Kulturprosjekter og arrangementer

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Tilskuddsordningen er ment å gjøre at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.  

Hvem kan søke

Arrangører av kulturdager/festivaler, kommuner, profesjonelle utøvere (som definert i senere avsnitt), organisasjoner og enkeltpersoner.

Hva kan støttes

Kulturprosjekter og arrangementer som har interesse utover et lokalmiljø. Det vil bli lagt vekt på prosjektets/arrangementets muligheter for regional oppmerksomhet.

Kulturprosjekter/arrangement som kombinerer bruk av amatører med profesjonelle krefter.

Kulturelle formidlingstiltak med unge voksne (16-30år) som målgruppe, eller med deltakelse av unge kunstnere eller kulturarbeidere i en etableringsfase gis særskilt prioritering.

Kulturprosjekter/arrangement/festivaler hvor formidling av kunst og kultur er formålet.

Kulturprosjekter som stimulerer til nyskaping og utvikling.

Hva støttes ikke

Det gis ikke støtte til lokale kulturtiltak, ordinær drift av organisasjoner eller institusjoner. Fylkeskommunen vurderer kun én søknad per aktør, eksempelvis vil ikke søknader på delprosjekter i en festival bli vurdert om festivalen allerede har søkt støtte.

Vurderingsgrunnlag

Det legges vekt på at kulturtiltak som støttes skal være av høy kvalitet, og at det minimum har et regionalt nedslagsfelt. Det innebærer at tiltaket enten må ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner. Søkers gjennomføringskraft og evne til å markedsføre kulturprosjektet og dets kunstneriske innhold mot et publikum eller målgruppe vil også vektlegges.

Primært gis det kun støtte til kulturtiltak som gjennomføres og finner sted i Nordland, men det kan unntaksvis gis støtte til kulturprosjekt som arrangeres utenfor fylket. Dette forutsetter at prosjektets involverte har forretnings- eller bostedsadresse i Nordland.

For kunstnere og utøvere anbefales det å vedlegge eksempel på eget kunstnerisk virke ved søknaden, for arrangører eller andre typer søkere bør eksempler på prosjektets kunstneriske innhold ligge ved.

Det vil bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.

Nordland fylkeskommune prioriterer kulturarrangementer som forholder seg til Norske konsertarrangørers retningslinjer for tilgjengelighet. 

Krav til søknad

Søker skal ha bosteds- eller forretningsadresse i Nordland. Det skal ligge ved en prosjektbeskrivelse som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres, målsettinger og kunstnerisk profil.

Søker skal også beskrive sin formidlings- og markedsføringsplan, denne skal si noe om hvem som er prosjektets målgruppe(er) og hvordan søker planlegger at prosjektet skal nå målgruppen(e). Hvordan dette skal utfylles veiledes søker om i søknadsskjemaet. Om prosjektet innvilges støtte skal det gå frem i all markedsføring at prosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune.

Søknaden må inneholde budsjett og finansieringsplan. Om tilskuddsmidler brukes til å betale for varer eller tjenester solgt av enkeltpersonsforetak eller selskaper som tilskuddsmottakeren har medeierskap i, skal dette opplyses om. Dersom lønn eller honorar til involverte parter i prosjektet utbetales, skal dette komme tydelig frem av i søknad og prosjektrapport.

Ved vesentlig endring i prosjektet som ikke er avtalt med fylkeskommunen kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, med mindre endringen i bruk er avklart med fylkeskommunen.

Det skal gjøres rede for eventuelle utviklingsplaner, og søknadsbeløpet til Nordland fylkeskommune må spesifiseres.


Om det søkes tilskudd fra andre enn Nordland fylkeskommune, må det framgå hvilke instanser dette er. Dersom det allerede er innvilget andre tilskudd, må det framgå av søknaden.

Hvem vurderes som profesjonelle

For å regnes som profesjonelle utøvere bør kunstnerne enten:

- Være på et faglig og kvalitativt profesjonelt kunstnerisk nivå innen sitt kunstuttrykk, og kunne vise til dokumenterte kunstneriske resultater.
- Kunne vise til en kunstfaglig profesjonsutdanning.
- Ha eller ha hatt kunstnerisk arbeid som erverv, enten helt eller delvis.

Prosjektet må ha medvirkning fra profesjonelle kunstnere.

Støttenivå

Vurderes i hvert enkelt tilfelle.    

Vi gjør oppmerksom på at søknadsordningen generelt mottar mange søknader, og at den totale summen for omsøkte midler som regel er langt høyere enn disponibel ramme for tildelinger. Dette medfører at mange prosjekter som i utgangspunktet innfrir vilkårene for ordningen, likevel ikke kan innvilges støtte som følge av manglende midler.

Søknadsfrister

Innen 1. mars og 1. september (ved midnatt)

For mer informasjon, gå til nfk.no.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Nordland fylkeskommunes støtteordninger
logo
Arbeidsstipend for forfattere bosatt i Nord-Norge

Litteraturstrategi for Nord-Norge legger vekt på økt produksjon av kvalitetslitteratur i Nord-Norge. I den forbindelse har de nordnorske fylkeskommunene opprettet to årlige arbeidsstipender på 100 000 kr hver, som forfattere kan søke på.

Det ene stipendet skal gå til en forfatter med voksne som målgruppe, det andre skal fortrinnsvis tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe. Det er mulig å levere en søknad per målgruppe, men en og samme person kan ikke tildeles begge stipend.

Kriterier for å søke arbeidsstipend

- Teksten må være skjønnlitterær
- Forfatterne må være bosatt i Nord-Norge
- Forfatterne må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlemmer i en forfatterorganisasjon

Krav til søknad

- Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i
- Søkeren må legge ved CV relevant for søknaden og beskrive hvordan stipendet skal brukes
- Vedleggene lastes opp i filformatet PDF

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Privatpersoner
logo
Barentskult


Gjennom finansiering av prosjekter har BarentsKult  som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen (inkludert St. Petersburg og Leningrad oblast), og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur. Tildeling av tilskudd skjer etter søknad i.h.t. BarentsKults retningslinjer. Styret kan også etter innstilling fra BarentsKults faglige råd på eget initiativ sette av midler til å iverksette tiltak som bidrar til å fremme BarentsKults målsetninger. 

Hvem kan søke

- profesjonell norsk offentlig kulturinstitusjon
- privat selskap
- stiftelse
- organisasjon
- privatperson

Hva kan støttes

- internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor kunst og kultur.
- arenautvikling
- kulturell næringsutvikling

Vilkår

- Webbasert søkeportal må benyttes, og alle punkter i portalskjemaet fylles ut før søknaden kan behandles
- Tiltaket må falle innenfor BarentsKults hovedmålsetting. Prosjekter som ligger innenfor BarentsKults satsningsområder vil bli gitt prioritet.
- Det kan gis tilskudd både til bilaterale (norsk-russiske) og multilaterale (flernasjonale) prosjekter og aktiviteter som omfatter deltagelse av aktører fra Barentsregionen. I multilaterale prosjekter skal både norske og russiske aktører delta. Russisk og norsk deltakelse av aktører fra utenfor Barentsregionen kan støttes, såfremt det også er deltakelse fra regionen. BarentsKults virkeområde inkluderer St. Petersburg og Leningrad oblast
- BarentsKult kan gi støtte i inntil 3 år. Det gis støtte for 1 år av gangen.
- Prosjektets primære aktiviteter skal finne sted i Barentsregionen, og tiltak som gjennomføres på russisk side gis særlig prioritet. I godt begrunnede tilfeller kan det gis støtte til prosjekter som i tillegg til å bli realisert i selve regionen også beveger seg utenfor regionen.

Støttenivå

Prosjekt kan få inntil 70% finansiering over BarentsKult. Det forutsettes at prosjektet oppnår en medfinansiering fra andre finansieringskilder eller at søker legger inn egenkapital på minst 30%.

Krav til søknad

Teksten skal inneholde en liste over HVA må søker ha klart før vedkommende starter søknadsprosessen.

For eksempel:

- hvilke vedlegg må vedkommende ha for opplasting?
- trenger man organisasjonsnummer?
- kontonummer og personnummer til seg selv eller andre? 
- osv.

Søknadsfrist

- 1. februar
- 1. september

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Barentssekretariatet

For å bidra til økt satsing på grenseoverskridende journalistikk i Barentsregionen har Barentssekretariatet opprettet en reisestøtteordning for journalister. Alle journalister med base i norsk eller russisk del av Barentsregionen kan søke om støtte til reportasjereiser i sitt naboland.­­ Også journalister i øvrige deler av Norge og Russland kan søke om støtte til reportasjereiser i norsk eller russisk del av Barentsregionen.

Det er ikke krav om russisk eller norsk samarbeidspartner for å få tildelt støtte fra denne ordningen, slik kravet er for å få tildelt ordinære prosjektmidler fra Barentssekretariatet. Vi har også åpnet for at russiske journalister kan søke om støtte uten norsk partner.

Søker må oppgi hvor i Barentsregionen reportasjereisen går og det må gis en grov skisse over hva som er formålet med reportasjereisen. Søker skal likevel ikke kreves å oppgi saksopplysninger som kan medføre at en nyhet offentliggjøres før den er publisert. For at søknaden skal vurderes er det viktig at budsjettet er godt spesifisert, og det kan søkes om inntil 70 prosent av reisekostnadene. 

Utgifter det kan søkes om støtte til er:

- Reiseutgifter
- Overnatting
- Leie av tolk
- Konferanse/kursutgifter

Norge og Russland er to ganske ulike land å operere i som journalist. Derfor ønsker Barentssekretariatet også at søker forteller litt om hvilken erfaring han eller hun har både som journalist i sitt hjemland og erfaringer fra reportasjereiser i utlandet. Husk at for å utføre journalistisk arbeid i Russland må man ha pressevisum og ikke minst må du ha akkreditering.

Et planlagt samarbeid med nabolandets medier vil være en styrke for søknaden, men ingen forutsetning for å få støtte. Barentssekretariatet legger ingen begrensninger på emner eller vinkling for reportasjen, så fremt søker holder seg innenfor de gjeldende presseetiske retningslinjer. Frist for å søke er fire uker før reportasjereisen starter. Sekretariatet vil saksbehandle søknader fortløpende, og vil etter beste evne forsøke å imøtekomme de utfordringer pressen har til å handle hurtig for å dekke viktige nyheter. Mottaker av støtte har plikt til å utarbeide sluttrapport og regnskap fra reisen.

Vårt mål ved å opprette en slik reisestøtteordning er å øke antallet artikler om nabolandene i nord og dermed øke den generelle kunnskapen og forståelsen av samarbeidet i Barentsregionen.

Gå til nfk.no for mer informasjon om Barentssekretariatet.

Privatpersoner
logo
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene. Søkere må ta kontakt med fylkeskommunen i sitt fylke for å få retningslinjer og veiledning om investeringstilskudd til kulturhus. Departementet har i rundskriv av 1. januar 2010 fastsatt premisser for fylkeskommunens forvaltning av ordningen.

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Tilskudd kan også gis til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Søknaden oversendes fylkeskommunen via https://fagsystem.anleggsregisteret.no. Dette er det samme søkesystemet som brukes for spillemidler til idrettsanlegg.

Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du på nfk.no.

logo
Interreg 2021 – 2027

Norge har deltatt i EUs Interreg-programmer siden 1995 da Sverige og Finland som nye EU-medlemmer inviterte Norge til å være med. Interreg er utviklingsprogrammer som bidrar til regionalt samarbeid på tvers av landegrenser i Europa. Nordland skal i neste programperiode 2021-2027 delta i tre Interreg-programmer.

Interreg Aurora 2021- 2027

Interreg Aurora fremmer grenseregionalt samarbeid i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og delområde Sápmi med et samlet budsjett på 1000 mill kr, hvorav 65,1 mill kr er norsk budsjett . Programområdet er blitt mye større enn i forrige programperiode, da det nå har slått sammen de tidligere områdene under programmet Interreg Nord og Interreg Botnia-Atlantica. Interreg Aurora skal prioritere:

- Innsatsområde (PO1) Et Smartere Europa - satsing på forskning, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMB-støtte.
- Innsatsområde (PO2) Et grønnere Europa - investere i energiomstilling, fornybar energi og kampen mot klimaendringer.
- Innsatsområde (PO4) Et mer sosialt Europa - sysselsetting, utdanning, kompetanse, sosial inkludering samt fremme kultur og bærekraftig reiseliv.
- Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance – nedbygging av administrative/juridiske grensehindre, folk til folk samarbeid, støtte for bygging av institusjonell kapasitet.

Interreg Nordlig Periferi og Arktis 2021-2027

Interreg NPA er viktig for transnasjonalt samarbeid mellom Nord- Skandinavia, Færøyene, Island, Grønland og Irland med samlet budsjett på 500 mill kr hvorav er 50 mill kr norsk budsjett. Interreg Nordlig Periferi og Arktis skal prioritere:

- Innsatsområde (PO1) Et Smartere Europa - satsing på på forskning, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMBstøtte.
- Innsatsområde (PO2) Et grønnere Europa - satsing på energiomstilling, fornybar energi, klimatilpassning og sirkulær økonomi.
- Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance - øke den institusjonelle kapasiteten til å iverksette ulike strategier, klyngeprosjekter og koordinering av Arctic Cooperation.

Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027

Arbeidet med ny programperiode for Interreg NEXT Kolarctic er stoppet opp på grunn av Russlands krigføring mot Ukraina. 

Interreg NEXT Kolarctic fremmer grenseregionalt samarbeid i Nord-Norge, Norrbotten i Nord-Sverige, Lappland i Nord-Finland, samt Murmansk oblast, Arkhangelsk Oblast og Nenets Autonome distrikt i Nordvest-Russland. Interreg NEXT Kolarctic skal i neste programperiode prioritere:

- Innsatsområde (PO1) Et Smartere Europa - satsing på forskning, innovasjon og digitalisering.
- Innsatsområde (PO2) Et grønnere Europa - forebygging og tilpasning mot klimaendringer med fokus på økosystemer, samt beskyttelse og bevaring av biodiversitet, grønn infrastruktur og begrense all type forurensing.
- (PO4) Et mer sosialt Europa - kulturens rolle og bærekraftig reiseliv sett i forbindelse med økonomisk utvikling, sosial inkludering og sosial innovasjon.
- Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance - folk til folk samarbeid for økt tillit.

Hvem kan søke om støtte?

Både offentlig virksomhet og organisasjoner, som for eksempel kommuner og fylkeskommuner, universitet og høgskoler, forskningsinstitusjoner, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og statlige myndigheter kan søke. Også private bedrifter kan delta som fullverdige og støtteberettigede prosjektpartnere i flere av programmene.

Hva får du støtte til?

I korte trekk må du ha en idé til et prosjekt som sørger for å løse samfunnsutfordringer gjennom samarbeid med prosjektpartnere i andre europeiske land. Prosjektet må gi en merverdi som ikke kan oppnås ved å gjennomføre prosjektet lokalt/nasjonalt. Din organisasjon eller bedrift må sammen med samarbeidspartnerne finansiere minst 50 prosent av prosjektets omkostninger.

Ytterligere presiseringer finnes under den enkelte utlysing på interreg.no.

Les mer og søk elektronisk på interreg.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Nordland fylkeskommunes kulturpris

Nordland fylkeskommune har siden 1974 delt ut egen kulturpris.

STATUTTER

1. Nordland fylkeskommune deler ut en ”Nordland fylkeskommunes kulturpris”. Prisen skal deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jfr. pkt. 6.


2. Formål med prisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet. Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen av hvem som bør tilstås kulturprisen.


3. Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Nordland eller som har særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet, eller på annen måte.


4. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkelt person. I spesielle tilfeller kan de likevel deles mellom to eller flere personer. Kunstforeninger og andre kunstneriske eller kulturelle organisasjoner faller utenfor tildelingen av prisen.


5. Fylkesordføreren i Nordland eller den han/hun bemyndiger til det foretar overrekkelsen av kulturprisen. Ved overrekkelsen bør kulturprisen ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.


6. Fylkesrådet treffer etter innstilling fra kulturprisutvalget avgjørelse om hvem kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Fylkesrådet kan også avgjøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Kulturprisutvalget bør ved utarbeidelse av sin innstilling søke fagkyndig bistand og innhente uttalelser og råd fra kompetente organer i den utstrekning utvalget finner dette formålstjenlig.

 

Frist for å melde inn kandidater er 01. november hvert år.

Forslag sendes til post@nfk.no, merkes "kulturpris".

Privatpersoner
logo
Reisestipend for kunstnere

Nordnorsk kunstnersenter administrerer, og har det faglige ansvaret på vegne av Nordland fylkeskommune, å tildele Nordland fylkes reisestipend for kunstnere. 

Nordland fylkeskommune tildeler hvert år ett eller flere reisestipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland.

Kunstnere bosatt i Nordland fylke kan søke stipendet. Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de forskjellige fagområdene. Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering, avhengig av reisens kostnad.

Nordnorsk kunstnersenter fungerer som sekretariat for tildelingskomiteen og står for utlysning av stipendet.

Søknadsfristen er normalt i desember.

Søknaden sendes til post@nnks.no eller Nordnorsk kunstnersenter, Boks 285, 8301 Svolvær.

Søknaden skal inneholde følgende:

- Fullstendig utfylt søknadsskjema, inkludert budsjett og finansieringsplan
- Kortfattet prosjektbeskrivelse med prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side)
- CV
- Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet – digitalt
- Kunstnere som er tildelt GI, eller mottar arbeidsstipend fra Staten, kan ikke tildeles reisestipend

Les mer på nordnorsk kunstnersenters hjemmesidde; nnks.no

Privatpersoner
logo
UNGtiltak

Bor du i Nordland og har en idé til et ungdomsprosjekt? Da kan du, din kommune eller din organisasjon søke om støtte fra Ungdommens fylkesråd. 

Fylkestinget har gitt Ungdommens fylkesråd fullmakt til å fordele tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og til å behandle søknader om tilskudd til UNGtiltak. Politisk behandling FT-sak 123/2018.

Søknaden må inneholde en beskrivelse som forteller hvilke tiltak som gjennomføres. Det skal legges ved budsjett der spesifikt søknadsbeløp må fremgå, og som beskriver hvordan midlene skal benyttes.

Søknadsfrister

Ungdommens fylkesråd behandler søknader i alle sine møter. Se møteplan. Møtedatoer våren 2024 23.-25.februar, 5.-7.april og 7.-9.juni.

Hvem kan søke?

- Søker må være mellom 13 og 25 år (du kan søke ut året du fyller 25 år).
- Om en gruppe søker, må minimum 50 prosent av gruppen være 25 år eller yngre.
- Prosjektet må enten gjennomføres i Nordland, omhandle Nordland eller søker må bo i Nordland.
- Prosjektet skal utvikles, planlegges og gjennomføres av ungdom - ungdom skal være involvert i alle deler av prosjektet.
- Organisasjoner og kommuner kan søke på oppdrag fra ungdom. Det må i så fall fremkomme av søknaden at dette er et ungdomsinitiativ.


Prosjektet skal:
- gi ungdom nytte og glede
- føre til læring eller utvikling av samfunnet

Hva kan det søkes støtte til?

- Arrangementer, som for eksempel konserter, kurs, utstillinger og teater. Arrangementene må være rusfrie.
- Kulturprosjekter, som for eksempel produksjon av film og demoinnspillinger av musikk.

Hva støtter vi ikke?

- Investeringer i utstyr, som for eksempel musikkutstyr, fotoutstyr, pc osv.
- Offentlige tiltak eller prosjekter som naturlig faller inn under kommunen eller fylkeskommunens ordinære ungdomstilbud.
- Prosjekter som allerede er støttet av Nordland fylkeskommune.
- Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.
- Offentlige organer, enheter eller virksomheter som er en del av det offentlige tilbudet.
- Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen.
- Drift av allerede igangsatte tiltak.
- Tapt arbeidsfortjeneste eller lønn.
- Partipolitiske arrangementer. Politiske ungdomspartier får støtte fra Nordland fylkeskommune på lik linje med andre regionale barne- og ungdomsorganisasjoner.
- Ordinær drift, for eksempel gjennomføring av årsmøte i en organisasjon.

Hvor mye kan du søke om?

Øvre grense for en enkelt søknad er kr. 30.000. Hvis flere søkere eller kommuner samarbeider om et prosjekt kan dere søke om et høyere beløp. 

Ungdommens fylkesråd har fullmakt til å innvilge søknader på inntil kr. 150.000. Vedtak om tildeling av høyere beløp fattes av fylkesråd for økonomi.

Krav til søknad

- Søknadene bør være av, for og med barn og unge.
- Søknadene må inneholde en beskrivelse som forteller hvilke tiltak som gjennomføres. 
- Det skal legges ved budsjett der spesifikt søknadsbeløp må fremgå, og som beskriver hvordan midlene skal benyttes. 

Rapport og regnskap må leveres innen 31. desember i tiltaks- og søkeåret.

Les mer og søk elektronisk på nfk.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Visuell kunst

Kunstforeningene i Nordland drives på ideelt grunnlag og med stor grad av frivillighet og lokalt engasjement. Deres rolle som arrangør av utstillinger med profesjonelle kunstnere er viktig for å fremme visuell kunst i hele fylket. For å stimulere til økt aktivitet er det etablert en tilskuddsordning for visning av utstillinger  i Nordland. Også andre visningssteder kan søke ordningen.

Hvem kan søke

- Kunstforeninger eller visningssteder med tilhørighet i Nordland fylke. Det settes ikke krav til fast lokale. Kunstforeningen kan samarbeide med f.eks. kulturhus og andre visningssteder om utstillinger og prosjekter.

- Kunstnerdrevne visningssteder, der de utstiller andres arbeider. Ordningen omfatter ikke rammeverksted og kunsthandlere/auksjonsfirma (annenhåndsmarkedet).

Søknader fra kunstforeninger vil bli prioritert.

Hva kan støttes

Frakt/transport av kunst, reise for kunstner i forbindelse med montering av utstilling, utstillingshonorar/vederlag til kunstnere og andre produksjonskostnader.

Tilskudd kan ikke brukes til faste kostnader som husleie, lønn til ansatte osv.

Vilkår

Det skal foreligge en avtale om utstilling. Utstillende kunstnere skal være medlem av kunstnerorganisasjon eller kvalifisere til dette. Det gis ikke støtte til utstillinger med arbeid av barn eller amatører. Legg ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for utstilling det søkes støtte til. Det settes krav om utbetaling utstillingshonorar/vederlag (minimum sats, fastsatt av i avtale med Staten) til kunster(e).

Ordningen er ment som et supplement til tilskuddsordninger fra kommuner, Norske kunstforeninger og Norsk kulturråd.

Støttenivå

Nordland fylkeskommune kan dekke inntil 70% av totale kostnader.

Støtte kan søkes til utstillinger som arrangeres i tidsrommet mai 2024 – april 2025.

Krav til søknad

Legg ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for utstilling det søkes støtte til. Det settes krav om utbetaling utstillingshonorar/vederlag (minimum sats, fastsatt av i avtale med Staten) til kunster(e).

Ordningen er ment som et supplement til tilskuddsordninger fra kommuner, Norske kunstforeninger og Norsk kulturråd.

Utstillingsvederlag finner du på Regjeringen.no

Søknadsfrist

1. mars  (ved midnatt)

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Sommerjobbtilskudd

Les mer om ordningen på fylkeskommunens egne nettsider:

https://www.nfk.no/politikk/tilskudd/sommerjobbtilskudd/

Privatpersoner
logo
Helsefremmende videregående skoler

Formålet med ordningen er å fremme folkehelse og livsmestring. Bidra til å oppfylle §20 i Folkehelseloven, tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. 

Søknadsfrist
15. mars

Hvem kan søke
Videregående skoler i Nordland    

Hva kan støttes
- Fysisk tilrettelegging som ikke dekkes av spillemidler 
- Motivasjons- og stimuleringstiltak
- Kostholdstiltak
- Arbeid med psykisk helse
- Rus- og tobakksforebyggende arbeid
- Fysisk aktivitet
- Utstyr som vil fremme mer aktivitet for enkelte grupper
- Kompetanse for å få mer fokus på et av områdene
- Særskilte tiltak for spesielle grupper.

Vilkår
Tiltakene det søkes støtte for skal være behandlet av skolemiljøutvalget ved den enkelte skole.

Tiltak som er inkluderende og der det legges til rette for at alle skal kunne delta vil bli prioritert.

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført for søknadsfristen.

Støttenivå vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ordningen har en totalramme på ca. 1,5 million kroner.    

Krav til søknad
Søknaden skal inneholde:

- Søkers navn og adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
- Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
- Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
- Budsjett og finansieringsplan
- Søknadsbeløp må spesifiseres

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

logo
Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd

Formålet med ordningen er å fremme friluftslivet og stimulere til at flest mulig får anledning til å drive friluftsliv.

Hvem kan søke?
Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og regionråd

Hva kan støttes?
- Informasjonstiltak
- Fysisk tilrettelegging
- Motivasjons- og stimuleringstiltak
- Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
- Tiltak rettet mot barn og unge
- Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder
- Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv
- Tiltak der søker aktiv rekrutterer nye grupper
- Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Vilkår
- Tiltak som kvalifiserer for tilskudd fra statlige spillemidler vil ikke bli prioritert
- Tiltaket skal være åpent for allmennheten 
- Alle tilrettelegginger skal avklares med Kulturminner i Nordland for å sikre at kulturminner ikke påvirkes negativt av tiltaket
- Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år
- Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført før søknadsfristen

Krav til søknaden
Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

- Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
- Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
- Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
- Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
- Budsjett og finansieringsplan
- Spesifisert søknadsbeløp

Søknadsfrist
1. februar.

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Forskning, utvikling og innovasjon

Nordland fylkeskommune jobber for å styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.
Nordland fylkeskommune har ulike virkemidler for mobilisering til økt forskning og innovasjon.

Regionale forskningsfond Nordland har som formål å styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.

Regionalt forskningsfond Nordland har overordnede målsetninger om å;

- finansiere prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling i regionene i Nordland, både økonomisk, sosialt og miljømessig.
- bidra til å utvikle og finansiere brukerstyrte prosjekter basert på forskningsbehov i næringsliv og offentlig sektor i regionene i Nordland.
- utvikle forskningskapasiteten både i forskningsmiljøene og i næringsliv og offentlig sektor i Nordland.

Som en del av regionreformen fikk fylkeskommunene i 2022 også ansvaret for mobiliseringsdelen av FORREGION (forskningsbasert innovasjon i regionene) fra Kommunal- og distriktsdepartementet. FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. FORREGION skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond (RFF), Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger.

For mer informasjon om FORREGION i Nordland og Regionalt forskningsfond Nordland, samt aktuelle utlysninger - se nettsidene til Regionalt forskningsfond Nordland (regionaleforskningsfond.no).

Bedrifter og næringsliv
logo
Folkehelsetiltak

Det kan søkes midler til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.

Formålet med tilskuddsordningen
Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.

Hvem kan søke?
Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og andre interkommunale virksomheter. 

Hva kan støttes?
Tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tobakk.
Det kan gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å fremme det tiltaket det søkes tilskudd til.

Tiltak som er inkluderende og der det legges til rette for at alle skal kunne delta, samt tiltak der søker aktivt rekrutterer nye grupper, vil bli prioritert. 

Det gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, kostnadskrevende utstyr eller bygninger/anlegg fra denne ordningen.  

Vilkår
Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført før søknadsfristen.

Krav til søknad
Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

- Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse
- Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
- Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
- Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
- Budsjett og finansieringsplan
- Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist
1. februar.

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner i Nordland kan søke tilskudd til etablering av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Formål

Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Stimulere kommunene til etablering av og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom

Hvem kan søke

- Kommuner
- Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.
- Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen.

Søknad skal inneholde

- Søkers mål med tilskuddet
- Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes tilskudd til
- Budsjett (skal kunne sammenlignes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
- Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
- Egenfinansiering
- Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som kan sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
- Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Søknadsfrist

15. mars.

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

logo
Driftstilskudd fylkeslag av organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse

Formålet med ordningen er å øke aktivitet i organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelse. Intensjonen er å fremme helse, mestring og deltakelse i samfunnet hos medlemmene.

Hvem kan søke?
Fylkeslag av organisasjoner til personer med funksjonsnedsettelse. Også lag som organiserer pårørende kan søke. Organisasjonene skal vise at de har medlemmer i hele fylket og de skal vise at de har medlemsrettet aktivitet.

Hvem kan ikke søke?
Kommunelag eller regionlag og organisasjoner som har færre enn 30 medlemmer.

Hva kan støttes?
I utgangspunkt støtte man drift - det vil si at en organisasjon driver aktivitet som har som formål å fremme helse etc hos sine medlemmer.

Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du på nfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nordland


Formål
Bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet.

Søknadsfrist
Hver enkelt kommune har egne frister.
Kommunenes frist for å søke hos fylkeskommunen er 15. januar.

https://www.nfk.no/tjenester/idrett-frivillighet-friluftsliv/idrett/spillemidler-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Organisasjoner og foreninger
logo
Visuell kunst - opphold i Nordland (AiR)

Nordland fylkeskommune kan tildele tilskudd til kunstneropphold i Nordland. Formålet er å bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland, samt fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland. Økt internasjonalisering og å sette Nordland på kartet er også formålet med ordningen.

Hvem kan søke

- Organisasjoner
- Kommuner og samarbeidende nettverk.

Hva kan støttes

- Stipend for kunstnere som kommer til Nordland i en AIR-ordning (Artist in Residence).
- Reiser for kunstnere til Nordland.
- Deler av administrative kostnader.
- Forprosjekt for etablering av en AiR-ordning.

NB! Utbygging eller bygningsmessig tilrettelegging av oppholdssted støttes ikke.

Vilkår

- At søker har etablert eller skal etablere AiR-ordning i Nordland.
- At søker har lokaler for bolig og arbeidsted/atelier.
- Det må foreligge en plan for drift.
- Etablert samarbeid eller finansiering fra kommune eller andre støtteordninger. 

Støttenivå

Nordland fylkeskommune bidrar ikke til fullfinansiering, det må påregnes egenandel eller delfinansiering fra andre instanser.

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan.  

Søknadsfrist

1. mars (ved midnatt)

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til videreutdanning i valgfag trafikk

Valgfag trafikk er et er et tilbud til elevene på ungdomstrinnet fra 9. klasse, forutsatt at eleven er fylt 15 år. NFTU skal tilrettelegge for at alle kommuner i fylket har et tilbud om valgfag trafikk ved minst en av kommunenes skoler.

Offentlige skoleverk kan gi obligatorisk opplæring i trafikalt grunnkurs hvis det faller inn under opplæringslova. Det vil si at det må være en del av skolens ordinære opplæringstilbud og underlagt tilsyn fra det offentlige skoleverket.  Trafikalt grunnkurs tilbys som en integrert del av valgfaget trafikk.

NFTU vil legge til rette for at flest mulig kommuner har lærere som kan undervise i valgfag trafikk, og etter søknad kan det innvilges tilskudd for å bygge på nødvendig kompetanse. For å kunne undervise på trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfag trafikk, kreves det etter trafikkopplæringsforskriften § 6-4 andre ledd godkjenning som trafikklærer, eller at læreren har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk, spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet og førerett i klasse B.

Trygg Trafikk og MIND-senteret legger til rette for en nettverkssamling for lærere i fylket.

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Hvem får tilskudd?
Bedrifter som tar inn lærlinger, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb får tilskudd når kontrakten er godkjent. Det er ikke nødvendig å søke. 

Hvor mye gis i tilskudd?
Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år.

Les mer på fylkeskommunens nettsider:

https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/tilskudd-til-opplaring/basistilskudd-til-bedrifter-som-tar-inn-larlinger-og-larekandidater.8240.aspx

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd samiske tiltak

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til bevaring og videreutvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv i Nordland.

Hvem kan søke

Samiske lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i Nordland. 

Hva kan støttes

Det kan søkes om aktivitetstilskudd til enkeltstående prosjekter som hovedsakelig skal gjennomføres i søknadsåret. Prosjektene må være tidsavgrenset.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde generelle opplysninger om søker og sendes inn via regionalforvaltning.no:

- Søkers navn, adresse, kontaktperson, organisasjonsnummer, e-post adresse m.m.
- Målsettinger for tiltaket det søkes om midler til.
- Beskrivelse av hvilke(n) målgruppe(r) tiltaket retter seg mot.
- Konkret beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.
- Tidsplan for når tiltakene skal gjennomføres.
- Detaljert budsjett for tiltaket.
- Detaljert finansieringsplan, herunder hvem andre det ev. søkes tilskudd fra.

Saksbehandling

Søknad må fremmes i regionalforvaltning.no. Fylkesrådet foretar en samordnet behandling av søknadene. Søknadsfristene er 15. mars og 15. september.

Søknader med mangelfulle opplysninger og/eller mangelfull dokumentasjon kan ikke påregne saksbehandling og blir returnert.

Fylkesrådet er tillagt avgjørelsesmyndighet i alle saker som omfattes av ordningen. Avgjørelsene kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra mottakelsen av vedtaket. En ev. klage stiles til Nordland fylkeskommune, samfunnsavdelingen, og vil bli behandlet av en klagenemnd nedsatt av Fylkestinget.

Vilkår for tilskuddet

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram. Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. Søkeren plikter å gi de opplysninger som fylkeskommunen anmoder om. Tilsagnet må benyttes innenfor en nærmere angitt frist som oppgis i tilsagnsbrevet. Dersom tilsagnet innen denne dato ikke er kommet til sluttutbetaling, vil det bli trukket tilbake uten varsel. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller – og etter konkret søknad – forlenge fristen. Det tas forbehold om adgang for Fylkesrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.

Utbetaling av tilskuddet

Utbetalingsanmodning, rapport og regnskap for prosjektet skal leveres i regionalforvaltning.no. Tilskudd kan søkes utbetalt med inntil 75% ved innvilgelsen av tilskuddet. Resterende 25% utbetales ved fremleggelse av rapport og regnskap for prosjektet.

Ikrafttredelse

Disse retningslinjer trer i kraft 1. januar 2022. Fylkeskommunen kan endre eller supplere retningslinjene uten nærmere varsel.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling.

Søknadsfrist

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september.

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd for kandidater med særskilte behov

Fra 1 januar 2020 har fylkene overtatt ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen for lærlinger/lærekandidater og praksisbrevkandidater med særskilte behov.

Hvem kan søke på tilskuddet?
Bedrifter og opplæringskontor (videre vil disse to benevnes som lærebedrift) som tar inn lærlinger, lærekandidater/praksisbrevkandidater kan søke på denne tilskuddsordningen.

Mål for ordningen
Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. For å stimulere lærebedrifter til å tegne flere lærekontrakter/opplæringskontrakter med minoritetsspråklige er lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med svake ferdigheter i norsk og kort botid i Norge også omfattet av tilskuddsordningen.

Målgruppen for tilskuddet er lærlinger/lærekandidater og praksisbrevkandidater som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, og/eller som har svake ferdigheter i norsk og har bodd kort tid i Norge.

Med særskilte behov menes her lærlinger/praksisbrevkandidater og lærekandidater som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Med kort botid i landet menes her inntil 6 års botid i Norge i perioden det blir gitt tilskudd for.

Tilskuddsordningen gjelder for lærlinger/lærekandidater og praksisbrevkandidater under 25 år.

Tildelingskriterier
Lærebedrifter kan søke tilskudd etter at lærekontrakt/opplæringskontrakt er signert og godkjent av fylkeskommunen.

Det gis tilskudd for et år av gangen.

Det kan søkes om tilskudd utover gjeldende budsjettår. Dette begrenses til 12 mnd. tilbake i tid eller 12 måneder frem i tid sett i forhold til gjeldende budsjettår.

Lærebedrift kan få tilskudd til ekstra personellressurs inntil 6 klokketimer pr uke i 47 uker pr år (52 uker – 5 uker ferie).

Veiledende tilskuddssats vil være kr. 300, men vil bli endelig fastsatt ut fra antall søknader/timer som blir innvilget totalt. Tilskuddsordningen er budsjettstyrt.

Søknad om tilskudd
Lærebedriften sender søknad til fylkeskommunen, som vurderer og kvalitet sikrer søknaden.

Søknad om tilskudd til lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat med særskilte behov skal inneholde følgende:

- En detaljert plan for hvordan tilskuddet er tenkt brukt
- Sakkyndig vurdering av nyere dato fra pedagogisk psykologisk tjeneste. Dokumentasjon må si noe om de særskilte behov kandidaten har, og hvilke tilretteleggingsbehov det vil være ute i lærebedriften. Uttalelsen bør skrives i samarbeid med kandidaten og lærebedriften.
- Hvilken tilskuddsperiode det søkes tilskudd for
- Opplysninger om tidligere utbetalt tilskudd

Søknad om tilskudd til lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat med svake norskkunnskaper og kort botid i Norge skal inneholde følgende:

- En detaljert plan for hvordan tilskuddet er tenkt brukt
- Bostedsattest fra folkeregisteret i Norge.
- Dokumentasjon som gjør greie for utfordringene som kandidaten har relatert til norskkunnskaper, og hvilke tilretteleggingsbehov det er. Godkjent dokumentasjon vil være en bekreftelse på at kandidaten har karakteren 2 eller lavere, eller et vedtak om særskilt språkopplæring fra skoledelen av opplæringen.
- En detaljert plan for den ekstra personellressursen i lærebedriften
- Hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for
- Tidligere utbetalt tilskudd

Søknadsfrist
Søknadsfrist for tilskuddet er satt til 1. oktober. Søknader som er kommet inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsbrev
Det vil bli sendt ut tilskuddsbrev til lærebedriften når alle søknader er ferdigbehandlet. Utbetaling vil etter det skje fortløpende.

Dersom forutsetningene for tilskudd ikke er oppfylt, for eksempel ved avbrudd eller heving av kontrakt i tilskuddsperioden, vil for mye utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

Rapportering
Lærebedriften skal rapportere til fylkeskommunene innen tre måneder

- etter et tilskuddsperioden er utløpt
- etter at fag/svenneprøve/kompetanseprøve er avholdt

Les mer og søk elektronisk på nfk.no

Bedrifter og næringsliv
Om Nordland fylkeskommunes støtteordninger

Nordland fylkeskommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nordland fylkeskommune.