Kommunalt tilskudd til idrettsanlegg

Offentlig støtteordning
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Rollag kommune deler ut kr. 150 000,- til formålet hvert år, og blir fordelingen av midlene vedtatt på årets siste kommunestyremøte, samtidig som handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet og prioritering av spillemiddelsøknader.

Søknadsprosessen for kommunalt tilskudd er forholdsvis enkel: Søker fører søknadsbeløpet inn i finansieringsplanen i søknadsskjemaet på Anleggsregisteret, i feltet "Kommunalt tilskudd". Kommunen mottar alle søknader som sendes via Anleggsregisteret og gjennomgår dem, fordeler kommunalt tilskudd og gjør en intern prioritering av søknadene i form av et politisk vedtak. Til slutt sendes både søknader og kommunale vedtak videre til Viken fylkeskommune for behandling.

Veiledning og frister

• Kontakt oss for å registrere anlegget i anleggsregisteret, evt. få tak i anleggsnummer for et eksisterende anlegg
• Vi gjør en vurdering og fører det eventuelt opp i handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet
• Sørg for at du har alt av nødvendig dokumentasjon klar, se info på rollag.kommune.no
• Send søknaden via Anleggsregisteret.no innen 15. oktober
• Vi gjennomgår og kontrollerer søknaden, og fatter politisk vedtak på kommunalt tilskudd og prioritering av søknader på årets siste kommunestyremøte
• Vi oversender alle søknader med politiske vedtak til Viken fylkeskommune innen 15. januar
• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene innen 15. april
• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene innen 15. mai
• 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. Fylkeskommunen sender oversikt over vedtatt fordeling av midler til kulturdepartementet.
• Søkere setter i gang med anlegget

Utbetaling av tilskudd

• Søkere som får statlige spillemidler kan sende anmodning om delutbetaling på inntil 75% av tilskuddsbeløpet når arbeidet er godt i gang, og delregnskap kan fremlegges. Anmodning sendes til kommunen som sender den videre til fylkeskommunen.
• Søkere som har fått kommunalt tilskudd kan også anmode kommunen om utbetaling av tilskuddet når arbeidet er i gang og delregnskap kan fremlegges.
• Søker ferdigstiller anlegget og sender revidert sluttregnskap til kommunen.
• Kommunen sender sluttregnskap til kontroll og sender kontrollert regnskap med rapport, samt anmodning om sluttutbetaling til fylkeskommunen.
• Fylkeskommunen utbetaler tilskuddet til kommunen, som betaler det videre til tilskuddsmottaker.
• Fylkeskommunen kan også utbetale tilskuddet direkte til ikke-kommunal tilskuddsmottaker, etter avtale med kommunen.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Rollag kommunes støtteordninger
logo
Kulturmidler

Formål

• Rollag kommune kan gi tilskudd til personer, organisasjoner og institusjoner som driver med kulturaktivitet innenfor kommunen.
• Kulturformålene må komme kommunens innbyggere til gode, fremme interessen for og bedre kulturmiljøet i kommunen.
• Barn og ungdom  prioriteres.

Hvem kan søke?

• Organisasjoner og enkeltpersoner innen kommunen som driver kulturell aktivitet.
• Organisasjonen må være åpen for alle og ledelsen må være demokratisk valgt.
• Søknaden fremmes gjennom lagets hovedstyre.
• Unntatt fra tilskudd er organisasjoner som først og fremst ivaretar medlemmenes yrkes, eller økonomiske interesser.

Hva slags tilskudd kan det søkes om?

• Aktivitets-/driftstilskudd: Vurderes bl.a. etter aktiv medlemsmasse, faste utgifter og planlagte aktiviteter gjennom året.
• Engangs-/prosjekttilskudd: Ved oppstart av nye aktiviteter, arrangement og kompetanseheving.
• Tilskudd til spesielle tiltak: Det må søkes i forkant, og det må gjelde tiltak en ikke med rimelighet kan vente innarbeidet i de årlige søknadene om ordinære aktivitetstilskudd for lag og foreninger. Det gis tilsagn om støtte som utbetales når det gis rapport om at tiltakene er gjennomførte.

Hva skal søknaden inneholde?

Aktivitets-/driftstilskudd:

• Informasjon om søker og foreningens styre
• Aktivitetsplan
• Informasjon om medlemmer og medlemskontingent
• Informasjon om eiendommer/anlegg
• Årsmelding og regnskap fra siste år
• Budsjett for inneværende år
• Nærmere og utfyllende redegjørelse for de tiltak som det søkes om støtte til

Engangs-/prosjekttilskudd og tilskudd til spesielle tiltak:

• Informasjon om søker
• Nærmere og utfyllende redegjørelse for de tiltak som det søkes om støtte til
• Budsjett med kostnader og inntekter for tiltaket

Søknadsfrister

Tildelingen av aktivitets- og engangstilskudd blir lyst ut med søknadsfrist 15. april hvert år.

Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke tatt med i betraktning i formannskapets hovedfordeling i juni. Disse blir behandlet fortløpende fra juni og ut resten av året, eller så lenge det finnes midler i potten.

Søknadsskjema

Aktivitets/-driftstilskudd til lag og foreninger - elektronisk søknadsskjema finner du på rollag.kommune.no
Engangs-/prosjekttilskudd og tilskudd til spesielle tiltak - elektronisk søknadsskjema finner du på rollag.kommune.no

Behandling

Alle tilskudd blir fordelt av formannskapet, eller rådmannen etter delegasjon fra utvalget, innenfor de rammer som kommunestyret vedtar i de årlige budsjetter. Hovedfordeling av kulturmidlene blir vedtatt av formannskapet i begynnelsen av juni.

Les mer og søk elektronisk på rollag.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Formål

• Kulturstipendet for Rollag kommune er på kr. 20 000,- og kan deles ut til person(er) bosatt i kommunen som har kvalifisert seg og som vil satse på å utvikle seg videre innen sin kulturgren.

• Kulturstipendet kan brukes til videreutvikling, opplæring, utstyrsanskaffelse og annet som gagner kulturlivet i kommunen.

Hvem kan søke?

Alle som driver kulturelt/skapende arbeid i en eller annen form, kan søke om kulturstipend. For eksempel skapende kunstnere, kunsthåndverkere, musikkutøvere, ledere, instruktører, idrettsutøvere osv.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknad om kulturstipend skal sendes på fastlagt skjema på kommunens nettside og inneholde opplysninger om: Navn, alder, adresse, kulturell tilknytning, utdannelse, framtidsplaner/ambisjoner, og hva stipendet skal brukes til.

Søknadsskjema

Du finner elektronisk søknadsskjema for kulturstipend på rollag.kommune.no

Søknadsfrist

Fristen for å søke om kulturstipend er 15. april hvert år. Ordningen bekjentgjøres en måned før fristen via Rollag kommunes hjemmeside og Facebookside: Rollag kommune.

Behandling og tildeling

• Kulturstipendet er på kr. 15.000,- og utdeles av Rollag kommune.
• Stipendet kan gis i sin helhet til ett prosjekt, men kan også deles som flere mindre stipend.
• Stipendet fordeles av formannskapet. Vedtaket kan ikke ankes.
• Rapport om bruk av stipendet sendes formannskapet innen et år etter tildelingen. Hvis ikke stipendet nyttes til det formål det er søkt om, kan stipendet bli krevd tilbakebetalt.
• Utdeling av stipendet/ene foretas ved en passende anledning samme år.

Les mer og søk elektronisk på rollag.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Formål

• Rollag kommunes kulturpris på kr. 20 000,- har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.
• Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller lag/foreninger og institusjoner i Rollag kommune.
• Prisen kan ikke deles ut til offentlige institusjoner eller landsomfattende organisasjoner som i hovedsak finansierer sitt arbeid gjennom offentlige midler.
• Prisen kan heller ikke deles ut til personer som er ansatt av det offentlige for å drive kulturarbeid/kulturvern.

Forslag til kandidater og frist

Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlig begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen. Forslaget fremmes via eget skjema på kommunens nettside, eller kan sendes på e-post til postmottak@rollag.kommune.no / med posten til Rollag kommune, Vrågåvegen 10, 3626 Rollag.

Fristen for innsending av forslag er 15. april hvert år. Ordningen bekjentgjøres en måned før fristen på kommunens nettside og Facebook side.

Skjema

Du finner elektronisk skjema for å nominere kandidat til kulturprisen på rollag.kommune.no

Tldeling

• Formannskapet deler ut prisen etter at innkomne forslag er mottatt. Dersom de mener at det ikke finnes verdige kandidater kan de la være å dele ut prisen det året eller på eget initiativ vurdere egne kandidater. Kandidater fra tidligere års innsendte forslag skal også vurderes.
• Kulturprisen deles ut av Rollag kommune og er fastsatt til kr. 15 000,-. Beløpet skal vurderes hvert 5. år i forbindelse med budsjettbehandlingen.
• Kulturprisen skal deles ut sammen med et diplom på et passende arrangement samme år.

Les mer på rollag.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
Om Rollag kommunes støtteordninger

Rollag kommune deler blant annet ut midler til frivillighet, kultur og idrett. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Rollag kommune.