Tilskudd til møteplasser for barn og unge

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Møteplasser skal være et sted for å være sosial, drive egenaktivitet og et sted å være uten å måtte ha forkunnskaper eller spesielle talenter, for eksempel fritidsklubber og ungdomshus. Det skal være lett for barn og unge å delta på aktivitetene uavhengig av hvor de bor, oppfølging fra foreldre eller foresatte og økonomisk ståsted.

Fritidsarenaen har vært stengt store deler av det siste 1,5 året som tiltak for å begrense koronapandemien. Fritidsfeltet er en verdifull arena for barn og unges helse og en viktig, uformell arena i kommunenes folkehelsearbeid.

Lillestrøm kommune er stor i utstrekning, og for å nå målet om at alle barn og unge skal ha et fritidstilbud i nærhet av der de bor og bidra til å styrke de unges psykiske helse, er det essensielt med gode samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Hvem kan søke?
Tilskudd kan gis til åpne frivillige organisasjoner og grupper (f.eks. FAU) som driver barne- og ungdomsarbeid i vid forstand til beste for allmenheten i Lillestrøm kommune. Organisasjoner som mottar støtte må være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap. Det gis ikke tilskudd til kommersielle, religiøse eller politiske tiltak.

Om tilskuddsordningen
Lillestrøm kommune ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på et fritidstilbud i nærhet av der de bor.

Mål og fokusområder for tilskuddet
-være åpent for alle mellom 10 - 18 år uavhengig av økonomi, religion, etnisitet og politisk ståsted.
-tilrettelegge for og ha fokus på medvirkning og innspill fra målgruppen selv, ved at de selv får være med å forme innhold og -bidra inn i gjennomføringen.
-være en holdningsskapende og forebyggende arena.
-ha et variert kultur- og fritidstilbud. Tilbudet kan være både fysisk og digitalt.
-legge til rette for og bidra inn i arbeidet med å få ungdom ut av ensomhet og isolasjon.
-bidra til god folkehelse.


Tiltak som foregår på helg eller i områder det finnes lite tilbud fra før vil prioriteres. I tråd med arealplanstrategiens skisserte satsningsområder har områdene Sørumsand, Fetsund, Frogner og Lillestrøm by høy prioritet i utviklingen og styrkingsarbeidet av møteplasser for barn og unge. Det gis støtte til både regelmessige tiltak og enkeltarrangementer som f. eks åpen hall.

Andre tiltak som vil prioriteres er møteplasser med fokus på dataspill. 86 % av dagens barn og unge spiller dataspill. Det gjør dataspill til den største egenorganiserte fritidsaktiviteten blant barn og unge. Dette har ført til et økt behov og ønske om fysiske møteplasser med fokus på dataspill.

Det gis kun støtte til aktiviteter som avholdes i Lillestrøm kommune og primært er for kommunen sine innbyggere.

Les mer og søk elektronisk på lillestrom.kommune.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Lillestrøm kommunes støtteordninger
logo
Blakerfondet

Fondet er en tilskuddsordning øremerket frivillighetsarbeid på Blaker, til prosjekter og aktiviteter som er til det beste for lokalmiljøet.

Søknadsfrist er 1. september

Hvem kan søke
Lag og foreninger, samt egenorganiserte frivillige, med tilhørighet til Blaker

Hva kan det søkes til
Ikke-kommersielle arrangementer, prosjekter i regi av frivilligheten, rekrutteringstiltak o.l.

Det kan ikke søkes midler til tiltak og aktiviteter som er lukket for allmennheten, som har inntjening som hovedformål, eller av andre grunner ikke faller inn under tilskuddets intensjon.

Vurdering
Blakerfondet er opprettet som et eget søkbart tilskudd i 2022. Tildelingsprosessen gjennomført av administrasjonen, i dialog med paraplyorganisasjoner, og påfølgende politisk behandling i Hovedutvalg for kultur.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivillighetsfondet

Her kan frivilligheten søke støtte til prosjekter av allmenn interesse innen idrett, kultur og folkehelse. Fondet har har to søknadsrunder per år.

Søknadsskjema
Søknad sendes som e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Emnefeltet i e-posten merkes med: «Søknad Frivillighetsfondet – Navn på organisasjon – Saksnr. 22/23182»

Søknaden bør inneholde en generell beskrivelse av prosjektet med mål og økonomi. Målene bør være knyttet opp til kommunens strategi for frivillighet.

Dokumentasjonskrav
Nødvendig dokumentasjon/vedlegg til søknaden:

-Detaljert prosjektplan
-Regnskap
-Eventuell tilleggsinformasjon

Les mer på lillestrom.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til møteplasser for barn og unge

Lillestrøm kommune ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på et fritidstilbud i nærhet av der de bor.

Mål og fokusområder for tilskuddet
-være åpent for alle mellom 10 - 18 år uavhengig av økonomi, religion, etnisitet og politisk ståsted.
-tilrettelegge for og ha fokus på medvirkning og innspill fra målgruppen selv, ved at de selv får være med å forme innhold og -bidra inn i gjennomføringen.
-være en holdningsskapende og forebyggende arena.
-ha et variert kultur- og fritidstilbud. Tilbudet kan være både fysisk og digitalt.
-legge til rette for og bidra inn i arbeidet med å få ungdom ut av ensomhet og isolasjon.
-bidra til god folkehelse.


Tiltak som foregår på helg eller i områder det finnes lite tilbud fra før vil prioriteres. I tråd med arealplanstrategiens skisserte satsningsområder har områdene Sørumsand, Fetsund, Frogner og Lillestrøm by høy prioritet i utviklingen og styrkingsarbeidet av møteplasser for barn og unge. Det gis støtte til både regelmessige tiltak og enkeltarrangementer som f. eks åpen hall.

Andre tiltak som vil prioriteres er møteplasser med fokus på dataspill. 86 % av dagens barn og unge spiller dataspill. Det gjør dataspill til den største egenorganiserte fritidsaktiviteten blant barn og unge. Dette har ført til et økt behov og ønske om fysiske møteplasser med fokus på dataspill.

Det gis kun støtte til aktiviteter som avholdes i Lillestrøm kommune og primært er for kommunen sine innbyggere.

Krav til de som mottar støtte
Alle som mottar tilskudd skal:

-innhente politiattest for de som skal bidra i tilbudet til barn og unge.
-delta med minimum en representant på fagmøter i regi av seksjon for møteplasser for barn og unge (1 - 2 ganger i året).
Til gjengjeld skal kommunen være tilgjengelig og bistå de frivillige møteplassene ved behov.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er forlenget til 19. november kl. 23:59.

Tilskuddet utbetales i desember, pengene må brukes i løpet av påfølgende år. Rapport med regnskap sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no senest 1. desember, merket med «Rapport møteplasstilskudd, ref.nr. xxxx».

Les mer og søk elektronisk på lillestrom.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturverntiltak

Tilskuddsordningen gjelder tiltak som er knyttet til kommunalt listeførte kulturminner. Registrene er vedlagt kulturminneplanene til Fet, Skedsmo og Sørum.

Hvem kan søke
Frivillige organisasjoner som er registrert i kommunens lag og foreningsregister (registrer eller oppdater din forening her).
Private eiere av listeførte kulturminner og kulturmiljø. 


Søknad og dokumentasjonskrav 


Søknaden må inneholde:

-kort beskrivelse av tiltaket
-foto av kulturminnet
-budsjett med finansieringsplan
-registreringsreferanse i kulturminneplan
-kontaktopplysninger og evt. organisasjonsnummer
-gårds- og bruksnummer

Betingelser for tilskudd 
Det gis tilskudd til istandsetting av kommunalt listeførte kulturminner og kulturmiljøer etter antikvariske prinsipper. Det betyr å reparere fremfor å skifte ut bygningselementer. Ved utskifting av bygningsdeler skal det så langt som mulig benyttes samme type materiale og utforming som de opprinnelige. Det gis ikke tilskudd til alminnelig vedlikehold og skjøtsel. 

Det må søkes tilskudd før arbeidene igangsettes.  

Frist for å søke
Søknadsfristen er 1. april hvert år.

Les mer og søk elektronisk på lillestrom.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til integreringsarbeid

Lillestrøm kommune forvalter dette tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av IMDi. Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgrupper for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Prosjekter av nasjonal karakter må søkes direkte til IMDi, her kan kun landsdekkende frivillige organisasjoner søke.

Hvem kan søke?
Denne tilskuddsordningen gjelder alle typer frivillige organisasjoner som ønsker å sette fokus på integrering som del av sin aktivitet i Lillestrøm kommune.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysund-registeret og Frivillighetsregisteret, og ha hovedandelen av sine medlemmer i Lillestrøm kommune.

Søknadskriterier
Frivillige organisasjoner kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen, og som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Hvor mye kan man søke om?
Man kan søke om full eller delvis støtte til et tiltak, begrenset oppad til kr 400 000 per prosjekt. Minimumssum per prosjekt er kr 10 000. Foreningen kan søke støtte til flere prosjekter. Kun et prosjekt per søknad. For tildelinger over kr 100 000 til en forening, kreves revisorrapport.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for tilskudd til integreringsarbeid er 23. februar, tilsagn/avslag kommer ca. 20. mars.

Les mer og søk elektronisk på lillestrom.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til flerkulturelle organisasjoner

Driftstilskuddet er en støtteordning for lokale, flerkulturelle organisasjoner. Tilskuddet skal bidra til økt frivillig aktivitet.

Hvem kan søke?
Denne tilskuddsordningen gjelder kun for kultur-/innvandrerforeninger, det vil si frivillige lag og foreninger som har hovedandelen av sine medlemmer med opprinnelse fra andre land enn Norge. Foreningen må være registrert i Brønnøysundregisteret og i Lillestrøm kommunes lag og foreningsregister. Foreninger som søker driftstilskudd i denne ordningen, kan ikke søke om det i kommunens andre driftstilskuddsordning.

Søknadskriterier
Driftstilskuddet tildeles etter hvor mange medlemmer over 6 år man har registrert i Lillestrøm kommune. Foreningen må ha jevnlige aktiviteter for sine medlemmer.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for driftstilskudd til flerkulturelle organisasjoner er i februar (sjekk kommunens nettsider for årets frist).

Les mer og søk elektronisk på lillestrom.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til utendørsaktivitet og lek

Lillestrøm kommune gir tilskudd til tiltak som kan gi økt deltakelse i utendørsaktiviteter, tryggere lekeplasser, aktivitetstilbud på tvers av aldersgrupper og lokale møteplasser.

Tilskuddsordningen skal bygge opp under varierte oppvekstmiljø, økt trivsel, trygghet og tilhørighet. Tilskuddet oppmuntrer til lokalt initiativ og samarbeid i for eksempel velforeninger og boligområder.

Hvem kan søke?
Velforeninger, andre foreninger, borettslag, sameier, garasjelag o.l. innenfor Lillestrøm kommune kan søke.

Følgende kan ikke søke
Enkeltpersoner, skoler, barnehager, FAU, kommersielle aktører/virksomheter, arrangementer, lokaler eller organisasjoner som faller utenfor formålet.

Det er mulig å søke til tiltak på kommunal grunn som Lillestrøm kommune eier. Det vil da bli inngått en tidsavgrenset driftsavtale med kommunen i etterkant av tildelt tilskudd.

Krav
-Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.
-Fra 2022 må tiltaket ha helse- og miljøvennlige underlag.
-Søker skal ha egenkapital/litt egenfinansiering til å gjennomføre tiltaket. Vi anbefaler å innhente pristilbud på tiltaket før søknaden sendes inn for å kunne sette opp et reelt budsjett.
-Tiltaket skal ha sosial effekt ved at deler av tiltaket må utføres med dokumenterte dugnadstimer.
-Hele tiltaket må utføres i inneværende kalenderår .
-Tiltaket skal være åpent for kommunens innbyggere til allmenn bruk.

Les mer og søk elektronisk på lillestrom.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd

Driftstilskuddet er en støtteordning for lokale kulturorganisasjoner. Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet i frivillig sektor og beregnes ut fra organisasjonenes drifts- og administrasjonskostnader og aktivitetsnivå.

Målsetning
Lillestrøm kommune ønsker å tilrettelegge for varierte kulturtilbud og opplevelser som kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Og på den måten bidra til aktiviteter som stimulerer, skaper glede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt, som igjen fører til at befolkningen opplever Lillestrøm som en god kommune å bo og leve i.

Hvem kan søke?
Driftstilskudd kan gis til åpne frivillige kulturorganisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for allmenheten i Lillestrøm kommune. Organisasjoner som mottar støtte må være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap. Nystartede organisasjoner er ikke berettiget tilskudd.

Om søknadsprosessen
Hva du må gjøre før du søker:
Alle frivillige organisasjoner som ønsker å benytte seg av Lillestrøm kommunes søknads- og tilskuddsordninger må på forhånd være registrert i lag- og foreningsregisteret. Den som skal sende inn søknad, må i tillegg være registrert som kontaktperson med administratorrolle i den aktuelle organisasjonen. 

Les mer og søk elektronisk på lillestrom.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Arrangementstilskudd

Om ordningen
Tilskuddsordningen skal stimulere til kulturarrangementer, og gi allsidige kulturelle opplevelser for innbyggerne og besøkende i Lillestrøm kommune. Eksempler på støtteberettigede tiltak er konserter, utstillinger, scenekunstforestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Hvem kan søke?
Tilskuddet kan gis til åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for allmenheten.

Krav
-Arrangementet må avholdes i Lillestrøm kommune.
-Arrangementet skal være åpent for alle, og arrangør må godkjenne ledsagerbevis for funksjonshemmede.
-Arrangementer for barn og unge skal være rusfrie.
-Arrangører må fremlegge planer og budsjett for tiltaket.


Hva gis det ikke støtte til
-Kommersielle, religiøse eller politiske tiltak
-Lukkede tiltak
-Kultur- og fritidsaktiviteter tilknyttet skolen, og andre offentlige virksomheter
-Innsamlingstiltak
-Kurs, seminar og reisevirksomhet
-Feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager samt markering av helligdager

Les mer og søk elektronisk på lillestrom.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Om Lillestrøm kommunes støtteordninger

Lillestrøm kommune tilbyr sine innbyggere en rekke fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lillestrøm kommune.