilskudd.

Nyetablerere og bedrifter med adresse i kommunen kan etter søknad få tilskudd til:  

• Bedriftsutvikling, f.eks. opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging, med inntil 50% av kostnadene.

• Investeringer, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstarting og utvidelser av mindre bedrifter, med inntil 30% av kostnadene.

• Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200.000,-.

Vedtekter

For kommunene Åmli, Vegårshei, Risør, Tvedestrand og Gjerstad

§ 1. Bakgrunn og vilkår.
Næringsfondet er opprettet gjennom statlige/fylkeskommunale og kommunale bevilgninger. Næringsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand kommuner, og kan nyttes både til fellestiltak, eksisterende bedrifter og nyetablerere.

§ 2. Støtteformål.
Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, og til styrking og videreutvikling av eksisterende bedrifter og næringer. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og nyetableringer som bidrar til
å løse klima- og miljøutfordringene, eller på annet vis redusere klimagassutslipp, skal prioriteres. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. Det gis normalt ikke tilskudd til detaljhandel med mindre det har lokal samfunnsmessig betydning og tradisjonelt landbruk. Fondet skal prioritere mindre selskap med privat eierskap.

§ 3. Støtteformer.
Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke benyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter.

§ 4. Støttevilkår og rammer
Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra næringsfondet, skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ingen enkeltprosjekt kan innvilges mer enn kr. 200.000,- fra næringsfondet. Tilskudd fra fondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen.

§ 5. Kommunale egenandeler
Kommunene betaler årlig inn egenandel til fondet i tillegg til bevilgningen fra Agder fylkeskommune. Den kommunale egenandelen settes til 60 % av bevilgningen fra fylkeskommunen, og vil dermed utgjøre 37,5 % av fondets årlige
innbetalinger. De kommunale egenandelene innbetales årlig etterskuddsvis, og fordeles kommunevis slik at hver kommune betaler inn 37,5 % av de bevilgninger som er gitt til bedrifter/tiltak i den enkelte kommune året før utbetaling. Tilbaketrukne bevilgninger trekkes fra den enkelte kommunes grunnlag for egenandeler det året vedtak om tilbaketrekking blir gjort.
For fellessaker, der to eller flere kommuner deltar, deles grunnlaget for kommunal egenandel likt mellom de deltagende kommuner.

§ 6. Det regionale næringsteam.
Det Regionale Næringsteam består av en næringsansvarlig fra hver deltakende kommune samt representanter fra Innovasjon Norge, Agder Fylkeskommune og NAV.

§ 7. Saksbehandling
Det Regionale Næringsteam behandler søknader til næringsfondet og skal sikre god kontakt mellom de offentlige aktører i næringslivssaker i regionen. Disponering av fondets midler skjer ved flertallsbeslutning mellom de
deltakende kommunenes representanter. Det er ingen søknadsfrist og søknader skal behandles fortløpende.
Vedtak kan klages til styret, klagefrist følger forvaltningslovens generelle regler.

§ 8. Veileder
Det utarbeides en veileder for retningslinjer om tildeling av midler. Veilederen skal oppdateres ved behov og minimum en gang pr. år. Veilederen skal godkjennes av styret. Veilederen skal være tilgjengelig for søkere.

§ 9. Styret
Ordførerne i de deltakende kommuner utgjør fondets styre med ansvar for forvaltning av fondets midler og for utforming av vedtekter og strategi for bruk av midlene. Styret vedtar saker ved simpelt flertall av de fremmøtte styremedlemmene.

§ 10. Fondets plassering av midler.
Fondets ledige midler plasseres på rentebærende konto i bank på en slik måte at midlene er disponible til enhver tid. Renter tilføres næringsfondet. Regnskapet revideres av revisor godkjent av styret.

§ 11. Årsmelding.
Årsmelding og revidert årsregnskap for næringsfondet behandles av styret. Godkjent årsmelding og regnskap sendes Agder fylkeskommune. I tillegg skal fondets aktivitet årlig rapporteres til KMD.

I tillegg finnes det en intern veileder som presisserer vedtektene på noen punkter. Denne finner du på vegarshei.kommune.no.

Slik søker du

Det er ingen spesiell søknadsfrist, søknader kan sendes inn fortløpende.

Søknaden må sendes inn på digitalt søknadsskjema. Dette finner du på kommunens hjemmesider. Det kommer tydelig fram i skjemaet hvilke opplysninger som er nødvendige for at søknaden skal kunne behandles.

Søknadsportalen dekker hele landet, så velg riktig tilskuddsordning: Regionalt næringsfond for Østregionen.

Ta kontakt med kommunens rådgiver hvis det er noe du lurer på.

Les mer og søk elektronisk på vegarshei.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturprisen

RETNINGSLINJER FOR KULTURPRISTILDELING I VEGÅRSHEI KOMMUNE

1. Kulturprisen skal være kr. 5.000,- og med prisen skal det også følge et kunstverk med en verdi på inntil kr. 5.000,-

2. Kulturprisen i Vegårshei kommune kan tildeles enkeltperson, gruppe av personer, institusjoner og/eller frivillige organisasjoner som gjør eller har gjort en særlig fortjenstfull innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i bygda, vurdert innafor ramma for det utvida kulturbegrepet slik dette til en hver tid oppfattes.

3. Det er formannskapet som tildeler kulturprisen i Vegårshei.

4. Dersom formannskapet i det enkelte år finner flere kvalifiserte kandidater, kan prisen deles på flere. Hver del bør ikke være under 1/3 av vedtatt prisbeløp i det aktuelle året.

5. Kulturprisen kan deles ut annethvert år (partallsår) dersom formannskapet finner kvalifisert kandidat blant de som er foreslått. Formannskapet er ikke bundet av innkomne forslag, slik at de også på eget initiativ kan foreslå kandidater.

6. For å kunne få kulturprisen må vedkommende være busatt i Vegårshei eller ha en særskilt tilknytning til bygda.

7. Kulturprisen skal lyses ut i lokalpressa og på kommunens heimeside i god tid før forslagsfristen, som skal være innen 01.09. i partallsår, og vedtak om tildeling skal deretter foreligge seinest innen 8 uker. Offentliggjøring og utdeling av kulturprisen skal foregå ved en passende, høytidelig anledning, gjerne der mottakeren likevel er engasjert på en eller annen måte. Prisen overrekkes av ordføreren.

Les mer på vegarshei.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler og harekjærfondet

Hvert år kan lag og organisasjoner i Vegårshei søke om kulturmidler og midler fra ungdomsrådet. I løpet av en valgperiode lyses det også ut tilskudd fra Harekjærfondet. Det kan også søkes om midler til kulturtiltak eller enkelt arrangementer.

Tilskuddsmidlene lyses ut og annonseres i februar/mars hvert år. Samme skjema benyttes til alle tilskuddsordningene.

Følgende retningslinjer legges til grunn for tildeling av kulturmidler:

Tildeling til organisasjoner

- Størstedelen (ca 80%) av kulturmidlene tildeles organisasjoner etter søknad hvert enkelt år.
- Ved tildelingen skal en søke å stimulere et bredt spekter av kulturlivet, herunder ulike aldersgrupper, interessefelt og geografisk tilhørighet.
- Det legges hovedvekt på organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid.
- Det kan i noen grad tas hensyn til den enkelte organisasjons økonomiske stilling og muligheter for å skaffe egne inntekter.
- Kulturmidlene fordeles for øvrig utfra den enkelte organisasjons søknad, aktivitet og betydning for kulturlivet.

Kulturtiltak rettet mot brede grupper av befolkningen

En mindre del av kulturmidlene (ca 20%) tildeles kulturtiltak og enkeltarrangementer som bidrar til å berike kulturlivet i kommunen, herunder
- kulturpris - deles ut annet hvert år (partallsår)
- enkeltarrangementer
- kulturvern

Harekjærgaven/harekjærfondet

- Deles ut en gang i løpet av hver valgperiode.
- Gaven skal benyttes til: Nærmiljøtiltak, trivselstiltak, forebyggende helsevern og sosiale hjelpetiltak for innbyggere i Vegårshei. Tiltak som omfattes av kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan kan prioriteres.


Tilføyelse i Kommunestyret 07.09.04, sak 69/04:
Vedtak: Formannskapet tildeles oppgaven med å tildele kulturmidler.

Tilføyelse i Formannskapet 31.03.09, sak 19/09:
Vedtak: Formannskapet forutsetter at det ved framtidige arrangementer med mulig økonomisk risiko for arrangøren blir fremma søknad om underskuddsgaranti så tidlig at vedtak kan foreligge før arrangementet gjennomføres.

Tilføyelse i Formannskapet 18.08.09, sak 46/09:
Vedtak: Søknad om støtte til aktiviteter må alltid sendes kommunen så tidlig at søknaden kan vurderes før aktiviteten gjennomføres.

Hvordan søker du?

Fyll ut: Søknadsskjema - kulturmidler - ungdommens kulturmidler - kulturtiltak/arrangement. Dette finner du på kommunens hjemmesider.

Vedlegg som alltid må følge med søknaden

• Årsmelding for siste driftsår, underskrevet av leder eller sekretær
• Regnskap for siste driftsår i revidert stand

For søknad om midler til kulturtiltak/enkelt arrangementer må det i tillegg legges ved:

• Budsjett over tiltak/arrangement

Søknaden blir ikke behandlet dersom vedleggene mangler.

Angående søknad om kulturmidler/ungdommens kulturmidler gjør vi oppmerksom på at der det er en hovedorganisasjon med flere underorganisasjoner, er det tillat med en søknad for hovedorganisasjonen. Søknader fra undergrupper vil ikke bli behandlet.

Les mer og søk elektronisk på vegarshei.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Vegårshei kommunes støtteordninger