Spelemidlar

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Spelemidlar skal bidra til at ein større del av befolkninga får mulegheit til å drive idrett og fysisk aktivitet.


Kva kan du søkje spelemidlar til?
-Nye idretts- og friluftsanlegg
-Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
-Nærmiljøanlegg
-Turvegar og turløyper


Slik søkjer du om spelemidlar
For å kunne søkje, må du får tildelt eit anleggsnummer. Ta kontakt med folkehelsekoordinator i Aukra kommune for å få eit slikt nummer.
Du søkjer om spelemidlar på www.anleggsregisteret.no. Her finn du også meir informasjon om spelemidlar. Det er eit vilkår at anlegget er innarbeidd i kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv.


Frist for søknad om spelemidlar
Søknadsfrist er 1. november kvart år.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Aukra kommunes støtteordninger
logo
Kulturmidlar

Kven kan søkje om kulturmidlar?
Lag og organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret og er aktiv i Aukra kommune, kan søkje om tilskot.

Lag og organisasjonar kan ikkje søkje dersom dei:

-er finansiert av offentlege midlar
-har lukka medlemskap  
-er politiske organisasjonar  
-tar i vare yrkesinteresser
-har kommersielle interesser

Kva kan du søkje kulturmidlar til?
Kulturmidlar er eit tilskot til den daglege drifta av lag og organisasjonane.

Du kan og søkje på kulturmidlar ved oppstart av nye lag eller nye aktivitetar. Barne- og ungdomsarbeid har høg prioritet.

Når politikarane behandlar søknaden, legg dei vekt på:

-Tal på medlemmane
-Alderssamansetning
-Aktivitetsnivå
-Generelt kostnadsnivå


Slik søkjer du om kulturmidlar
Du kan søkje om kulturmidlar ved å bruke kommunens elektroniske søknadsskjema:

https://skjema.aukra.kommune.no/skjema/AUK0027/

Vedlegg til søknaden
-Årsmelding
-Rekneskap for siste året
-Budsjett for året søknaden gjeld for


Du kan laste opp vedlegga direkte i søknadsskjemaet.

Frist for søknad om kulturmidlar
Søknadsfrist er 1. mai kvart år.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til prosjekt og arrangement

Kven kan søkje om tilskot til prosjekt og arrangement?
Lag og organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret og er aktiv i Aukra kommune, kan søkje om tilskot.

Lag og organisasjonar kan ikkje søkje dersom dei:

-er finansiert av offentlege midlar
-har lukka medlemskap  
-er politiske organisasjonar  
-tar i vare yrkesinteresser
-har kommersielle interesser

Kva kan du søkje om tilskot til prosjekt og arrangement til?
Tilskotet er eit prosjekttilskot, som kan gå til

-arrangement
-utbygging 
-oppussing
-vedlikehald.


Eksemplar er  konsertar eller oppussing av klubbhus. Du kan søkje om opp til kr 300 000,-. Tilskotet vert utbetalt etter at du har sendt oss det godkjente prosjektrekneskapet. Dersom du ikkje nyttar tilskotet innan to år etter tildelinga, vil det falle bort.

Slik søkjer du om tilskot til prosjekt og arrangement
Du kan søkje om tilskot ved å bruke kommunens elektroniske søknadsskjema:

https://skjema.aukra.kommune.no/skjema/AUK0026/

Vedlegg til søknaden
-Detaljert budsjett eller kostnadsoverslag med finansieringsplan
-Plan for gjennomføring


Du kan laste opp vedlegga direkte i søknadsskjemaet.

Frist for søknad om tilskot til prosjekt og arrangement
Søknadsfrist er 1. mars og 1. september kvart år.

Organisasjoner og foreninger
logo
Søknad om rusfrie arrangement for barn og unge

Kven kan søkje om tilskot til rusfrie arrangement for barn og unge?
Frivillige lag og organisasjonar med aktivitet i Aukra kommune. Aktivitet må vere knytt til barn og unge.
Kommunale einingar i Aukra kommune. Aktivitet må styrke kommunen sine satsingsområde.


Kva kan du søkje tilskot til?
Du kan søkje om tilskot for rusfrie tilbod til barn og unge i Aukra kommune, for eksempel ungdomskveldar eller "Jogg mot rus".

Slik søkjer du om tilskot til rusfrie arrangement for barn og unge
Du kan søkje om tilskot ved å bruke kommunens elektroniske søknadsskjema:

https://skjema.aukra.kommune.no/skjema/AUK0028/

Vilkår for søknad
-Du må søkje før gjennomføring av arrangementet
-Søknaden må vere skriftleg
-Du kan få tilskot frå berre ei kommunal tilskotsordning per arrangement


Vedlegg til søknaden
-Detaljert budsjett eller kostnadsoverslag med finansieringsplan
-Plan for gjennomføring


Frist for søknad om tilskot til rusfrie arrangement for barn og unge
Du kan søkje heile året.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot frå Kontantkassa

Aukra kommune har etablert ei tilskotsordning kalla “Kontantkassa”. Kulturavdelinga og eining for innvandring og integrering har gått saman om å søkje prosjektmidlar frå Møre og Romsdal Idrettskrets, som har fått støtte frå Gjensidigestiftelsen til dette føremålet.


Kva er tilskot frå Kontantkassa?
Kontantkassa er ei ordning, der du kan søkje om tilskot på ein enkel og ubyråkratisk måte. Tilskotet skal bidra til at alle barn og unge kan delta i minst ein fritidsaktivitet uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon.

Ordninga gjeld for barn og unge i Aukra i alderen 6-18 år.

Kven kan søkje tilskot frå Kontantkassa?
Dei som kan søkje om tilskotet er:

-Laget/foreininga, som idrettslaget, korpset, koret, lokallaget, kulturskolen og andre
-Tilsette i kommunen, som helsesjukepleiar, miljøterapeut, lærar, barneverntenesta og andre
-Barnet eller familien kan ikkje søkje sjølv. 

Krav til søkjar
Søkjaren må vurdere om familien er i ein slik situasjon at eit bidrag frå Kontantkassa vil vere avgjerande for om barnet kan delta på ein aktivitet eller ikkje. Det er barnet/familien sin situasjon som er avgjerande. Kontantkassa skal ikkje vere eit handslag til lag og foreiningar som har utfordringar med å inndrive kontingentar. 

Den som søkjer har ansvar for å følgje opp at barnet/ungdommen deltek i aktiviteten det er søkt tilskot til.

Vi ønskjer at det er to personar som er knytt til barnet/ungdommen som går god for søknaden. Med dette er meint at den som søkjer skal hjelpe barnet til å huske på og komme seg til aktiviteten i starten, men ikkje at den vaksne må følgje barnet på alle aktivitetane. Oppfølging kan også innebere å sjekke at kontingenten er betalt eller liknande.

Kva kan du søkje tilskot frå Kontantkassa til?
Det vert gitt tilskot til

-Kontingent/semesteravgift
-Turneringar/cup
-Leir
-Lommepengar
-Utstyr for deltaking i fritidsaktivitetar


Kor mykje tilskot kan eg søkje om?
Du kan søkje om inntil kr 2.400,- per person per år. Det er muleg å søkje fleire gonger per år.

Slik søkjer du om tilskot frå Kontantkassa
Du kan søkje om tilskot frå Kontantkassa ved å bruke kommunens elektroniske søknadsskjema:

https://skjema.aukra.kommune.no/skjema/AUK0045/

Du kan søkje fleire gonger per år.
 

Organisasjoner og foreninger
Om Aukra kommunes støtteordninger

Aukra kommune deler ut midler til blant annet kultur og støtte til arrangementer. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilklnytning til Aukra kommune.