Spelemidlar

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Kulturdepartementet fordeler kvart år tilskot av spelemidlane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, slik at flest mogleg kan drive idrett og fysisk aktivitet. Anlegg som det skal søkjast om spelemidlar til må vera del av Kommunen sin handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Handlingsprogrammet vert rullert kvart år.


Ein kan søkje om spelemidlar til:

Nærmiljøanlegg:

Anlegg eller område for eigenorganisert fysisk aktivitet, hovudsakleg i tilknyting til bu- og/eller opphaldsområde. Med nærmiljøanlegg er meint bare utandørsanlegg
Grunnlag for tilskot er avgrensa oppover til kr. 600 000,-. Nedre godkjende kostnadsramme er kr 50 000,-
Ein kan søkje om tilskot på inntil 50% av godkjend kostnad. Maksimalt tilskot per anleggseining er kr 300 000,-. Nedre beløpsgrense for godkjend kostnad er kr 50 000,- (tilskot kr 25 000,-).
Det kan søkjast om tilskot til fleire anleggseiningar innanfor same anleggstad.


Ordinære anlegg:

Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Det vert ikkje ytt tilskot av spelemidlane til drift, leige, kjøp av grunn eller dekning av gjeld. Det kan søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikkje er underlagt fortenestebaserte eigarformer og/eller driftsformer.
Der anna ikkje er fastsett, kan det ytast tilskot til ordinære anlegg medrekna rehabilitering på inntil 1/3 av godkjend kostnad. Høgaste tilskotsum er kr 1 000 000.


Utfyllande informasjon om bestemmingar knytt til søknad om spelemidlar finn du på www.anleggsregisteret.no
 

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Kvinnherad kommunes støtteordninger
logo
Kulturstipend

Føremål
Kulturstipendet vert delt ut til einskildpersonar innan kunstnarisk og kreativt virke. Stipendet skal vere eit verkemiddel for personleg utvikling og kompetanseheving innan søkjaren sitt fag. Det skal stimulera til nyskaping og kreativitet. Stipendet kan nyttast til konkrete tiltak eller utdanning utover grunnutdanning (grunnskule og vidaregåande skule) innan faget. Stipendet kan også nyttast til innkjøp av naudsynt utstyr.

Stipendsum
Størrelsen på stipendet vert avgjort av tal på innskytarar. Stipendet kan verte gitt til ein søkjar eller delast på fleire søkjarar etter konkret vurdering. Same søkjar kan ikkje motta stipend til same føremål meir enn ein gong.

Krav til søkjar
Det skal leverast ein skriftleg søknad som inneheld:

Personalia: Namn, adresse, alder, kontonummer
Skildring av korleis søkjar har tydeleg tilknyting til Kvinnherad
Prosjektskildring: Kva ynskjer du å nytta Kvinnherad kulturstipend til
Tidsramme for prosjekt/utdanning
Budsjett for prosjektet/utdanning
CV


Søkjaren skal gje skriftleg tilbakemelding på bruken av stipendet innan 31.12 neste år. i tildelingsåret. Søkjar forpliktar seg til å gi eit bidrag attende til Kvinnherad, anten i form av eit kulturinnslag, eit foredrag eller annan konkret jobb som passar til føremålet.

Sakshandsaming

Kulturstipendet vert lyst ut med søknadsfrist 01.06.. og skal delast ut innan 31.12. Stipendet vert delt ut av ei arbeidsgruppe som er utnemnd av innskytarane og skal tildelast i tråd med regelverket. Alle søkjarar skal verte skriftleg orientert om vedtaket.

Kvinnherad kulturstipend er eit samarbeid mellom:

Sparebank 1 - SR Bank
Sparebanken Vest
Sunnhordland kraftlag
Kvinnherad kommune

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskot til arbeid med kultur og folkehelse

Det er opna for ein ekstra søknadsrunde for tre av tilskotsordningane, med søknadsfrist 15. mai. Dette gjeld ordningane

-Drift kulturorganisasjonar
-Festivalsatsing
-Driftstilskot til frivillige organisasjonar som driv kulturarbeid for born og unge


Retningslinjer for tilskot til arbeid med kultur og folkehelse blei revidert og vedteken av Levekårsutvalet 3. februar 2021. Dei tidlegare ordningane med tilskot til materiell og utstyr, trivselstiltak, kulturvernoppgåver og prosjekt og arrangement er lagt ned. Kvinnherad kommune har prioritert å behalde tilskotsordningar som hovudsakleg rettar seg mot drift, og aktivitet for born og unge.

Søknadsskjema er digitale, og det er disse som skal brukast for å søkje tilskot. Vi gjer merksam på at det ikkje er mogleg å lagre undervegs, og at ein difor bør gjere klar all informasjon før ein starter utfyllinga.

Les mer på kommunens nettsider.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Det kan søkjast om tilskot frå kommunen sitt næringsfond. Særleg gjeld dette nyskapande prosjekt og prosjekt som fører til betre sysselsetjing i næringssvake område.

Søknader om midlar frå næringsfondet skal stilast til "Styret i næringsfondet" (formannskapet). Etter at det er føreteke ei vurdering av søknaden, vert den lagt fram for fondsstyret til avgjerd. 

Søknadsfristar: 15 oktober og 15. april. Søknad sender du inn via Regionalforvaltning.no

Les vedtekter på kommunens nettsider.

Bedrifter og næringsliv
Om Kvinnherad kommunes støtteordninger

Kvinnherad kommune deler ut midler innen kultur og folkehelse, næringsliv og et kulturstipend. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.