Kulturmidler

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Alle lag og foreninger i Leirfjord kommune som driver aktiviteter for barn og unge kan søke kulturmidler.

Søknaden skal inneholde:

• Opplysninger om foretak/lag/forening

• Opplysninger om kontaktperson

• Opplysninger om tiltaket

• Tilknytning til kommunen

• Opplysninger om medlemmer

• Inntekter/utgifter

Les mer og søk elektronisk på leirfjord.kommune.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Leirfjord kommunes støtteordninger
logo
Arrangementsstøtte

Alle lag, foreninger og privatpersoner kan søke støtte til gjennomføring av arrangement. Det forutsettes at arrangementet er åpent for alle. Støtten gis primært som en garanti ved underskudd, og er begrenset oppad til kr. 3.000,- per arrangement.

Tilskuddsordningen skal sikre et bredt spekter av arrangementer. Hvis søknaden innvilges, skal det komme fram i annonsemateriell o.l. at kommunen har støttet arrangementet.

Les mer og søk elektronisk på leirfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Pendlertilskudd

Leirfjord kommunestyre tar ved budsjettbehandlingen hvert år stilling til om det skal avsettes midler til pendlertilskudd det påfølgende budsjettåret.

Innbyggere i Leirfjord som pendler til arbeid i andre kommuner, kan søke om pendlertilskudd til delvis dekning av reiseutgifter til/fra arbeid.

For å være søknadsberettiget må følgende være oppfylt:

• Pendler må ha dokumenterte reiseutgifter på minimum kr 200,- pr dag. Beløpet justeres i forhold til prisstigning som reisekostnader regnes bompasseringer billetter (etter rabatt) til buss, ferge og hurtigbåt samt kjøreutgifter til egen bil etter statens satser.

• Pendler må ikke motta hel eller delvis dekning av reiseutgifter fra arbeidsgiver.

• Pendler må ikke få dekket reiseutgifter av fylkeskommunen, NAV, stipend eller andre offentlige støtteordninger.

• Søknadsfristen settes til 15. november hvert år.

• Ordningen annonseres i på kommunes hjemmeside.

• Søknaden må fremmes på skjema som er lagt ut på kommunens nettsider, og sendes til Leirfjord kommune ved postmottaket.

• Ved revisjonsgjennomgang av ordningen kan søker bli avkrevd dokumentasjon for å bekrefte opplysningene som er gitt i søknaden.

• Tilskuddet utbetales innen 15. desember hvert år.

• Tilskuddet er likt for alle som er berettiget til tilskudd, justert for antall dager med pendling året.

Les mer og last ned søknadsskjema på leirfjord.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Herunder kommer både nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for idrett. Ta kontakt med Folkehelse- og kulturkoordinator i kommunen dersom du ønsker veiledning.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret
 
• Oppføring av anlegget i kommunens plan
 
• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd. Dette skjer etter ferdigstillelse av anlegget

Les mer på leirfjord.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunale næringsfond

Leirfjord kommune har tre næringsfond der det kan gis tilskudd til ulike formål og satsingsområder.

Fond 1 - Havbruksfond

• Tilskudd til ryddekampanjer mot marin forsøpling i Leirfjord kommune.
• Kommunal egenandel i forbindelse med etablering av infrastruktur rettet mot havbruksnæringen, herunder etablering av fiskerihavn.

Fond 2 - Kommunalt næringsfond (regionale midler)

• Bedriftsutvikling
• Investeringer i eksisterende bedrift, herunder prosjekter og utvikling av tjenester

Fond 3 - Kommunens eget fond

• Konsekvensutredning i forbindelse med søknad om nydyrking
• Nydyrking
• Kurs til utarbeiding av forretningsplan
• Støtte til utarbeiding av driftsplan ved driftsutbygging i landbruket
• Støtte til utarbeiding av forretningsplan
• Norskkurs for utenlandske arbeidere
• Støtte til infrastruktur – Internett, fiber, tråløst
• Listen er ikke uttømmende.

Søknadsskjema og mer informasjon om de enkelte fondene for Leirfjord kommune finnes på www.regionalforvaltning.no. Nye søkere må opprette brukerkonto før søknad kan registreres.

Les mer på leirfjord.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Om Leirfjord kommunes støtteordninger

Leirfjord kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Leirfjord kommune.